blackrock
© UnknownBlackrock Spectrum • Presidenten Zelensky en Biden
Introductie

Misschien wel de twee belangrijkste critici van het Amerikaanse beleid in Oekraïne, kolonel Douglas MacGregor USA en majoor Scott Ritter USMC, hebben luid en duidelijk verkondigd dat in ieder geval vanuit militair oogpunt de Oekraïense strijdkrachten de oorlog tegen Rusland hebben verloren.

Er worden talloze oproepen gedaan om een einde te maken aan het conflict. Niet in de laatste plaats omdat de meer dan 46 miljard dollar (en dat wordt iedere dag meer) aan louter militaire hulp nog niets heeft opgeleverd aan resultaten die werden aangekondigd als doelstellingen van hetgeen uiteindelijk werd erkend als zijnde een oorlog tegen Rusland.[i]

Als we meneer Zelensky, de president van de Oekraïense regering in Kiev, moeten geloven, dan kunnen de vijandelijkheden enkel en alleen eindigen wanneer: de Krim en de Donbass regio's volledig onder controle van Kiev staan en Vladimir Poetin uit zijn ambt als president van de Russische Federatie is gezet. Tot nu toe heeft geen enkele commentator op duidelijke wijze uitgelegd hoe deze oorlogsdoelen moeten worden bereikt. Dit geldt vooral na de conservatief geschatte 400.000 doden en ongetelde gewonden in de gelederen van de Kievse strijdkrachten sinds het begin van de Speciale Militaire Operatie in februari 2022.

Voordat we ingaan op de politieke en economische kwesties is het belangrijk om een paar militaire feiten te herhalen, vooral voor die zgn. leunstoelsoldaten die hun militaire inzicht ontlenen aan tv en Hollywoodfilms.

Zoals MacGregor en Ritter, die beiden beschikken over diepgaande praktische kennis van oorlogvoering, zeiden: Legers op de grond hebben voorraden nodig, d.w.z. voedsel, wapens, munitie, medische zorg voor gewonden, enz. Deze voorraden moeten ergens vandaan komen.

In de oudheid konden legers van het land leven. In wezen gebeurde dit door het voedsel van de lokale bevolking te plunderen en te roven terwijl ze optrokken. Om te voorkomen dat de lokale bevolking de vijand in de rug zou worden en om te voorkomen dat de lokale voorraden snel uitgeput zouden raken, gingen generaals betalen voor hetgeen ze opeisten.

Om dit te voorkomen, trokken de verdedigende troepen vaak de burgerbevolking terug en vernietigden wat niet kon worden meegenomen. In feite komt dit soort grove oorlogvoering tegen burgers nog steeds voor, hoewel het krachtens de Wet op de oorlogvoering te land verboden is.[ii]

Vanzelfsprekend kan de soldaat in het veld geen wapens meer maken en is zeker niet in staat om te plunderen van de lokale bevolking - tenzij men misschien een of andere stam tegen het lijf loopt die door de VS met Stingers werd bewapend. Alle wapens die de Oekraïense strijdkrachten inzetten, moeten worden geïmporteerd uit landen met fabriekscapaciteit. Zoals de twee officieren en anderen hebben gezegd, is die capaciteit niet beschikbaar voor Oekraïne.

Het spreekt voor zich dat die capaciteit ook niet beschikbaar zou zijn voor NAVO-strijdkrachten, mochten die in staat zijn om in grote getale in Oekraïne ingezet te worden.

Het is een illusie om te geloven dat een NAVO-leger wel kan doen wat de Wehrmacht zo'n tachtig jaar geleden met drie miljoen soldaten en het meest moderne leger van die tijd niet kon. Dit was vanaf het begin zó duidelijk, dat men zich moet afvragen waarom deze oorlog ooit werd begonnen.

Is het mogelijk dat oorlogen worden begonnen zonder enige intentie om ze te winnen?

Als het winnen van de oorlog niet het doel is, wat is dat dan wel?
Kaart met stippen
Vervalsing en dwang: Expliciet en impliciet of verborgen en uitdrukkelijk buitenlands beleid

Historische documenten spelen een essentiële rol bij elke poging om het verleden en het heden te begrijpen. Dit is echter niet omdat ze noodzakelijk waar of nauwkeurig zijn. Vervalsingen en regelrechte leugens maken ook een belangrijk deel uit van de geschiedschrijving. Misschien wel de meest beruchte vervalsing uit de westerse geschiedenis betreft de zogenaamde Schenking van Constantijn. Dit document werd gebruikt om de pauselijke suprematie en het primaat van de Latijnse boven de Griekse kerk te legitimeren. Hoewel het niet lang duurde voordat de vervalsing werd ontdekt, was het doel bereikt. Zelfs vandaag de dag hebben de meeste mensen in het westen geleerd dat het deel van de christelijke kerk dat Orthodox wordt genoemd een afsplitsing zou zijn, terwijl het omgekeerde waar is, namelijk dat de Latijnse kerk voortkwam uit een staatsgreep tegen Constantinopel.

