genetische manipulatie
Samenvatting: Omdat mensen over het algemeen het meest onvoorspelbare element van elke complexe organisatie vormen, moeten managementtechnieken voortdurend worden verfijnd in het belang van het instandhouden van het systeem. Zoals we in deel 3 hebben besproken, zetten de belangrijkste centra van macht en invloed in samenlevingen alle beschikbare middelen in om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij het wereldwijde programma van uiteindelijke onderwerping aan een technocratische heerschappij. Tot deze middelen behoren geheimhouding en heimelijkheid, die mogelijk worden gemaakt door middel van retorische, technologische en politieke kunstgrepen, schijnbaar grotendeels onder het subtiele maar effectief versluierde leiderschap van het militair-inlichtingencomplex. Deel 4 introduceert daarom een kritische discussie over de verschillende naoorlogse misleidingen en officiële programma's van clandestiene experimenten die in de loop der tijd en bij verschillende bevolkingsgroepen werden uitgevoerd. In het bijzonder onderzoeken we patronen van misleiding die aangeven dat regeringen hun uiterste best blijven doen bij de toepassing van de opgedane kennis over medische en psychologische proeven op menselijke proefpersonen.

Binnen deze context van eerdere wetsovertredingen en inbreuken op internationale overeenkomsten die dergelijke experimenten verbieden, plaatsen we onze analyse in het kader van de intracorporele netwerken en bio/nanocommunicatieknooppunten die op dit moment voor biologische levensvormen in ontwikkeling, en mogelijk in aanbouw, lijken te zijn. We leveren bewijs dat deze en andere transhumanistische plannen van het militair-inlichtingencomplex gebaseerd zijn op tastbare R&D, die deel uitmaakt van een langdurige publiek-private, militair-industriële afspraak. Onder die constructie maken dual-use medische en lifestyle elektronica de weg vrij voor technologische invasies van militaire kwaliteit, onder het mom van gemak en gezondheid. Tegen die achtergrond analyseren we de corona-injecties, door het prisma van microscopisten over de hele wereld, wier bevindingen we in het kader van uitgebreide literatuur over transhumanistische technologieën plaatsen. Tot slot keren we terug naar de WHO, waarvan het pandemieverdrag en de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling in mei 2024 nog in behandeling zijn. Dit biedt een publiek-privaat "gezondheidstheater" met mogelijk diepgaande consequenties, niet alleen voor de mondiale machtsdynamiek, maar ook voor een Moedig Nieuw tijdperk van bio-nano, door de staat opgelegde "geneeskunde" zoals voorzien door het militair-inlichtingencomplex.


Introductie

Omdat de mens in de eerste plaats een sociaal dier is, zijn we van nature en normalerwijs geneigd om anderen van onze soort te zoeken, te identificeren en daar contact mee te maken. In het Bio/Nano Tijdperk bestaat een deel van het probleem bij het identificeren van onze soort echter uit het identificeren van de verschillende misleidingen die de vele onnatuurlijke neigingen van de machthebbers verdoezelen - van diegenen die een wereld van sociale omkeringen willen creëren, die een wereld van totale abnormaliteit willen vestigen "met geheel nieuwe conceptuele categorieën voor zijn en doen, waarin nieuwe en goedgekeurde sociale wezens gemakkelijk passen. Wat kunnen we doen als deze sociale verbanden zonder ons medeweten of onze toestemming voor ons worden opgezet? Hoe kunnen we de nieuwe netwerken die in en om ons heen worden gevormd, onderscheiden en begrijpen en die niet de behoeften van de mensheid dienen, maar eerder de projecten en plannen van ongekozen transnationale technocraten?

Legalisering van experimenten op mensen en medicalisering van bio-oorlogsvoering

Als we willen begrijpen hoe de ideologie van het transhumanisme haar duistere "wetenschappelijke" laboratoriumjas heeft uitgetrokken en sociale en biologische levensvormen heeft besmet, kunnen we de geschiedenis bestuderen van de manier waarop beleid wordt gebruikt om intenties zowel te onthullen als te verhullen. De reactie op "9/11" bijvoorbeeld leek grotendeels bepaald door het Militair-Industriële Complex (MIC) waarvoor Dwight D. Eisenhower in 1961 had gewaarschuwd - een omvangrijke maar verborgen entiteit van "ongegronde invloed,"[1] die de status quo en degenen die als agenten van de staat optreden om deze status quo te beschermen, instandhoudt. Wat echter het duidelijkst naar voren komt in de nasleep van het coronavirus, is de opkomst van een ander essentieel belang dat het Complex zorgvuldig bewaakt - het gefabriceerde concept van volksgezondheid en "biogeneeskunde" (dat in rap tempo verandert in "nanobiogeneeskunde") als integraal onderdeel van de macht en het gezag van degenen die de status quo handhaven.

Terwijl de Koude Oorlog het Complex in staat stelde om in verschillende proxy-oorlogen een breed scala aan conventionele wapens te ontwikkelen en te testen, was er nauwelijks aandacht voor de ontwikkeling van geruisloze en onconventionele wapens. Om te kunnen achterhallen hoe de microscopische glimpjes van clandestiene wapens op de R&D-radar verschenen, moeten we teruggaan naar de jaren 1990. In die tijd, terwijl het "vredesdividend" dat was beloofd door de val van het Sovjet-communisme gedurende een deel van de jaren 1990 zou worden besteed aan het gooien van bommen op de Balkan, hielden neo-conservatieven zich bezig met de gefabriceerde noodzaak ter uitbreiding van de financiering van het Complex. Het is echter opmerkelijk dat de regering Clinton tijdens deze periode, in een poging om "het vertrouwen van het Amerikaanse volk te herstellen ... zodat men erop kon vertrouwen dat de Amerikaanse regering de waarheid zou vertellen,"[2] ook haar excuses aanbood namens vorige regeringen voor het feit dat ze tientallen jaren lang duizenden geheime nucleaire, biologische en chemische experimenten hadden uitgevoerd op onwetende burgers omwille van medisch onderzoek en wetenschap.

President Clinton kondigde de resultaten aan van een onderzoek naar geheime documenten die onthulden dat de
... de overheid daadwerkelijk experimenten met straling uitvoerde op [Amerikaanse] burgers [en] dat duizenden door de overheid gefinancierde experimenten plaatsvonden in ziekenhuizen, universiteiten en militaire bases in [het] hele land ... om de effecten van blootstelling aan straling op het menselijk lichaam te begrijpen.[3]
Klinken dergelijke trucjes in overheidsprogramma's en -beleid u bekend in de oren? Afgezien van de decennialange Tuskegee-experimenten, uitgevoerd door het CDC onder het mom van medisch onderzoek op Amerikanen van Afrikaanse afkomst, merkte Clinton op dat de stralingsexperimenten die door het ministerie van Energie werden uitgevoerd niet voldeden aan de karaktertoets van de natie en de test van menselijkheid, omdat
... wetenschappers plutonium injecteerden bij 18 patiënten zonder hun medeweten .... [en] arme kankerpatiënten blootstelden aan buitensporige doses straling, een behandeling ... die uitgerekend werd uitgevoerd op die burgers die voor hun gezondheid het meest op de overheid vertrouwen - de behoeftigen en de ernstig zieken.[4]
Ook soldaten, matrozen en mariniers, juist de burgers op wie de regering een beroep doet om de natie te verdedigen, werden niet gespaard om deel te nemen aan geheime experimenten op henzelf; hun recht op geïnformeerde toestemming werd ontzegd ondanks duidelijke schendingen van de Neurenbergcode;[5] de Verklaring van Helsinki;[6] de Verdragen van Genève;[7] de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;[8] de Universele Verklaring inzake Bio-ethiek en Mensenrechten;[9] en de Eed van Hippocrates. [10, 11] Herinneren deze feiten uit de geschiedenis aan een ander, meer recent experiment waaraan burgersoldaten gedwongen werden deel te nemen[12] en waarvan de verantwoordingsplicht over de gevolgen in de vorm van sterfgevallen en ernstige bijwerkingen tot nu toe strikt in de hand werd gehouden?[13] De resultaten van de nucleaire stralingstesten op mensen tijdens de Koude Oorlog werden geheim en verborgen gehouden, niet omwille van de nationale veiligheid, maar uit angst om in verlegenheid gebracht te worden. Mogelijke blootstelling aan verlegenheid (niet aan giftige stoffen, besmettingen of vergif) lijkt echter een serieuze zaak te zijn voor regeringen die graag de ethische verantwoordelijkheden negeren die hen door verdragen uit het verleden worden opgelegd.

Na de Eerste Wereldoorlog ging men onverminderd door met de clandestiene ontwikkeling van het testen van chemische en biologische wapens, ondanks internationale akkoorden (de Protocollen van Genève, 1925) die door veel landen waren ondertekend om dergelijk moreel verwerpelijk onderzoek uit te bannen[14]. Onderzoekers waren dan ook nauwelijks verrast door het bewijs van met pest geïnfecteerde vlooien die tijdens de Koreaanse Oorlog werden gebruikt om dodelijke bacteriën te verspreiden[15]. Aan het eind van de jaren 1970 onthulde het Amerikaanse leger in vrijgegeven documenten dat het van 1949 tot 1969 239 geheime experimenten met biologische wapens had uitgevoerd in de open lucht op bevolkingsgroepen die dienden als "onwetende proefkonijnen."[16] De vermeende reden waarom dergelijke experimenten gerechtvaardigd werden geacht, was om "te begrijpen hoe biologische oorlogsvoering kan worden gevoerd en hoe men zich daartegen kan verdedigen."[17] Deze misleidende bewering lijkt vandaag de dag dus te dienen als een voorbeeld voor vele vormen van zeer dubieuze dual-use R&D.

Terwijl men tijdens de regering-Clinton beweerde een nieuw tijdperk te zijn binnengetreden van overheidstransparantie over de alomtegenwoordigheid van geheime experimenten uit het verleden, bleven de elites binnen de overheid toch doorgaan met het uitbuiten van mazen in de wet en het verfijnen van wapensystemen voor het uitvoeren van nieuwe vormen van oorlogsvoering om het regime te veranderen tegen wat duidelijk wordt ervaren als tegenkrachten binnen de maatschappij. In november 1996 slaagde het Amerikaanse Congres erin om met een briljante kunstgreep de eis te schrappen dat het Amerikaanse ministerie van Defensie aan het Congres verantwoording moest afleggen over zijn programma's voor chemische en biologische proeven en de effecten daarvan op onwetende menselijke proefpersonen.[18]

In het daaropvolgende jaar, volgens Katherine Watt, herriep en verving het Congres een overheidswet uit 1977, die - bizar genoeg - het ministerie van Defensie toestond om op soldaten te experimenteren zonder hun toestemming, door een nieuwe wet[19], waarin was bepaald dat de bevoegdheid krachtens de Wet inzake voedsel, medicijnen en cosmetica[20] aan de FDA werd overgdragen. Zoals Watt opmerkt, vormden deze twee wetgevende manoeuvres slechts een publiek voorwendsel waarmee de belangstelling van het Congres voor de bescherming van "militairen tegen gedwongen onderwerping aan biologische en chemische wapenexperimenten" gesimuleerd werd, terwijl het onderzoek naar en de ontwikkeling van wapens in werkelijkheid werd overgeheveld naar het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken.[21]

Terwijl de trieste ironie wil dat het "in dienst staan" van de "menselijke gezondheid" wetgevers kennelijk was ontgaan, werd in de jaren 1990 de wettelijke basis gelegd voor de toepassing van goedkeuring voor noodgebruik (EUA), waardoor alle burgers van overheidswege werden blootgesteld aan de sociale, psychologische, biologische en economische dwangprogramma's. Deze wijzigingen in de Amerikaanse wetgeving stonden niet op zichzelf, aangezien ze noodzakelijk waren om te voldoen aan het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens.[22]

Terwijl President Clinton in 1998 de nationale voorraad farmaceutische producten bij wet vastlegde "om beschikbaar te blijven zolang de voorraad strekt voor ... activiteiten voor het aanleggen van vaccinvoorraden"[23] bij het CDC, voldeed de dual-use wetgeving zoals goedgekeurd door het Congres aan een ander cruciaal doel zoals Watt benadrukt: het plaatste de illegale voorraad biologische en chemische wapens van het ministerie van Defensie in een 'legale' categorie als voorraden van farmaceutische producten en vaccins. Wat dit volgens Debbie Lerman vandaag de dag voor ons betekent, is dat de
"de respons op de coronapandemie werd geleid door groepen en instanties die zich bezighouden met het reageren op oorlogen en terroristische dreigingen, niet met gezondheidscrises of uitbraken van ziekten."[24]
Wat overeenkomt met de voorspelling van het Amerikaanse Army War College uit 2004 dat "machtsinstrumenten in steeds kleinere pakketjes zullen verschijnen - maar zonder dat de dodelijkheid afneemt."[25] Vandaar het tot wapen maken van etiketten en farmaceutische producten. Deze praktijk van naamsverandering en (her)definiëring in het belang van het behouden of uitbreiden van macht beschikt over een rijke geschiedenis.

Onderliggende R&D

En zo werd door de geheimzinnige menselijke experimenten uit de vorige eeuw, de trucjes van de wetgever en de wegens 9/11 ingevoerde bio-surveillancebevoegdheden, de weg geëffend voor de grootscheepse uitrol van experimentele Bio-Nanovaccins uit deze eeuw, met een officiële gerichtheid op genbewerking, bedrade mensen en het "programmeren van biologie" als een computer[26]. Geconfronteerd met een dergelijke realiteit is het verleidelijk om te hopen dat transhumanistische toekomsten en beleidsresultaten zelfverheerlijkende uitspattingen zijn in plaats van uitvoerbare strijdplannen. De hamvraag hier is of de vereiste technologie bestaat en/of realistisch gezien kan worden ingezet in de voorgestelde geschatte tijdsbestekken om militaire transhumanistische ontwerpen voor mensen en samenlevingen te realiseren. Zijn de dual-use bio-nano-instrumenten bijvoorbeeld beschikbaar om "slimme" netwerken[27] te bouwen die menselijke lichamen en hersenen in knooppunten binnen een netwerk kunnen veranderen?

