stad vernietigd
© Atef Safadi/EFE/Zuma Press/APAIMAGESIsraëlische soldaten overzien de vernietiging van de wijk Shujaiya
Gaza Stad • 29 december 2023
Het 84 pagina's tellende Zuid-Afrikaanse verzoekschrift dat bij het Internationaal Gerechtshof werd ingediend om een procedure tegen Israël aan te spannen voor zijn genocide in Gaza is een verpletterend document, waarin Israëls gruwelijke genocidale daden en verklaringen tot in detail worden beschreven.
Op donderdag 28 december diende Zuid-Afrika een verzoekschrift in bij het Internationaal Gerechtshof om een juridische procedure aan te spannen tegen Israël voor zijn genocide in Gaza, en om aan te dringen op "voorlopige maatregelen" - een voorlopig bevel dat de Israëlische regering en het Israëlische leger verplicht hun genocidale daden in Gaza te staken in afwachting van een volledige hoorzitting bij het hof.

Zuid-Afrika's verzoekschrift telt 84 pagina's en is verpletterend - voor de staat Israël, voor zijn Joodse politieke en militaire leiders en personeel die de genocidale daden begaan en openlijk spreken over hun genocidale bedoelingen, voor degenen in Israël, Amerika en Europa die hen zo krachtig steunen en voor het Joodse volk in wiens naam Israël beweert te handelen.

In het verzoekschrift worden deze gruwelijke genocidale daden en uitspraken uiterst gedetailleerd uiteengezet, nadat de contextuele achtergrond die zo vaak ontbreekt in de diplomatieke en reguliere mediabesprekingen over de Gaza-oorlog, aan de orde wordt gesteld.

Israëls genocidale daden, zegt Zuid-Afrika:
"staan los van andere schendingen van het internationaal recht die door de Israëlische regering en het Israëlische leger in Gaza werden goedgekeurd of gepleegd - waaronder het opzettelijk richten van aanvallen op de burgerbevolking, burgerobjecten en gebouwen gewijd aan religie, onderwijs, kunst, wetenschap, historische monumenten, ziekenhuizen en plaatsen waar zieken en gewonden worden opgevangen; marteling; uithongering van burgers als oorlogsmethode; en andere oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid" - die alle hebben plaatsgevonden "in de bredere context van Israëls [] 75 jaar durende apartheid, zijn 56 jaar durende oorlogszuchtige bezetting van Palestijns grondgebied en zijn 16 jaar durende blokkade van
Gaza[. ]"
Een van de meest in het oog springende passages in het verzoekschrift betreft de gedetailleerde documentatie van de ellende die Israël vóór 7 oktober aan de bewoners van Gaza heeft opgedrongen, door een rigoreuze blokkade op te leggen en hen effectief van de buitenwereld af te sluiten; door het voor landbouw beschikbare gebied te reduceren; door hun mogelijkheden om te vissen in de 20-mijlszone die in de Oslo-akkoorden werd vastgelegd drastisch te beperken; door de strikte beperking van de voedselinvoer van calorieën per persoon tot een humanitair minimum na de "terugtrekking" en de verkiezingsoverwinning van Hamas in 2006; door de electriciteitsvoorziening ernstig te beperken; door vervuiling van de grondwaterlagen aan de kust, de enige bron van natuurlijk drinkwater. Dit alles levert een enorme aantasting van het dagelijkse leven en de economie op, resulterend in een werkloosheidspercentage van 45% en een armoedecijfer van 60%, waarbij 80% van de bevolking afhankelijk is van enige vorm van internationale hulp. En in de drie jaar voorafgaand aan 7 oktober doodde Israël zo'n 7.500 inwoners van Gaza, waaronder circa 1.700 kinderen. Gedurende 18 maanden van wekelijkse, vreedzame protesten tegen de blokkade bij het afscheidingshek, doodden Israëlische sluipschutters honderden mensen, waarbij meer dan 36.000 gewonden vielen, onder wie bijna 9.000 kinderen. Bijna 5.000 ongewapende mensen werden opzettelijk in de onderste ledematen geschoten, velen op honderden meters afstand.

Dat alles zou erg genoeg zijn. Maar, zoals het verzoekschrift aangeeft, is Israël naar een geheel nieuw niveau van criminaliteit afgezakt, waarin duidelijk voldaan wordt aan de definitie van genocide onder het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide: "daden die erop gericht zijn om de vernietiging van een substantieel deel van de Palestijnse nationale, raciale en etnische groep te bewerkstelligen."

De 2,3 miljoen inwoners van Gaza maken onmiskenbaar een substantieel deel uit van die groep, die uit 5,5 miljoen mensen bestaat die onder de bezetting leven. Het verzoekschrift documenteert grondig de genocidale daden die een schending van het verdrag opleveren: "het massaal doden van inwoners van Gaza, hen ernstig lichamelijk en geestelijk letsel toebrengen en hen levensomstandigheden opleggen die erop gericht zijn om hun lichamelijke vernietiging te bewerkstelligen."

