Paulo Freire

Braziliaanse pedagoog en filosoof Paulo Freire -1970
De "Grote Reset" van het Wereld Economisch Forum heeft diepe wortels. We zullen eens onderzoeken waar de wortelstek zit, of ten minste enkele van de belangrijkste invloeden die hebben bijgedragen tot de obsessie van de WEF voor een sociale/culturele revolutie, geleid door zelfverkozen enkelingen, die de ware aard van "de vierde industriële revolutie" begrijpen. Dit is marxisme in een nieuw jasje, een bevrijdingstheologie, die uiteindelijk God uitsluit en vervangt door de communistische idee van een utopie. Er is een reden waarom de leus van het WEF, "U zult niets bezitten en gelukkig zijn," stellig Marxiaans klinkt...

PAULO FREIRE

De naam Paulo Freire1 doet wellicht een belletje rinkelen bij degenen die geïnteresseerd zijn in marxisme. Freire werd in 1921 in Brazilië geboren en raakte geïnteresseerd in verschillende uitlopers van het marxisme, met een bijzondere nadruk op theorie toegepast op het onderwijs. Met verschillende geschriften, voornamelijk op het gebied van taal en onderdrukking, maakte Freire naam onder gelijkgestemde socialistische intellectuelen. Ondanks zijn nogal niche-achtige geschriften, zou Freire uiteindelijk in de jaren tachtig van de vorige eeuw een nieuw niveau van bekendheid bereiken met een piek in populariteit door zijn boek 'Pedagogie van de onderdrukten' uit 1968, waarin de idee van 'kritische pedagogie' en de relatie ervan met onderwerpen als volwassenenonderwijs werd uitgewerkt. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan Henry Giroux - een invloedrijk Amerikaans denker, die (tamelijk succesvol) probeerde een gemoderniseerde vorm van kritische pedagogie in de structuur van het westerse onderwijs te introduceren - maar was vooral een gevolg van zijn werk 'Politics of Education' uit 1985, dat de basis legde voor de toepassing van zijn eerdere ideeën op onderwijssystemen.

Sinds zijn grote populariteit in het midden van de jaren tachtig is het werk van Freire zo wijdverbreid geraakt, dat het onmogelijk is om de enorme invloed van zijn ideeën te berekenen. Pedagogie van de onderdrukten is het op twee na meest geciteerde boek in de sociale wetenschappen geworden en ligt ten grondslag aan het grootste deel van het moderne 'identiteitsmarxisme'. Zoals James Lindsay opmerkte (zie voetnoten), is Freire een profeet van de marxistische religie voor het openbare onderwijssysteem - en hij wist dat als een dergelijk systeem eenmaal geïndoctrineerd was, het vanzelf tot revolutie zou leiden.
Paulo Freire
Freire werd sterk beïnvloed door de Italiaanse socialist Antonio Gramsci, maar de rest van zijn ideologische inspiratie komt van bekende namen als Jean-Paul Satre, Eric Fromme en Herbert Marcuse. Onder de vele denkers die invloed hadden op zijn Freire's werk, was er één naam die bij de meesten geen belletje zal doen rinkelen: Hélder Câmara. Om te begrijpen wie en waarom Câmara belangrijk is, moeten we teruggaan naar het Latijns-Amerika van de jaren 1960.
Hélder Pessoa Câmara

Hélder Pessoa Câmara
BEVRIJDINGSTHEOLOGIE

In de jaren '60 ontstond een nieuwe kijk op het marxisme. Deze zou bekend worden als bevrijdingstheologie en haar invloed was wijdverbreid. De term 'bevrijdingstheologie' - zoals de naam al aangeeft - is een poging tot herinterpretatie van theologie, om de nadruk te leggen op sociaal-economische kwesties binnen een samenleving en de noodzaak om degenen die als onderdrukt worden beschouwd te 'bevrijden'. Dit idee is natuurlijk gebaseerd op marxistische theorieën met een bijzondere nadruk op klassenverschillen, maar de opzwepende bestanddelen kunnen worden veranderd in ras, etniciteit, geslacht, enz.

Hoewel de idee van de bevrijdingstheologie van toepassing was op de algemene christelijke wereld, werd het met open armen ontvangen door de katholieke kerk in Zuid-Amerika. Dit werd in twee gedeelten bereikt; als eerste werd de idee in 1968 in de katholieke kerk gepresenteerd door Pedro Arrupe en kort daarna gepopulariseerd door Gustavo Gutiérrez met de publicatie in 1971 van 'Bevrijdingstheologie'.