Kort gezegd, lijkt het erop dat dat het geval is. In navolging van de uitvoeringsverordening van Biden uit 2022 bijvoorbeeld, kondigde het Pentagon een investering van 1 miljard dollar aan in zowel publieke als private partners om relevante R&D te financieren.[28] Voorbeelden van dergelijke nano-bio-info-cogno [29] R&D-activiteiten zijn er bovendien in overvloed. In tegenstelling tot de algemene misvatting dat nanotechnologie nieuw is, dateert de nanowetenschappelijke "revolutie" feitelijk al van eind jaren 1950. Zoals beschreven in een rapport van het onderzoekslaboratorium van de Amerikaanse luchtmacht uit 2010 over nanowetenschapstechnologieën, gaf Richard Feynman, die later de Nobelprijs voor natuurkunde ontving, in 1959 een toespraak met de titel 'Er is genoeg ruimte aan de onderkant.'[30] De toespraak introduceerde het opkomende gebied van nanowetenschap en -technologie, waarbij materie per atoom wordt gemanipuleerd, wat volgens Feynman de drijvende kracht zou zijn achter toekomstige ontwikkelingen op het gebied van computers, informatietechnologie, biologie en mechanische systemen. In het rapport van de luchtmacht uit 2010 wordt opgemerkt dat op dat moment, vijftig jaar na Feynmans toespraak, nanotechnologie de basis vormde voor veel producten en mogelijkheden op de gebieden die Feynman voor ogen had, zoals gezondheidszorg, communicatie, elektronica en recreatie.

Net als nanotechnologie zijn ook synthetische menselijke systemen niet nieuw. In 1996 schreef het Amerikaanse ministerie van Defensie in een jaarlijks Defensie wetenschap en technologie-rapport dat "enkele W&T-resultaten direct naar operationeel gebruik werden gelanceerd, zoals ... een steriele, kunstmatige, alle groepen omvattende bloedvervanger."[31] (Dat in 2021 nog niet openlijk zijn weg had gevonden naar de civiele sfeer, volgens de website van het Stanford University Blood Center.)[32] Evenzo verklaarde DARPA in 2023 amper in het openbaar dat het met dit onderwerp "aan de slag zou gaan."[33]

Om een indruk te krijgen van de enorme hoeveelheid vrijgegeven, door de militaire inlichtingendienst gefinancierde R&D die relevant is voor transhumanisme (afgezien van de geheime of 'duistere' R&D, dat spreekt voor zich), volgt hieronder een kleine selectie van titels.
  • Bio-geïnspireerde hybride nanoschaalsystemen (2003): Technisch eindrapport, opgesteld in samenwerking met Pfizer en gesponsord door het Bureau voor wetenschappelijk onderzoek van de Amerikaanse luchtmacht. Het rapport beschrijft de technische resultaten van meer dan 100 onderzoeksprojecten aan universiteiten en onderzoeksinstituten over de hele wereld betreffende "de combinatie van natuurlijke nanosystemen (biomoleculen) en kunstmatige nanosoorten zoals metalen of halfgeleider nanodeeltjes."[34] Twee voorbeelden van de meer dan 100 beschreven technologieën omvatten het gebruik van metalen nanokristallen als antennes voor het regelen van de activiteit van DNA onder invloed van externe magnetische velden; en de integratie van gefunctionaliseerde nanodeeltjes en nanobuisjes met biomaterialen, waaronder DNA, voor bio-elektronische toepassingen.
  • Directe omzetting op nanoschaal van biomoleculaire signalen in elektronische informatie (2008): Eindrapport van onderzoek en ontwikkeling in het kader van een vijfjarige subsidie gesponsord door het Amerikaanse Bureau voor onderzoek van de marine, van 2003-2008. Het doel van het project was om "bio-digitale omzettings-interfaces" te creëren die "directe elektronische toegang hebben tot biomoleculaire reacties ... inclusief real-time in vivo detectie van menselijke reacties" mogelijk te maken.[35] Het project resulteerde in 122 publicaties in tijdschriften, 93 conferentieverhandelingen, 151 gastcolleges, 13 patenten en 25 belangrijke onderscheidingen.
  • Zelfassemblage van grootschalige vormgestuurde DNA-nanostructuren (2014): Eindrapport van onderzoek en ontwikkeling in het kader van een subsidie gesponsord door het Amerikaanse Bureau voor onderzoek van de marine, uitgevoerd van 2011-2014. Het project was gericht op het creëren van verschillende zelfgeassembleerde structuren uit synthetisch DNA, waaronder gemetalliseerd DNA. Het project leidde tot 14 artikelen in vakbladen, 48 presentaties op conferenties, onder andere over synthetische biologie en biofabricage en ontving 8 prijzen, waaronder een Synthetic Biology Young Scientist Award en een World Economic Forum Young Scientist Award.[36]
  • Cyborg-cel: Intracellulaire afgifte van moleculaire en supramoleculaire ionische circuits voor cyborg-weefsel (2018): Definitief doelmatigheidsverslag van een driejarige subsidie gesponsord door het Bureau voor wetenschappelijk onderzoek van de Amerikaanse luchtmacht, van 2015-2018, toegespitst op "het programmeren van cellen en systemen." Het project leverde 9 publicaties op, onder andere over bio-elektronica, synthetisch weefsel en "elektrisch aangedreven micro-ontwikkeld bio-geïnspireerde zachte robots."[37]
  • Cyborg-cel: Moleculaire-nanoschaalcircuits voor actieve besturing van cellen (2018): Definitief doelmatigheidsverslag van een driejarige subsidie gesponsord door het Bureau voor wetenschappelijk onderzoek van de Amerikaanse luchtmacht, van 2015-2018. Het doel van het project was om "moleculaire-nanoschaalcircuits te ontwikkelen die cellen via externe straling besturen."[38]
Een uitgebreide lijst van gerelateerde onderzoeksprojecten zou vrijwel eindeloos zijn. De belangrijke consequentie hiervan is dat de militaire inlichtingengemeenschap zich niet bezighoudt met loze futuristische speculaties wanneer ze hun 'toekomsten'-documenten publiceren of wanneer ze aanbevelingen doen aan regeringen en andere besluitvormers. Militaire inlichtingendiensten zijn al tientallen jaren bezig met het investeren in en ontwikkelen van de benodigde technologieën. Als historicus Peter Galison van Harvard gelijk heeft dat geheim, of 'duister,' wetenschappelijk onderzoek de openbare literatuur overtreft met 5:1 - 10:1[39], en als Dennis Bushnell van NASA-Langley gelijk heeft dat veel door het leger gefinancierde wetenschappelijke en technologische R&D meer dan 40 jaar in de boeken blijft staan[40], dan kan gezien het openbaar beschikbare materiaal worden verwacht dat de enorme hoeveelheid vrijgegeven transhumanistische technologische R&D van de militaire inlichtingendiensten het topje van een immense en onkenbare ijsberg vertegenwoordigt.

Het civiele gezicht van transhumanistische militaire technologieën

Om de doelstellingen op het gebied van wetenschap en technologie te verwezenlijken, financiert de militaire inlichtingengemeenschap niet alleen zijn eigen onderzoeksprojecten, maar vertrouwt ook op en werkt samen met de civiele sector. Onder het kopje 'Dual-Use' schreef het Amerikaanse ministerie van Defensie in 1996 bijvoorbeeld over technologieën als biomimetica (het nabootsen van biologie) en micro-elektrische-mechanische systemen (of MEMS, die voor smart dust en andere bio-nanotechnologieën worden gebruikt):
Als het Amerikaanse ministerie van Defensie superieur materieel wil ontwikkelen, op de markt brengen en onderhouden, moeten we in toenemende mate vertrouwen op dezelfde industriële basis die commerciële producten maakt ... Het Wetenschap & Technologieprogramma zal bijdragen aan het opbouwen van een gemeenschappelijke industriële basis door gebruik te maken van commerciële praktijken, processen en producten, en door, waar mogelijk, technologie te ontwikkelen die de basis kan vormen voor zowel militaire als commerciële producten en toepassingen.[41]
Voor wat betreft de samensmelting van lichamen met technologie en draadloze netwerken, vormt de medische/farmaceutische industrie een belangrijke militaire partner, net als de elektrotechnische/Internet der Dingen (IoT) / Internet der Lichamen(IoB)-industrie. Het Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) van het Amerikaanse leger, een wetenschaps- en technologienetwerk dat zich richt op verbeteringen van soldaten, schreef in 2019: "Het tempo van de ontwikkeling in cyborg-technologieën zal naar verwachting de komende 10-15 jaar versnellen, gedreven door commerciële medische toepassingen [nadruk toegevoegd]."[42]

Evenzo zei de NAVO in 2021 dat "een antropotechnische benadering om een gehybridiseerd mens-systeem te ontwikkelen" voornamelijk zal plaatsvinden "door het combineren van informatietechnologie en nanotechnologieën op het gebied van gezondheid [cursivering toegevoegd] ... waardoor mensen kunnen worden "geïnjecteerd met versterkende stoffen of nanotechnologieën."[43]

Grofweg gezegd, voor wat betreft het omzetten van strategische visies in realiteit, toetst de medische literatuur de vereiste technologieën in biologische systemen, zowel in vivo (in levende lichamen) als in vitro (in het laboratorium), terwijl de elektrotechnische literatuur structuren ontwerpt die veel van de medische (en tegelijkertijd militaire) apparaten in staat stellen om de Mensheid 1.0 te veranderen in knooppunten op netwerken, waarnaar in elektrotechnische literatuur wordt verwezen als 'intra-corporele netwerken,' 'lichaamsgerichte draadloze netwerken,' 'netwerken buiten het lichaam,' 'lichaamsnetwerken,' enzovoort.

Gezien de inherente risico-batenafweging geldt kanker als een belangrijk medisch onderzoeksgebied waar dual-use bio-nano-apparaten worden uitgeprobeerd en getest. Ook hersengebaseerde nanotechnologieën voor neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekten van Alzheimer en Parkinson vormen belangrijke R&D-gebieden. Neem bijvoorbeeld het onderzoeksdocument 'Draadloze hersenstimulatie in vivo via niet-invasieve en gerichte toediening van magneto-elektrische nanodeeltjes,' dat in het tijdschrift 'Neurotherapeutics' werd gepubliceerd. Het document beschrijft intraveneuze injectie van magneto-elektrische nanodeeltjes die de bloed-hersenbarrière (BBB) passeren en magnetisch worden geleid naar doelgebieden in de hersenen voor stimulatie, met toepassingen voor epilepsie, de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. In het document wordt opgemerkt dat de technologie "mogelijk een deur zou kunnen openen naar een krachtigere en preciezere hersencontrole die momenteel niet mogelijk is."[44] Dergelijke technologie zou tegelijkertijd ook kunnen worden gebruikt voor de verbeterde virtuele realiteit en/of bidirectionele brein-machine interfaces of de neurologisch "bedrade mensen" uit het nationale veiligheidsdomein.

Of neem het onderzoeksdocument 'Medische Micro/Nanorobots binnen gepersonaliseerde geneeskunde,' dat een overzicht geeft van een breed scala aan micro- en nanorobots en hun toepassingen op het gebied van medische detectie, beeldweergave, toediening van medicijnen en DNA, en chirurgische ingrepen in de weefsels van het lichaam en in cellen.[45] Zoeken op Google Scholar op de term nanorobot levert zo'n 19.000 resultaten op. Nogmaals, deze technologieën, waarvan sommige, die microdrillers worden genoemd, acties kunnen uitvoeren die onder andere bestaan uit het met hoge snelheid door het lichaam reizen waarbij weefsel wordt binnengedrongen of cellen vervormd worden[46], beschikken over een dubbel militair potentieel als wapens, surveillance-instrumenten, apparaten voor genetische manipulatie, onderdelen van cyborg-systemen en/of draadloze menselijke netwerken.

Als voorbeeld van overlappingen tussen medische en militaire technologieën herinterpreteert de volgende illustratie de afbeelding van de omslag van het november 2020-nummer van het tijdschrift Advanced Science, getiteld Medische robotica: Medische micro/nanorobots binnen gepersonaliseerde geneeskunde. De omslag biedt een artistieke voorstelling van een bio-hybride / cyborg-micro-organisme dat input ontvangt van een toren om een coronavirus in de bloedbaan te vangen. In overeenstemming met Harari's eerdere "voorspelling" dat surveillance met corona "onder de huid" zou gaan, werd aan het publiek dan op deze manier een eerste indruk gegeven van de wijze waarop surveillance een maand na het verschijnen van het tijdschrift zou kunnen worden geoperationaliseerd met de introductie van de injecteerbare gentherapie aan het begin van december 2020?

Artistieke voorstelling op de omslag van het tijdschrift Advanced Science.
© Copyright Yena_B, 2024Artistieke voorstelling op de omslag van het tijdschrift Advanced Science.
Met betrekking tot de commerciële IoB / IoBNT- sector bespreken Kyrie en Broudy (2022) in Cyborgs R Us: Het bio-nanopanopticum van geïnjecteerde lichamen de gangbare elektrotechnische literatuur, waarin architecturen worden beschreven om de 'bedrade mens' te creëren, die in documenten van de militaire inlichtingengemeenschap wordt beschreven, voor ogenschijnlijk 'medische' en 'lifestyle'-doeleinden.[47] De IoB / IoBNT-architecturen maken gebruik van zowel micro- als nanotechnologie om lichaamsgerichte draadloze netwerken te creëren, zoals in het onderzoeksdocument 'Het mogelijk maken van netwerken in diep weefsel voor miniatuur medische apparaten.'[48] Het document beschrijft het in vivo testen van een netwerksysteem waarin geïnjecteerde sensoren met antennes draadloos uitzenden vanaf locaties in het diepe weefsel tot 38 meter buiten het lichaam, of ver genoeg om over het algemeen de mobiele telefoons van de meeste mensen te bereiken, die weer fungeren als 'toeganspoorten' die intra-corporele netwerken verbinden met het internet in IoB-programma's.[49]

Kortom, dezelfde bio-nanotechnologieën die ten grondslag liggen aan transhumanisme op militair niveau worden binnen de medische en elektrotechnische, of 'slimme' elektronicasferen, toegepast. Het Amerikaanse ministerie van Defensie windt er geen doekjes om en gebruikt dergelijke civiele R&D voor zijn eigen doeleinden.[50, 51] Dit impliceert dat een onschuldig of zelfs therapeutisch apparaat dat in de ene situatie in het menselijk lichaam wordt ingebracht, in een andere situatie kan dienen als militaire hardware.

