brain circuits nlp brainwashing artificial intelligence
"Hoewel deze wetenschap ijverig zal worden bestudeerd, zal zij op rigide wijze beperkt worden tot de regerende klasse. De bevolking zal niet mogen weten hoe haar overtuigingen tot stand zijn gekomen. Wanneer de techniek geperfectioneerd is, zal iedere regering die een generatie lang de scepter heeft gezwaaid over het onderwijs in staat zijn haar onderdanen veilig te controleren zonder legers of politieagenten in te zetten."

Bertrand Russell
- The Impact of Science on Society (1951)
Dit artikel is voor een ieder die gefrustreerd is geraakt na het proberen om met familieleden, vrienden, collega's, of volslagen vreemden te spreken over de officiële corona-verhaallijn en de respons op de pandemie, om erachter te komen dat elke vorm van rationele discussie bijna onmogelijk bleek. Dit artikel is voor degenen die hun bezorgdheid hebben geuit over de totalitaire machtsgreep van regeringen, en ontdekten dat een aanzienlijk deel van de mensen " betoverd " is en dat hun verhalen en identiteiten "herkaderd" zijn om ze in de verhaallijn in te passen.

Van collectieve offers voor het algemeen welzijn die worden geritualiseerd in de vorm van "Zoom gesprekken" tussen geïsoleerde individuen en families die gescheiden worden gehouden door "lockdowns", tot de kunstig vage en constant veranderende berichtgeving rond het "stoppen van de verspreiding" van een virus met een overlevingskans van 99%, zal dit artikel de pogingen aantonen om de mensheid te "herkaderen" met behulp van een nieuwe vorm van massahypnose. Het zal aantonen hoe het denken met gezond verstand als ziekelijk excentriek wordt beschouwd, doordat een aanzienlijk deel van de bevolking is geherprogrammeerd met behulp van een reeks trance-opwekkende "bezweringen" in publieke berichtgevingen. Dit artikel zal vooral trachten aan te tonen hoe de betoveringen van de afgelopen twee jaar eindelijk kunnen worden verbroken en hoe de bezweringen ongedaan gemaakt kunnen worden.

Ondanks de overvloed aan "spionage" boeken uit Hollywood en cartooneske voorstellingen van Anglo-Amerikaanse inlichtingendiensten, zoals MI6 en de CIA die burgers beschermen, de wereld redden, of één van hun eigen "losgeslagen" elementen weer in het gareel brengen, worden de aard en omvang van echte PSYOPS (Psychologische Operaties) van inlichtingendiensten zelden onderzocht. Terwijl er samenzweringstheorieën in overvloed zijn, kunnen deze wel of niet waar zijn. Aan de andere kant zijn PSYOPS en wat voormalig KGB-agent Yuri Bezmenov "ideologische ondermijning" noemde, zeer reëel, doch worden zelden op een zinvolle manier besproken.

Dit is met name het geval als we bedenken hoe de nieuwste "gedragsinzichten" op het gebied van de sociale psychologie en de gedragswetenschappen de afgelopen twee jaar in de hele westerse wereld zijn gebruikt. Onder het mom van bestrijding van een virus met een overlevingskans van 99%, is de bevolking gebombardeerd met een agressieve combinatie van "Neuro Linguïstisch Programmeren", "Nudging" en "bezweringen" middels publieke boodschappen. Zoals we blijven aantonen, zijn al deze technieken - op de een of andere manier - ontworpen om gericht te zijn op wat social engineers "automatische drijfveren" noemen, d.w.z. onze onbewuste (of voorbewuste) geest.


Commentaar: Noot van de vertaler: Wikipedia omschrijft "Nudging" als volgt: 'Nudging (of nudgen) is een in 2008 beschreven gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. De term is populair geworden door het in 2008 verschenen Engelstalige boek Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness van de wetenschappers Richard Thaler en Cass Sunstein. Volgens hen is een nudge elk aspect van de keuzearchitectuur dat het gedrag van mensen verandert op een voorspelbare manier, zonder opties te verbieden en/of financiële prikkels significant te veranderen. De techniek kan worden gezien als het geven van een 'duwtje' (Engels: nudge) in de 'goede' richting.'


Zoals we in het vorige artikel hebben besproken, merkten velen op hoe een aanzienlijk deel van de bevolking "betoverd" lijkt te zijn. Deze betoveringen hebben pogingen tot eerlijke en rationele discussies onder vrienden, familie en collega's tot nutteloze exercities gemaakt. Dit alles is geen toeval. Publieke berichtgeving en hoge regeringsfunctionarissen maakten gebruik van de nieuwste inzichten in "Neuro Linguïstisch Programmeren" (NLP) - voor het eerst beschreven in het boek The Structure of Magic, geschreven door John Grinder en Richard Bandler - gepaard met "Nudge Theorie", om actief gedachten en gedrag van mensen te veranderen zonder hun bewuste medeweten of instemming. Zoals we zullen aantonen, wordt dit nieuwe tijdperk van trance oorlogsvoering en massahypnose aangestuurd door de Five Eyes, beginnend in 2010 met de oprichting van het Behavioural Insights Team door de hoogste echelons van de Britse politieke elite.

De Entree van de Tovenaars

Alvorens in de spreukenboeken te duiken om middelen te vinden om spreuken terug te draaien, zullen we kort de geschiedenis van NLP en het gebruik van wat de scheppers ervan beschouwen als de "magische" kwaliteiten van taal, alsook de oorsprong van de "Nudge Theorie" (voor het eerst ontwikkeld door Cass Sunstein van de Obama regering en gedragseconoom Richard Thaler) samenvatten. Enerzijds werden NLP-technieken ontwikkeld als een formeel systeem voor het transformeren van het "metamodel" van de wereld van een patiënt, d.w.z. zijn taalkundig gevormde plattegronden van de werkelijkheid. NLP-beoefenaars benadrukten vaak de magische kwaliteiten van taal, die in de juiste handen iemand het vermogen geven om de taalkundige plattegronden van mensen te transformeren en hun werkelijkheid te "herkaderen". In recente tijden is dit werk gecombineerd met "Nudge Theorie," welke gebruik maakt van de nieuwste geavanceerde inzichten in de gedragswetenschappen en de sociale psychologie om zich direct te richten op de onbewuste geesten van mensen en deze op subtiele wijze te sturen zonder de noodzaak van hun "reflecterende processen", dat wil zeggen de bewuste geest.
UK report mindspace nlp mind control
© UK Institute for Government
Het eerste spreukenboek dat deze inzichten en de toepassing ervan door overheden systematisch uiteenzette, was het MindSpace-document uit 2010 van het UK Institute for Government. Het UK Institute for Government omschrijft zichzelf als "leidende denktank werkzaam om de overheid effectiever te maken." In het kielzog van het MindSpace-document en zijn nieuwe benadering van krachtige en "kosteneffectieve" gedragsaanpassing, werd het Behavioural Insights Team opgericht als een nieuw knooppunt voor psychologische oorlogsvoering in de landen van de Five Eyes; Australië, Canada, de VS, Nieuw Zeeland, en Groot Brittannië.

De idee van "nudging" werd voor het eerst uiteengezet door Cass Sunstein en Richard Thaler in een boek uit 2008, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Cass Sunstein wordt beschouwd als een van de meest geciteerde rechtsgeleerden van de laatste tijd. Tijdens zijn periode in de regering van Obama stond Sunstein aan de basis van het hardhandig optreden tegen "samenzweringstheorieën" en de "reële risico's" die deze vormden voor regeringen en hun "antiterrorismebeleid".