De beweging (of idee) van de bevrijdingstheologie zou zich in de jaren zeventig over Zuid-Amerika verspreiden. Spoedig daarna zouden de gevolgen in Europa en Amerika merkbaar worden, toen de "getheologiseerde" interpretatie van het marxisme doordrong tot andere sekten van het christendom - met resultaten waar we vandaag de dag getuige van zijn.

Voordat de bevrijdingstheologie aan populariteit won, was zij vrijwel geheel beperkt tot verschillende marxistische groeperingen. Aanvankelijk gewijd aan de christelijke kant van het socialisme, vond Freire al snel aansluiting bij allerlei groepen en individuen die zich met dit idee bezighielden. In deze belangrijke tijd zou Freires kritische pedagogie uiteindelijk tot bloei komen.

Van de vele mensen met wie Freire in contact kwam, zou Hélder Câmara - een katholieke priester en later aartsbisschop - misschien wel de grootste invloed hebben. Hoewel de details van hun relatie onduidelijk zijn, wordt aangenomen dat Câmara optrad als een 'gids' voor Freire. Als Freire de profeet was, was Câmara de evangelist.

WIE WAS HÉLDER CÂMARA
Hélder Câmara

Hélder Câmara
Met deze punten in het achterhoofd, zouden we nu onze aandacht moeten richten op Hélder Câmara. Câmara, die zichzelf socialist noemde, werd een invloedrijke figuur zowel in de katholieke kerk als in de politiek. Aan de oppervlakte leken zijn ideeën gezond en in veel gevallen kwamen zij overeen met de bredere leer van het christendom; hij onderwees dat de achtergestelden in de samenleving een aandachtspunt voor de kerk moesten zijn en hij probeerde de armoede te bestrijden die in die tijd in Zuid-Amerika maar al te gewoon was. Hij vatte dit als volgt samen: "Als ik de armen te eten geef, noemen ze me een heilige. Als ik vraag waarom ze arm zijn, noemen ze me een communist."

Ondanks deze oncontroversiële kijk op het christendom was Câmaras publieke imago waarschijnlijk geen afspiegeling van zijn ware sociale en politieke opvattingen. Nadat hij zichzelf openlijk tot socialist had verklaard, kwam Câmara onder vuur te liggen - vooral in het westen - omdat hij probeerde het socialistische wereldbeeld te corrigeren met het christelijk geloof. Voor degenen die zich bewust waren van de realiteit van het socialisme, was het duidelijk dat de ideeën die Câmara voorstelde inherent tegenstrijdig waren. In reactie hierop zou Câmara proberen duidelijk te maken, dat zijn opvatting van het socialisme los stond van het marxisme en in plaats daarvan een socialisme was dat "de menselijke persoon eerbiedigde; zijn socialisme - zoals hij beweerde - 'was rechtvaardigheid'. Ondanks deze beweringen zou hij later toegeven dat hij het eens was met Marx' kritiek op het kapitalisme.

Câmaras lange en interessante geschiedenis begint vermoedelijk in 1936, toen hij lid werd van de Ação Integralista Brasileria (AIB). De AIB was een fascistische pro-Mussolini groep, compleet met een eigen militante vleugel - de Groenhemden - die zich lieten inspireren door de Italiaanse Zwarthemden. De AIB waren betrokken bij gewelddadige rellen en straatgevechten tegen communisten en zouden blijven bestaan tot repressie hen in 1938 tot hervormingen dwong.

brazilië

Slotvergadering van het congres van de Ação Integralista Brasileria in Blumenau, Santa Catarina, 1935.
Zijn doen en laten tijdens de oorlog is onbekend, maar in 1946 zou Câmara opnieuw opduiken, ditmaal als progressief links lid van de Braziliaanse Katholieke Actie (een openlijk marxistische groepering). Daarbinnen bestond een jeugdafdeling; de JUC. In 1963 vormde Câmara met enkele anderen een groep binnen de JUC, bekend onder de naam Ação Popular, die "de cruciale rol van het marxisme in de revolutionaire theorie en praktijk" erkende en zowel de Sovjet-Unie als de ideeën van centralisatie prees.