Helaas voor gewone mensen berusten prominente benaderingen om dual-use technologieën zoals deze te reguleren op een gebrekkige en problematische vooronderstelling. Die vooronderstelling houdt in dat alleen burgers een bedreiging vormen voor dual-use, terwijl men erop kan vertrouwen dat de overheid met welwillende hand zal regeren. In zijn boek Dual Use Science and Technology, Ethics and Weapons of Mass Destruction schrijft Seumas Miller, professor filosofie en expert op het gebied van veiligheidsdiensten, dat om de risico's van dual-use te beperken, "in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, er een zekere mate van collectieve wetenschappelijke onwetendheid [cursivering origineel] zou moeten zijn, tenminste onder de algemene bevolking."[52] Zou dit de reden kunnen zijn waarom volgens Peter Galison 80-90 procent van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek geheim blijft?[53] Een dergelijke regelgevende strategie introduceert echter een probleem van dual-use als zodanig: het stelt de machthebbers in staat om een arsenaal aan kennis en technologie te vergaren dat als wapen gebruikt kan worden, buiten de controle en waarborgen van openbaar onderzoek en toezicht om.

Verbindingen met corona

Ondertussen, binnen het domein van openbaar beschikbare wetenschap en technologie, gaf Ian Akyildiz, pionier van zowel het Internet der Nanodingen (IoNT) als het Internet der Bio-Nanodingen (IoBNT) [54, 55, 56, 57] die de basis vormen voor het Internet van Lichamen (IoB), twee jaar na een op dual-use-bio-nanotechnologieën (nanodeeltjes en gen-gebaseerde platforms) gebaseerde wereldwijde injectiecampagne, op een Advanced Technology Symposium een belangrijke update over de voortgang van het IoBNT. Hij legde uit dat:
De machines op bio-nanoschaal [achter het IoBNT] zijn voor het injecteren in het lichaam .... En dat gaat heel goed met deze coronavaccins. Het gaat die kant op. Deze mRNA's zijn niets anders dan kleinschalige machines op nanoschaal. Ze worden geprogrammeerd en geïnjecteerd.[58]
Nogal een opmerkelijke uitspraak van iemand met de reputatie van Akyildiz. Alkiyidiz is hoogleraar aan vier universiteiten, lid van een adviesraad aan een vijfde universiteit en was hoogleraar aan nog een aantal andere universiteiten. Hij was emeritus hoofdredacteur van Computer Networks Journal (Elsevier) (1999-2019), oprichter en emeritus hoofdredacteur van Ad Hoc Networks Journal (Elsevier) (2003-2019), Physical Communication (PHYCOM) Journal (Elsevier) (2008-2017) en Nano Communication Networks (NANOCOMNET) Journal (Elsevier) (2010-2017), naast tal van andere referenties.

Hoewel Alkiyidis' uitspraak dat corona'vaccins' IoBNT-nanomachines zijn misschien vreemd klinkt voor diegenen die geloofden dat ze om puur immunologische redenen werden geïnjecteerd, is het volledig in overeenstemming met de literatuur van de militaire inlichtingengemeenschap zoals beschreven in de eerste drie delen over technologisch geïnterfacete mensen en een Bio-Nano, technocratische tweesprong vanaf 2020. Het is ook in overeenstemming met de bevindingen van onafhankelijke onderzoekers over de hele wereld met betrekking tot geheime en niet-geïdentificeerde structuren en materialen in corona'vaccins,' neusuitstrijkjes en bloed van ontvangers. Bij deze onderzoeken werd gebruik gemaakt van optische microscopie[59, 60]; donkerveldmicroscopie[61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73]; helderveldmicroscopie[74, 75, 76, 77, 78]; samengestelde optische microscopie met een combinatie van helderveld, donkerveld en fasecontrast [79]; stereomicroscopie[80]; scanning elektronenmicroscopie met röntgendiffractiespectroscopie[81, 82]; elektronenmicroscopie met energiedispersieve röntgenspectroscopie[83, 84]; microraman spectroscopie[85]; raman spectroscopie[86]; een combinatie van optische microscopie, donkerveldmicroscopie, UV-absorptie en fluorescentiespectroscopie, scanning elektronenmicroscopie, transmissie-elektronenmicroscopie, energiedispersieve spectroscopie, röntgendiffractie en nucleaire magnetische resonantiespectroscopie [87]; en scanning elektronenmicroscopie, energiedispersieve röntgenspectroscopie, massaspectroscopie, inductief gekoppelde plasma-analyse, helderveldmicroscopie en donkerveldmicroscopie,[88] die alle verenigbare bevindingen opleverden.

Deze onderzoekers rapporteerden niet alleen niet-vermelde en vaak ogenschijnlijk bizarre (bio)mechanische, zelfassemblerende nano- en micro-inhoud in corona-injecties,[89-108] maar degenen die elektronenmicroscopen en spectroscopie gebruikten, vonden op koolstof gebaseerde structuren die overeenkomen met grafeen en/of andere koolstofhoudende micro- en nanomaterialen [109-116], inclusief groeiende, niet-biologische structuren[117, 118] en silicium en metalen,[119-125] waarvan vele ingebed waren in de op koolstof gebaseerde assemblages. [126-132] Tot die metalen en andere elementen behoorden aggregaten van nanodeeltjes van ijzer-chroom-nikkel (d.w.z. roestvrij staal), bismut-titanium-vanadium-ijzer-koper silicium-aluminium[133], aluminium en thalium[134, 135], ijzeroxide[136], cesium, barium, ijzer, chroom, titanium, cerium, gadolinium, aluminium,[137] tin, magnesium, aluminium[138, 139] en meer. Bovendien werd met behulp van een field emission gun environment scanning electronenmicroscoop met energiedispersiesysteem geconstateerd dat PCR-staafjes van verschillende fabrikanten verschillende ongeïdentificeerde structuren bevatten, samen met stof (of dat nu gewoon stof of smart dust betrof) dat silicium, koolstof, aluminium, kalium, zuurstof, magnesium, titanium, ijzer en zwavel bevatte.[140]

Voor wat betreft de ontvangst van dergelijke bevindingen schrijft één van ons schrijft in het boek "Covid-19" Psychological Operations and the War for Technocracy:
Vooral in de context van het IT/Bio/Nanotijdperk (zie hoofdstuk 8) levert dit veel empirisch bewijs op om zomaar van tafel te vegen. Toch aarzelen commentatoren om de mogelijkheid van geheime technologieën in de "coronavaccins" in overweging te nemen en wel om verschillende redenen. Om te beginnen klinkt het belachelijk - alsof het sciencefiction is - en valt het te ver buiten het spectrum van sociaal geaccepteerde meningen. Dit weerspiegelt echter slechts de beperkingen van de menselijke psychologie en het groepsdenken; het is geen op bewijs gebaseerde wetenschap. Propaganda op militaire schaal betekent dat de perceptuele parameters van het publiek beperkt blijven tot het virus, het spike-eiwit, mRNA/DNA en de gevaren die voortvloeien uit de openbaar gemaakte "vaccin"ingrediënten. De meeste artsen, virologen, microbiologen, etc., weten heel weinig over bio-nanotechnologie en zijn dus niet gekwalificeerd om commentaar te geven. Angst voor represailles (bijv. nare stukken in de media, aanvallen door collega's, intrekking van medische vergunningen, pesterijen en (doods)bedreigingen) weerhoudt wetenschappers/artsen ervan om het dogma openlijk ter discussie te stellen.[141]
In tegenstelling tot de oppervlakkige verwerpingen dat de niet-geïdentificeerde structuren en niet-vermelde materialen die wereldwijd in corona'vaccins' en bloed van ontvangers werden aangetroffen alleen zout en cholesterol zouden kunnen bevatten, bestaat er in de openbare literatuur echter een uitgebreid scala aan kandidaat-bio-nanotechnologieën en -materialen [142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150; 151, 152] Afgezien van de samenstellende en morfologische verschillen, melden onderzoekers bovendien dat de structuren die in corona'vaccins' worden waargenomen zich anders gedragen dan eenvoudige zout- of cholesterolkristallen, bijvoorbeeld door een buitenrand te vormen voordat de interne details worden ingevuld[153], alsook voor wat betreft de complexiteit van die details. [154] Ook bleken de structuren te reageren op elektromagnetische frequenties, bijvoorbeeld door zich te assembleren wanneer een nabijgelegen router wordt aangezet, terwijl demontage plaatsvindt wanneer de router wordt uitgezet, of door zich niet te assembleren in een faraday-zak.[155, 156]

Kijk bijvoorbeeld eens naar onderstaande afbeeldingen en video's van structuren die in het product van Pfizer-BioNTech werden aangetroffen. Met enkel traditionele microbiologische kennis als referentiepunt en weinig of geen kennis van de documenten en literatuur die in deze serie artikelen aan bod komen, wijzen overhaaste verklaringen[157] van commentatoren die verzonken zijn in de status quo steevast op bekende en onschuldige constructies. Maar met kennis van de decennialange transhumanistische planning en R&D, in combinatie met het daaraan gerelateerde overheidsbeleid, inclusief de belangrijke rol van injecties voor het 'upgraden' van mensen (zie deel 2 en 3), suggereren wij dat injecteerbare technologieën zoals zelfassemblerende DNA-elektronica net zo steekhoudend, zo niet logischer zijn.

Pfizer/BioNTech corona‘vaccin’
© Toestemming verleend door Dr. David Nixon om de afbeelding weer te geven.Vastgelegd beeld uit een videomontage van het corona'vaccin' van Pfizer/BioNTech, dat structurele anomalieën bevat die zichzelf lijken te assembleren en te demonteren terwijl ze ondergedompeld zijn in het injecteerbare vloeibare medium. Nixon, D. 2022a. Constructie-video 1. DrDavidNixon.com. [Website].
Zouden de microscopische structuren die zich in de corona'vaccins' vormen de hierboven beschreven technologieën kunnen weerspiegelen, zoals macrostructuren op micronschaal die zichzelf samenstellen uit DNA-nanostructuren?[158] Die in staat zijn om DNA-nanomachines te maken[159], mogelijk met "zelfgemonteerde DNA-robotarmen" naast andere complexiteiten,[160] en/of micro-elektronica te maken en/of zelfassemblerende DNA-nanodraden?[161] Die alle "gemakkelijk kunnen worden gemodificeerd en gefunctionaliseerd met een verscheidenheid aan entiteiten op nanoschaal die interessante biologische, chemische, magnetische, elektrische of optische eigenschappen bezitten,"[162] inclusief door "metallisering" van het DNA?[163] Wat er op zijn beurt weer voor zorgt dat de DNA-nano- en microtechnologieën "uitstekende spatiotemporele reacties vertonen op een veelheid aan externe stimuli," zoals elektrische, magnetische of optische frequenties.[164]

Voor een 75 pagina's tellend overzicht uit 2023 van dergelijke technologieën, kunt u het onderzoeksdocument 'Recente vooruitgang in DNA-origami-ontwikkelde nanomaterialen en toepassingen' bekijken, dat in het tijdschrift Chemical Reviews werd gepubliceerd en waarnaar hier in voetnoot "[159]" wordt verwezen. Of bekijk deze video van het Wyss Institute van de Harvard universiteit over zelfassemblage van DNA-nanotechnologieën in voorgeprogrammeerde, gefunctionaliseerde macrostructuren, waaronder smiley-faces.

Zouden de potentiële optische, elektrische en magnetische karakteristieken van 'gefunctionaliseerde' nanotechnologieën zoals deze de reden kunnen zijn waarom sommige structuren in de corona'vaccins' bleken te reageren op elektromagnetische signalen?[165, 166] Of waarom er na de uitrol van het corona'vaccin' veel video's van magneten en metalen voorwerpen op de injectieplaats de ronde deden? [167] Zou het kunnen verklaren waarom een draadachtige structuur in een Pfizer/BioNTech-vaccinmonster, waarvan aanvankelijk werd aangenomen dat het om omgevingsafval ging, werd waargenomen terwijl het over een periode van twee dagen bewoog, waarna het zich leek te hechten aan een rechthoekige chipachtige structuur?[168, 169] Resulterend in vormen en configuraties die vergelijkbaar waren met de vormen en configuraties die aan de andere kant van de wereld in Pfizer/BioNTech werden waargenomen.[170]

Pfizer/BioNTech corona“vaccin” structuren
© Toestemming verleend door Dr. David Nixon om de afbeelding weer te geven.Vastgelegd beeld gemaakt met een donkerveldstereomicroscoop van de structuren van het corona"vaccin" van Pfizer/BioNTech met een bijbehorende draadachtige structuur waarvan oorspronkelijk werd aangenomen dat het om een incidentele omgevingsvezel ging, gemaakt op 7 december 2022. Nixon, D. 2023b. "Dit is een chip" - herzien. Nixonlab. Substack.
Pfizer/BioNTech corna“vaccin” structuren
© Toestemming verleend door Dr. David Nixon om de afbeelding weer te geven.Afbeelding gemaakt met donkerveldstereomicroscoop van structuren in het corona"vaccin" van Pfizer/BioNTech, waarbij een draadachtige structuur betrokken is, waarvan oorspronkelijk werd aangenomen dat het om een incidentele omgevingsvezel ging, gemaakt op 9 december 2022, na het verplaatsen naar een positie die samenvalt met een rechthoekige structuur. Nixon, D. 2023b. "Dit is een chip" - opnieuw bekeken. Nixonlab. Substack.
er verscheen een draadachtige structuur
© Toestemming verleend door Dr. David Nixon om de afbeelding weer te geven.Helderveldafbeelding van structuren in het corona"vaccin" van Pfizer/BioNTech, met een detail van het moment waarop een draadachtige structuur contact leek te maken met een rechthoekige structuur. Nixon, D. 2023b. "Dit is een chip" - opnieuw bekeken. Nixonlab. Substack.
vezelachtige structuren
© Toestemming verleend door de Drs. Simon Yanowitz en Matt Taylor om de afbeelding weer te geven.Helderveldafbeelding van het corona"vaccin van Pfizer/BioNTech waarop vezelachtige structuren te zien zijn die samenvallen met rechthoekige structuren maar niet per se verbonden lijken te zijn. Taylor, M. 2022. Ongecensureerd: Grafeenlinten verbinden nanotech in injecties - Shimon Yanowitz & Matt Taylor. Interview met Maria Zeee. Zeee Media.
Zouden deze afbeeldingen macrostructuren op micronschaal kunnen voorstellen die zichzelf assembleren uit DNA-gebaseerde - of andere nanostructuren?[171] Zouden de vezels zelfassemblerende nanodraden kunnen voorstellen?[172] Of hebben we met iets heel anders te maken?