In een paper uit 2008, geschreven door Cass Sunstein en Adrian Vermeule, schrijven de auteurs:
"...het bestaan van zowel binnenlandse als buitenlandse samenzweringtheoriën, zo stellen wij voor, is niet zomaar iets, en vormt een reëel gevaar voor het antiterrorismebeleid van de overheid, wat zulks ook maar moge inhouden."
Vervolgens somden ze verschillende stappen op die overheidsinstanties zouden kunnen nemen om de groeiende dreiging van samenzweringstheorieën tegen te gaan:
"De overheid zou het vormen van samenzweringstheorieën kunnen verbieden."

"De overheid zou een soort belasting kunnen invoeren, financieel of anderszins, die degenen die dergelijke theorieën verspreiden zouden moeten betalen."

"De overheid zou zelf een tegengeluid kunnen laten horen, door argumenten te verzamelen om samenzweringstheorieën in diskrediet te brengen."

"De overheid zou formeel geloofwaardige particuliere partijen kunnen inhuren om tegenspraak te bieden."

"De overheid zou informeel kunnen communiceren met dergelijke partijen en hen aanmoedigen om te helpen".
Sunstein en consorten waren aldus verantwoordelijk voor het kaderen van samenzweringstheorieën als existentiële bedreigingen voor de democratie en voor terrorismebestrijding, waarbij ze zeer zorgvuldig gebruik hebben gemaakt van nudging- en NLP-praktijken om krachtige cognitieve dissonanties te creëren in de geest van iedereen die aan verkeerd denken doet. Vandaag de dag zijn vrijwel alle belangrijke openbare beleidskwesties "herkaderd" om mensen aan te sporen onbewust beslissingen te nemen die niet alleen hun leven radicaal veranderen, maar ook de samenstelling van de samenleving zelf. Sunstein werkt momenteel voor het ministerie van Homeland Security onder de regering Biden.

In navolging van het werk van Sunstein en Thaler over nudging, werden deze inzichten opgepikt en overgenomen door de hoogste echelons van de Britse politieke gevestigde orde. Het Behavioural Insights Team (BIT), dat het MindSpace-document en de vervolgen ervan produceerde, werd opgericht toen de Britse Conservatieve partij aan de macht kwam, met George Osborne aan het financiële roer als minister van Financiën. Het BIT zelf beschrijft zijn geschiedenis in een rapport van 2018 over Behavioural Government als volgt:
Het BIT werd in 2010 op Downing Street 10 opgericht als 's werelds eerste overheidsinstelling die zich toelegt op het toepassen van gedragswetenschappen op beleid.
Volgens de eigen website van het BIT is het "gezamenlijk eigendom van het Britse bureau van de premier (UK Cabinet Office), de liefdadigheidsinstelling voor innovatie Nesta en BI-medewerkers." Het is niet verrassend dat het Britse bureau van de premier dezelfde instelling is die enkele jaren daarvoor MindSpace in bedrijf had gesteld.

Het BIT zelf beschrijft zijn web van gedragswetenschappers op de volgende manier:
"Ons internationale panel van wereldwijd toonaangevende academische gelieerde personen omvat professor Richard Thaler, winnaar van de Nobelprijs voor de Economie 2017, alsmede Theresa Marteau, directeur van de Behaviour and Health Research Unit aan de Universiteit van Cambridge. We hebben ook een formeel samenwerkingsverband met de Behavioral Insights Group (BIG) van Harvard University en hechte banden met verschillende universiteiten, waaronder Harvard, Oxford, Cambridge, UCL en de University of Pennsylvania."[1]
Ed Miliband van de Britse Labour Partij maakte tijdens een bijeenkomst van de Fabian Society in 2009 de volgende opmerkingen met betrekking tot "Nudging":
"Weet u nog dat er zoiets was dat Nudge werd genoemd. Nudge was een paar maanden voor de financiële crisis erg in de mode bij de Guardian. Nudge hield in dat je de staat niet echt nodig hebt om grote dingen te doen. Je hebt alleen hier en daar een paar stimulansen nodig. Mensen praten niet veel meer over Nudge.[2]
In een artikel van 8 april 2009 zou The Guardian verwijzen naar George Osborne - de minister van Financiën - die het belang van "Nudging" besprak:
"Osborne zei dat het Nudge-denken relevant was voor de bankencrisis omdat Thaler en Sunstein, in tegenstelling tot conventionele economen, aanvaarden dat mensen irrationeel handelen en dat bankhervormingen gebaseerd moeten zijn op de aanvaarding dat markten ook irrationeel zijn."
Het BIT groeide kort na de oprichting uit tot het belangrijkste instituut dat de publieke berichtgeving in de Westerse wereld vorm geeft, met kantoren in alle landen van de Five Eyes. Laten we na deze korte geschiedenis nu eens duiken in de "spreukenboeken" die worden gebruikt door de tovenaarsleerlingen van de 21e eeuw.

De Structuur van Magie

De combinatie van NLP en Nudging-technieken kan met recht beschouwd worden als een nieuwe hybride vorm van "trance oorlogsvoering". Het kan vergeleken worden met voorgaande tijdperken van psychologische oorlogsvoering, maar het kan ook gezien worden als iets heel anders, omdat er gedurende de laatste tien jaar een nieuwe mate van wetenschappelijke nauwkeurigheid is bereikt.

We moeten echter stellen dat dit alles niet nieuw is. Zoals opgemerkt door Bertrand Russell - een afstammeling uit één van de oudste keizerlijke geslachten van de erfelijke "blauwbloeden" van Groot-Brittannië - bestaan de vuistregels en technieken van massapsychologie al een tijdje:
"Ik denk dat massapsychologie het onderwerp is dat politiek gezien het meest van belang zal zijn. Massapsychologie is wetenschappelijk gezien geen vergevorderde studie, en tot nu toe kwamen de professoren ervan niet van de universiteiten: het waren reclamemakers, politici en vooral dictators. Deze studie is immens nuttig voor praktische mensen, of zij nu rijk willen worden of de regering in hun zak willen hebben. Als wetenschap is zij natuurlijk gebaseerd op individuele psychologie, maar tot nu toe heeft zij gebruik gemaakt van vuistregel-methoden die gebaseerd waren op een soort intuïtief gezond verstand. Het belang ervan is enorm toegenomen door de groei van moderne propagandamethoden. De meest invloedrijke daarvan is wat men "onderwijs" noemt. Religie speelt een rol, zij het een afnemende; de pers, de bioscoop en de radio spelen een steeds grotere rol."