Er is tegenwoordig een overvloed aan bewijs beschikbaar dat het Britse Rijk het Duitse Rijk de Grote Oorlog in dreef en met hulp van de VS de afslachting van zo'n vier miljoen mannen rechtvaardigde om Duitse troepen uit België te verdrijven.

Er zijn systematisch achtergehouden getuigenissen van commandanten te veld, en anderen die in een positie verkeerden om dat te weten, dat de Japanse aanval op de koloniale basis van de VS in Pearl Harbor niet alleen niet als verrassing kwam, maar ook een zorgvuldig georganiseerde gebeurtenis was die werd aangegrepen om de Amerikaanse ambities ten aanzien van Japan en China te rechtvaardigen.

Toch overheerst tot op de dag van vandaag de mythe van de verrassingsaanval op een neutraal land boven de historische feiten. Ook al wordt vrijwel algemeen aanvaard dat de Amerikaanse invasie van Irak op volledig verzonnen bewijs en insinuaties gebaseerd was, de vernietiging van het land werd niet gestopt en gaat op dit moment nog gewoon door.

Wat zegt dat ons over historische gegevens en officiële beleidsverklaringen?

Voormalig president van de VS en voormalig directeur van de CIA, George H.W. Bush, sprak het principe uit dat overheidsleugens niet van belang zouden zijn, omdat de leugen op de voorpagina verschijnt en de intrekking of correctie op pagina 28. Kortom, alleen de voorpagina telt. Dat is wat de aandacht van het publiek trekt en vasthoudt. Waarheid en nauwkeurigheid doen niet ter zake.

***
Balfour-verklaring
Laten we even stilstaan bij een van de meest duurzame wonderen van gepubliceerde staatspolitiek - de Balfour-verklaring. Deze korte brief, ondertekend door ene Arthur Balfour op 2 november 1917, was gericht aan Lord Rothschild in zijn hoedanigheid als een soort tussenpersoon voor de Zionistische Federatie.

Anderzijds suggereert Carroll Quigley in zijn boek The Anglo-American Establishment sterk dat Lord Rothschild, eveneens in zijn hoedanigheid als sponsor van de Milner/Ronde Tafel groep, de brief aan meneer Balfour ter ondertekening aanbood. Zoals Quigley ook overtuigend betoogt, heeft het academische en medianetwerk dat door de Ronde Tafel werd gecreëerd met succes het schrijven van de Britse imperiale geschiedenis gedomineerd, waardoor het net zo verdacht werd als de geschiedschrijving van het Vaticaan over de Latijnse kerk.

Deze "privébrief" aan de vertegenwoordiger van de grootste bankdynastie van het westen wordt vervolgens aanvaard als het uitgangspunt voor het Volkenbondmandaat voor Palestina dat aan het Britse Rijk werd toegekend. Uit deze privébrief werd een volkenrechtelijk mandaat gecreëerd onder auspiciën van de Volkenbond om een deel van het veroverde Ottomaanse Rijk om te vormen tot een staatseenheid voor in Europa georganiseerde mensen die zich inbeeldden dat duizend(en) jaren geleden sommige voorouders ooit het gebied hadden bevolkt.[iii]

De absurditeit van deze daad had duidelijk moeten zijn - en dat was het in feite ook. Het expliciete beleid waarmee het Britse Rijk Duitsland en Oostenrijk-Hongarije probeerde te ondermijnen, was dat van etnisch/taalkundige zelfbeschikking van volkeren. Dus van rechtswege - zelfs als de fictie van een bevolking in diaspora zou worden aanvaard - kon dit niet vooruitlopen op het recht op etnische/taalkundige zelfbeschikking in Palestina, waar Arabisch de dominante taal was en zelfs degenen die de Joodse religie aanhingen geen Europeanen waren.