Helaas voor de onderzoekende geest vereist het uitgebreid onderzoeken van vragen zoals deze toegang tot onbetaalbaar dure apparatuur zoals atomic force precisiemicroscopen en scanning tunnelling microscopen, die, wanneer ze gebruikt worden in combinatie met elektronenmicroscopen, in staat zijn om nanodeeltjes en nanomaterialen nauwkeurig te typeren, inclusief die waarbij DNA betrokken is. De kosten waarmee dergelijk onderzoek gepaard gaat, zorgen er echter voor dat ze gemonopoliseerd worden door instellingen die grondig gezuiverd zijn van onafhankelijke en kritische activiteiten[173], vooral sinds de 'mis', 'dis' en 'mal-' informatiezuiveringen uit het coronatijdperk. Door de bewijslast bij burgeronderzoekers te leggen om de redelijke vragen die hun bevindingen oproepen te beantwoorden, zorgt men er dus voor dat er nooit ondubbelzinnige antwoorden zullen worden gevonden. Terwijl de onafhankelijke onderzoekers die vragen stellen en hun bezorgdheid uiten automatisch worden beschuldigd, ligt de duidelijke bewijslast bij de instellingen en autoriteiten die de ogen sluiten voor zowel de sterfgevallen en verwondingen door de nieuwe bio-nano"vaccins," als voor de vele gepubliceerde rapporten over hun niet-vermelde inhoud.

Mensen aangesloten op het IoBNT?

Vanaf de vroege jaren 1990 maakt het "internet" deel uit van de samenleving. Niemand gaat naar Starbucks en vraagt zich af of de koffie wel heet genoeg zal zijn of de Wi-Fi wel snel genoeg. Ondanks deze nu gangbare stilzwijgende mentale associaties gebruiken maar weinig sprekers termen als "Internet der Dingen (IoT)" en nog minder "Het Internet der Nanodingen (IoNT)" of het "Internet der Bio-Nanodingen (IoBNT)"[174, 175, 176]. Zullen deze laatste varianten van het internet, die nu geruisloos in de samenleving opkomen, net zo gewoon worden als het terloopse geklets over de veel te dure cheesecake van Starbucks? Terwijl de belofte van het internet lange tijd de zaden bevatte van potentiële emancipatie van de eigenaren van productiemiddelen, heeft het in sommige opzichten ook gediend als een belofte voor de totale transformatie van de mensheid. In feite roept de term zelf - Internet - mentale beelden op van een enorm verbeterde culturele en taalkundige interconnectiviteit. Gevangen in een web van verbindingen kunnen we niet anders dan communiceren en signalen ontvangen van onze aanwezigheid, intentie en actie. Er wordt dus beweerd dat Mensen 2.0 voldoende geüpgrade zullen zijn om hen te integreren in een naadloos netwerk van wereldwijde communicatieverbindingen.

Het conceptuele verband tussen het lichaam als een zelfrechtvaardigende plaats van invasie en staatssurveillance en zijn realtime 24/7 internetconnectiviteit, zoals we eerder opmerkten, verscheen publiekelijk slechts twee weken nadat het verhaal van een dodelijke virale ziekte uit Wuhan, China, opdook - de absurditeiten die door toonaangevende evangelisten van de Vierde Industriële Revolutie in het publieke domein werden gezaaid. Terwijl Yuval Noah Harari de vruchtbare geesten van de massa's voorbereidde om de absurde valse bewering in overweging te nemen dat mensen nu de verzonnen vanzelfsprekende conclusie accepteerden dat surveillance "onderhuids" ging, begonnen anekdotische observaties van bizarre reacties op de mRNA-injecties al snel na de lancering van de grootscheepse vaccinatiecampagne de ronde te doen. Videoverslagen van ontvangers met een gemagnetiseerd huidoppervlak in de buurt van de injectieplaats werden wereldwijd gedeeld en kort daarna verschenen er video's van mensen die zich registreerden als elektronische apparaten op Bluetooth-netwerken. Na deze meldingen van anekdotische waarnemingen werden kleine voorstudies uitgevoerd door Sarlangue et al., die in november 2021 hun resultaten publiceerden die alle bestaande oorzaak-en-gevolgrelaties tussen de injecteerbare gentherapieën en tekenen van Bluetooth-connectiviteit probeerden te onderzoeken.[177]

Om de kwestie te onderzoeken, gebruikten Sarlangue et al. een tussen-proefpersonen-opzet die de nogal opmerkelijke bevinding opleverde dat 40% van de "gevaccineerde" personen en 50% van degenen die een PCR-test hadden ondergaan (van in totaal 17 gevaccineerde of van een neusuitstrijkje voorziene proefpersonen) alfanumerieke signalen leken uit te zenden in het frequentiebereik dat overeenkomt met Bluetooth-signalen, vergeleken met geen enkele in de niet-gevaccineerde, niet van een neusuitstrijkje voorziene groep (die uit 20 proefpersonen bestond). De alfanumerieke signalen kwamen niet overeen met die van bekende fabrikanten; ze waren "niet constant in de tijd en hun aanwezigheid [was] van korte duur."[178]

Na het constateren van dergelijke verschillen tussen groepen, onderzochten de onderzoekers het fenomeen in verschillende elektromagnetische omstandigheden door signalen te meten van gevaccineerde en/of bemonsterde individuen in een grot, die als een faraday-kooi werd gebruikt. De onderzoekers ontdekten dat in de grot slechts 2 van de 14 gevaccineerde en/of bemonsterde personen (14%) geassocieerd werden met alfanumerieke signalen. Sarlangue et al. concludeerden dat ze in beide onderzoeken "een zeer duidelijke aanwezigheid van signalen hadden waargenomen die waren uitgezonden in een [elektromagnetisch blootgestelde] omgeving, vergeleken met signalen in een omgeving zonder elektromagnetische activiteit."[179] Met andere woorden, een deel van de ontvangers van het corona"vaccin" en de PCR-test leken tekenen te vertonen van Bluetooth-technologie in hun lichaam, dat een interactie met elektromagnetische straling vertoonde.

In een van de verrassend weinige reacties op het onderzoek van Sarlangue et al. wordt tegenbewijs geleverd door software-ingenieur David Fergusson (via privé-correspondentie, hier besproken met zijn toestemming). Bij het graven in de ruwe gegevens in de twee opnamebestanden die door Sarlangue et al. werden aangeleverd, ontdekt Fergusson dat:
  1. Sommige van de Bluetooth LE-advertentieadressen waarnaar verwezen wordt in de resultaten/verslaggeving niet aanwezig zijn in de opname;
  2. De tijdstempels van de Bluetooth LE-adressen die in de studie voorkomen, niet overeenkomen met de tijdstempels van hun verschijning in het opnamebestand;
  3. Hetzelfde Bluetooth LE-reclameadres dat geassocieerd is met een individu blijft verschijnen in het opnamebestand lang nadat de proefpersoon uit het bereik verdwenen zou moeten zijn; en
  4. Hetzelfde Bluetooth LE-reclameadres in de studie met twee verschillende personen geassocieerd wordt.
Gezien het feit dat Bluetooth-LE een bereik heeft tot 200m (veel verder dan het originele klassieke Bluetooth-protocol), concludeert Fergusson, is het moeilijk om een schone omgeving te vinden waar geen andere transmissies aanwezig zijn en daarom is het waarschijnlijk dat Sarlangue et al. achtergrondsignalen in de omgeving opvingen.

De tussen-proefpersonen-opzet die door Sarlangue et al. werd gebruikt, toonde echter aan dat alfanumerieke signalen niet willekeurig over de groepen verdeeld waren, zoals verwacht zou worden als ze achtergrondruis zouden weerspiegelen. Integendeel, de signalen verschilden afhankelijk van de vaccinatie-/PCR-test-status, wat duidt op een effect naast dat van de omgeving. Bovendien lijkt de locatie waar het experiment plaatsvond binnen een straal van 200 meter onbewoond te zijn.[180] De onderzoekers rapporteerden ook dat de alfanumerieke signalen die ze registreerden (waarvan de Organisationally Unique Identifiers of OUI opgezocht kunnen worden in openbare gegevensbanken) niet overeenkwamen met die van bekende fabrikanten, wat in tegenspraak is met de opvatting dat de signalen afkomstig waren van commercieel verkrijgbare apparaten. Als alternatief suggereert Fergusson dat de signalen Bluetooth Low Energy (BLE)-reclamepakketten weerspiegelden die waren aangepast om fabrikantspecifieke informatie weg te laten.

Om dit verder te onderzoeken scande Fergusson zelf twee "gevaccineerde" personen op een afgelegen locatie in de Yorkshire dales met een Samsung tablet en een 2,45 GHz spectrumanalysator waarbij hij geen signaal of transmissie detecteerde. Hoewel deze bevinding overeenkomt met zijn eigen interpretatie, is deze ook in overeenstemming met de resultaten van het tweede onderzoek van Sarlangue et al., alsook met de mogelijkheid dat elke intra-lichaamtechnologie kan reageren op externe elektromagnetische straling.

Om dergelijke interpretaties van elkaar te scheiden en hun tekortkomingen te onderzoeken, moeten de eerste bevindingen van Sarlangue et al. (een enkel, klein, onafhankelijk onderzoeksteam) en die van Fergusson (een steekproefgrootte van twee zonder controlegroep) worden bevestigd door grotere, technologisch meer geavanceerde (d.w.z. goed gefinancierde) onderzoeken. Dergelijke studies zouden systematischer en nauwkeuriger de specifieke soorten signalen die worden geregistreerd kunnen meten, ontrafelen en onderzoeken, evenals eventuele interacties tussen signalen die door proefpersonen worden uitgezonden en die van elektromagnetische activiteit in de omgeving. Het bevestigen van de geldigheid van dergelijke conclusies zou ook analyses van statistische significantie vereisen - een aandachtspunt, zo moet worden opgemerkt, dat farmaceutische bedrijven, regeringen en gezondheidsautoriteiten geheel achterwege lieten toen ze beweerden dat de corona'vaccins' een effectiviteit van 95% hadden.[181]

Ondertussen blijven we grotendeels in onzekerheid over de realiteit van de menselijke Bluetooth-emissies. Niettemin, gezien het prima facie bewijs van het fenomeen in de context van een opkomend IT/Bio/Nanotijdperk, is er alle reden, zowel wetenschappelijk als politiek, om het onderzoek voort te zetten.[182] Mochten de bevindingen van Sarlangue et al. uiteindelijk bevestigd worden, dan zou dat verstrekkende gevolgen met zich meebrengen. Degenen die dachten dat ze "gevaccineerd" werden, zouden in feite hun mouwen hebben opgestroopt om injecteerbare firmware te ontvangen voor genetwerkte communicatie binnen het Internet van Lichamen.

Tegen de achtergrond van eerdere bedriegerij door de farmaceutische industrie;[183] de getuigenissen van klokkenluiders over de productie van corona"vaccins";[184] het bestaan van immuniteit van de vaccinindustrie tegen aansprakelijkheid voor schade;[185] speciale wereldwijde Vaccin™ merkbeheeractiviteiten;[186, 187, 188] belangenconflicten binnen het hele coronabeleid; [189, 190, 191] de overname van media en regelgevende instanties[192] en de ondubbelzinnige Vierde Industriële / transhumanistische agenda's van 's werelds machtigste militair-industriële, politieke en financiële actoren[193] (zie ook delen 1-3), lijkt het er steeds meer op dat de injecties die vanaf 2020 werden toegediend dual-use-technologieën waren die met alle middelen aan bevolkingen als 'vaccins' werden opgedrongen.

Ondertussen omvatten de onderliggende hiaten in de kennis die de officiële wetenschap ter verdediging van de transnationale Reuzen verdoezelt: Wat is er "onderhuids" (Harari) gegaan onder het mom van corona? Wat zat er - en zit er - in de corona'vaccins' en hoe verschilt dat per partij of fabrikant?[194, 195] En wat zijn de gevolgen voor de menselijke gezondheid, menselijke samenlevingen en de mensheid zelf?

Buiten die op de Reuzen afgestemde gevestigde orde hebben de bevindingen van ongeïdentificeerde structuren in het bloed van individuen die met de corona'vaccins' werden geïnjecteerd [196-205], alsmede voorlopig bewijs van Bluetooth-connectiviteit in de gevaccineerden en de met PCR-testen onderzochte personen,[206] geleid tot een voorgestelde reeks mogelijkheden die in relevante wetenschappelijke en elektrotechnische literatuur uiteengezet worden. In een uitgebreid besproken videopresentatie getiteld "The MAC Phenomenon," stelt onderzoeker Mik Anderson voor dat de alfanumerieke reeksen waarvan gemeld is dat deze afkomstig zijn van ontvangers van vaccins en PCR-uitstrijkjes, bekend staan als Bluetooth Low Energy (BLE) Media Access Control - of MAC - adressen.[207]

Een MAC-adres is een reeks tekens die apparaten op netwerken identificeert en kan onder andere op een mobiele telefoon via Bluetooth worden gedetecteerd. Mobiele telefoons dienen op hun beurt als "toegangspoorten" in IoBNT / IoB-schema's, om lichaams- ("intra-lichaam" of "in-vivo") netwerken te verbinden met netwerken buiten en tussen lichamen, die samen het internet van lichamen vormen in elektrotechnische literatuur, of de bedrade mensen van het militaire-inlichtingendomein[208].

IoNT-architectuur binnen het gezondheidssysteem
© Van A. O. Balghusoon and S. Mahfoudh, 2020, IEEE Access 8, 200724-200748Copyright Yena_B, 2024, Artistieke voorstelling van de IoNT-architectuur binnen het gezondheidssysteem.
Maar bestaan er eigenlijk wel injecteerbare nanotechnologieën die signalen kunnen uitzenden, of het nu om MAC-adressen of BLE-reclamepakketten gaat? In de elektrotechnische IoBNT / IoBNT-literatuur gelden nanorouters als toonaangevend voorbeeld. Nanorouters verzamelen informatie van nanoknooppunten (bijv. sensoren) binnen het lichaam en sturen die informatie naar "toegangspoorten" buiten het lichaam, zoals mobiele telefoons[209]. Met betrekking tot relevante R&D heeft professor Ido Bachelet, pionier op het gebied van medische nanorobots met expertise in synthetische biologie en mens-machine interfaces, met zijn bedrijf Augmanity Nano een subsidie van de Europese Commissie ontvangen voor 2013-2017 om te werken aan "DNA nanorouters."[210] Algemeen gesproken, verbinden routers netwerken (bijvoorbeeld netwerken op en buiten het lichaam) met elkaar en hebben hun eigen unieke MAC-adressen. Tijdens de subsidieperiode voor DNA-nanorouters werkte Bachelet samen met Pfizer[211] aan een project waarbij DNA-robots betrokken waren die miniatuurantennes kunnen dragen, informatie naar andere DNA-robots kunnen sturen en op externe signalen kunnen reageren.