Bertrand Russell — The Impact of Science on Society (1951)
Wat we nu zien vormt het hoogtepunt van een honderd jaar durend proces van psychologische controle van de massa's. Deze nieuwe nauwkeurigheid verklaart de betovering die zoveel mensen in vervoering lijkt te hebben gebracht, vaak zelfs hoogopgeleide of goedbedoelende burgers, waaronder artsen, leerkrachten, wetshandhavers enz. De structuren van deze "toverspreuken" zijn echter niet zozeer magisch als wel het gevolg van wetenschappelijke nauwkeurigheid in de gedragswetenschappen en de sociale psychologie. In tegenstelling tot meer traditionele en vroegere vormen van informatie- en psychologische oorlogvoering, waarbij gebruik werd gemaakt van bepaalde vuistregels voor het manipuleren van "groepen", subliminale berichtgeving, enz., gaat het nieuwe "contextmodel", dat is uitgewerkt in MindSpace van het Britse bureau van de premier, uit van een andere benadering. In plaats van mensen valse of verwarrende informatie te geven, of te proberen hun bewuste geest en vermogens te manipuleren, gaat het erom hun onbewuste geesten rechtstreeks te sturen met behulp van de "magische" taal van NLP en onbewuste "Nudging" en trance-opwekkende "bezweringen" middels publieke berichtgeving. De basis voor deze concepten en hun toepassing kan worden gevonden in het baanbrekende werk van John Grinder en Richard Bandler, dat zij formuleerden in The Structure of Magic I & II. In de hoofdstukken van The Structure of Magic I, kan men zelfs titels vinden als "Tovenaarsleerling Worden" en "De Laatste Bezwering".

Het oorspronkelijke onderzoek van Grinder en Bandler kan op de volgende manier kort worden samengevat. De pioniers van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) hadden de schijnbaar magische resultaten waargenomen van zeer effectieve en krachtige therapeuten, zoals Virginia Satir, Fritz Perls, en anderen. Deze therapeuten hadden zo'n krachtig vermogen om fundamentele veranderingen in de identiteit en het gedrag van hun patiënten te bewerkstelligen, dat Bandler en Grinder probeerden te modelleren hoe hun intuïtieve benaderingen hen in staat stelden zulke diepe en "magische" transformaties te bewerkstelligen. NLP werd een geformaliseerde en verfijnde versie van de vele intuïtieve inzichten die door deze therapeutische "tovenaarsleerlingen" werden beoefend.

40 jaar later, onder toevoeging van de "Nudge Theorie," zijn we het tijdperk van "trance oorlogsvoering" binnengegaan. In de eenvoudigste bewoordingen kunnen we waarnemen dat mensen op verschillende manieren trance ervaren in het dagelijks leven, zoals bij autorijden, lopen, sporten, bij al deze activiteiten zijn "automatische processen" betrokken, die niet bewust hoeven te worden aangestuurd. In trance oorlogvoering wordt social engineers de mogelijkheid geboden om direct de verschillende automatische processen te activeren en te sturen die in toestanden van trance gevonden worden, zonder dat mensen dit bewust weten of er bewust mee instemmen. Deze technieken omvatten het gebruik van NLP technieken als "kaderen", waarbij de natuurlijke "basisovertuigingen" in het menselijke besluitvormingsproces worden aangesproken door middel van het gebruik van "cues", "priming", het gebruik maken van autoriteit en de vele "shortcuts" die de geest neemt wanneer deze voor verschillende keuzes staat. Het doel van dit artikel is om mensen in staat te stellen al deze trance-veroorzakende technieken een naam te geven en de "kaders" te benoemen die worden gebruikt in de publieke berichtgeving, waardoor zelfs leken in staat kunnen worden gesteld de betoveringen te verbreken en bezweringen ongedaan te maken, bijna net zo magisch als ze in eerste instantie werden uitgesproken.

Het Openen van de Spreukenboeken

In de juiste handen kan taal een magische kracht hebben. Wie intuïtief sterk aavoelt wat hij moet zeggen, alsmede op het juiste moment, kan een immense macht over anderen uitoefenen, vooral wanneer die anderen niet weten welke "spreuken" worden uitgesproken. Door verschillende soorten taal te gebruiken, kunnen mensen hun verhalen, hun levens en de problemen waarmee ze te maken hebben op duidelijk verschillende manieren vormgeven. Door middel van zorgvuldig samengestelde taal bestaat dus de mogelijkheid om onze bewuste en onbewuste bezorgdheden aangaande de werkelijkheid op de meest diepgaande manieren vorm te geven.

Vanuit dit opzicht identificeren NLP beoefenaars ons primaire raakvlak met de werkelijkheid als onze taalkundige plattegronden. Deze plattegronden worden geformaliseerd (hoe slecht of hoe goed ook) gedurende onze kindertijd en volwassenheid. We gebruiken deze plattegronden ongeacht of we ooit volledig in staat zijn ze bewust te beschrijven. Vanuit een positief standpunt stelt NLP ons in staat te onderzoeken hoe deze plattegronden worden gevormd, of op slechte wijze worden gevormd, hoe wij situaties, gebeurtenissen en onze gevoelens beschrijven, en hoe al deze dingen kunnen worden vervormd, veralgemeend of verwijderd, afhankelijk van de oorspronkelijke formaties van de plattegrond. In de eenvoudigste bewoordingen identificeren NLP-beoefenaars drie primaire manieren waarop onze taalkundige plattegronden "op slechte wijze gevormd" worden: schrappingen, vervormingen en veralgemeningen. Een enkele schrapping of veralgemening van een ervaring kan onze plattegronden van de werkelijkheid voor alle toekomstige tijden fundamenteel veranderen; deze plattegronden zullen dan bijgevolg de wijze waarop we in de echte wereld reageren en handelen te allen tijde omvormen.

Misschien hebben we bepaalde ervaringen uit onze jeugd veralgemeend en blijven we een bepaald soort taal en vooroordeel behouden die we klakkeloos gebruiken, ongeacht of nieuwe ervaringen hiermee daadwerkelijk overeenstemmen. In ieder geval versterken deze plattegronden bepaalde vooroordelen. Misschien hebben we cruciale informatie geschrapt uit onze beschrijvingen van vroegere ervaringen, waardoor nieuwe, meer genuanceerde en adaptieve reacties op toekomstige soortgelijke ervaringen onmogelijk zijn. Het is mogelijk dat we onze perceptie van de werkelijkheid, en bijgevolg onze gevoelens en gedachten, blijven vervormen totdat wij deze plattegronden opnieuw doornemen en de verarmde delen identificeren.

Vandaag de dag is het herdefiniëren van de taalkundige plattegronden van de bevolking door middel van "bezweringen" in de publieke berichtgeving het "nieuwe normaal" geworden. Van "een nieuwe kijk op politiewerk" tot "twee weken om de curve af te vlakken" en "het beschermen van dierbaren" tegen een virus met een overlevingskans van 99%, worden deze bezweringen 24/7 geïntensiveerd door de reguliere media outlets en vervolgens versterkt door een reeks van signalen, ankers en andere duwtjes in de rug.

Zoals reeds gezegd was het eerste spreukenboek het MindSpace-document uit 2010 van het UK Institute for Government, dat we bekeken in "MindsSpace, Psyops, and Cognitive Warfare: Winning the Battle for the Mind." Sindsdien zijn er twee vervolgen geweest: EAST (2012) en Behavioural Government (2018). Deze handboeken maken, misschien meer dan wat dan ook, de "magische structuren" duidelijk die ten grondslag liggen aan de publieke berichtgeving. Zonder deze technieken zouden de radicale transformaties die in de hele westerse wereld hebben plaatsgevonden naar alle waarschijnlijkheid nooit mogelijk zijn geweest. Nu gedragswetenschappers en social engineers spreken over "verder gaan dan nudging" om reacties op een financiële crisis, het milieu, gezondheidszorg, onderwijs en wetgeving vorm te geven, is het hoog tijd dat burgers precies begrijpen hoe deze "nudgers" en NLP-tovenaars niet alleen de huidige betoveringen tot stand brengen, maar ook die van de toekomst.

