Sinds het begin van de geschiedenis worden kometen in verband gebracht met epidemieën en ziekten. Een reeks boeken genaamd de "Mawangdui Silk" werd samengesteld in 300 voor Christus, maar het vermeldt gebeurtenissen zo ver terug als 1500 voor Christus en beschrijft in detail 29 verschillende komeetvormen en het soort rampen, waaronder plagen en andere ziekten, die ze zouden veroorzaken[1]:
Fragment uit de Mawangdui Silk met verschillende komeetvormen en hun betekenis
Fragment uit de Mawangdui Silk met verschillende komeetvormen en hun betekenis
Dit verband tussen kometen en epidemieën werd niet alleen in China gelegd. In de oudheid geloofden de meeste westerse filosofen ook dat kometen plagen[2] op aarde veroorzaakten[3].

In de vroege Middeleeuwen heerste dit denkbeeld nog steeds. Een van de meest geleerde personen uit zijn tijd, Eerwaarde Bede[4] beschreef kometen met de volgende bewoordingen:
Kometen zijn sterren met haarachtige vlammen. Ze worden plotseling geboren en kondigen een vorstenwisseling aan, of een plaag, of oorlogen, of winden, of hitte[5]."
Een paar eeuwen later legde Maimonides[6] een soortgelijk verband tussen plagen en kometen:
Deze zelfde Maimonides was er vast van overtuigd dat invasies van plagen steevast werden voorafgegaan door onheilspellende hemelverschijnselen zoals kometen, of veranderingen in de beweging van de planeten[7].
Hetzelfde verband tussen kometen en epidemieën vinden we zes eeuwen later terug in het werk van Noah Webster,[8] die zijn bewering onderbouwde met gedetailleerde waarnemingen:
Er waren veel meedogenloze epidemiën, waarvan de meeste in de tijd samenvielen met verschijnselen als kometen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, droogte, strenge winters en ziekte-uitbraken onder vee[9]
Gezien het feit dat komeetactiviteit een directe oorzaak kan zijn van vulkaanuitbarstingen[10], is het volgende citaat ook veelzeggend:
Van de dertien kometen die in de historische kronieken worden genoemd, dat wil zeggen alle waarvan de data konden worden achterhaald, vallen er acht samen met uitbarstingen van de vulkaan Etna, de enige vulkaan van betekenis die in de geschiedenis van die periode werd opgetekend; en elf ervan vallen in de tijd samen met epidemieën. Als we rekening houden met de schaarste van ons materiaal betreffende de geschiedenis van deze verschijnselen uit die periode, en als we rekening houden met de onzekerheid van de chronologie, zullen we reden vinden om verrast te zijn over dit aantal toevalligheden[11].
Naast vulkanisme kan komeetactiviteit ook aardbevingen veroorzaken[12]. Webster merkte een verrassende correlatie op tussen aardbevingen en epidemieën:
Het fenomeen dat het vaakst en het nauwst geassocieerd wordt met epidemieën is de aardbeving. Gezien de historische feiten betwijfel ik of we een grote epidemie in welk land dan ook kunnen aanwijzen die niet onmiddellijk voorafgegaan of vergezeld werd door aardschokken[13].
In de volgende passage breidt Webster de correlatie tussen aardbevingen en epidemieën uit met meteoren en kometen als veroorzakers en een reeks infectieziekten als gevolgen:
In alle gevallen geloof ik dat de volgende observatie waar zal blijken te zijn: de nadering van kometen en vulkaanuitbarstingen verstoren het regelmatige verloop van de seizoenen. Zomerhitte en winterkou bereiken extremen; er valt meer sneeuw in de winter en meer hagel in de zomer; stormen zijn heviger en frequenter; meteoren zijn talrijker en de regens zijn onregelmatiger over de aarde verdeeld.

Een reeks van epidemische ziekten, mazelen, griep, aandoeningen van de keel, gevolgd door dodelijke koortsen, lijken over het algemeen te beginnen en te eindigen door enkele van de hierboven genoemde geweldadige verstoringen van de elementen [14]
Een van de ziekten die Webster nauwlettend in de gaten hield was influenza, een virale infectie. Van de 45 grote influenza-epidemieën die tussen 1174 en 1797 werden waargenomen, vonden er dertig plaats binnen een jaar of een paar maanden voor of na de verschijning van kometen.[15]

Dus gedurende meer dan drie millennia (van 1500 v.Chr. tot 1800 n.Chr.), van China tot Amerika, van Maimonides tot Webster, was de heersende opvatting dat kometen en epidemieën met elkaar verbonden waren.

Verband tussen kometen en epidemieën
Verband tussen kometen en epidemieën
Door de opkomst van het materialisme en het Darwinisme werd deze oude kennis over het verband tussen kometen en epidemieën geleidelijk aan uitgewist. Heden ten dage verdedigen nog slechts enkele onderzoekers, zoals Fred Hoyle, Rowan Gabriel Joseph, Wainwright en Chandra Wickramasinghe, dit denkkader, dat door de reguliere wetenschap als ketterij wordt bestempeld.

Ondanks de voortdurende herziening van de geschiedenis ten gunste van het uniformitaristische denkkader, werden sommige rampen uit het verleden nog niet uitgewist. We hebben het over twee van de meest ernstige pandemieën uit de geschiedenis van de mensheid: de Pest van Justinianus (541 - 767 n.Chr.) en de Zwarte Dood (1347 - 1850 n.Chr.). Laten we nu deze beide grote epidemieën eens onder de loep nemen en kijken of ze verband houden met enige komeetactiviteit.

[1] Ling-feng, Yen (1976) "Mawangdui Boshu Laozi Shitan" Taipei
[2] Een dodelijke epidemische ziekte, vooral de pest
[3] Hippocrates Junior (2019) "The Predicted Plague" Forgotten books P. 131
[4] 672 of 673 - 735 n.Chr., ook bekend als Sint Bede. Benedictijner monnik in het klooster van St. Peter in Northumbria. Beschouwd als de meest eminente schrijver en geleerde van zijn tijd
[5] Kendall, Calvin et al. (2010) "Bede: On the Nature of Things and On Times" Liverpool University Press
[6] (1138 - 1204), Sefardisch Joods filosoof. Een van de meest invloedrijke Torageleerden
[7] Hippocrates, Junior (1900) "Predictable plagues" Simpkin, Marshall, Hamilton
[8] (1758 - 1843) Amerikaans pionier op het gebied van leerboeken, spellingshervormer, redacteur en auteur. Ook wel "de vader van de Amerikaanse wetenschap en onderwijs" genoemd
[9] Webster, Noah (1799) "A brief history of epidemic and pestilential diseases" Hudson & Goodwin
[10] Lescaudron, 2021. Hoofdstuk "Correlatie tussen komeetactiviteit en vulkanische activiteit"
[11] Webster, 1799 p.10
[12] Lescaudron, 2021, Op cit
[13] Webster, 1799, p.11
[14] Ibid, p.13
[15] Ibid, p.33