Ziehier een interessante interactie tussen een groep bavianen, gerapporteerd in een boek met de titel Machiavellianism: The Psychology of Deception:

machiavellianen
Mensen veinzen ook slachtofferschap als strategie om een beloning te krijgen. Een onderzoek uit 2020 toonde aan dat mensen die slachtofferschap (en deugdzaamheid) veinzen vaker persoonlijkheidstrekken hebben die onderdeel uitmaken van de Donkere Driehoek.

De Donkere Driehoek bestaat uit narcisme (eigendunk), machiavellianisme (strategische uitbuiting en dubbelhartigheid) en psychopathie (harteloosheid en minachting voor anderen). Mensen met eigenschappen die behoren tot de Donkere Driehoek kunnen verleidelijk zijn.

Uit een onderzoek uit 2014 bleek dat vrouwen dezelfde man aantrekkelijker vonden als hij eigenschappen van de Donkere Driehoek vertoonde. De Donkere Driehoek man was ongeveer een standaarddeviatie meer aantrekkelijk dan een gewone man. Mensen (vooral jonge mannen) vroegen mij waarom sommige vrouwen mannen leuk vinden die hoog scoren op deze eigenschappen. De "bodyguard hypothese" lijkt een redelijke mogelijkheid. In de voorouderlijke omgeving bevonden vrouwen zich in de moeilijke positie om een mannelijke partner te vinden die het vermogen had tot antagonisme en agressie, maar dit alleen zou richten tegen degenen die hen of hun nakomelingen bedreigden. Vrouwen stonden voor de lastige taak om een man te vinden die in staat was tot geweld, egoïsme en wreedheid, maar deze eigenschappen zou kanaliseren op een manier die hun geliefden en hun nakomelingen ten goede zou komen en zou beschermen. Vandaag de dag schieten sommige vrouwen bij het kiezen van een mannelijke partner door (ze kiezen partners met veel DD-kenmerken in plaats van gematigde niveaus) en belanden in dodelijke situaties. Het is vergelijkbaar met suiker: aan geringe doses kan men zich aanpassen, maar bij overconsumptie (wat gemakkelijk gebeurt in de moderne omgeving) zal men zijn evolutionaire geschiktheid eerder schaden dan helpen.

In het boek Tell Me What You Want van psycholoog Justin Lehmiller wordt onthuld dat vrouwen het meest fantaseren over de superheld Batman. Homomannen daarentegen gaven de voorkeur aan Superman en Captain America. Een mogelijke reden dat vrouwen Batman leuk vinden, is dat hij hoger zou scoren op Donkere Driehoek eigenschappen in vergelijking met andere superhelden.

Uit een onderzoek uit 2015 bleek dat, hoewel narcistische mannen geen goede partners zijn, vrouwen in de leeftijdscategorie van 18 tot 28 jaar meer naar dat soort mannen verlangen dan naar andere mannen. De onderzoekers vroegen vrouwen naar hun ervaringen met daten en hun verlangen naar een huwelijk. Ze wilden weten of deze factoren van invloed waren op hun aantrekkingskracht tot narcistische mannen.

Ze constateerden dat jonge vrouwen met meer date-ervaring en een groter verlangen naar het huwelijk zich meer aangetrokken voelden tot narcistische mannen. Ze schrijven: "Ondanks hun wens om in de toekomst op de lange termijn een relatie te hebben, die waarschijnlijk niet bereikt zal worden met een narcistische man, en ondanks het feit dat ze veel ervaring hebben met het kiezen van een partner, zien vrouwen de narcistische man als een geschikte partner."

In sommige omstandigheden lijken eigenschappen van de Donkere Driehoek voordelig te zijn.

In de studie uit 2020, met de titel Signaling Virtuous Victimhood as Indicators of Dark Triad Personalities, suggereren de auteurs dat machiavellianisme, narcisme en psychopathie gunstig kunnen zijn voor het verkrijgen van hulpbronnen.

In hun inleiding erkennen ze dat wanneer iemand als slachtoffer wordt gezien, dit kan leiden tot een verlies aan achting en respect. Maar, vervolgen ze, in moderne westerse samenlevingen leidt slachtofferschap niet altijd tot ongewenste resultaten. Soms kan slachtofferschap de sociale status verhogen. En iemands aanspraak op materiële middelen rechtvaardigen.

Ze stellen dat "hedendaagse westerse democratieën bijzonder gastvrije omgevingen zijn geworden voor slachtoffersignaleerders om een strategie van niet-wederkerige onttrekking van middelen uit te voeren."

Eén reden: Sterke egalitaire waarden leiden ertoe dat velen in het westen geloven dat verschillen in resultaten onrechtmatig zijn.

Een andere reden is dat een van onze belangrijkste waarden het verlichten van menselijk lijden is. Zeggen dat je niet zoveel hebt als anderen en dat je daar onder lijdt, kan een slimme manier zijn om materiële middelen te verkrijgen.

De onderzoekers onderzoeken slachtoffersignalering, wat ze definiëren als "een openbare en opzettelijke uiting van iemands nadelen, lijden, onderdrukking of persoonlijke beperkingen." Ze onderzoeken ook deugdzaamheidssignalering, wat ze definiëren als "symbolische vertoningen die ertoe kunnen leiden dat waarnemers gunstige conclusies trekken over het morele karakter van de signaleerder."

Ze stellen dat het signaleren van zowel slachtofferschap als deugdzaamheid iemands vermogen om middelen te verwerven zou maximaliseren. Mensen voelen de meeste sympathie voor een slachtoffer die ook een goed mens is.