Zoals we in het vorige artikel hebben uiteengezet, bevat het MindSpace-document van 2010 een grafiek met de verschillende kenmerken van de twee fundamenteel verschillende delen van de menselijke geest:
different types of thought processes thinking fast thingking slow
Zoals in het document wordt uitgelegd, vertegenwoordigde het kaderen van beleidskwesties en de werkelijkheid vanuit het standpunt van "automatische drijfveren," in plaats van de "traditionele" benadering van het verstrekken van informatie aan mensen en hen bewuste beslissingen te laten nemen, een nieuw geavanceerd vermogen om menselijk gedrag fundamenteel te veranderen:
"In grote lijnen zijn er twee manieren om over gedragsverandering na te denken. De eerste is gebaseerd op het beïnvloeden van wat mensen bewust denken. We zouden dit het "rationele" of "cognitieve" model kunnen noemen. De meeste traditionele interventies van het overheidsbeleid volgen deze manier, en het vormt het standaardmodel in de economie. De veronderstelling is dat burgers en consumenten de verschillende stukken informatie van politici, regeringen en markten en de talrijke stimulansen die ons worden geboden zullen analyseren, en zullen handelen op een wijze die hun belangen het best weerspiegelt (hoe zij hun belangen ook maar definiëren, of - meer paternalistisch - hoe de beleidsmakers deze ook maar definiëren).

Het tegenovergestelde model van gedragsverandering richt zich op de meer automatische processen van beoordeling en beïnvloeding - wat Robert Cialdini "click, whirr"- processen van de geest noemt. Hierbij wordt de aandacht verlegd van feiten en informatie naar het veranderen van de context waarbinnen mensen handelen. We zouden dit het "contextmodel" van gedragsverandering kunnen noemen. Het contextmodel erkent dat mensen soms schijnbaar irrationeel en inconsistent zijn in hun keuzes, vaak omdat ze beïnvloed worden door omgevingsfactoren. Daarom richt het zich meer op "gedrag veranderen zonder van gedachten te veranderen". Deze manier heeft minder aandacht gekregen van onderzoekers en beleidsmakers.

(MindSpace - Pagina 14)
Het begrijpen van het fundamentele onderscheid tussen de traditionele middelen van publieke berichtgeving versus het "contextmodel" wordt cruciaal om te begrijpen hoe deze nieuwe vormen van propaganda, "trance oorlogvoering" en massahypnose, effectief kunnen worden geneutraliseerd. MindSpace benadrukt zelfs specifiek wat het beschouwt als het falen van eerdere pogingen van regeringen om beleid te maken in de veronderstelling dat mensen vertrouwd kunnen worden om de juiste "rationele" beslissingen te nemen:
"Instrumenten zoals prikkels en informatie zijn bedoeld om gedrag te veranderen door "het verstand te veranderen". Als wij de mensen de nodige stimulansen en informatie geven, zullen zij de herziene kosten en baten van hun acties afwegen en dienovereenkomstig reageren. Helaas zijn er aanwijzingen dat mensen niet altijd op deze "volkomen rationele" manier reageren.

Daarentegen hebben benaderingen die gebaseerd zijn op "veranderende contexten" - de omgeving waarin we beslissingen nemen en reageren op signalen - het potentieel om significante veranderingen in gedrag teweeg te brengen tegen relatief lage kosten."
De auteurs van MindSpace presenteerden vervolgens negen krachtige invloeden op onze automatische processen, d.w.z. onbewuste geesten, in de vorm van een geheugensteuntje - MINDSPACE:
Pic 2
Het doel van MindSpace was om senior beleidsmakers te leren hoe ze boodschappen kunnen opstellen die de volledige kracht van "nudging" van de "automatische drijfveren" van mensen kunnen benutten, om zo de bevolking in een gewenste beleidsrichting te sturen zonder dat zulks bewuste kennis en toestemming vereist. Van "twee weken om de curve af te vlakken" tot "de voordelen wegen zwaarder dan de risico's", is de publieke berichtgeving over de hele linie verrijkt met "duwtjes" die de onbewuste geest in een gewenste richting sturen.

De meeste reguliere media outlets hebben bijvoorbeeld krantenkoppen gekaderd met behulp van zinnen als "volgens onderzoek" en "wetenschappers zeggen." Echter, ondanks het dragen van een wetenschappelijke sluier zijn dit geen wetenschappelijke uitspraken, het zijn oproepen tot groepsdenken; de uitspraken zijn ontworpen om gebruik te maken van onze perceptie van autoriteit en ervoor te zorgen dat onze geest een mentale "shortcut" neemt. Onderzoek naar dit werk werd gedaan door Michael Cialdini, de auteur van Influence. Cialdini legde uit hoe de perceptie van autoriteit een krachtige gedragsbeïnvloeding kan zijn, omdat autoriteit vaak wordt waargenomen als een mentale shortcut voor mensen.

We gaan bijvoorbeeld naar de dokter en volgen het advies van de dokter op, omdat hij geneeskunde heeft gestudeerd en vele jaren formeel onderricht heeft gekregen. Aldus, volgens onderzoek van Cialdini, zorgde het feit dat fysiotherapeuten al hun diploma's, onderscheidingen en diploma's op hun kantoormuren plakten ervoor dat de therapietrouw van patiënten met 30% toenam. Zo wordt de schijn van autoriteit in de ogen van de bevolking een sleutelfactor om hen ertoe aan te zetten een mentale "shortcut" te nemen wanneer zij worden geconfronteerd met complexe en veelzijdige problemen. We kunnen dit zien aan de plotselinge toename van het gebruik van simplistische zinnen als "volgens deskundigen", "wetenschappers zeggen", "volgens onderzoek", om de waargenomen autoriteit van een bron of "boodschapper" te vergroten - zonder op enigerlei wijze te spreken over de waarheid of geldigheid van bevindingen.

De aanbevelingen van een arts of wetenschapper vormen een "shortcut". Maar iedereen die ooit geluisterd heeft naar verschillende artsen die een diagnose stelden over een gezondheidsprobleem of verschillende behandelingen aanraadden, zal waarschijnlijk merken dat de individuele meningen van artsen sterk kunnen verschillen, vooral voor wat betreft nieuwe en experimentele behandelingen.

De onbewuste geest neemt echter veel "shortcuts" en heeft veel "basisovertuigingen". De tweede invloed volgens de checklist van MindSpace zijn "prikkels". De checklist beschrijft prikkels op de volgende manier: "onze reacties op prikkels worden gevormd door voorspelbare mentale shortcuts, zoals het sterk vermijden van verliezen."

