tsunami
© Shutterstock
Uit een onderzoek van de Universiteit van York blijkt dat door een tsunami prehistorische gemeenschappen in Northumberland, Engeland, werden weggevaagd, hetgeen grootschalige ontvolking in de hele regio tot gevolg had.

Volgens het onderzoek, dat in het Journal of Quarternary Science werd gepubliceerd, trof een enorme tsunami met 20 meter hoge golven de Britse kustlijn en delen van Europa tijdens het Mesolithicum, zo'n 8000 jaar geleden.

De tsunami werd waarschijnlijk veroorzaakt door een grote onderzeese aardverschuiving die bekend staat als de Storegga-aardverschuiving en die de verplaatsing van 2.400-3.200 km3 sediment voor de kust van West-Noorwegen veroorzaakte. Sporen van sedimentafzettingen die worden toegeschreven aan de gebeurtenis werden aangetroffen in Noord-Engeland, West-Schotland, Shetland, Denemarken en zelfs tot in Oost-Groenland.

Dr. Jon Hill, milieuwetenschapper aan de Universiteit van York, zei: "Een gigantische tsunami van deze omvang zou de kustgemeenschappen uit de steentijd hebben verwoest omdat deze in de herfst plaatsvond, wanneer ze voorraden aan het verzamelen waren voor de winter. De omvang van de reusachtige golven die op het land afkwamen zou volstrekt onbekend zijn geweest voor de mensen die daar leefden - een werkelijk angstaanjagende ervaring."

Archeologisch bewijs duidt op een afname van de bewoningsdichtheid in heel Noordwest-Europa tijdens deze periode, wat volgens het onderzoek het gevolg van de tsunami was en niet van een snelle temperatuurdaling over het hele continent, wat eerder werd aangenomen.


Commentaar: Als we afgaan op andere tijden van grote ramspoed, lijkt het waarschijnlijk dat beide factoren met elkaar verband houden. Er kunnen ook andere rampzalige fenomenen hebben plaatsgevonden die niet direct uit de archeologische gegevens blijken, maar die wel invloed hadden op het leven op het noordelijk halfrond.


Dr. Hill voegde hieraan toe: "Sommige vroegere vissersgemeenschappen in tsunamigevoelige gebieden zoals het noordelijke deel van de Stille Oceaan, hebben blijk gegeven van enige veerkracht bij tsunami's en zij wisten dat ze naar hoger gelegen gebieden moesten trekken. Maar de tsunamigebeurtenis in het noorden van Groot-Brittannië was een meer extreme gebeurtenis, waarbij de mensen uit de steentijd die hier leefden geen levende herinnering of voorouderlijke kennis hadden over hoe ze zichzelf konden beschermen."

Er werden ook computersimulaties van de tsunami-gebeurtenis gemaakt om te bepalen of de hoge golven kunnen hebben bijgedragen aan de afname van de bevolking. Op basis van de simulatie vermoeden de onderzoekers dat er sprake kan zijn geweest van een aanzienlijk sterftecijfer als gevolg van de tsunami, evenals van indirecte gevolgen door schade aan belangrijke hulpbronnen die deze mensen uit de oudheid nodig hadden om te overleven.

Dr. Hill zei: "Naast de directe sterfte als gevolg van de golven, had deze tsunami ook gevolgen op de langere termijn voor de hulpbronnen van de mensen uit de steentijd. Het zou de voedselvoorraden hebben gedecimeerd, dus het is goed mogelijk dat dit heeft bijgedragen aan de scherpe bevolkingsdaling die we in deze periode in het noorden van Groot-Brittannië zagen, hoewel er in deze periode ook sprake was van een snelle stijging van de zeespiegel en een scherpe daling van de wereldwijde temperaturen."

Zie: https://www.heritagedaily.com/2024/01/ancient-tsunami-wiped-out-prehistoric-communities-in-northern-england/150369