Zoals elders betoogd, werd er een eeuw van propaganda en brute kracht aangewend om de dubieuze oorsprong en integriteit van de legitimatie voor de verovering door kolonisten, die in 1948 werd uitgeroepen tot de staat Israël, aanvaardbaar te maken, hoe ongeloofwaardig die ook was. Net als de Schenking van Constantijn diende de Balfour-verklaring haar doel. Geen enkele hoeveelheid tegenbewijs kan de gebeurtenissen die volgden ongedaan maken.

Aandrijvers en drijfveren

De vraag blijft echter wat voor beleid dan aan de basis ligt van dergelijke daden.

Wat zijn de drijfveren voor zulke schijnbaar zinloze agressie tegen gewone mensen?

Waarom ontzegt een instelling, die zogenaamd gebaseerd is op nationale zelfbeschikking, deze zo effectief aan alle meerderheden wier enige fout lijkt te zijn gelegen in het feit dat ze op het grondgebied wonen dat anderen begeren?

Tegen de tijd dat de Verklaring Inzake het Verlenen van Onafhankelijkheid aan Koloniale Landen en Volkeren in 1960 eindelijk werd aangenomen, was er geen sprake meer van het terugdraaien van de de facto kolonisatie, die door de gevestigde machten in het kader van de Liga was uitgevoerd. De Verklaring was sowieso slechts een besluit van de Algemene Vergadering van de VN, een orgaan dat volledig werd gedomineerd door de drie permanente imperiale leden van de Veiligheidsraad, elk met hun eigen vetorecht.

Om dat te begrijpen en misschien om het hoofdonderwerp - Oekraïne - beter te belichten, is het nuttig om eraan te herinneren dat van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, de twee machtigste geeneens natiestaten zijn. Het Verenigd Koninkrijk is een koloniale confederatie, net als de Verenigde Staten.

Rusland, Frankrijk en China zijn allemaal staten die voortkomen uit historische etnisch-taalkundige vastberadenheid. Door oorlogen en revoluties werden zij gevormd tot dergelijke eenheidsstaten.

De Gaulle
© wikipediaCharles De Gaulle
Zoals De Gaulle het formuleerde met de beroemde woorden "Frankrijk is gemaakt met het zwaard."

Het staat echter buiten kijf dat deze drie landen expliciet gegrondvest zijn op etnisch-taalkundige en culturele overeenstemming binnen continentale grenzen, in de zin zoals verwoord in de expliciete tekst van het Verdrag en het Handvest.

Groot-Brittannië en de Verenigde Staten daarentegen zijn handelsondernemingen, die georganiseerd zijn op basis van piraterij en koloniale verovering. Er is geen vierkante centimeter van de Verenigde Staten die niet met bruut wapengeweld van de inheemse bewoners werd afgepakt. "Etnisch-taalkundig" onder de Engelstalige volkeren is een handelskenmerk. Het is een manier om een marktsegment te definiëren.

Groot-Brittannië gaf de wereld "vrijhandel" en liberalisme, waaraan de VS de "open deur" toevoegden.

Niets is schadelijker voor de zelfbeschikking van volkeren dan beide beleidsvormen.[iv] Hoe kan een volk onafhankelijk en zelfbeschikkend zijn als het niet het recht heeft om "nee" te zeggen?

De Grote Oorlog en het vervolg daarop, de oorlog tegen de Sovjet-Unie en het Communisme, ook wel bekend als de Tweede Wereldoorlog, waren in de eerste plaats oorlogen om markten te vestigen die gedomineerd zouden worden door de Anglo-Amerikaanse vrijhandel - de open deur-doctrine. Dit staat niet expliciet in de geschiedenisboeken of in de feestelijke toespraken op Remembrance Day (Memorial Day in de VS) of op de herdenking van D-Day, waarvoor de Sovjet-Unie en Rusland eigenlijk niet uitgenodigd zouden moeten worden.

D-Day markeerde tenslotte het begin van de officiële oorlog van Anglo-Amerika tegen de Sovjet-Unie na het falen van Hitler.

Er werd meer van de Italiaanse, Franse en Duitse industriële en binnenlandse infrastructuur vernietigd door luchtbombardementen afkomstig van het westen dan door om het even wat de Wehrmacht had uitgevoerd - aangezien het de taak van de Wehrmacht was om de Sovjetindustrie te vernietigen.

Dit wordt niet vermeld in de schoolboeken en slechts weinig officiële documenten zullen dit publieke geheim bevestigen. Dat komt omdat, net als bij de Schenking, veel van wat als geschiedenis geldt simpelweg "in het archief werd geschreven."