Op pagina 20 van MindSpace beschrijven de auteurs deze krachtige gedragsinvloed - "verliezen doemen groter op dan winsten" - op de volgende manier:
"We hebben een grotere hekel aan verliezen dan aan winsten van een gelijk formaat. De meeste van de huidige stimuleringsprogramma's bieden de deelnemers beloningen aan, maar uit een recent onderzoek van proeven met behandelingen van zwaarlijvigheid waarbij financiële prikkels werden gebruikt, bleek geen significant effect op gewichtsverlies of -behoud op lange termijn. Een alternatief kan zijn om stimulansen te zien als een heffing, die wordt opgelegd als mensen iets nalaten te doen. In een recente studie over gewichtsverlies werd sommige deelnemers gevraagd geld op een rekening te storten, dat hen werd teruggegeven (met een toeslag) als zij de doelstellingen inzake gewichtsverlies behaalden. Na zeven maanden vertoonde deze groep een aanzienlijk gewichtsverlies ten opzichte van hun startgewicht. Het gewicht van de deelnemers in een controlegroep bleek niet te zijn veranderd. De angst om geld te verliezen kan een sterke stimulans zijn geweest om af te vallen. Beleidsmakers zouden daarom de nadruk kunnen leggen op het geld dat mensen zullen verliezen als ze een actie niet ondernemen, in plaats van op het bedrag dat ze zouden kunnen besparen.
We spoelen vooruit naar het Behavioural Government-rapport uit 2018 van het Behavioural Insights Team. Het beschrijft het gebruik van NLP- "kader"-technieken met betrekking tot het kaderen van beleidsbeslissingen in termen van doden in plaats van geredde levens, en de diepgaande impact die zulks kan hebben op besluitvormers:
"Effecten van kaderen verwijzen naar hoe de presentatie van een kwestie, niet de wezenlijke inhoud, kan bepalen of het wordt opgemerkt en hoe het wordt geïnterpreteerd. Uit de onderstaande figuur blijkt bijvoorbeeld, dat politici en ambtenaren eerder voor een riskante beleidsoptie kozen wanneer die werd voorgesteld in termen van het aantal doden dat ermee zou kunnen worden voorkomen (in plaats van het aantal levens dat ermee zou kunnen worden gered).
mindspace nudge behaviour nlp politics
© Behavioural Insights Team
Hoewel het virus een overlevingskans van 99% heeft, is helaas het belangrijkste referentiekader voor zowel verkozen ambtenaren als burgers dat zij iemand om wie zij geven zouden kunnen verliezen en dat zij het virus aan hun eigen "dierbaren" kunnen doorgeven, met de dood tot gevolg. De "computermodellen" van de voorspelde sterfgevallen, zoals opgesteld door het Imperial College in Londen, creëerden een doemscenario dat was gericht op het aantal sterfgevallen, net als de doemscenario-modellen voor het klimaat die door een andere Britse universiteit werden opgesteld.

Zoals bericht door Brian Gerrish van UK Column, werden twee teams geïdentificeerd als leiders van de coronarespons in Groot-Brittannië:
Het eerste is het team van Imperial College onder leiding van Neil Ferguson, dat beweert in staat te zijn om met zijn computermodellen de verspreiding en de gevolgen van de ziekte te voorspellen. Het tweede is het leger van gedragswetenschappers die ons bij elke gelegenheid hebben "aangespoord" om beslissingen te nemen die de voorkeur genieten van de beleidsmakers op wereldniveau.
In het vorige artikel keken we naar "Four Messages that Can Increase the Uptake of COVID-19 Vaccines". Deze boodschappen werden ontworpen om de krachtige invloed van natuurlijke "basisovertuigingen" in het menselijke besluitvormingsproces aan te wenden. Het kwam niet als een verrassing dat de meest effectieve boodschap voor het verhogen van de vaccinatieopname "het beschermen van dierbaren" was:
covid mind control nudging BIT psychology
© Behavioural Insights Team
Een voorbeeld van gedragsmatige 'nudging'
Na bestudering van de MindSpace-bevindingen over "automatische drijfveren", komt de hoogst genoteerde boodschap niet als een verrassing: als iemand wordt geconfronteerd met de keuze om "zijn of haar dierbaren te beschermen" tegen een existentiële bedreiging - of die nu reëel is of als zodanig wordt waargenomen - is de beslissing automatisch. Vanuit het standpunt van "basisovertuigingen" (verliezen doemen groter op dan winsten), zullen de meeste empathische mensen niet het risico willen lopen geliefden te verliezen - een groot verlies - omwille van (bijvoorbeeld) het bijwonen van een sociaal uitje - een kleine winst. Bovendien zullen zij bereid zijn grote offers te brengen om nog grotere verliezen te vermijden, of die nu mogelijkerwijs reëel zijn of als zodanig worden ervaren.

Een ander bijzonder listig en venijnig voorbeeld van deze dwangmatige "kader-technieken" zou een toespraak zijn van de huidige Canadese premier Justin Trudeau tijdens een recente campagne voor de Canadese Federale Verkiezingen van 2021. Verwijzend naar de "anti-vaxxers" die zich buiten het campagne-evenement ophielden, maakte Trudeau de volgende opmerkingen:
"Ze brengen hun eigen kinderen in gevaar, en ze brengen ook onze kinderen in gevaar." Trudeau benadrukte de aard van de verplichtingen die de bevolking is aangegaan en voegde eraan toe: "De Canadezen hebben het afgelopen anderhalf jaar ongelooflijke offers gebracht."
Deze ogenschijnlijke eenvoudige verklaringen kaderen de realiteit in zeer specifieke termen. Ze richten zich op de natuurlijke "automatische drijfveren" die alle gezonde menselijke wezens bezitten, en wel op een zeer precieze manier, namelijk de wens om het nageslacht te beschermen. De verhaallijn suggereert dat er twee fundamenteel tegenovergestelde groepen bestaan - willekeurig gedefinieerd als gevaccineerden en niet-gevaccineerden - en suggereert dat de ene groep in feite de kinderen van de andere groep bedreigt. Dit is misschien wel een van de meest agressieve, opruiende en verdeeldheid zaaiende opmerkingen die een regeringsfunctionaris kan maken, omdat het rechtstreeks indruist tegen een van de meest primaire instincten van de mens: het verlangen om het eigen nageslacht te beschermen. Uit alle wetenschappelijke gegevens blijkt echter overduidelijk hoe gering het risico is dat kinderen lopen, de kans dat degenen onder de 18 corona overleven is meer dan 99%. Ondanks deze feiten wordt in de verhaallijn de dreiging van gevaar voor de kinderen van de 'in-group' gekaderd als een existentiële dreiging die uitgaat van de 'out-group', d.w.z. "de niet-vaccineerden."

Met betrekking tot "twee weken om de curve af te vlakken", kunnen we bovendien het gebruik van NLP-"tijdlijnen" waarnemen. NLP-beoefenaars zouden het voorbeeld kunnen geven van tijd, die dient als een krachtig referentiekader voor het vormen van iemands drijfveren en mentale toestand. Als iemand wordt verteld dat hij één uur heeft om een opstel te schrijven tegenover twee weken om hetzelfde opstel te schrijven, zal de emotionele reactie en de mentale toestand duidelijk anders zijn. In dit opzicht zou vrijwel niemand twee maanden of twee jaar hebben aanvaard om de curve af te vlakken, maar "twee weken" was een aanvankelijke verbintenis die de meeste redelijke en goedwillende mensen bereid waren aan te gaan. In NLP-termen werden de emotionele reactie op lockdowns en de "tijdlijnen" voor het afvlakken van de curve dan gewoon "geijkt", waarbij nieuwe "tijdlijnen" werden gebruikt om toekomstige scenario's en reacties te herkaderen.