Ação Popular

Embleem van de Ação Popular
Hoewel Câmara vanaf 1931 actief was als priester, zou hij pas in de jaren 1960 een invloedrijke positie bereiken. In 1964 werd hij door de paus benoemd tot aartsbisschop van Olinda e Recife, terwijl hij het jaar daarop het Tweede Vaticaans Concilie zou bijwonen. Tijdens het concilie hielp Câmara bij het schrijven van de Gaudium et spes (Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van onze tijd) en later het Pact van de Catacomben. Terwijl de Constitutie zich richtte op de Kerk in relatie tot de moderniteit, was het Pact een afzwering van rijkdom en voorrechten. Beide documenten hebben langdurige gevolgen gehad en zijn het waard om nader te bestuderen.

Het Pact van de Catacomben was voornamelijk van de hand van Câmara en werd geschreven na afloop van het concilie. Aanvankelijk ondertekend door 42 priesters, zou het Pact groeien in invloed, en zelfs in 2017 geciteerd worden door paus Franciscus. Het Pact leest alsof het geschreven is door een revolutionair. Van bijzonder belang is het onderstaande citaat (onderstreping toegevoegd):

"Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de leiders van onze regeringen en overheidsdiensten de wetten, structuren en sociale instellingen aannemen en in praktijk brengen, die noodzakelijk zijn voor rechtvaardigheid, gelijkheid en de harmonieuze en volledige ontwikkeling van de gehele mens en van alle mensen en aldus voor de komst van een nieuwe sociale orde die de mensenkinderen en kinderen van God waardig is."

Dit zou het begin markeren van Câmaras politieke activisme en zijn carrière van het formuleren en populariseren van nieuwe ideeën in de kerk. Hoewel zijn betrokkenheid bij de formulering van de bevrijdingstheologie onbekend is, is het goed gedocumenteerd dat Câmara een uitgesproken criticus was van de door Amerika gesteunde Braziliaanse staatsgreep die president João Goulart ten val bracht, en die zou duren van 1964 tot 1985. Deze complexe situatie - die thans wordt beschreven als het ontstaan van een Amerikaanse dictatuur - was in feite een extreme reactie op pro-communistische bewegingen die overal in Zuid-Amerika ontstonden en die zelf fatale gevolgen hadden. Aangespoord door figuren als Fidel Castro en Che Guevara, werd president Goulart een uitdagend leider jegens het westen, met pogingen tot massale landhervormingen en hogere belastingen op buitenlandse bedrijven, hetgeen tot economische problemen leidde. Goulart trok al snel de aandacht van Chroesjtsjov en Mao Tse-Tung, die beiden zijn regeringsaanpak goedkeurden. Voor Câmara was de val van Goularts regering een catastrofe en hoewel de daaropvolgende regering een destructieve kracht zou worden, is het mogelijk dat een socialistisch Brazilië op een vergelijkbare weg zou zijn beland.
João Belchior Marques Goulart

João Belchior Marques Goulart
Bevrijdingstheologie zou ontstaan dankzij Pedro Arrupe, maar de precieze oorsprong ervan is niet duidelijk. Bij nader onderzoek is er wat verspreid bewijs online, dat suggereert dat Câmara Arrupe adviseerde, wat leidt tot de mogelijkheid dat bevrijdingstheologie een indirecte formulering van Câmara zou zijn.

Vanaf het einde van de jaren zestig zou Câmara zijn mening over kapitalisme, moderniteit, klasse en het westen luider verkondigen, voornamelijk als reactie op deze verandering van regering, waardoor hij de bijnaam 'De Rode Bisschop' kreeg. Naarmate communistische bewegingen aan populariteit wonnen onder de westerse jeugd, publiceerde hij in 1971 'Spiral of Violence', waarin hij zich richtte tot de jongere generaties van Amerika en opriep tot een breuk met het westerse gezag om een einde te maken aan zaken als de oorlog in Vietnam. Kort daarna prees Câmara Maos Culturele Revolutie in China, die resulteerde in de dood van miljoenen mensen. Het was waarschijnlijk deze periode die het begin markeerde van zijn relatie met Paulo Freire gedurende de beweging van bevrijdingstheologie.