In 2013 gaf Bachelet een presentatie op TedMed Israel, waarin hij uitlegde dat een enkele injectiespuit duizend miljard van dit soort robots bevat, die zijn team had uitgerust met antennes die van metalen nanodeeltjes waren gemaakt. Hij vertelde het publiek dat de antennes de nanobots in staat stelden om hun eigen IP-adres te dragen en om te reageren op externe elektromagnetische velden, waardoor toegang en besturing door bijvoorbeeld een Xbox-joystick of een smartphone mogelijk werd. De presentatie bevatte een microscopische afbeelding van de nanobots, die Bachelet omschreef als computers ter grootte van moleculen en die, net als veel afbeeldingen van structuren in coronavaccins, een rechthoekige vorm hadden.

Artistieke voorstelling van een microscopische afbeelding van injecteerbare nanobots
© Screenshot van de TedMed-presentatie van professor Ido Bachelet uit 2013, YouTube.Copyright Yena_B, 2024. Artistieke weergave van een microscopisch beeld van injecteerbare nanobots met antennes die reageren op joysticks of smartphones.
Bachelet besloot zijn presentatie met het delen van zijn hoop dat "ergens tussen een tot vijf jaar vanaf heden [2013] we in staat zullen zijn om dit bij mensen te gebruiken en eindelijk getuige te zijn van de opkomst van een nanobottenmaatschappij."[212] Vervolgens ontving een ander bedrijf van Bachelet in 2021 een "extreem zeldzaam" bedrag aan financiering voor verkennende werkzaamheden met betrekking tot een mysterieus project waarbij RNA betrokken was.[213]

Zouden dergelijke DNA-nanorouters, of draadloos bestuurde nanobots, het soort programmeerbare, injecteerbare bio-nanotechnologie kunnen vormen dat volgens IoBNT-pionier Ian Akyildiz "echt goed ging met die coronavaccins?" [214] Zou dat, of andere op genen gebaseerde nanotechnologieën zoals DNA-electronica, plasmide DNA-computing, op DNA gebaseerde substraten voor het IoBNT, of DNA-lipide nanotabletten, de reden kunnen zijn waarom (naast genetische modificatie)[215] niet-vermelde, waarschijnlijk synthetische[216], genetische producten[217] en DNA[218-229] in de injecteerbare technologieën (oftewel corona'vaccins') werden aangetroffen?

Terwijl de meeste berichtgeving over de bevindingen met betrekking tot niet-vermeld DNA in de corona-injecties draaide om traditionele biologische verklaringen en schade (kanker en genetische modificatie), leidt het besef van de centrale rol van DNA in Bio-Nano- en bio-elektronische technologieën, met inbegrip van die welke betrokken zijn bij IoB- en IoBNT-schema's, ertoe dat de DNA-bevindingen verder gaan dan transgenese naar een ruimer gebied van transhumanistische technologie en begrip.

Of zouden de alfanumerieke signalen die door Sarlangue et al. werden gerapporteerd gewoon Bluetooth Low Energy (BLE)-baken output kunnen weergeven? Dus, 'slimme' volgapparaten? BLE is de favoriete bluetooth voor de opbouw van het wereldwijde IoT[230] omdat het energiezuinig is, energie bespaart door in slaap te blijven als er geen verbinding is en slechts seconden per keer communiceert als het geactiveerd is.[231] Wat consistent zou zijn met de rapporten van Sarlangue et al. dat de signalen die ze waarnamen niet constant waren in de tijd en kortstondig waren.[232] BLE-bakens, naar verluidt "misschien wel de belangrijkste toepassing van de [BLE] technologie" zenden met vaste intervallen, meestal seconden uit elkaar, een ID-nummer uit waardoor apparaten die het apparaat herkennen verbinding kunnen maken. [233, 234] Net als DNA-nanorouters hebben BLE-bakens een MAC-adres.[235] (Interessant is dat BLE-apparaten georganiseerd zijn in wat een "meester-slaaf" relatie wordt genoemd, waarbij meesterapparaten de connectiviteit regelen, terwijl slaafapparaten passief hun ID uitzenden totdat de meester erom vraagt.)[236] Van belang voor transhumanisme is dat zowel BLE-technologie als bakens deel uitmaken van IoB / IoBNT / Wireless Body Area Network (WBAN) routing protocollen.[237, 238]

Mochten dergelijke suggesties absurd lijken, dan is het vermeldenswaard dat in het baanbrekende onderzoeksdocument uit 2015, waarin het IoBNT wordt geïntroduceerd met als doel "netwerken binnen het biochemische domein terwijl een interface met het elektrische domein van het internet mogelijk wordt gemaakt," wordt voorgesteld om synthetische cellen in het menselijk lichaam in te brengen, inclusief cellen met een elektromagnetische nanozender op de plaats waar de celkern en het DNA zich zouden moeten bevinden. [239] De hoofdauteur was dezelfde professor Akyildiz die zei dat de vooruitgang van de nanomachines achter het IoBNT "met deze coronavaccins echt goed ging."

Artistieke voorstelling van figuur 5 uit Akyildiz et al.
© IEEE Communications Magazine, Vol 53, No. 3, p.39.Copyright Yena-B, Artistieke voorstelling van afbeelding 5 uit Akyildiz et al. 2015. Het internet van Bio-Nanodingen. IEEE Communications Magazine, Vol 53, No. 3, p.39.
Het onderzoeksdocument uit 2015 introduceert voor het eerst het IoBNT en legt uit dat het doel is om levende wezens of "biologische omgeving[en]" te integreren met het elektrische domein van het IoT en het IoNT. Deze integratie moet worden bereikt door gebruik te maken van synthetische biologie als "substraat" binnen levende wezens, met inbegrip van niet alleen kunstmatige cellen maar ook gemanipuleerd DNA, DNA-plasmiden en eiwitten, waarbij cellen worden geherconstrueerd als "biologische ingebedde computerapparaten." Door het herontwerpen van biologische cellen en subcellulaire componenten probeert het IoBNT "bio-cyber interfaces" te creëren die "informatie vertalen van het biochemische domein van Bio-Nanodingennetwerken [in het lichaam] naar het cyber-domein van het internet" en vice versa. Een hulpmiddel om dit te bereiken vormt de elektromagnetische nanozender, afgebeeld in afbeelding 5b, die, ingekapseld in een kunstmatige cel, "draadloos zou communiceren met elektrische apparaten buiten de biologische omgeving."[240]

Negen jaar later, in april 2024, observeerden burgermicroscopisten met behulp van een optische microscoop met hoge resolutie wat zij beschrijven als een catastrofale verandering in rode bloedcellen, die ze enkele maanden eerder voor het eerst hadden opgemerkt en sindsdien steeds meer hadden waargenomen.[241, 242, 243]. In overeenstemming met het IoBNT-document uit 2015 interpreteren de microscopisten hun bevindingen als een weerspiegeling van "veranderingen in de menselijke biologie, [inclusief] het gebruik of de productie van elektrochemische structuren als Proteinosomen (elektrochemische logische poorten/circuits), en nog veel meer."[244]

Rode bloedcellen met complexe variatie van interne structuren
© Toestemming verleend door Dr. Karl C. Rode om de afbeelding weer te geven.Rode bloedcellen met complexe variatie van interne structuren, in beeld gebracht met een Leica Dm2000 optische microscoop. Karl C. 2024. Bloed bereikt nieuwe catastrofale niveaus van verandering. Erythromer-achtige technologie van het ministerie van Defensie in volle gang. Coacervaten, Proteinosomen en meer. Substack.
De onderzoekers halen voorbeelden aan van publicaties uit een grote hoeveelheid literatuur, die niet alleen kunstmatige en biohybride bloedsystemen beschrijven, maar ook kandidaattechnologieën die consistent zijn met de nano-architecturen[245] en synthetische biologie van het IoBNT[246]. Deze omvatten kunstmatige organellen die chemische computatie mogelijk maken,[247] en protocellen,[248] die, met de "integratie van DNA-nanotechnologie ... de ontwikkeling van levensechte objecten met eenvoudige vormen van belichaamde chemische computatie zouden kunnen vergemakkelijken."[249] In ander werk, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences,[250] wordt CRISPR Cas9 gebruikt om dual-core computers in menselijke cellen te creëren. [251] Over de ogenschijnlijk grootschalige herstructurering van rode bloedcellen zoals gesuggereerd door de beelden van de microscopisten, schreven Akyildiz et al. in 2015 dat kunstmatige cellen "genetische informatie [kunnen] bevatten [en] de gerelateerde moleculaire machinerieën voor hun transcriptie, vertaling en replicatie."[252]

De microscopisten observeerden de veranderde bloedcellen bij zowel de met coronavaccins gevaccineerde als niet-gevaccineerde personen en veronderstelden dat het ontstaan ervan te wijten was aan milieuvervuiling, bijvoorbeeld van water, lucht en voedsel. Nogmaals, het IoBNT-onderzoeksdocument uit 2015 kondigde aan dat de gerelateerde IoNT "de basis vormde van talloze toekomstige toepassingen zoals op militair, gezondheids- en veiligheidsgebied, waar de nanodingen dankzij hun beperkte grootte gemakkelijk in de omgeving kunnen worden verborgen, geïmplanteerd en verspreid en waar ze gezamenlijk kunnen detecteren, activeren, verwerken en netwerken."[253]

Met deze context in het achterhoofd vragen we ons af of de beelden die onder de microscopen van de onderzoekers te zien zijn een versie weergeven van de kunstmatige cellen die de IoBNT-netwerkarchitectuur vormen, zoals wordt afgebeeld op dia 33 van een presentatie van Akyildiz uit 2017?

indruk van dia 33 uit een presentatie voor de Visions for Future
© Internet der Nanodingen & Bio-Nanodingen.Copyright Yena-B, 2024, Artistieke voorstelling van dia 33 uit een presentatie voor de Visions for Future Communications Summit, 23 oktober 2017, Universitair Instituut van Lissabon, Portugal. Georganiseerd door Networld2020 met steun van de 5G Infrastructure Association, de Europese Commissie, IEEE en de National Science Foundation. Akyildiz, I.F. 2017.
Of zouden ze een afspiegeling kunnen zijn van de intracellulaire antennes die door het MIT werden ontwikkeld, die reageren op wisselende magnetische velden en "draadloos in levende cellen kunnen functioneren?"[254] De technologie die "Cell Rover" wordt genoemd, is een product van het Nano Cybernetic Biotrek-lab van het MIT, dat tot doel heeft "baanbrekende technologieën voor nano-elektrische apparaten uit te vinden en nieuwe denkmodellen voor symbiose tussen leven en machines op te stellen." Of zouden ze intracellulaire chiptechnologie kunnen vertegenwoordigen, zoals halfgeleider-bio-interfaces of magnetisch reagerende streepjescodes die levende cellen kunnen "taggen en manipuleren?"[255]

Hoe het ook zij, hoewel één studie over Bluetooth-connectiviteit op zichzelf geen bewijs vormt en verduidelijking en bevestiging vereist, levert het voorlopige gegevens op die zeker verder onderzocht moeten worden om de geldigheid van de bevindingen te onderzoeken. Met het oog op de literatuur die we in het kader van deze serie artikelen hebben besproken, zou het opzetten van een dergelijk onderzoeksprogramma, dat de mogelijkheid van IoBNT-connectiviteit in mensen onderzoekt, verstandig, zo niet van essentieel belang zijn.

Visions for Future Communications Summit,
© Akyildiz, I.F. 2017. Internet der Nanodingen & Bio-Nanodingen.Copyright Yena-B, 2024, Artistieke voorstelling van dia 40 van de presentatie voor de Visions for Future Communications Summit, 23 oktober 2017, Universitair Instituut van Lissabon, Portugal. Georganiseerd door Networld2020 met steun van de 5G Infrastructure Association, de Europese Commissie, IEEE en de National Science Foundation. Akyildiz, I.F. 2017.
Conclusie

In de literatuur, communicatie, internationale betrekkingen en andere verwante disciplines binnen de geestes- en sociale wetenschappen hebben deugdelijke studies - onaangetast door de invloed van staatsideologie - de afgelopen tientallen jaren een scherpe daling vertoond, vooral in de nasleep van 9/11. Nu staten veelbelovende jonge wetenschappers de kans geven om kennis en vaardigheden te verwerven ter bescherming van de sociaaleconomische orde en de mythologieën die nodig zijn voor het voortdurende functioneren daarvan, is het redelijk dat de intellectuele opleidingsinstituten die de ethische consequenties van het transhumanistische project zouden kunnen onderzoeken, naar de marge worden verbannen. Immers, als we volgens het transhumanistische ethos niet veel meer voorstellen dan leden van een enorme en wijd verspreide kudde, waarom zou het kritisch bestuderen van literatuur - een hoge menselijke kunst - dan nog een onderwerp van serieuze studie zijn?

Komt het omdat we sinds de uitbraak van het virale narratief van een genocidaal virus allemaal ontdekt hebben dat we niet meer voorstellen dan potentiële vectoren van ziekteoverdracht? De kleinste gemene deler van ons bestaan en doel als mens werd teruggebracht tot het niveau van de microbe, waarvan de ware bedoelingen alleen onder de microscoop waarneembaar zijn. Het is daarom niet nodig om, zoals de dominante vertellers van het verhaal suggereren, stil te staan bij de belangrijkste teksten van onze eigen menselijkheid, vooral niet bij die teksten die het verhaal schetsen van onze eigen ophanden zijnde gevangenschap - verzameld, gevangen, van nanolabels voorzien en geregistreerd in een of andere technocratische gegevensbank voor inventarisatie, terughaling, verkoop en/of ge(mis)bruik.

Naast de herschikking van mensen tot gevaarlijke en vervangbare vectoren van ziekten, is misschien wel de meest verbluffende prestatie van het militaire transhumanisme zijn vermogen om zich in het volle zicht te verbergen. Tientallen jaren van vrijgegeven materiaal, publiekelijk beschikbaar en aangemerkt voor 'onbeperkte verspreiding,' waarvan we hier een kleine selectie hebben besproken, dringt nauwelijks door tot de buitengrenzen van de publieke perceptie. Zoals we al beschreven in ons artikel 'Hiding in Plain Sight: Technocratic Tyranny Behind a Medical Mask' ('Verborgen in het volle zicht: Technocratische tirannie achter een medisch masker'),[256] zijn opiniemakers er als bekwame goochelaars in geslaagd om de aandacht strak in bedwang te houden, voortdurend te misleiden en te verblinden, zodat decennia van transhumanistische interventies voor het grote publiek grotendeels onopgemerkt en dus onzichtbaar bleven. Neem bijvoorbeeld een dia uit het trainingsmateriaal van de Joint Threat Research Intelligence Group (JTRIG), die onder de Britse inlichtingen-, veiligheids- en cyber-dienst GCHQ valt, met de titel ''De kunst van het misleiden,'' die werd gepresenteerd op conferenties van de Amerikaanse nationale veiligheidsdienst (NSA), waarin wordt geïllustreerd dat het misleiden van de wereld begint met het vangen van de aandacht.