Hoewel sommige van deze technieken als intuïtief kunnen worden beschouwd, en zeker niet nieuw zijn, kunnen we het gebruik van "tijdlijnen" voor het vormen van gedrag meer in het algemeen beschouwen. Terwijl waarschuwingen voor doemscenario's met betrekking tot het klimaat compleet met bijbelse overstromingen en branden al een tijdje de ronde doen, hebben de reguliere media en gerelateerde "klimaatexperts" de mensheid onlangs "12 jaar" gegeven. 12 jaar werd plotseling het getal dat de tijdlijnen bepaalt voor het creëren van wereldwijde wettelijk bindende klimaatreacties gedicteerd door supranationale instellingen.

We krijgen een tijdlijn van 12 jaar voordat het te laat is om de bijbelse overstromingen, branden en tornado's te voorkomen. Maar is dit "de wetenschap", of is het een NLP-"tijdlijn" bedoeld om mensen in een bepaalde richting te duwen zonder enige werkelijke wetenschap of alternatieven?

Wat als we niet slechts 12 jaar hebben om te voorkomen dat de wereld overkookt? Wat als we 20 of 50 jaar hebben? Wat als de conclusie van 12 jaar fundamenteel onjuist is omdat de veronderstellingen en methoden fundamenteel onjuist zijn en tot eerdere verkeerde conclusies hebben geleid? Wat als we tijd hebben om een fusie-economie in te voeren voordat we afstappen van fossiele brandstoffen?

Aldus maken vandaag de dag de vele bezweringen van regeringen in de Five Eyes-landen gebruik van NLP-kaders en NLP-hulpmiddelen, zoals cues, ankers, onbewuste priming en afstemming op de natuurlijke "basisovertuigingen" in ons besluitvormingsproces. Met deze verschillende technieken creëerden de auteurs van MindSpace een raamwerk, waarmee beleidsmakers een begin konden maken met het gebruik van het "contextmodel", om effectief de kracht te gebruiken om de onbewuste geesten van mensen te beïnvloeden en te sturen in het nemen van beslissingen die ze niet zouden nemen als ze benaderd zouden worden met het "traditionele" model van gedragsverandering.

Helaas zijn er sinds de eerste uitgave van MindSpace twee andere spreukenboeken uitgekomen: EAST, en Behavioural Government. Beide bouwen voort op de oorspronkelijke inzichten van MindSpace. Vandaag de dag spreken de leiders van deze nieuwe gedragsaanpassingsprogramma's zelfs van "verder gaan dan nudging" op een dusdanige wijze, dat het gedrag en de samenstelling van de samenleving kan worden getransformeerd op een voorheen ondenkbare schaal in alle sferen van het leven, met inbegrip van de economie, het milieu, de gezondheidszorg en zelfs de reorganisatie van het financiële systeem. VN-agentschappen en andere supranationale organen zijn nu alle bezig deze inzichten in te voeren om de vorm van de mensheid fundamenteel te veranderen.

Dit voert ons naar ons volgende voorbeeld, gevonden in het EAST-handboek.

EAST

Na het MindSpace-document van 2010 kwam het geheugensteuntje EAST. Het bouwde voort op de eerste inzichten die in MindSpace werden uiteengezet en werkte aanvullende inzichten uit, zoals de idee van "maak het sociaal", dat, zoals we kunnen zien, nu overal in de praktijk wordt gebracht.

De introductie van EAST legt het als volgt uit:
"In de beginjaren gebruikten we vaak het MINDSPACE-kader, en inderdaad had een deel van het team zelfs een sleutelrol bij de ontwikkeling ervan. We gebruiken dit kader nog steeds. Maar we ontdekten tijdens seminars dat de negen elementen ervan voor drukbezette beleidsmakers moeilijk in het oog te houden waren (wat weer wijst op 'cognitieve chunking'). Tegelijkertijd ontdekten wij in ons dagelijks onderzoek en beleidswerk, dat sommige van de meest betrouwbare effecten voortkwamen uit veranderingen die niet eenvoudig door MINDSPACE, of zelfs door veel van de academische literatuur, konden worden omvat. Zo hebben wij vaak gemerkt dat het vereenvoudigen van boodschappen, of het wegnemen van zelfs maar de kleinste hoeveelheid 'wrijving' in een proces, een groot effect kan hebben. Om deze redenen wilden wij een kortere, eenvoudige geheugensteun ontwikkelen - het EAST-kader.[3]
EAST beschrijft vier basisstrategieën om de naleving van het overheidsbeleid door de bevolking te vergroten:
  • Maak het gemakkelijk
  • Maak het aantrekkelijk
  • Maak het sociaal
  • Maak het een tijdschema
De beschrijving van "Maak het sociaal" in de samenvatting op blz. 5 is een nuttig voorbeeld van de algemene aanpak en de kracht ervan.
mindspace behavior modification nlp EAST
© EAST
Denk aan de plotselinge opkomst van "gesprekken op Zoom", die de collectieve opoffering van de bevolking ritualiseren door "het sociaal te maken". De plotselinge opkomst van feel-good momenten, gebaseerd op het naleven van door de overheid opgelegd beleid, werd omgezet in rituele sociale gebeurtenissen, waarbij de door de overheid uitgevaardigde noodmaatregelen werden gekaderd als een middel voor mensen om collectieve opoffering te omarmen ten behoeve van de "bescherming van dierbaren" en de mensheid als geheel. Zoomgesprekken tussen geïsoleerde individuen werden een manier om hun "verplichtingen" na te komen om de curve af te vlakken. Een aanzienlijk deel van alle coronaberichtgeving werd gekaderd als een kwestie van persoonlijke en collectieve opoffering voor het grotere goed - het ritualiseren ervan - in wezen het uitbuiten van de aangeboren goede wil en de goede aard van mensen.

We moeten er hier op wijzen dat deze inspanningen niet nieuw zijn. Zij vormen het hoogtepunt van een honderd jaar durende inspanning door de top van de Anglo-Amerikaanse oligarchie om de psychologische oorlogsvoering te perfectioneren. In zijn The Scientific Outlook uit 1931 schetste Lord Bertrand Russell, een afstammeling uit één van de oudste keizerlijke geslachten van Groot-Brittannië, deze vooruitzichten:
"De wetenschappelijke heersers zullen een bepaald soort onderwijs verstrekken aan de gewone mannen en vrouwen en een ander soort onderwijs aan hen die de wetenschappelijke macht moeten gaan bezitten. Van gewone mannen en vrouwen zal worden verwacht dat zij volgzaam, ijverig, punctueel, onnadenkend en tevreden zijn. Van deze kwaliteiten zal tevredenheid waarschijnlijk als de belangrijkste worden beschouwd. Om dit te bereiken zullen alle onderzoekers van psycho-analyse, gedrag en biochemie worden ingeschakeld... Alle jongens en meisjes zullen van jongs af aan leren om wat men noemt "coöperatief" te zijn, d.w.z.: precies te doen wat ieder ander ook doet. Initiatief zal bij deze kinderen worden ontmoedigd, en insubordinatie, zonder gestraft te worden, zal op wetenschappelijke wijze uit hen worden getraind."

Bertrand Russell — The Scientific Outlook (1931)
Of het nu gaat om persoonlijke opoffering, een toezegging om "dierbaren te beschermen", of de suggestie dat "de meeste gezondheidswerkers" zich laten vaccineren, bijna alle openbare berichtgeving is erop gericht deze "automatische drijfveren" aan te pakken en de onbewuste en moeiteloze delen van onze geest te triggeren om een "coöperatieve" bevolking te scheppen.

