oorlog tegen ons voedsel
Dit artikel opent met een korte video gebaseerd op een interview met onderzoeker Sandi Adams, die de plannen beschrijft voor de landbouw in het landelijke graafschap Somerset in het zuidwesten van Engeland en Groot-Brittannië in het algemeen. Deze video is belangrijk, omdat hetgeen zij beschrijft deel lijkt uit te maken van een bredere agenda van de Verenigde Naties, die wordt opgesteld door een extreem kapitaalkrachtige, ongekozen elite die niet ter verantwoording kan worden geroepen.

Deze elite meent dat ze het beter kan dan de natuur door de basiselementen van voedsel en de genetische kern van de voedselvoorziening te veranderen (door middel van synthetische biologie en genetische manipulatie). Daarnaast bestaat het plan uit het verwijderen van boeren van het land (AI-gestuurde boerderijen zonder boeren) en het volbouwen van een groot deel van het platteland met windmolenparken en zonnepanelen. Hoewel het voedselsysteem de nodige problemen kent, brengt deze misplaatste agenda voedselonzekerheid met zich mee waar niemand voor gestemd heeft.


Overal ter wereld, van Nederland tot India, komen boeren in opstand. De protesten lijken weinig gemeen te hebben. Maar dat hebben ze wel. Boeren hebben het steeds moeilijker om in hun levensonderhoud te voorzien, of dat nu komt door het neoliberale handelsbeleid dat leidt tot de import van producten die de binnenlandse productie alsook de prijzen ondermijnen door het intrekken van overheidssteun, of door de implementatie van een beleid van netto-nul emissies dat onrealistische doelen stelt.

De gemene deler bestaat erin dat landbouw op de een of andere manier opzettelijk onmogelijk of financieel niet levensvatbaar wordt gemaakt. Het doel is om het merendeel van de boeren van het land te verdrijven en een agenda door te drukken die, gezien de aard ervan, waarschijnlijk tekorten zal veroorzaken en de voedselzekerheid zal ondermijnen.

Een mondiale agenda voor 'één wereldlandbouw' wordt voorgestaan door organisaties als de Gates Foundation en het Wereld Economisch Forum. Het gaat daarbij om een visie op voedsel en landbouw waarin bedrijven als Bayer, Corteva, Syngenta en Cargill samenwerken met Microsoft, Google en de grote techreuzen om AI-gestuurde boerderijen zonder boeren, in laboratoria gemanipuleerd 'voedsel' en detailhandel gedomineerd door Amazon en Walmart mogelijk te maken. Een kartel van data-eigenaren, gepatenteerde inputleveranciers en e-commerceplatforms vanaf de hoogste echelons van de economie.

De agenda is het geesteskind van een digitaal-zakelijk-financieel complex dat alle aspecten van het leven en het menselijk gedrag wil transformeren en controleren. Dit complex maakt deel uit van een autoritaire mondiale elite die het vermogen heeft om haar agenda wereldwijd te coördineren middels de Verenigde Naties, het Wereld Economisch Forum, de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en andere supranationale organisaties, waaronder invloedrijke denktanks en stichtingen (Gates, Rockefeller etc.).

De agenda voor voedsel en landbouw wordt op verkapte wijze een 'voedseltransitie' genoemd. De grote agro-industrie en 'filantropische' stichtingen positioneren zichzelf als de redders van de mensheid dankzij hun alom gepropageerde plannen om 'de wereld te voeden' met hightech 'precisielandbouw,' 'datagestuurde' landbouw en 'groene' (netto-nul) productie - onder het motto van 'duurzaamheid.'

Essentieel voor deze 'voedseltransitie' is het narratief van de 'klimaatnoodtoestand,' een zorgvuldig opgebouwd en uitgedragen argumentatie (zie het werk van onderzoeksjournalist Cory Morningstar), alsmede de 'netto-nul' ideologie die gekoppeld wordt aan de koolstoflandbouw en koolstofhandel.

De 'voedseltransitie' omvat het verder insluiten van boeren (in ieder geval de boeren die mogen blijven boeren) in een door bedrijven gecontroleerde landbouw die rijkdom onttrekt en de marktbehoeften dient van mondiale bedrijven, Ponzi-systemen voor koolstofhandel en institutionele investeerders en speculanten die niets met landbouw te maken hebben en die landbouw, voedselproducten en landbouwgrond slechts als financiële activa beschouwen. Deze boeren zullen worden gereduceerd tot zakelijke, winstonttrekkende hulpmiddelen die alle risico's dragen.