ECRET//SI//REL TO USA FVEY afbeelding van JTRIG-trainingsmateriaal
© Copyright Yena_B, 2024Artistieke voorstelling en redelijk gebruik van de SECRET//SI//REL TO USA FVEY-afbeelding uit JTRIG-trainingsmateriaal over 'De kunst van misleiding,' gepresenteerd op conferenties van de Amerikaanse nationale veiligheidsdienst (NSA) in 2010 en 2012, heruitgegeven door The Intercept.
Sinds 2020, tussen vleermuizen en schubdieren en Wuhan en gain-of-function en de FDA en CDC en mRNA en verkiezingstheater, heeft het eeuwige "misleiden" en "verblinden," zoals geadviseerd wordt in De kunst van het misleiden, ervoor gezorgd dat zelfs dissidente aandacht met succes wordt afgeleid van de decennialange activiteiten van de militaire inlichtingengemeenschap op het gebied van transhumanisme waarmee de corona-Bio-Nano"vaccins" omringd worden.

En, zoals de 'cyber-goochelaars' van JTRIG weten, hetgeen dat aan de aandacht ontsnapt, bestaat niet, perceptueel gesproken. Daarom kunnen propagandisten, net als goochelaars, verschijnselen naar believen laten verschijnen en weer laten verdwijnen. Met een niet aflatende aandacht voor de vermelde componenten van mRNA-'vaccins' en bestaande bio-wetenschappen, bijvoorbeeld, worden het militaire transhumanisme en de bijbehorende technologieën onzichtbaar gemaakt. "Verberg het echte" en "toon het valse," adviseert JTRIG.[257]

Nu de datum voor de mogelijke goedkeuring van het door de WHO voorgestelde pandemieverdrag en de wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) nadert (27 mei 2024), zal het mediaconsumerende publiek waarschijnlijk worden opgeslokt door de nieuwscyclus van de dag. Zal de bevolking de waarschuwingen registreren dat het voorgestelde verdrag en de wijzigingen "de WHO ongekende macht dreigen te geven om nationale soevereiniteit terzijde te schuiven," naar verluidt met betrekking tot medische interventies, surveillance en vaccinaties?[258-264] Of dat actoren die betrokken zijn bij de nieuwe WHO-bevoegdheden momenteel "actief proberen om de implementatie van een wereldwijd digitaal gezondheidscertificaat te 'normaliseren?'"[265]

Zal de overlap tussen deze waarschuwingen en Proteus' visie van een wereld na 2020 de aandacht van de burgers trekken? Dat wil zeggen, een wereld waarin "individuen een 'MedID' dragen die gebruikt wordt om overal binnen te komen" en "de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de belangrijkste internationale organisatie vormt" die "militaire veiligheidsinspanningen coördineert" met de VN.[266] Zal Proteus' achtergrond in het voorspellen van wereldgebeurtenissen begrepen en herinnerd worden, met zijn gelijktijdige interesse in de opkomst van sociale klassen bestaande uit de "Gemodificeerden (Tweaked) "Gedrochten" (Freaked) en "Fanaten" (Geeked)? Zullen geïnformeerde waarnemers dat voldoende waardevol achten om wat de volgende splitsing in de transhumanistische weg voor de mensheid lijkt te zijn, af te wenden: de WHO die zichzelf soevereine bevoegdheden toe-eigent over staten en hun burgers?

Als er nòg een indicator nodig zou zijn om het groeiende belang van de WHO en haar machinaties te onderstrepen, bracht de Vierde psyop-groep van het Amerikaanse leger in 2022, toen de eerste fysieke en psychologische verwoestingen van de door militairen gesteunde vaccinatiecampagne zich ontvouwden, een wervingsvideo uit. De oproep om in dienst te gaan, leek zich zowel te verkneukelen over de omvang van de psychologische manipulatie die op dat moment gaande was, als nieuwe rekruten te lokken met de allure van geheimhouding, misleiding en internationale intriges. Met de titel 'Ghosts in the Machine: Psywar' ('Geesten in de machine: Psy-oorlog') werd de productie gedraaid op de soundtrack van 'Last Goodbye.'


In deze vertoning verklaart de Vierde psyop-groep dat "oorlogsvoering evolueert en dat de hele wereld een podium is ... Er bestaat een andere zeer belangrijke fase van oorlogvoering. Het doelwit is niet het lichaam, maar de geest." De tekst met hoofdletters bij de voice-over luidt: "JE VINDT ONS IN DE SCHADUWEN ... ALLES WAT WE AANRAKEN IS EEN WAPEN. WE KOMEN IN VELE VORMEN. WE ZIJN OVERAL."

Copyright Yena_B, 2024. Artistieke interpretatie van
© Copyright Yena_B, 2024Copyright Yena_B, 2024. Artistieke interpretatie van "Who trekt aan de touwtjes?” (2022) scène.
De drie minuten durende film wordt ingeleid door de volgende vraag, afgezet tegen een beeld van een acteur op een podium: "WHO TREKT AAN DE TOUWTJES?" Van rechts naar links verdwijnen de letters, alsof ze een eenduidig antwoord onthullen: WHO

Artistieke interpretatie van “WHO” scene
Copyright Yena_B, 2024. Artistieke interpretatie van de “WHO”-scène (2022).
De retorische vraag nodigt ons, als toeschouwers, subliminaal uit om na te denken over de mate waarin de WHO (koning op het schaakbord) in deze vraag als antwoord kan dienen op onze zorgen. Als "de hele wereld [inderdaad] een podium is" en "alle mannen en vrouwen slechts spelers zijn," dan valt vrij gemakkelijk in te zien dat theatertechniek en staatsbestuur samengesmolten kunnen zijn om te zegevieren bij het grootste machtsspel uit de geschiedenis.
Kun je me identificeren?
Ter afsluiting bieden we onze lezers de open vraag van Dr. David Nixon ter overweging aan: "Kun je mij identificeren?" (Toestemming om de video hier te vertonen werd verleend door Dr. David Nixon).
Coda

Verwijzingen in deel 4

[1] Yale Law School. 2008. Military-Industrial Complex Speech, Dwight D. Eisenhower, 1961. Yale Law School Lillian Goldman Law Library. [Website]

[2] C-Span. 1995. Clinton Human Radiation Experiment Apology. [Website]

[3] ibid.

[4] ibid.

5] Shuster, E. 1997. Fifty years later: The significance of the Nuremburg Code. The New England Journal of Medicine, Vol. 337, No. 20., pp. 1436-1440. [Journal]

[6] World Medical Association. 2022. WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. World Medical Association. [Website]

[7] International Committee of the Red Cross. no date. International Humanitarian Law Rule 92. Mutilation and Medical, Scientific or Biological Experiments. International Committee of the Red Cross Resource Centre. [Website]

[8] Glendon, M.A. 2004. The rule of law in the Universal Declaration of Human Rights. Northwestern Journal of International Human Rights, Vol. 2, No. 1., p.4. [Journal]

[9] United Nations. 2005. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. United Nations Educational and Cultural Organization. Internet Archive. [Website]

[10] National Library of Medicine. no date. Ancient Greek Medicine. National Institutes of Health. [Website]

[11] Shapell, B., & Willen, S. 2016. The Nuremberg Trial Executions. Shapell Manuscript Foundation. [Website]

[12] Rahman, K. 2021. Full List of Vaccines Mandated by the U.S. Military. Newsweek. [Website]

[13] Long, P. COVID vaccines causing miscarriages, cancer and neurological disorders among military, DOD data show. The Defender: Children's Health Defense News & Views. [Website]

[14] United Nations. no date. 1925 Geneva Protocol. United Nations Office for Disarmament Affairs. [Website]

[15] World Peace Council. 1952. Report of the International Scientific Commission for the Investigation of the Facts Concerning Bacterial Warfare in Korea and China. W. E. B. Du Bois Papers (MS 312). Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries. [Website]

[16] Wilson, G.C. 1977. Army Conducted 239 Secret, Open-Air Germ Warfare Tests. The Washington Post. [Website]

[17] ibid.

[18] United States Congress. 1996. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1996. Sec. 1061. Public Law 104-106, 104th Congress. [Website]

[19] United States Congress. 1997. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1998. Public Law 105-85, 105th Congress. [Website]

[20] United States Congress. 1997. Food and Drug Administration Modernization Act of 1997. 21 USC 360bbb. Public Law 105-115, 105th Congress. [Website]

[21] Watt, K. 2023. Reposts - DOD chemical and biological warfare program: herd-culling plus stockpile disposal in one tidy package. Published Sept. 28, 2022. Bailiwick News, Substack. [Website]

[22] United Nations. 1993. Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction. United Nations. [Website]

[23]Watt, K. 2023. op. cit. [Website]

[24] Lerman, D. 2022. Government's National Security Arm Took Charge During the Covid Response. Brownstone Institute. [Website]

[25] United States Army War College. 2004. op. cit., p.11. [Website]

[26] Biden, J.R. 2022. Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy. The White House. [Website]

[27] Akyildiz, I.F. 2017. Internet of Nanothings & Bio-Nanothings. Presentation to the Visions for Future Communications Summit, October 23 2017, University Institute of Lisbon, Portugal. Organized by Networld2020 with the support of the 5G Infrastructure Association, the European Commission, IEEE and the National Science Foundation. [Website]

[28] Edwards, J. 2022. DOD to invest $1.2B in biomanufacturing; Heidi Shyu quoted. GovCon Wire. [Website]

[29] Roco, M.C. and Bainbridge, W., Eds. 2002. Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Arlington, VA: National Science Foundation. [Website]

[30] Air Force Research Laboratory (AFRL). 2010. AFRL Nanoscience Technologies: Applications, Transitions and Innovations. Air Force Research Laboratory, Wright Patterson Air Force Base, p.3. [Website]

[31] Director, Defense Research and Engineering, Department of Defense. 1996. Defense Science and Technology Strategy. Department of Defense, p.20. [Website]

[32] Thomas, K. 2021. Artificial Blood: The Future of Patient Care? Stanford Blood Center. [Website]

[33] Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). 2023. DARPA Team Begins Work on Field Deployable Whole Blood Equivalent. DARPA. [Website]

[34] Schmid, G., Simon, U., Strranick, S.J., and Arrivo, S.M. 2003. Symposium C: Bio-Inspired Nanoscale Hybrid Systems. Final technical report of a project sponsored by the Air Force Office of Scientific Research, p.7. [Website]

[35] Yin, P. 2014. Self-Assembly of Large Scale Shape Controlled DNA Nano- Structures. Final report of a project sponsored by the Office of Naval Research. [Website]

[36] Xu, J., and Beresford, R. 2008. Direct Nanoscale Conversion of Bio-Molecular Signals into Electronic Information. Final report of a project sponsored by the Office of Naval Research, pp. 2 and 3. [Website]

[37] Luscombe, C. 2019. CyborgCell: Intracellular Delivery of Molecular and Supramolecular Ionic Circuits for CyborgTissue. Final performance report of a project sponsored by the Air Force Office of Scientific Resarch, pp. 2 and 34. [Website]

[38] Lieber, C. 2018. Cyborgcell: Molecular-Nanoscale Circuits for Active Control of Cells. Final report of a project sponsored by the Air Force Office of Scientific Research, p. 2. [Website]

[39] Galison, P. 2004. Removing knowledge. Critical Inquiry, Vol. 31, No. 1, pp. 229-243. [Journal]

[40] Bushnell, D. 2001. Future Strategic Issues/Future Warfare [Circa 2025]. Presentation to The 4th Annual Testing and Training for Readiness Symposium & Exhibition: Emerging Challenges, Opportunities and Requirements, National Defense Industrial Association (NDIA), 13-16 August 2001. NASA Langley Research Center, p.5. [Website]

[41] Director, Defense Research and Engineering, Department of Defense. 1996. op. cit., p. 12. [Website]

[42] Emanuel, P., Walper, S., DiEuliis, D., Klein, N., Petro, J.B., and Giordano, J. 2019. Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implication for the Future of the DoD. Aberdeen Proving Ground, MD: U.S. Army Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) Chemical Biological Center, sponsored by the Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering, p.10. [Website]

[43] Claverie, B., and Du Cluzel, F. 2021. "Cognitive Warfare": The Advent of the Concept of "Cognitics" in the Field of Warfare. In B. Claverie, B. Prébot, N. Buchler, and F. du Cluzel, Eds. Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance. NATO Collaboration Support Office, p. 2-6. [Website]

[44] Nguyen, T., Gao, J., Wang, P., Nagesetti, A., Andrews, P., Masood, S., Vriesman, Z., Liang, P., Khizroev, S., and Jin, X. 2021*.* In vivo wireless brain stimulation via non-invasive and targeted delivery of magnetoelectric nanoparticles. Neurotherapeutics, Vol. 18, pp. 2091-2106, p. 2100. [Journal]

[45] Soto, F., Wang, J., Ahmed, R., and Demirci, U. 2020. Medical micro/nanorobots in precision medicine. Advanced Science, Vol. 7, No. 21. [Journal]

[46] Zha, F., Wang, T., Luo, M., & Guan, J. 2018. Tubular Micro/nanomotors: Propulsion mechanisms, fabrication techniques and applications. Micromachines, Vol. 9, No. 2., p.78. [Journal]

[47] Kyrie, V., and Broudy, D. 2022. Cyborgs R Us: The Bio-Nano Panopticon of Injected Bodies? International Journal of Vaccine Theory Practice and Research, Vol. 2, No. 2. pp.355-383. [Journal]

[48] Ma, Y., Luo, Z., Steiger, C., Traverso, G., and Adib, F. 2018. Enabling deep-tissue networking for miniature medical devices. SIGCOMM '18: Proceedings of the 2018 Conference of the ACM [Association for Computing Machinery] Special Interest Group on Data Communication. August 2018, Budapest, Hungary, pp. 417-431. [Website]

[49] Kyrie, V., and Broudy, D. 2022. op. cit. [Website]

[50] Director, Defense Research and Engineering, Department of Defense. 1996. op. cit. [Website]

[51] Emanuel, P., et al. 2019. op. cit. [Website]

[52] Miller, S. 2018. Dual Use Science and Technology, Ethics and Weapons of Mass Destruction. p.2. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.