Trance Oorlogsvoering

Het benoemen van deze technieken is bepalend om de onbewuste processen in de reflectieve delen van de geest te dwingen. Met betrekking tot trance en hypnose moeten we erop wijzen dat de pionier van de hypnose, Milton Erickson, zijn benadering van hypnose baseerde op taal die "kunstig vaag" was, maar dan opzettelijk en systematisch. Vandaag de dag worden we gebombardeerd met berichten over de volksgezondheid, zogenaamd opgesteld door de meest vooraanstaande gezondheidsdeskundigen en beleidsmakers, die ondanks al hun geloofsbrieven en deskundigheid consequent en nauwkeurig een "kunstig vage" verhaallijn in stand houden.

De verhaallijn moedigt mensen aan om vaccinaties te nemen die bedoeld zijn om de "verspreiding tegen te gaan", maar die overeenkomstig het ontwerp de overdracht niet voorkomen en alleen de symptomen verminderen. Definities als "groepsimmuniteit", "volledig gevaccineerd" lijken consequent te worden herzien. Mensen worden gedwongen het ene moment in de rij te staan en zich te houden aan strikte afstandsprotocollen, om even later in een vliegtuig, winkel of elders bovenop elkaar te zitten. De bevolking wordt gedwongen een zeer strikt mondkapjesbeleid te volgen, ondanks het feit dat er geen studies bestaan die de doeltreffendheid van mondkapjes aantonen.

De instinctieve reactie van veel rationele mensen is om systemische incompetentie te veronderstellen. Dat kan zeker een rol spelen, maar er zijn ook veel duwtjes in de rug en trance-opwekkende technieken die bedoeld zijn om de kracht van automatische drijfveren te benutten, die van nature natuurlijke trance-toestanden impliceren. Bovendien, zoals de mede-bedenker van Neuro Linguïstisch Programmeren en wereld-leidend hypnotiseur - Richard Bandler - stelt in zijn Guide to Trance-formation: "Het teweegbrengen van verwarring verhoogt de beïnvloedbaarheid."[4] Hij bestudeerde de hypnotische patronen van Milton Erickson, die werden omschreven als opzettelijk "kunstig vaag", maar systematisch zo. Dit stelde de patiënt in staat zijn eigen betekenis te geven en dwong de schijn van soevereiniteit in de besluitvorming af.
Tavistock John Rawlings Rees mind control nlp behavior modification mindspace
© Tavistock Institute
Brigadier John Rawlings Rees, medeoprichter van het Tavistock Instituut

Hoe meer dubbelzinnigheden een verklaring bevat, vooral wanneer men in trance is, hoe meer patiënten, cliënten of doelwitten openstaan voor nieuwe suggesties en een vermogen ontwikkelen om hun eigen betekenis te geven, waardoor overtuigingen vast komen te zitten in de "diepe structuren" van hun psyche en hun keuzes vrij lijken
. Bovendien, terwijl de beslissing om mondkapjes te dragen gewoon het resultaat kan zijn van onbekwaamheid, vanuit het standpunt van Nudging en Neuro Linguïstisch Programmeren, fungeren mondkapjes, pijlen op de vloer die mensen vertellen waar ze moeten lopen, en borden die mensen er consequent aan herinneren hun gedrag hyper-waakzaam in de gaten te houden, alle als effectieve "cues" en "priming" in het nudging- proces.
We kunnen het Behavioural Insights Team en het "leger van gedragspsychologen" dankbaar zijn. Deze recente ontwikkelingen zijn een echo van wat één van de grondleggers van alle psychologische oorlogvoering en hersenspoeling, Brigadier John Rawlings Rees van het Tavistock Institute, beschreef als de behoefte aan een leger van "psychologische schoktroepen" die strategisch in de samenleving konden worden geplaatst om de bevolking te leiden in het accepteren van de beleidsontwerpen van een heersende klasse - die bestond, en nog steeds bestaat, uit een kleine Anglo-Amerikaanse internationale financiële gevestigde orde, met het zwaartepunt in Londen en zijn verlengstuk, Wall Street.

Aangezien de coronaberichten volgens deze specifieke concepten en termen worden opgesteld, zijn wij van mening dat de mensen de taal moeten kennen die door de bezweerders wordt gebruikt. Het kennen van deze taal lijkt ook de gemakkelijkste manier om de bezweringen om te keren. Want als er eenmaal een naam is gegeven aan één van deze "toverspreuken" en "magische structuren", worden ze bewuste objecten van aandacht, wat betekent dat ze niet langer kunnen functioneren op hun automatische "click whirr" snelheid.

Door te weten wat de kaders zijn, zoals tijd, of welke basisovertuigingen tot doelwit gemaakt zijn, zoals ons verlangen om verliezen te vermijden in plaats van winst te maken, wordt het gemakkelijk om te zien hoe mensen in een trance-achtige toestand worden gebracht door middel van willekeurige voorschriften.

Helaas werden twee weken twee jaar (of misschien langer). Zolang de aanvankelijke onbewuste duwtjes en automatische processen niet op een bewuste manier worden herzien, kunnen velen voor onbepaalde tijd doorgaan met inachtneming van het uitvoeren van hun aanvankelijke verplichtingen. De auteurs van MindSpace merkten op pagina 14 specifiek op, dat wanneer automatische motivaties eenmaal geactiveerd zijn, deze onbewuste processen zonder bewuste controle kunnen blijven werken tot ze voltooid zijn.
"De twee systemen hebben verschillende capaciteiten: de reflectieve geest heeft een beperkte capaciteit, maar biedt een meer systematische en "diepere" analyse. De automatische geest verwerkt veel dingen afzonderlijk, tegelijkertijd en vaak onbewust, maar is "oppervlakkiger": hij neemt shortcuts en heeft ingebakken vooroordelen. Zoals een academische bron uitlegt, "zodra ze getriggerd worden door omgevingskenmerken, [verlopen deze] voorbewuste automatische processen tot hun voltooiing zonder enige bewuste controle[5]."
Bovendien kan, met gebruikmaking van andere NLP-technieken zoals "ankeren", "cues" en "priming", het proces niet alleen doorgaan zonder dat een individu zich ervan bewust is dat zijn onbewuste processen het doelwit zijn, zij kunnen eveneens in real time aangestuurd worden.

Zoals het genezen van een ziekte van de ziel een andere aanpak vereist dan het genezen van een ziekte van het hart, zo vereist ook het doorbreken van trances, NLP-spreuken en massahypnose een meer genuanceerde en tweeledige aanpak: eerst de onbewuste kaders, duwtjes en ankers die in de geest van gehypnotiseerde mensen zijn geplaatst een naam geven; en dan, zodra een nieuwe verbinding tot stand is gebracht tussen de automatische en reflectieve processen, moeten pogingen om de spreuken te doorbreken met argumenten van gezond verstand die geworteld zijn in de rede, volgen. Kortom: de automatische delen van de geest en de reflectieve delen van de geest zijn verschillend bedraad en reageren bijgevolg verschillend op taal. De veronderstelling dat men het emotionele en "automatische" deel van de geest kan beïnvloeden door rationele taal en argumenten te gebruiken, logenstraft het feit dat de publieke coronaberichtgeving is gericht op het onbewuste "automatische" en emotionele deel van de geest. Deze beide delen moeten worden aangesproken willen de gehypnotiseerden een rationeel gesprek kunnen voeren.