De feiten spreken echter voor zich. Toen het Duitse opperbevel de voorwaarden van de onvoorwaardelijke overgave in Berlijn-Karlshorst ondertekende, was de binnenlandse industrie van het westen, met uitzondering van de VS, vrijwel vernietigd, waardoor het westen in feite een monopoliepositie had, niet alleen op financieel gebied, maar ook in de verwerkende industrie, die tot ver in de jaren zestig zou blijven bestaan.

Alleen de overmatige vraag als gevolg van de oorlog tegen Korea versnelde het Duitse industriële herstel. Niemand kan met zekerheid zeggen hoeveel Duits, Frans, Italiaans, Belgisch of Nederlands kapitaal werd opgeslokt door Anglo-Amerikaanse holdings.

Vandaar dat degenen die zich momenteel afvragen hoe het zit met de zelfvernietiging van de Duitse economie, zich moeten afvragen wie in werkelijkheid Duitsland bezit. Om daar achter te komen moet men zich een weg banen door een mijnenveld van geheime jurisdicties waarachter het economisch eigendom van een groot deel van het westen schuilgaat.

Om te begrijpen wat er nu in Oekraïne gebeurt, moeten we terugkeren naar de omstandigheden aan het begin van de Grote Oorlog. Men moet de verf van het huis dat "belangen" heet afkrabben en wat geografie oprakelen. F. William Engdahl heeft deze taak prima volbracht in zijn A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order (2011). Het zou goed zijn om dit hier samen te vatten voordat we verder gaan.

Geografie en zelfverheerlijking

Continentale natiestaten hebben veilige landroutes nodig. Piratenstaten hebben veilige zeeroutes nodig. Groot-Brittannië slaagde erin de controle over de golven te krijgen nadat het de Spaanse en Portugese vloten had verslagen. Er werd een handelsovereenkomst gesloten met Nederland, wat hielp totdat de Royal Navy de overhand kreeg. De heerschappij over de zeeën betekende dat Groot-Brittannië de scheepvaart kon domineren, evenals de maritieme verzekeringen die nodig waren om de risico's van zeetransport te dekken. Het berustte dan ook niet op toeval dat Lloyds of London de financiering van het zeevervoer zou gaan beheersen.

Vanwege hun geografische ligging bood de spoorlijn een alternatief voor continentale natiestaten. Duitsland was bezig met de aanleg van een spoorlijn van Berlijn naar Bagdad die niet alleen olie aan zijn industrie zou leveren, maar het ook mogelijk zou maken om het Engels-Franse Suezkanaal en de door de Britten gecontroleerde Kaaproute te omzeilen. Eeuwen eerder financierden de voorgangers van de City of London kruistochten om de handelsroutes door het Midden-Oosten, propagandistisch bestempeld als het Heilige Land, te controleren, hetgeen volledig op commerciële redenen gebaseerd was.

De door Anglo-Amerikanen geleide NAVO veroverde Kosovo niet uit enige bijzondere loyaliteit jegens de Albanezen, maar vanwege de geografische ligging.
Bondsteel
© unnownCamp Bondsteel, Kosovo
Camp Bondsteel is gelegen aan het einde van de meest gemakkelijke route om pijpleidingen aan te leggen tussen Centraal-Azië en het Middellandse Zeegebied.

Kortom, er werd geen enkele oorlog door de Anglo-Amerikaanse speciale relatie voor "zelfbeschikking" gevoerd die niet werd aangedreven door piraterijmotieven, waarbij etnisch-taalkundige handelswaar als vervangbaar wordt beschouwd.

In 1917 vielen de "belangen" waarvoor Lord Rothschild sprak, en ongetwijfeld financiële steun verleende, samen met de preventieve controle over onroerend goed, die al minstens sinds de oprichting van de Latijnse kerk werd nagestreefd door de cultus van bankiers en bedrijven. Het is geen toeval dat serieus onderzoek heeft uitgewezen, dat de staat die werd gecreëerd uit het Britse Mandaat in Palestina een commerciële onderneming was zoals alle andere Britse ondernemingen.

Bovendien was het in staat om zijn meest verraderlijke dekmantel te gebruiken om zichzelf te hullen in slachtofferschap, en dus immuniteit voor die criminele ondernemingen, zowel particuliere als staatsbedrijven, die het hanteren als doorgeefluik: witwassen van geld, drugs- en wapenhandel, training van repressieve krachten voor andere landen op contractbasis, etc., allemaal gedocumenteerd en beschermd door atoomwapens. Bovendien geldt deze onderneming al tientallen jaren als de grootste ontvanger van buitenlandse hulp van de VS per hoofd van de bevolking.

