Quantum Future Group, Inc. is een geregistreerde 501 (c) (3) non-profit Amerikaanse organisatie, en Sott.net (Signs of the Times) is een onderzoek en nieuws project van QFG met inbegrip van het verzamelen, organiseren, en het analyseren van nieuwsberichten die de beweging van macrokosmische energieën op de planeet het beste weerspiegelen. Sott.net biedt onafhankelijk nieuws, onderzoek en analyse over zaken van algemeen belang en zorg. Sott.net weigert gebruik te maken van commerciële reclame en biedt zijn nieuws en onderzoek gratis aan het publiek en de wereld in het algemeen, zonder een vereiste inschrijving of aankoop van een product.

De Sott.net websites bevatten auteursrechtelijk beschermd materiaal, waarvan het gebruik niet altijd specifiek door de eigenaar van het auteursrecht is geautoriseerd. Sott.net maakt dergelijk materiaal beschikbaar in een poging om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van begrip van kwesties betreffende het milieu, politiek, mensenrechten, economie, wetenschap, enz.

V.S. Wetgeving

US Flag - Fair Use Page
Krachtens de V.S. Copyright Act zoals gewijzigd, zijn de door het auteursrecht verleende rechten beperkt door de leer van fair use zoals gecodificeerd in 17 V.S. Code Section 107, waaronder het gebruik voor kritiek, commentaar, berichtgeving, onderwijs, wetenschap, en onderzoek, welke alle van toepassing zijn op het fair use door Sott.net.

De fair-use factoren van Sectie 107 zijn aanzienlijk in het voordeel van fair use door Sott.net, waaronder "het doel en het karakter van het gebruik, ook als een dergelijk gebruik van commerciële aard is [hier niet] of voor non-profit educatieve doeleinden bestemd is" [hier wel]; de aard van het auteursrechtelijk beschermd werk en de hoeveelheid en wezenlijkheid van het gedeelte dat gebruikt wordt in verband met het auteursrechtelijk beschermd werk als geheel, en "het effect van het gebruik op de potentiële markt voor, of de waarde van, het auteursrechtelijk beschermd werk" [geen effect, omdat Sott.net noch het werk in kwestie verkoopt, noch het in een tastbare vorm of in een ander medium reproduceert waarbij het ofwel wordt verkocht door anderen of aan behoeften van eindgebruikers voldoet, indien van toepassing, voor dergelijke inhoud.]

E.U. Wetgeving

EU Flag - Fair Use Page
Grote Amerikaanse organisaties die in Europa actief zijn zullen worden onderworpen aan de E.U.-wetgeving in plaats van gerechtelijke bevelen onder de nieuwe regels.
Ten aanzien van het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen de Europese Unie. De Europese Richtlijn 2001/29/EC van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001, betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij, biedt in zijn art. 5 een uitputtende lijst van uitzonderingen die door de lidstaten kunnen worden uitgevoerd.

In die lijst, moeten de aangeroepen vrijstelling(en) betrekking hebben op de reproductie en mededeling aan het publiek (aangezien de publicatie op het internet die twee handelingen impliceert). In het algemeen worden vrijstellingen gebaseerd op het doel van het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, de richtlijn voorziet in een vrijstelling voor het exclusieve recht van reproductie en mededeling aan het publiek wanneer het uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs of wetenschappelijk onderzoek gebruikt wordt, mits de bron, waaronder de naam van de auteur, wordt vermeld, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn en voor zover gerechtvaardigd is door de niet-commerciële doeleinden.

Een andere vrijstelling is "de weergave in de pers, mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling van gepubliceerde artikelen over actuele economische, politieke of religieuze onderwerpen of uitzendingen of ander materiaal van dezelfde aard, in gevallen waarin dat gebruik niet uitdrukkelijk is voorbehouden, en voorzover de bron, waaronder de naam van de auteur, wordt vermeld, of het gebruik van werken of ander materiaal in verband met de verslaggeving over actuele gebeurtenissen, voorzover dit uit een oogpunt van voorlichting gerechtvaardigd is en, voorzover, de bron — waaronder de naam van de auteur — wordt vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt".

Alle uitzonderingen moeten voldoen aan de drie stap test die impliceert dat vrijstellingen alleen moeten gelden in bepaalde bijzondere gevallen (1), die niet in strijd zijn met de normale exploitatie van het werk of van ander materiaal (2) en niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de rechthebbende schaadt (3).

Het gebruik van Auteursrechtelijk Beschermd Materiaal door een 3e Partij

Indien u wenst om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken van een van Sott.net's websites voor doeleinden die verder gaan dan de "Fair Use", zoals die hierboven beschreven zijn, moet u toestemming van de oorspronkelijke eigenaar van het auteursrecht verkrijgen.

De afwezigheid van nauwkeurige informatie over auteursrechten op een afbeelding of andere inhoud op Sott.net betekent niet per se dat het genoemde werk originele inhoud van Sott.net is, aangezien heel vaak de inhoud die we van andere bronnen reproduceren auteursrecht informatie mist of het is onjuist toegeschreven.

Originele inhoud op Sott.net of datgene dat afkomstig is van Sott.net (d.w.z. e-mail verstuurd vanaf Sott.net) is auteursrechtelijk beschermd door Sott.net/QFG, Inc. U kunt dergelijke inhoud hergebruiken of opnieuw distribueren op voorwaarde dat:
  • een dergelijk gebruik niet voor commerciële doeleinden bestemd is
  • een dergelijk gebruik onder Fair Use valt zoals hierboven gedefinieerd
  • u Sott.net als de bron van dergelijke inhoud citeert en een actieve link plaatst naar de oorspronkelijke pagina op onze website, waar mogelijk, of anders een actieve link naar onze homepage (http://nl.sott.net) plaatst.
Copyright Klachten

Klachten over inbreuk(en) op auteursrecht kunnen worden gestuurd naar onze juridisch adviseur:
Cooper, White & Cooper LLP
Attn: Walter W. Hansell
201 California Street, 17th Floor
San Francisco, CA 94111
USA