Deze roofzuchtige commercialisering van het platteland maakt gebruik van onjuiste vooronderstellingen en klimaatalarmisme om de uitrol van technologieën te legitimeren die ons zogenaamd moeten verlossen van klimaatverslechtering en Malthusiaanse rampspoed.

Over het algemeen zien we ook dat het in twijfel trekken van officiële narratieven ontmoedigd, gecensureerd en gemarginaliseerd wordt. We zagen dit bij het beleid en de 'wetenschap' die werden gebruikt om COVID-gerelateerde overheidsacties te legitimeren. Een rijke elite financiert in toenemende mate de wetenschap, bepaalt wat er bestudeerd moet worden, hoe het bestudeerd moet worden, hoe de bevindingen verspreid moeten worden en hoe de geproduceerde technologie gebruikt moet worden.

Deze elite heeft de macht om een serieus debat te verhinderen en om anderen die het dominante narratief in twijfel trekken, zwart te maken en te censureren. De heersende opvatting daarbij is dat de problemen waar de mensheid voor staat allemaal op te lossen zijn door middel van technische innovatie, die door de plutocraten en de gecentraliseerde macht wordt bepaald.

Deze hooghartige mentaliteit (of regelrechte arrogantie) leidt tot en is symptomatisch voor een autoritair systeem dat de mensheid een reeks technologieën wil opleggen zonder democratisch toezicht. Hieronder vallen zelfverspreidende vaccins, genetische manipulatie van planten en mensen, synthetisch voedsel, geo-engineering en transhumanisme.

Wat we zien is een misplaatst eco-modernistisch denkmodel dat macht concentreert en technowetenschappelijke expertise bevoordeelt (een vorm van technocratisch exceptionalisme). Tegelijkertijd worden historische machtsverhoudingen (vaak geworteld in landbouw en kolonialisme) en het erfgoed daarvan binnen en tussen samenlevingen over de hele wereld gemakshalve genegeerd en gedepolitiseerd. Technologie biedt geen remedie tegen de destructieve gevolgen van armoede, ongelijkheid, onteigening, imperialisme of klassenuitbuiting.

Als het aankomt op de technologieën en het beleid die in de landbouwsector worden uitgerold, zullen deze verschijnselen worden versterkt en verder worden verankerd - en hetzelfde geldt voor ziekte en slechte gezondheid, die duidelijk zijn toegenomen als gevolg van het moderne voedsel dat we eten en de landbouwchemicaliën en -praktijken die al worden gebruikt door de bedrijven die aandringen op de 'voedseltransitie.' Dat biedt vervolgens echter andere mogelijkheden voor investeerders zoals BlackRock, die zowel in landbouw als in farmaceutica investeren, om geld te verdienen met technofix-oplossingen in de life sciences sector.

Maar in een neoliberale geprivatiseerde economie die vaak de opkomst van leden van de heersende rijke elite heeft gefaciliteerd, is het redelijk om aan te nemen dat de leden daarvan bepaalde veronderstellingen aanhangen over hoe de wereld werkt en zou moeten blijven werken: een wereld gebaseerd op deregulering met beperkt toezicht en de hegemonie van privékapitaal, alsook een wereld onder aanvoering van privépersonen zoals Bill Gates, die denken dat ze het allemaal beter weten.

Of het nu gaat om het patenteren van levensvormen, het verhandelen van koolstof, het consolideren van de afhankelijkheid van de markt (bedrijven) of het investeren in land, hun eco-moderne beleid dient als dekmantel voor het genereren en vergaren van nog meer rijkdom en voor het versterken van hun controle.

Het hoeft dus niet te verbazen dat machtige mensen die de democratische beginselen (en daarmee de gewone man) minachten, geloven dat ze het goddelijke recht hebben om de voedselzekerheid te ondermijnen, het debat onmogelijk te maken, zichzelf verder te verrijken dankzij hun technologieën en beleid en de toekomst van de mensheid op het spel te zetten.
De auteur schrijft over voedsel, landbouw en ontwikkeling. Voor meer inzicht in de hierboven besproken onderwerpen kunt u zijn twee gratis boeken over het voedselsysteem raadplegen op Academia.edu of de e-booksectie op de homepage van het Centre for Research on Globalization.
Colin Todhunter is een onafhankelijk schrijver die zich specialiseert in ontwikkeling, voedsel en landbouw. U kunt zijn nieuwe e-boek Food, Dependency and Dispossession: Resisting the New World Order hier gratis lezen. Lees andere artikelen van Colin.
Zie: https://dissidentvoice.org/2024/03/the-food-transition-is-a-war-on-food-farmers-and-the-public/