[53] Galison, P. 2004. op. cit. [Journal]

[54] Akyildiz, I. F., and Jornet, J. M. 2010. The internet of nano-things. IEEE Wireless Communications, Vol. 17, No.6, pp. 58-63. [Journal]

[55] Akyildiz, I., Pierobon, M., Balasubramaniam, S., & Koucheryavy, Y. 2015. The internet of bio-nano things. IEEE Communications Magazine, Vol. 53, No. 3, pp. 32-40. [Journal]

[56] Akyildiz, I.F. 2017. op. cit. [Website]

[57] Akyildiz, I. F., Ghovanloo, M., Guler, U., Ozkaya-Ahmadov, T., Sarioglu, A. F., and Unluturk, B. D. 2020. Panacea: An internet of bio-nanothings application for early detection and mitigation of infectious diseases. IEEE Access, Vol. 8, pp. 140512-140523. [Journal]

[58] Akyildiz, I. F. 2023. TeraHertz Band Communication: An Old Problem Revisited & Research Directions for the Next Decade. ARRC Seminar Series, Technology Innovation Institute, Advanced Technology Research Council (ATRC), YouTube. [Website]

[59] Monteverde, M., Femia, A., and Lafferreire, L. 2022. Microscope Vials. [Website]

[60] Delgado, M.R. 2022. Identification of Possible Micro-technology and Artificial Patterns in Pfizer Vaccine Using Optical Microscopy. [Website]

[61] Cipelli, R.B., Giovannini, F., Pisano, G. 2022. Darkfield microscopic analysis on the blood of 1,006 symptomatic persons after anti-Covid mRNA injections from Pfizer/BioNTech or Moderna. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research. Vol. 2., No. 2, pp. 385-444. [Journal]

[62] Nixon, D. 2023a. Pfizer. DrDavidNixon.com. [Website]

[63] Yanowitz, S. and Taylor, M. 2022. LIVE: Uncensored: Graphene Ribbons Connecting Nanotech Inside Injections - Shimon Yanowitz & Matt Taylor. Interview with Maria Zeee, Stew Peters Network. [Website]

[64] Anonymous. 2022a. Annexure U: Vaccine investigations in Australia. Open Letter to ATAGI, TGA and Federal Health Department. Covid Medical Network.

[65] Zeee, M. 2022. Maria Zeee Uncensored: Whistleblower Scientists Confirm Nanotech & The Great Reset. Zee Media. [Website]

[66] Zeee, M. 2022. Maria Zeee Uncensored - Australian Senator Exposes Nanotech in Vaccines and Declares this is Genocide. Zee Media. [Website]

[67] Editor. 2022. Nanotech in the Shots? Masks are Dangerous. [Website]

[68] 74] Shelton, M., and Gray, S. (2022). Nanotech found in Pfizer jab by New Zealand Lab: Sue Grey Co-leader of Outdoors and Freedom Party and Dr Matt Shelton report findings to Parliament's Health Select Committee. [Website]

[69] Mihalcea, A. EDTA Detoxification for Metals, Graphene and Hydrogel. Humanity United Now, Substack. [Website]

[70] Yanowitz, S. 2023. LIVE Uncensored: Shimon Yanowitz: Globalist Synthetic Biology to Eradicate Humans Explored. Interview with Maria Zeee, Stew Peters Network. [Website]

[71] Campra, P. 2021a. Microstructures in Covid Vaccines: Inorganic crystals or Wireless Nanosensors Network? [Website]

[72] Ghitalla, B. 2021. New Microscope Analysis of Vaccines & Effect on Blood. TimTruth.com. [Website]

[73] Karl C. 2023. Vaccine crystals formed on swabs, same lipids and/or cells, and dotted fibers. NEW VIDEOS. Man Against the Microbes. Substack. [Website]

[74] Yanowitz, S. 2022. Evidence of self-assembling structures in C19 injection vials. Team Enigma.

[75] Taylor, M. 2023a. Exclusive Horrific Images: Circuits In Covid Jab - Internet Router Causes Circuits To Self Assemble. Interview with Stew Peters, Stew Peters Network. Rumble. [Website]

[76] Campra, P. 2021b. Microscopic Objects Frequently Observed in mRNA Covid-19 Vaccines. ResearchGate. [Website]

[77] Campra, P. 2021a. op. cit. [Website]

[78]Yanowitz, S. and Taylor, M. 2022. LIVE: Uncensored: Graphene Ribbons Connecting Nanotech Inside Injections - Shimon Yanowitz & Matt Taylor. Interview with Maria Zeee, Stew Peters Network. [Website]

[79] Wakeling, R. 2022. NZ Scientist Examines Pfizer Jab Under The Microscope. Interview with Dr Mark Bailey, Dr Sam Bailey, Odyssey. [Website]

[80] Lee, Y.M., Park, S. and Jeon, K. 2022. Foreign materials in blood samples of recipients of COVID-19 vaccines. International Journal of Vaccine Theory Practice and Research, Vol. 2, No. 1, pp. 249-265 [Journal]

[81] Nagase, D. 2022. Dr. Nagase Releases Bombshell New Findings From Vaccine -Microscope & Compositional Analysis. ****BitChute. [Website]

[82] Exposé. 2022. Scientists discover 'Carbon Nanotech' & 'Radioactive Thulium' in Pfizer & Moderna COVID Vaccines. The Exposé. [Website]

[83] Hagima, G. 2023. Electron Microscopy of Comirnaty, Moderna C19 Shots, Dental Anestetics & Pneumovax. Interview with Dr Anna Mihalcea, MD, PhD., Humanity United Now, Rumble. [Website]

[84] Mihalcea, A. 2023. BREAKING NEWS: New Analysis Of C19 Bioweapons: No MRNA, But Toxic Metals and Silicone. Dental Anesthetics & Pneumovax Also Contain Silicone & Metals Used For Nanotech-Interview With Dr. Geanina Hagima. Humanity United Now, Substack. [Website]

[85] Campra, P. 2021a. Detection of Graphene in Covid19 Vaccines by Micro-raman Spectroscopy. Technical report. [Website]

[86] UNIT. 2021. Qualitative Evaluation of Inclusions in Moderna, AstraZeneca and Pfizer Covid-19 Vaccines. Project CUNIT-2-112Y6580, report commissioned by EbMCsquared CiC and submitted to UK police. Global Humanitarian Crisis Prevention and Response Unit. [Website]

[87] Club of Scientists. 2021. What is Really in the C-19 Vaccines? Rights and Freedoms. [Website]

[88] Working Group for Covid Vaccine Analysis. 2022. Summary of Preliminary FIndings. [Website]

[89] Nixon, D. 2023a. op.cit. [Website]

[90] Yanowitz, S. 2022. op.cit. [Website]

[91] Taylor, M. 2023a. op.cit. [Website]

[92] Club of Scientists. 2021. op.cit. [Website]

[93] Anonymous. 2022a. op.cit.

[94] Zeee, M. 2022. op.cit.. [Website]

[95] Zeee, M. 2022. op.cit. [Website]

[96] Monteverde, M., Femia, A., and Lafferreire, L. 2022. op.cit. [Website]

[97] Nagase, D. 2022. op.cit. [Website]

[98] Exposé. 2022. op.cit. [Website]

[99] Working Group for Covid Vaccine Analysis. 2022. op.cit. [Website]

[100] Yanowitz, S. 2023. op.cit. [Website]

[101] Wakeling, R. 2022. op.cit. [Website]

[102] Delgado, M.R. 2022. op.cit. [Website]

[103] Campra, P. 2021a. op.cit. [Website]

[104] Campra, P. 2021b. op.cit. [Website]

[105] Editor. 2022. op.cit. [Website]

[106] Shelton, M., and Gray, S. (2022). op.cit. [Website]

[107] Hagima, G. 2023. op.cit. [Website]

[108] Mihalcea, A. 2023. op.cit. [Website]

[109] Club of Scientists. op. cit. [Website]

[110] Nagase, D. 2022. op. cit. [Website]

[111] Exposé. 2022. op. cit. [Website]

[112] Campra, P. 2021a. op.cit. [Website]

[113] UNIT. 2021. op.cit. [Website]

[114] Working Group for Covid Vaccine Analysis. 2022. op.cit. [Website]

[115] Hagima, G. 2023. op.cit. [Website]

[116] Mihalcea, A. 2023. op.cit. [Website]

[117] Nagase, D. 2022. op. cit. [Website]

[118] Exposé. 2022. op. cit. [Website]

[119] Club of Scientists. op. cit. [Website]

[120] Nagase, D. 2022. op. cit. [Website]

[121] Exposé. 2022. op. cit. [Website]

[122] UNIT. 2021. op.cit. [Website]

[123] Working Group for Covid Vaccine Analysis. 2022. op.cit. [Website]

[124] Hagima, G. 2023. op.cit. [Website]

[125] Mihalcea, A. 2023. op.cit. [Website]

[126] Club of Scientists. op. cit. [Website]

[127] Nagase, D. 2022. op. cit. [Website]

[128] Exposé. 2022. op. cit. [Website]

[129] UNIT. 2021. op.cit. [Website]

[130] Working Group for Covid Vaccine Analysis. 2022. op.cit. [Website]

[131] Hagima, G. 2023. op.cit. [Website]

[132] Mihalcea, A. 2023. op.cit. [Website]

[133] Club of Scientists. op. cit. [Website]

[134] Nagase, D. 2022. op. cit. [Website]

[135] Exposé. 2022. op. cit. [Website]

[136] UNIT. 2021. op.cit. [Website]

[137] Working Group for Covid Vaccine Analysis. 2022. op.cit. [Website]

[138] Hagima, G. 2023. op.cit. [Website]

[139] Mihalcea, A. 2023. op.cit. [Website]

[140] Gatti, A.M., Ristic, M., and Montanari, S. 2023. Chemical-physical investigations of nine types of nasopharyngeal swabs for the PCR analyses. MOJ Biol Med. (MedCrave Online Journal of Biology and Medicine), Vol. 8, Issue 3., pp. 133-137. [Journal]

[141] Hughes, D.A. 2024. "Covid-19," Psychological Operations, and the War for Technocracy. Palgrave Macmillan.

[142] Zhan, P., Peil, A., Jiang, Q., Wang, D., Mousavi, S., Xiong, Q., Shen, Q., Shang, Y., Ding, B., Lin, C., Ke, Y., and Liu, N. 2023. Recent advances in DNA origami-engineered nanomaterials and applications. Chemical Reviews, Vol. 123. pp. 3976−4050. [Journal]

[143] Chowdhury, A. 2020. MEMS Packaging for High Volume Products. Embedded Computing Design. [Website]

[144] MIT. 2023. Inventing Disruptive Technologies for Nanoelectronic Devices and Creating New Paradigms for Life-Machine Symbiosis. MIT Nano-Cybernetic Biotrek Research Group. [Website]

[145] Seo, J., Kim, S., Park, H. H., Choi, D. Y., & Nam, J. M. 2019. Nano-bio-computing lipid nanotablet. Science Advances, Vol. 5, No. 2. [Journal]

[146] Jarvis, M. 2022. Cell Rover: Exploring and Augmenting the Inner World of the Cell. MIT News. [Website]

[147] Zhao, M. Z., Cheng, D. B., Shang, Z. R., Wang, L., Qiao, Z. Y., Zhang, J. P., and Wang, H. 2018. An "in vivo self-assembly" strategy for constructing superstructures for biomedical applications. Chinese Journal of Polymer Science, Vol. 36, pp. 1103-1113. [Journal]

[148] Evarts, H. 2021. Tiny, Wireless, Injectable Chips Use Ultrasound to Monitor Body Processes. Columbia Engineering. [Website]

[149] Liu, M., Chao, J., Deng, S., Wang, K., Li, K., and Fan, C. 2014. Dark-field microscopy in imaging of plasmon resonant nanoparticles. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Vol. 124, pp. 111-117. [Journal]

[150] Bramini, M., Alberini, G., Colombo, E., Chiacchiaretta, M., DiFrancesco, M. L., Maya-Vetencourt, J. F., Maragliano, L., Benfenati, F., and Cesca, F. 2018. Interfacing graphene-based materials with neural cells. Frontiers in Systems Neuroscience, Vol. 12, No. 12. [Journal]

[151] Kubiak, J. M., Morje, A. P., Lewis, D. J., Wilson, S. L., & Macfarlane, R. J. 2021. Dynamic manipulation of DNA-programmed crystals embedded in a polyelectrolyte hydrogel. ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 13, No. 9, pp. 11215-11223. [Journal]

[152] Zhou, H., Mayorga-Martinez, C. C., Pané, S., Zhang, L., and Pumera, M. 2021. Magnetically driven micro and nanorobots. Chemical Reviews, Vol. 121, No. 8), pp. 4999-5041. [Journal]

[153] Yanowitz, S. and Taylor, M. 2022. op. cit. [Website]

[154] Nixon, D. 2022a. Construction Video 1. DrDavidNixon.com. [Website]

[155] Taylor, M. 2023a. Op. cit. [Website]

[156] Nixon, D. 2022b. Interview with Sasha Latypova, 18m 50s. DrDavidNixon.com. [Website]

[157] AFP Canada. 2021. Covid — 19 vaccines do not contain DNA-altering robots. AFP Fact Check. [Website]

[158] Boettner, B. 2022. DNA nanostructures grow up to become micron-scale megastructures. The Wyss Institute. [Website]

[159] Zhan et al., 2023. op. cit. [Website]

[160] ibid., p. 3995 [Website]

[161] Joshi, R.K., West L., Kumar, A., Joshi, N., Alwarappan, S., Kumar, A. 2010. Production of semiconducting gold-DNA nanowires by application of DC bias. Nanotechnology. Vol. 21, No. 18. [Journal]

[162] Zhan et al., 2023. op. cit. p. 3977 [Website]

[163] ibid., p. 4003 [Website]

[164] ibid., p. 3977 [Website]

[165] Nixon, D. 2022b. op. cit. [Website]

[166] Taylor, M. 2023b. Digging into Jab Discovery: Frequencies from Phones, Tablets, Laptops Assemble Circuits. The Stew Peters Network. Rumble. [Website]

[167] Tim Truth. 2021. Magnetgate 3: Loads more #magnetchallenge vids of magnets & metal sticking to people after vaccine. Bitchute. [Website]