De onderzoekers ontwikkelden een Schaal voor Slachtofferschap, variërend van 1 = helemaal niet, tot 5 = altijd. Er wordt gevraagd hoe vaak mensen bepaalde activiteiten ondernemen. Deze omvatten: "Onthuld dat ik me niet geaccepteerd voel in de maatschappij vanwege mijn identiteit." En "Aangegeven hoe mensen zoals ik ondervertegenwoordigd zijn in de media en in leidinggevende posities."

Ze ontdekten dat de scores voor Slachtoffersignalering een hoge correlatie vertoonden met de scores voor de Donkere Driehoek (r = .35). Dit verband bleef bestaan nadat er was gecorrigeerd voor geslacht, etniciteit, inkomen en andere factoren die mensen kwetsbaar zouden kunnen maken voor vormen van mishandeling.

Deelnemers vulden ook een vragenlijst in om Deugdsignalering te meten. Ze beoordeelden de mate waarin men het eens of oneens was met uitspraken over morele eigenschappen zoals rechtvaardig zijn, meelevend en eerlijk zijn. Een voorbeeld van een uitspraak is "Ik koop vaak producten die uitstralen dat ik deze eigenschappen bezit."

Ze ontdekten ook dat Deugdsignalering significant gecorreleerd was met scores op de Donkere Driehoek (r = .18).

Ze herhaalden dit verband in een vervolgonderzoek. Deze keer gebruikten ze een andere, meer degelijke Donkere Driehoek schaal. Ze constateerden vervolgens een sterkere correlatie tussen de Donkere Driehoek trekken en slachtoffersignalering (r = .52).

De onderzoekers ontdekten ook dat slachtoffersignalering negatief correleerde (r = -.38) met Eerlijkheid-Nederigheid. Dit is een persoonlijkheidsmaat voor oprechtheid, rechtvaardigheid, het vermijden van hebzucht en bescheidenheid. Het geeft ruwweg aan in hoeverre iemand bereid is om anderen uit te buiten voor eigen gewin.

De omgekeerde relatie tussen Eerlijkheid-Nederigheid en slachtoffersignalering suggereert dat slachtoffersignaleerders hebzuchtiger, minder eerlijk en meer uitbuitend zijn dan mensen die geen slachtoffersignalering vertonen.

Naast het meten van antwoorden op vragenlijsten, lieten ze de deelnemers ook een spel spelen. In principe was het een spelletje waarbij de deelnemers een munt konden opgooien en geld konden winnen als ze het goed hadden.

De onderzoekers hadden het spel zodanig gemanipuleerd dat deelnemers gemakkelijk vals konden spelen. Deelnemers konden beweren dat ze gewonnen hadden, zelfs als dat niet zo was, en zo meer geld binnenhalen.

Slachtoffersignaleerders waren meer geneigd om vals te spelen bij dit spel. De onderzoekers constateerden wederom dat deze resultaten overeind bleven nadat er was gecorrigeerd voor etniciteit, geslacht, inkomen en andere factoren.

Ongeacht de persoonlijke kenmerken, waren degenen die hoger scoorden op Donkere Driehoek eigenschappen meer geneigd om slachtoffersignaleerders te zijn. En zijn mogelijk meer geneigd om anderen te misleiden voor materieel gewin.

Vervolgens voerden de onderzoekers een onderzoek uit om te bepalen of mensen die hoog scoren op slachtoffersignalering eerder geneigd waren om meldingen van slechte behandeling door een collega te overdrijven om een voordeel op hen te behalen.

Deelnemers moesten zich voorstellen dat ze samenwerkten met een andere stagiair. En dat ze met elkaar concurreerden om een baan. De deelnemers kregen te horen: "Er vallen je steeds kleine dingen op aan de manier waarop de stagiair tegen je praat. Je krijgt het gevoel dat de andere stagiair helemaal geen respect heeft voor jouw suggesties. De stagiair doet in je gezicht vriendelijk, maar je hebt het gevoel dat er iets niet klopt."

Daarna gingen de deelnemers aan de slag met de feedback over het functioneren van de stagiair, waarna ze de Slachtoffersignalering Schaal moesten invullen.

Slachtoffersignaleerders waren meer geneigd om de negatieve eigenschappen van hun concurrent te overdrijven.

Ze waren het er vaker mee eens dat de stagiair "vernederende of denigrerende opmerkingen maakte" of "je kleineerde in het bijzijn van collega's." Niets in de beschrijving van hun collega wees erop dat deze dit soort acties had uitgehaald. Maar slachtoffersignaleerders rapporteerden vaker dat ze dat wel hadden gedaan.

Zoals de auteurs opmerken, bestaan er echte slachtoffers. En die hebben niet de intentie om anderen te misleiden of uit te buiten.

Maar naast slachtoffers bevinden zich onder ons ook sociale roofdieren. In welke omgeving die zich ook bevinden, ze zullen strategieën toepassen die de beloningen van materiële middelen, prestige en seks maximaliseren.

Mensen met narcistische, psychopathische en machiavellistische trekken zullen hun strategieën afstemmen op het verkrijgen van deze voordelen, afhankelijk van hun sociale omgeving.

Vandaag de dag zouden individuen met Donkere Driehoek trekken kunnen constateren dat de optimale manier om beloningen te verkrijgen, bestaat uit het publiekelijk tentoonspreiden van hun slachtofferschap en deugdzaamheid.

Zie: https://www.robkhenderson.com/p/victim-signaling-and-dark-triad-personality