Net als bij hypnose, waarbij bepaalde individuen gevoeliger zijn voor trance-opwekkende technieken dan anderen, zijn ook bepaalde sectoren van de bevolking gevoeliger voor de trance-opwekkende bezweringen in de publieke berichtgeving, die vaak gericht zijn op diegenen die zichzelf als goede empathische burgers beschouwen. Het kennen van de "structuur" van deze bezweringen ligt aan de basis van de wetenschap hoe deze ongedaan gemaakt kunnen worden.

De Betovering Verbreken

Wanneer we nadenken over het huidige en toekomstige gebruik van dit soort technieken voor "gedragsverandering", vooral met betrekking tot de "klimaatcrisis", laten we dan de woorden in gedachten houden van de vroege liefhebber van social engineering en afstammeling uit één van Engelands oudste keizerlijke geslachten, Lord Bertrand Russell. Meer dan een halve eeuw geleden merkte Russell op:
"De sociale psychologen van de toekomst zullen een aantal klassen schoolkinderen hebben op wie zij verschillende methoden zullen uitproberen om een onwrikbare overtuiging teweeg te brengen dat sneeuw zwart is. Men zal spoedig tot verschillende resultaten komen. Ten eerste, dat de invloed van thuis obstructief is. Ten tweede, dat er niet veel kan worden gedaan tenzij indoctrinatie begint voor de leeftijd van tien jaar. Ten derde, dat verzen op muziek die herhaaldelijk opgezegd worden zeer effectief zijn. Ten vierde, dat de mening dat sneeuw wit is een morbide neiging naar excentriciteit moet tonen. Maar ik loop op de zaken vooruit. Het is aan toekomstige wetenschappers om deze stelregels uit te werken en precies te ontdekken hoeveel het per hoofd kost om kinderen te laten geloven dat sneeuw zwart is, en hoeveel minder het zou kosten om hen te laten geloven dat het donkergrijs is."

Bertrand Russell — The Impact of Science on Society (1951)
Terwijl Freudiaanse psychologie en de toepassing ervan door mensen als Edward Bernays een belangrijke sprong voorwaarts betekende in het vermogen van de gevestigde orde om de "populaire opinie" en de onbewuste geesten van de bevolking te beïnvloeden, vertegenwoordigt de ontwikkeling en toepassing van sociale psychologie en gedragswetenschap in de afgelopen tien jaar een fundamenteel nieuw tijdperk van nauwkeurigheid in psychologische oorlogvoering en gedragswijzigingstechnieken: een tijdperk van "trance oorlogvoering" en "massahypnose", geleid door de subtiele sturing van "automatische drijfveren". Neuro Linguïstisch Programmeren en Nudging zijn aldus opgenomen als de belangrijkste instrumenten om mensen ervan te overtuigen dat "sneeuw zwart is".

Ter afsluiting van zijn optimistische beschouwingen over de toekomst van social engineering-technieken, schreef Russell:
"Hoewel deze wetenschap ijverig zal worden bestudeerd, zal het strikt worden beperkt tot de regerende klasse. De bevolking zal niet mogen weten hoe haar overtuigingen tot stand zijn gekomen. Wanneer de techniek geperfectioneerd is, zal iedere regering die een generatie lang de leiding heeft gehad over het onderwijs, in staat zijn haar onderdanen veilig te controleren zonder dat hiervoor legers of politieagenten nodig zijn."

Bertrand Russell — The Impact of Science on Society (1951)
En daarmee is de cirkel rond. Maar ondanks de schijnbaar verfijnde aard van dit nieuwe tijdperk van trance oorlogsvoering, berusten deze propagandamethoden op een zeer formulematige aanpak die moeilijk on-zienbaar wordt. Van het belang van tijd tot "verliezen doemen groter op dan winsten" tot "sociaal bewijs", d.w.z. 97% van de wetenschappers is het ermee eens, wordt onze wereld voortdurend "herkaderd".

In plaats van eenvoudigweg de onjuistheid van een bepaalde hoeveelheid informatie te onthullen, zouden we de kaders moeten identificeren en bewust moeten beslissen of we blij zijn met of instemmen met de gegeven keuze van een kader. Wij moeten anderen vragen of zij het eens zijn met de kaders, of hen vragen hoe zij denken over subtiel verschillende alternatieve kaders die heel andere implicaties kunnen hebben. We zouden zelf moeten experimenteren om te zien hoe gemakkelijk het "herkaderen" van de wereld eigenlijk is. Elke gemiddelde student creatief schrijven op universitair niveau zou met een eenvoudige handleiding voor herkadering gemakkelijk een social engineer van topniveau kunnen worden.

Als er nieuwe informatie opduikt, zouden we ons, voordat we die proberen te beoordelen, moeten we ons afvragen wat de kaders zijn. Want de "magie" ligt besloten in de manier waarop de bezweringen worden gekaderd, eerder dan in de informatie zelf. Eenmaal benoemd, vervaagt de magie.

Ter afsluiting zouden PSYOPS, in tegenstelling tot de typische "complottheorie" waarbij iedereen "betrokken is", moeten worden gezien als het tegenovergestelde van een Hollywood-complotthriller: de meeste betrokkenen doen niet "mee", omdat de operaties dusdanig zijn opgezet dat ze organisch lijken en op bijna "magische" wijze veranderingen teweegbrengen. Mensen geloven oprecht dat ze hun eigen beslissingen nemen, zonder zich bewust te zijn van de mechanismen en omgevings-"contextmodellen" die beïnvloeden hoe ze onbewust reageren op kaders.

Burgers moeten het recht hebben om te beslissen of ze in een vooraf bepaalde richting geduwd willen worden, of dat ze de kaders verder willen beoordelen en zelf beslissen of er misschien een meer genuanceerde werkelijkheid en een redelijker aanpak mogelijk zijn. Stelt u zich anders eens voor wat voor "tijdlijnen" we in de toekomst zouden kunnen hebben in het geval van een nieuwe crisis, misschien een plotselinge systemische crisis in het financiële systeem, veroorzaakt door een plotselinge "cyberaanval"?

Hoewel de auteur van ganser harte gelooft dat rationele argumenten, wetenschap en het licht van de rede moeten en kunnen zegevieren, houdt een deel van die taak noodzakelijkerwijs in dat moet worden vastgesteld waar en wat de aard is van de emotionele en psychologische blokkades die mensen ervan weerhouden rationele argumenten te internaliseren. Zoals we al zeiden, zijn we bij de toepassing van deze nieuwe, baanbrekende 21e-eeuwse inzichten uit de gedragswetenschappen en de sociale psychologie getuige van trance oorlogsvoering, gebaseerd op de afstemming op de "automatische drijfveren".

Om de oorlog te winnen, moeten we de betovering verbreken.

Voetnoten:

[1] Behavioural Insights Team - Who we are

[2] Fabian Society - Live, The Guardian, 17 january 2009 .

[3] Pagina 3

[4] Bandler, Richard.

[5] Todorov and Bargh (2002) Automatic sources of aggression. Aggression and Violent Behavior 7:53 - 68.
David B. Gosselin is dichter, vertaler en taalkundige, gevestigd in Montreal. Hij is oprichter van The Chained Muse poëzie website en oprichter van de New Lyre Podcast. Zijn nieuwe bundel gedichten draagt de titel Modern Dreams.
Zie: https://canadianpatriot.org/2022/01/05/breaking-the-spell-mindspace-trance-warfare-and-neuro-linguistic/