[168] Nixon, D. 2023b. "This is a chip" - revisited. Nixonlab. Substack. [Website]

[169] Nixon, D., and Taylor, M. 2022. David & Mat Taylor - 221209, 1h 19m 53s. DrDavidNixon.com. [Website]

[170] Yanowitz, S. and Taylor, M. 2022. op. cit., 49m 47s. [Website]

[171] Boettner, B. 2022. op. cit. [Website]

[172] Joshi, R.K. et al. 2010. op. cit. [Journal]

[173] Hughes, D.A. What is in the so-called COVID-19 "vaccines"? Part 1: Evidence of a global crime against humanity. International Journal of Theory Practice and Research, Vol. 2, No. 2, pp. 457 and 462. [Journal]

[174] Akyildiz, I. et al. 2015. op. cit. [Journal]

[175] Stano, P., Gentili, P.L., Damiano, L., and Magarini, M. 2023. A Role for bottom-up synthetic cells in the Internet of Bio-Nano Things? Molecules, Vol. 28, No. 14, p.5564. [Journal]

[176] Civas, M., Kuscu, M., Cetinkaya, O., Ortlek, B. E., and Akan, O. B. 2023. Graphene and related materials for the Internet of Bio-Nano Things. APL Materials, Vol. 11, No. 8. [Journal]

[177] Sarlangue, G., Devilleger, J., Trillaud, P., Fouchet, S., Taillasson, L., and Catteau, G. 2021. Projet Bluetooth ExpérienceX. [Website]

[178] ibid.. p.46 [Website]

[179] ibid., p.46 [Website]

[180] ibid., p.19 .[Website]

[181] Doctors for Covid Ethics. 2021. COVID Vaccines: Necessity, Efficacy and Safety, p.3. [Website]

[182] Taylor, M. 2023. Bluetooth deep dive anyone? Calling all monkey wrenchers! Two Dogs. Bitchute. [Website]

[183] Fang, L. 2021. Pfizer is lobbying to thwart whistleblowers from exposing corporate fraud. The Intercept. [Website]

[184] Thacker, P. D. 2021. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer's vaccine trial. British Medical Journal, 375, n2635. [Website]

[185] Knightly, K. 2021. 30 Facts You NEED to Know: Your Covid Cribsheet. Off Guardian. [Website]

[186] Facher, L. 2021. The White House is Set to Unveil a Wide-Reaching, Billion-Dollar Campaign Aimed at Convincing Every American to Get Vaccinated. STAT. [Website]

[187] Rosen, A.T. 2022. The "Science" of Manipulation: Researchers Craft Messages of Guilt, Shame to Foster Vaccine Compliance. The Defender. [Website]

[188] World Bank. 2022. Heidi J. Larson: Director, the Vaccine Confidence Project. World Bank Blogs. [Website]

[189] Beeley, V. 2020. Who Controls the British Government Response to Covid-19? UK Column. [Website]

[190] Frei, R. 2021. The Modelling Paper Mafiosi. Off Guardian. [Website]

[191] Matters, R. 2021. mRNA "Vaccines", Eugenics & the Push for Transhumanism. Off Guardian. [Website]

[192] Kennedy Jr., R.F. 2021. The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health. New York: Skyhorse Publishing. [Website]

[193] Matters, R. 2021. op. cit. [Website]

[194] Hughes, D.A. 2022. What is in the so-called Covid-19 "vaccines"? Part 1: Evidence of a global crime against humanity. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, Vol. 2, No. 2., pp.455-586. [Journal]

[195] Yeadon, M. 2022. The variability in serious adverse events by vaccine lot is the "calibration of a killing weapon." The Exposé. [Website]

[196] Anonymous. 2022a. op.cit.

[197] Working Group for Covid Vaccine Analysis. 2022. op.cit. [Website]

[198] Lee, Y.M., Park, S. and Jeon, K. 2022. op.cit. [Website]

[199] Nixon, D. 2022a. op.cit. [Website]

[200] Taylor, M.2022. op.cit. [Website]

[201] Yanowitz, S. 2023. op.cit. [Website]

[202] Welbergen, P. 2021. LIVE: Dr Philippe updates us on the impacts of the vaxx on red blood cells and overall health of both the vaxxed and (shed upon) unvaxxed. Loving Life TV. [Website]

[203] Ghitalla, B. 2021. op.cit. [Website]

[204] Botha, Z. 2021. Blood Doctor Reveals Horrific Findings After Examining vials. Stew Peters Show, UgeTube. [Website]

[205] Mihalcea, A. EDTA Detoxification for Metals, Graphene and Hydrogel. Humanity United Now, Substack. [Website]

[206] Sarlangue, G., et al. 2021. op. cit. [Website]

[207] Anderson, M. (2022). The MAC Phenomenon and the Intracorporeal Network of Nanocommunications: A Review. Rumble. [Website]

[208] Kyrie, V., and Broudy, D. 2022. op. cit. [Website]

[209] ibid. [Website]

[210] European Commission. Logical re-routing of cellular communication networks by DNA origami nanorobot. DNA Nano-Routers Grant agreement ID: 321772. Cordis, EU Research Results. [Website]

[211] Weinreb, G. 2015. Pfizer to collaborate on Bar-Ilan DNA robots. Globes. [Website]

[212] Bachelet, I. 2013. The emergence of nanobot society. TedMed Israel. [Website]

[213] Hazani, G. 2021. Mysterious Israeli biotech company raises $120 million Seed round five months after founding. CTech. [Website]

[214] Akyildiz, I. F. 2023. op. cit. [Website]

[215] Dr Ah Kahn Syed. 2023. 5 ways to skin a (genetically modified) cat. Arkmedic's Blog. Substack. [Website]

[216] Santiago, D. 2022. A partial answer to the question posed by David A. Hughes, PhD, in the article: "What is in the so-called COVID-19 'vaccines'? Part 1: evidence of a global crime against humanity". International Journal of Vaccine Theory Practice and Research, Vol. 2, No. 2. pp. 587-594. [Journal]

[217] Gutschi, M. 2022. Review of Quality Issues with the mRNA Injections, 11m 40s. Bitchute. [Website]

[218] McKernan, K., Helbert, Y., Kane, L.T., McLaughlin, S. 2023. Sequencing of bivalent Moderna and Pfizer mRNA vaccines reveals nanogram to microgram quantities of expression vector dsDNA per dose. OSF Preprints. [Website]

[219] Anandamide. 2023a. Deep sequencing of the Moderna and Pfizer bivalent vaccines identifies contamination of expression vectors designed for plasmid amplification in bacteria. Nepetalactone Newsletter. Substack. [Website]

[220] Speicher, D.J., Rose, J., L. Gutschi, L.M., Wiseman, D., McKernan, K. 2023. DNA fragments detected in monovalent and bivalent Pfizer/BioNTech and Moderna modRNA COVID-19 vaccines from Ontario, Canada: Exploratory dose response relationship with serious adverse events. OSF Preprints. [Website]

[221] Anandamide. 2023b. Independent Sanger Sequencing verification of plasmid amplicons in BNT162b2. Nepetalactone Newsletter. Substack. [Website]

[222] Anandamide. 2023c. Prove it: On site reproduction with new hands and witnesses. Nepetalactone Newsletter. Substack. [Website]

[223] Anandamide. 2023d. BNT162b2 vials tested in South Carolina deliver qPCR CTs in the 18-19 range. Nepetalactone Newsletter. Substack. [Website]

[224] Horwood, M. 2023. EXCLUSIVE: Health Canada confirms undisclosed presence of DNA sequence in Pfizer Shot. The Epoch Times. [Website]

[225] Gillespie, J. 2023. The Canaries in the human DNA mine. International Journal of Vaccine Theory Practice and Research, Vol. 3., No. 1. pp. 929-956. [Journal]

[226] Sladden, J., and Gillespie, J. 2023. The vax-gene files: Have the regulators approved a Trojan horse? Brownstone Institute. [Website]

[227] Anandamide. 2023e. miR142-3p binding site variant 3: What is this doing in the Moderna vaccine? Nepetalactone Newsletter. Substack. [Website]

[228] Anandamide. 2024. More lot surveillance reveals DNA contamination variance. Nepetalactone Newsletter. Substack. [Website]

[229] Trial Site News Staff. 2023. Florida Surgeon General sends letter to FDA Commissioner: Investigate DNA fragments in mRNA vax. Trial Site News. [Website]

[230] Jeon, K.E., She, J., Soonsawad, P., and Ng, P.C. 2018. BLE beacons for Internet of Things applications: Survey, challenges and opportunities. IEEE Internet of Things Journal, Vol. A, No. B. [Journal]

[231] Nesbo, E. 2021. What is BLE (Bluetooth Low Energy) and how does it work? Make Use Of. [Website]

[232] Sarlangue, G., et al. 2021. op. cit. [Website]

[233] Nesbo, E. 2021. op. cit. [Website]

[234] BeaconZone. 2023. Beacon MAC addresses. BeaconZone Blog. [Website]

[235] ibid. [Website]

[236] Silicon Laboratories. 2024. Master and slave roles. Silicon Laboratories. [Website]

[237] Marandi, S.J., Golsorkhtabaramiri, M., Hosseinzadeh, M., and Jassbi, S.J. 2022. IoT based thermal aware routing protocols in wireless body area networks: Survey: IoT based thermal aware routing in WBAN. IET Communications, Vol. 16, No. 15), pp.1753-1771. [Journal]

[238] Celik, A., and Eltawil, A. M. 2022. The internet of bodies: The human body as an efficient and secure wireless channel. IEEE Internet of Things Magazine, Vol. 5, No. 3, pp.114-120. [Journal]

[239] Akyildiz, I. et al. 2015. op. cit. [Journal]

[240] ibid., pp. 32, 33, 34, 38, 39. [Journal]

[241] Coronas, K. 2024. Blood reaches new catastrophic levels of alteration. DOD Erythromer like tech in full swing. Coacervates, Proteinosomes, and more. Karl.C's Substack. Substack. [Website]

[242] Coronas, K. and Nixon, D. 2024a. Full upload of our podcast with Michael, Dr Paul Oosterhuis, David Nixon, and Karl.C. Karl.C's Substack. [Website]

[243] Coronas, K. and Nixon, D. 2024b. The process of altering our blood cells. See an Erythromer form in this video. ****Karl.C's Substack. [Website]

[244] Coronas, K. 2024. op. cit. [Website]

[245] Lemic, F., Abadal, S., Stevanovic, A., Alarcón, E. and Famaey, J. 2022. Toward location-aware in-body terahertz nanonetworks with energy harvesting. In Proceedings of the 9th ACM international conference on nanoscale computing and communication, pp. 1-6. [Website]

[246] Stano, P. et al. 2023. op. cit. [Journal]

[247] Mu, W., Ji, Z., Zhou, M., Wu, J., Lin, Y., and Qiao, Y. 2021. Membrane-confined liquid-liquid phase separation toward artificial organelles. Science Advances, Vol. 7, No. 2. [Journal]

[248] Solé, R. V., Munteanu, A., Rodriguez-Caso, C. and Macía, J. 2007. Synthetic protocell biology: from reproduction to computation. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, Vol. 362, No. 1486, pp.1727-1739. [Journal]

[249] Booth, R., Qiao, Y., Li, M., and Mann, S. 2019. Spatial positioning and chemical coupling in coacervate‐in‐proteinosome protocells. Angewandte Chemie International Edition, Vol. 58, No. 27, p.9123. [Journal]

[250] Kim, H., Bojar, D. and Fussenegger, M. 2019. A CRISPR/Cas9-based central processing unit to program complex logic computation in human cells. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 116, No. 15, pp.7214-7219. [Journal]

[251] Irving, M. 2019. CRISPR used to build dual-core computers inside human cells. New Atlas. [Website]

[252] Akiyildiz, I. et al. 2015. op. cit., p.34. [Journal]

[253] Akiyildiz, I. et al. 2015. op. cit., p.32. [Journal]

[254] Joy, B., Cai, Y., Bono, D. C., and Sarkar, D. 2022. Cell Rover — a miniaturized magnetostrictive antenna for wireless operation inside living cells. Nature Communications, Vol. *13, No.*1, Article No. 5210. [Journal]

[255] Arjona, M. I., González-Manchón, C., Durán, S., Duch, M., Del Real, R. P., Kadambi, A., Agusil, J.P., Redondo-Horcajo, M., Pérez-García, L., Gómez, E., Suárez, T. and Plaza, J. A. 2021. Integrating magnetic capabilities to intracellular chips for cell trapping. Scientific Reports, Vol. 11, No. 1, Article No. 18495. [Journal]

[256] Kyrie, V., and Broudy, D. 2022. Hiding in Plain Sight: Technocratic Tyranny Behind a Medical Mask. Propaganda in Focus. [Website]

[257] Joint Threat Research Intelligence Group (JTRIG). 2012. The Art of Deception: Training for a New Generation of Online Covert Operations. Training slide show presented to 2021 and 2012 National Security Agency (NSA) conferences, p. 17. JTRIG, GCHQ. [Website]

[258] Knightly, K. 2022. "Pandemic Treaty" will hand WHO keys to global government. Off Guardian. [Website]

[259] Nevradakis, M. 2023. International Health Regulations Amendments Will Give WHO Unprecedented Power to Override National Sovereignty, Expert Warns. The Defender: Children's Health Defense News & Views. [Website]

[260] Thakur, R. 2024. The WHO Wants to Rule the World. Brownstone Institute. [Website]

[261] Kheriaty, A. 2022. The WHO treaty is tied to a global digital passport and ID system. Brownstone Institute. [Website]

[262] Knightly, K. 2022. WHO moving forward on GLOBAL vaccine passport program. Off Guardian. [Website]

[263] Nass, M. 2023. Why is Everyone Concerned About the W.H.O.? Door to Freedom. [Website]

[264] Alliance for Natural Health International. 2024. Think WHO shouldn't make decisions about your health? You must be a conspiracy theorist. The Defender: Children's Health Defense News & Views. [Website]

[265] Nevradakis, M. 2023. op. cit. [Website]

[266] Loescher, M., Schroeder, C., and Thomas, C.W. 2000. Proteus: Insights from 2020. United States. The Copernicus Institute Press.

(Gebruikte afbeelding: "Hand holding syringe over dollar money" van wuestenigel valt onder licentie CC BY 2.0.)

[Sott gebruikte aan andere afbeelding]

Zie: https://propagandainfocus.com/whos-pulling-the-strings-covid-injections-and-the-internet-of-bio-nano-things-part-4-testing-new-human-nodes-of-connectivity/