Haar burgers kunnen het dubbele staatsburgerschap bovendien aanwenden om hoge ambten te bekleden in de soevereine staat die haar financiert. Elke poging om deze relatie of haar morele rechtvaardiging te bekritiseren of tegen te werken door een ambtenaar of persoon die iets te verliezen heeft, kan leiden tot de ernstigste gevolgen. De officiële lobby in de VS, AIPAC, vormt slechts één instrument waarmee elke handeling die de soepele stroom van geld of invloed tussen Washington en Tel Aviv zou kunnen verstoren, kan worden uitgevoerd. Het maakt gebruik van een internationale organisatie die niet eens georganiseerd hoeft te worden. De status van ultiem slachtofferschap in combinatie met massamedia op alle niveaus die zich inzetten om "slachtoffers" te beschermen, kan mensenmassa's op de been brengen, precies zoals Gene Sharp in zijn boeken voorspelde.[v]

Een onderneming die te onschuldig is om te falen

Nu belanden we bij de vragen waarmee dit essay begon. Wat is het doel van de oorlog in Oekraïne? Zal de oorlog eindigen als de militaire operaties mislukt zijn?

In april 2022, dus iets meer dan een maand na de Russische interventie, beschreef Volodymyr Zelensky "de toekomst voor zijn land."

Hij gebruikte de woorden "een groot Israël." In Haaretz stond dat Zelensky wilde dat Oekraïne "een groot Israël wordt, met een eigen gezicht."

Daniel Shapiro, die schrijft voor de NAVO-lobby, de Atlantic Council, werkte uit wat Zelensky zou kunnen bedoelen:
de belangrijkste punten hebben betrekking op veiligheid eerst, de hele bevolking speelt een rol, zelfverdediging is de enige manier, maar handhaaf actieve defensiepartnerschappen, inlichtingendominantie, technologie als sleutel, bouw een ecosysteem gebaseerd op innovatie, handhaaf democratische instellingen.[vi]
In de verhalen wordt deze houding ten goede of ten kwade voorgesteld als het creëren van een staat onder permanente militaire controle, die altijd prioriteit geeft aan existentiële dreigingen - vermoedelijk vanuit het oosten.

Maar bedoelt Zelensky dat werkelijk?

Of misschien zou hij dat kunnen bedoelen.

Hoe zit het met al diegenen die bijna alle NAVO-wapens en zoveel miljarden door de handen van het regime in Kiev hebben geleid - een regime dat zelfs vóór 2022 al berucht stond als een van de meest corrupte in Europa, wellicht van de hele wereld?

Misschien kunnen we hier een andere constructie op loslaten.

Zelensky
© scheerpost.comOekraïense president Zelensky bij het WEF
Misschien spreekt Zelensky, als een soort hedendaagse Balfour, namens zijn sponsors, wier vroomheid ten aanzien van de Holocaust hen er nooit van heeft weerhouden om vanaf 2020 bijna de hele bevolking te onderwerpen aan gedwongen medische experimenten.

Misschien heeft hij het over de uitgebreide deelname aan allerlei vormen van internationale handel, als agent of ter bescherming van de opdrachtgevers. Misschien heeft hij het over de permanente en onbetwistbare buitenlandse hulpbijdragen van de VS en de afpersing van andere landen, zoals Norman Finkelstein documenteerde.[vii]

Het staat buiten kijf dat Oekraïne een belangrijk centrum is geworden voor mensensmokkel, wapensmokkel en het testen van biologische en chemische wapens. Ze hebben atoomreactoren en ze hebben om kernkoppen gevraagd.[viii]

Voeg daarbij het potentieel van een grote en mogelijk intolerante diaspora verspreid over het westen, die zwaar gesubsidieerd wordt en al voorzien is van invloed op hoge posities.

Een "Oekraïne Lobby" werd al in 1944 voorbereid, toen de Britten zo'n duizend krijgsgevangenen van de SS Galicia Divisie (een Oekraïense strijdmacht) van Italië naar Groot-Brittannië verscheepten zonder ook maar één onderzoek naar oorlogsmisdaden uit te voeren.[ix] Van daaruit konden ze zich over het hele Rijk verspreiden, zoals de situatie in Canada ruimschoots illustreert.