In deze periode - nadat de bevrijdingstheologie aan populariteit had gewonnen - verschoof de aandacht weer naar het politieke klimaat van Zuid-Amerika. De rechtse regering van Brazilië, en elk ander anticommunistisch bestuursorgaan, werd door de katholieke kerk veroordeeld als onderdrukkers. Gustavo Gutiérrez zei dat "de huidige onrechtvaardige situatie moest worden afgeschaft om een nieuwe maatschappij op te bouwen," terwijl de Kerk zich opnieuw richtte op de bevrijding van de derde wereld middels een communistische revolutie.
Gustavo Gutiérrez Merino

Gustavo Gutiérrez Merino
Dit omvatte oproepen tot geweld dat gerechtvaardigd was, zolang het maar gericht was tegen de 'onderdrukkers van de armen' (zoals de Nicaraguaanse regering onder Tachito Somoza), wat er vervolgens toe leidde dat veel priesters de wapens opnamen in bewegingen zoals het FSLN. Leonardo Boff (een volgeling van Câmara) vatte de zienswijze als volgt samen: "wat wij voorstellen is marxisme, historisch materialisme, in theologie". Dit is een van de redenen waarom dergelijke gebeurtenissen zo overduidelijk eenzijdig in de geschiedenisboeken terecht zijn gekomen, terwijl in werkelijkheid beide machten evenveel geweld en corruptie hebben gepleegd. Deze zienswijze kan worden toegeschreven aan de heroriëntatie van de moraal door bevrijdingstheologen, zodat elke oppositie tegen marxistische bewegingen wordt gezien als 'onmenselijk'.
Sandinista

Logo van het Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN
Hier moet ik nog een andere belangrijke link in Hélder Câmaras leven belichten; Jaime de Barros Câmara. Jaime was sinds de jaren '30 priester in de Braziliaanse Katholieke Kerk en werd rechtstreeks benoemd in functies door paus Pius XI (die voor zijn dood in 1939 zowel de Sovjet-Unie veroordeelde, als de Italiaanse toenadering tot de Nazi's). Hij woonde de eerste CELAM (een bisschoppelijke conferentie) bij in 1955 en diende als voorzitter tot 1963, gedurende welke periode het progressivisme sterk werd aangemoedigd. Hierna woonde Jaime het Tweede Vaticaans Concilie bij. Hij woonde zowel het pauselijk conclaaf van 1958 als dat van 1963 bij (in het laatste conclaaf was hij gekozen kardinaal) om de volgende paus te kiezen, en consecreerde Hélder in 1952. Van bijzonder belang was het pauselijk conclaaf van 1958, dat in opspraak raakte na de onthulling dat Johannes XXIII tot paus was gekozen. Bij een deel van het publiek leefde de overtuiging dat de verkiezing was vervalst tegen kardinaal Siri - een overtuigd anticommunist - in de veronderstelling dat Siri de aandacht zou verleggen naar de misdaden die de Sovjet-Unie tegen de christenen had begaan. Desondanks is zijn ideologische houding onzeker, aangezien Jaime later in een televisietoespraak het communisme zou veroordelen.
Barros Câmara

Jaime de Barros Câmara, 1943
Na verloop van tijd groeide de populariteit van zowel Freire als Câmara in de Latijns-Amerikaanse landen, maar alleen Câmara zou een sterk bereik hebben in Europa en Noord-Amerika. Gebruikmakend van dit bereik, nodigde Câmara Freire uit voor groepsbijeenkomsten met verschillende priesters en bisschoppen binnen de kerk. Details hierover zijn op zijn best vaag, maar het is bekend dat na deze vroege ontmoetingen, Câmara Freire introduceerde bij vele interessante en invloedrijke personen, waaronder Henry Giroux - de man die later geobsedeerd zou raken door Freire's werk en het zou populariseren in het westen.

In zijn boek Politics of Education uit 1985 zou Freire Hélder rechtstreeks bij naam noemen en hem niet alleen een invloed noemen, maar ook een ten onrechte vervolgde figuur. Hoewel de details van hun relatie schaars zijn, lijdt het geen twijfel dat het een cruciaal punt was in de vorming van Freire's ideeën en de verspreiding van zijn geschriften.

DE PAUS VAN BEVRIJDING

Hoewel Freires relatie met Câmara interessant is, doen we een stapje terug om te bezien welke andere invloedrijke figuren er in beeld zijn. Onder hen bevindt zich paus Franciscus, die in de loop der jaren bewondering toonde voor Câmara als beschermer van de armen en onderdrukten. Wat echter interessanter is, is dat Hélder Câmara niet alleen invloed had, maar vermoedelijk ook de leermeester was van paus Franciscus tijdens zijn vroegere jaren.

In overeenstemming met Câmaras ideeën verklaarde paus Franciscus in 2020 publiekelijk, dat "het christendom het recht op privébezit nooit als absoluut of onaantastbaar heeft erkend" en dat "het recht op privébezit altijd gepaard gaat met het primaire en voorafgaande beginsel van de ondergeschiktheid van alle privébezit aan de universele bestemming van de goederen van de aarde, en dus het recht van allen op het gebruik ervan." Dit is een rechtstreekse oproep tot afschaffing van privébezit en overduidelijk marxistisch.
Pope Francis

Paus Franciscus, 2020
KLAUS SCHWAB

We komen nu toe aan Klaus Schwab, die verklaarde dat Câmara zijn "geestelijke vader" was en zijn eerste ontmoeting met de priester in het begin van de jaren zeventig beschreef als een 'cruciaal moment in zijn leven'. Schwab was naar Brazilië gereisd en werd voorgesteld aan degene die hem was voorgehouden als de 'priester van de armen'. Câmara liet hem de favela's en de volkswijken van de regio zien, hetgeen een grote indruk op Schwab maakte. Daarop zag Schwab zich verplicht Câmara uit te nodigen om in 1974 in Davos te spreken over de realiteit van de armoede in derdewereldlanden (ondanks het feit dat Câmara in Zwitserland gehekeld werd omwille van zijn communistische reputatie).

p.19 van de WEF First 40 Years-brochure 2010

p.19 van de WEF First 40 Years-brochure 2010
De toespraak van de priester in Davos bevatte een kritiek op de 'verspillingmaatschappij' en de verdeling van rijkdom, die volgens Schwab positief werd onthaald door het publiek. Deze gebeurtenis zou Schwab ertoe aanzetten nog meer katholieke priesters uit te nodigen om te spreken - velen van hen herhaalden toevallig dezelfde punten als Câmara in 1974 - en was waarschijnlijk een sleutelfactor in de vriendschap die we nu tussen de paus en Schwab zien. Câmaras vriendschap en "geestelijke begeleiding" van Schwab zouden blijven voortduren, terwijl paus Franciscus de priester in 2015 postuum tot 'Dienaar van God' zou uitroepen.

Zou Câmaras persoonlijke inbreng achter de schermen, voor wat betreft de revolutionaire opzet van het WEF, hebben geleid tot de Klaus Schwab die we vandaag zien? De verklaarde motieven van het WEF verschillen enigszins van het klassieke marxisme, maar samen met de overtuigingen van Câmara begint alles duidelijk te worden. Net zoals de paus op religieuze en morele gronden oproept tot de afschaffing van privé-bezit, roept Schwab op tot afschaffing van privé-bezit op grond van milieuoverwegingen en meer in het algemeen als een manier om een soort kosmische rechtvaardigheid voor de rechtelozen te bereiken. Nogmaals, dit wordt op dezelfde moralistische manier voorgesteld als Câmara en bevrijdingstheologie.

Klaus Schwab

Klaus Schwab

HET WERELDTONEEL EN COMMUNISME


Zoals anderen die zich bewust zijn van dit vreemde verband hebben benadrukt, vallen deze drie sleutelfiguren (Franciscus, Freire, Schwab) en hun invloed toevallig samen met drie belangrijke gebieden die van cruciaal belang zijn om het communisme te laten slagen: godsdienst, onderwijs, economie. Het lijkt erop dat paus Franciscus het katholicisme heeft verpolitiekt en wel terug de middeleeuwen in, terwijl Freires werk in op onderdrukking gebaseerde onderwijsideeën scholen en universiteiten in de hele westerse wereld hebben vergiftigd. Schwabs benadering van de economie is een verwarrende mengeling van marxistische eigendomscentralisatie en fascistische bedrijfscontrole, maar leidt uiteindelijk tot hetzelfde doel.

Zij zijn allen beïnvloed door Câmara. De Grote Reset is de oude Marxistische revolutie die nodig is om het huidige systeem omver te werpen en een technocratisch gecontroleerd, transhumaan utopia in te luiden. De mens herschept zich als zijn eigen god, iedereen gelijk, ieder meester van zijn eigen lot zonder onderdrukking.

Maar hee! Misschien lukt het deze keer wel...
socialism tweet
Pol Pot

Pol Pots pogingen om soufflé te maken - hij deed altijd nog harder zijn best
Escaping Mass Psychosis is een door lezers gesteunde publicatie. Om nieuwe berichten te ontvangen en mijn werk te steunen, kunt u overwegen een gratis of betalende abonnee te worden.
1 Voor een boeiende analyse van Paulo Freire door James Lindsay - https://newdiscourses.com/tag/nd-podcast/

En er zal meer verschijnen in deze reeks.
Zie: https://escapingmasspsychosis.substack.com/p/the-real-man-behind-the-reset?s=r