Als het model van Lord Rothschild voor Israël tot op de dag van vandaag zo succesvol is geweest, kan men het een vaderlandslievende Volodymyr Zelensky nauwelijks kwalijk nemen dat hij de gelegenheid van een beproefd model heeft aangegrepen.

Het is zó succesvol dat niemand er zich in het openbaar tegen durft te verzetten.

Waarom niet nog zo'n parasitaire machine stichten? Russen of Arabieren leveren de permanente vijanden waarmee de permanente slachtofferstatus aan de man kan worden gebracht ten koste van miljoenen ontheemde Oekraïners.

Plundering en roof

Met andere woorden, er kan een zeer succesvol verdienmodel worden geïmplementeerd dat volledig in overeenstemming is met vrijhandel en de open deur en al die andere slogans, waarmee plundering en roof door de incidentele commerciële sektes uit de Alpen worden gezalfd in hun campagne om te verzekeren dat:
iets van het WEF
© WEF
...

"Bezit Alles": "Plundering en Roof" Geïmplementeerd door BlackRock, JP Morgan, Et. Al.

FinkZel
Over de auteur:
Dr. T.P. Wilkinson schrijft, doceert geschiedenis en Engels, regisseert theater en coacht cricket tussen de wiegen van Heine en Saramago. Hij is ook de auteur van Church Clothes, Land, Mission and the End of Apartheid in South Africa.
Voetnoten

[i] Jonathan Masters en Will Merrow, "How Much has the US Sent to Ukraine Here are Six Charts", Council on Foreign Relations (10 juli 2023). Onder degenen die dit verklaarden bevond zich de minister van Buitenlandse Zaken van de Duitse Federale Republiek, Annalena Baerbock. Angela Merkel, de voormalige kanselier van de Bondsrepubliek, heeft gezegd dat de zogenaamde Minsk-akkoorden bedoeld waren om de Russische reactie in Donbass te vertragen totdat Oekraïne voldoende bewapend zou zijn om tegen de Russische Federatie te vechten.

[ii] Voornamelijk de Haagse (1970) Conventies.

[iii] Waarschijnlijker is dat de Oost-Europeanen in kwestie afstammelingen waren van het Khazaarse koninkrijk, dat zich veel dichter bij het huidige Oekraïne bevond. De heersende elite zou zich in de 8e eeuw bekeerd hebben tot het rabbijnse jodendom. Het Khazaarse Khaganaat was tegen het einde van het eerste millennium n.Chr. uiteengedreven. Dit zou een betere verklaring zijn voor de vijandigheid tegenover Rusland en de mythe van een nationaal thuisland, dat in 1917 werd verplaatst naar Palestina op basis van de toenmalige politieke realiteit.

[iv] Historicus Gerald Horne schrijft "vrije handel" toe aan de zogenaamde Roemrijke omwenteling, die ook de Royal Africa Company afschafte en "vrijhandel in slaven" opende, zie The Counter-Revolution of 1776 (2014).

[v] Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy (1994)

[vi] Daniel B. Shapiro, "Zelenskyy wants Ukraine to be 'a big Israel'. Here's a road map", New Atlanticist (6 April 2022) "Door de mentaliteit van hun land aan te passen om aspecten van Israëls benadering van veiligheidskwesties te weerspiegelen, kunnen Oekraïense functionarissen nationale veiligheidskwesties met vertrouwen aanpakken en een even veerkrachtige staat opbouwen."

[vii] Norman Finkelstein, The Holocaust Industry (2000)

[viii] Dit beruchte verzoek van Zelensky op de Veiligheidsconferentie van München in 2022 voor atoomwapens vormde een bijkomende reden die president Vladimir Poetin gaf voor een militair antwoord op de aanvallen van Kiev op het Russisch sprekende Oost-Oekraïne, dat Rusland noodgedwongen moest erkennen als twee onafhankelijke republieken en bescherming moest bieden.

[ix] Een documentaire geproduceerd door Julian Hendy (The SS in Britain) bevat interviews, o.a. met ambtenaren die van de Amerikaanse autoriteiten te horen kregen dat er geen pre-immigratie onderzoeken mochten worden uitgevoerd. Deze film over de 14e Waffen SS divisie Galizia werd op effectieve wijze van het web verwijderd. De film, die oorspronkelijk zou worden uitgezonden door Yorkshire Television (UK), werd nooit vertoond. Geoffrey Goodman beschreef de details na een privévertoning in een artikel in de Guardian (12 juni 2000).

Zie: https://www.globalresearch.ca/states-business-models-ukraine-another-neo-liberal-privatization-exercise/5830818