Het verzoekschrift licht toe:
"Israël heeft nu meer dan 21.110 met name genoemde Palestijnen gedood, waaronder meer dan 7.729 kinderen - terwijl meer dan 7.780 anderen worden vermist, vermoedelijk dood onder het puin - en heeft meer dan 55.243 andere Palestijnen verwond, waardoor zij ernstig lichamelijk en geestelijk letsel hebben opgelopen. Israël heeft ook grote gebieden van Gaza verwoest, waaronder hele wijken, en heeft meer dan 355.000 Palestijnse huizen beschadigd of vernietigd [meer dan 60% van het huizenbestand in Gaza], naast uitgestrekte stukken landbouwgrond, bakkerijen, scholen, universiteiten, bedrijven, gebedshuizen, begraafplaatsen, culturele en archeologische vindplaatsen, gemeentelijke en gerechtsgebouwen en kritieke infrastructuur, waaronder water- en sanitaire voorzieningen en elektriciteitsnetwerken, terwijl het meedogenloze aanvallen op het Palestijnse medische en gezondheidszorgsysteem voortzet. Israël heeft Gaza tot puin gereduceerd en gaat door met Gaza tot puin te reduceren door de bevolking te doden, te verwonden en te vernietigen en door levensomstandigheden te creëren die erop gericht zijn om hun fysieke vernietiging als groep te bewerkstelligen."
Israël moet nu beslissen hoe het zal reageren op zowel de gegrondheid van de Zuid-Afrikaanse vorderingen, als op het verzoek om een voorlopige voorziening. Israël is als lid van de VN en partij bij het Genocideverdrag verplicht om te reageren, en als het verliest, hangt het land een vonnis boven het hoofd in plaats van slechts een advies. Deze zorgvuldig opgestelde, grondig gedocumenteerde beschuldiging van genocide is daarom een belangrijke en directe juridische en morele aanklacht tegen de Joodse staat, minder dan een eeuw na de Holocaust.

Israël heeft al een eerste protest uitgebracht, waarin het Zuid-Afrika veroordeelt voor het aanspannen van deze zaak tegen het land, waarbij Israël het ICJ oproept om "de ongegronde vorderingen van Zuid-Afrika volledig te verwerpen." De verklaring van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het een "bloedsmaad" door een natie die samenwerkt met een terroristische organisatie en beweerde dat zijn leger zijn militaire inspanningen alleen richt tegen Hamas.

Genocidale bedoelingen

Niemand die zelf het verzoekschrift van Zuid-Afrika leest, zou de bovenstaande bewering van Israël kunnen geloven, omdat de verklaringen van hooggeplaatste Israëlische ambtenaren die blijk geven van genocidale bedoelingen in al hun schandelijkheid worden weergegeven - van de premier, de president en de minister van Defensie en daaronder - en bewijzen dat Israël opzettelijk een oorlog voert tegen de gehele Palestijnse bevolking van Gaza. Hier volgen enkele van de meest walgelijke fragmenten:

Premier Netanyahu: zich beroepend op het Bijbelse verhaal van de totale vernietiging van de Amalek door de Israëlieten, welke Bijbelse passage in relevante delen luidt: "Spaar niemand, maar dood mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, ossen en schapen, kamelen en ezels."

President Herzog: "Het is een hele natie die verantwoordelijk is. Deze retoriek over burgers die zich er niet van bewust zijn dat ze er niet bij betrokken zijn, klopt niet. Het is absoluut niet waar. ... en we zullen vechten tot we hun fundamenten gebroken hebben."

Minister van Defensie Gallant: "Israël legt Gaza een volledig beleg op. Geen elektriciteit, geen voedsel, geen water, geen brandstof. Alles is afgesloten. We vechten tegen menselijke beesten en we handelen dienovereenkomstig. Gaza zal niet meer worden zoals het was. We zullen alles uitroeien. Als het niet één dag duurt, dan duurt het wel een week. Het zal weken of zelfs maanden duren, we zullen alle plekken bereiken."

Minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir: "[V]oor alle duidelijkheid, als we zeggen dat Hamas vernietigd moet worden, betekent dat ook degenen die feestvieren, degenen die ondersteuning bieden en degenen die snoep uitdelen - het zijn allemaal terroristen en die zouden ook uitgeroeid moeten worden."

Minister van Energie en Infrastructuur Katz: "De hele burgerbevolking in Gaza wordt bevolen om onmiddellijk te vertrekken. We zullen winnen. Ze zullen geen druppel water of één batterij krijgen totdat ze de wereld verlaten."

Minister van Financiën Smotrich: "We moeten een klap uitdelen die in 50 jaar niet geëvenaard werd en Gaza platwalsen."

Minister van Erfgoed Eliyaahu: "Het noorden van de Gazastrook, mooier dan ooit. Alles ligt in puin en werd platgewalst, gewoon een lust voor het oog ... We moeten praten over de dag erna. Naar mijn idee zullen we kavels uitdelen aan iedereen die door de jaren heen voor Gaza heeft gevochten en aan degenen die uit Gush Katif werden verdreven" [een voormalige Israëlische nederzetting]. "Er bestaat niet zoiets als onbetrokken burgers in Gaza."

Minister van Landbouw Dichter: "In feite rollen we nu de Nakba van Gaza uit."

Plaatsvervangend voorzitter van de Knesset en lid van de Commissie Buitenlandse Zaken en Veiligheid Vaturi: "Nu hebben we allemaal één gemeenschappelijk doel - de Gazastrook van de aardbodem wegvagen."

De oproepen tot genocide door Israëls politieke leiders vonden weerklank bij Israëlische militaire ambtenaren.

Israëlische reservist-majoor-generaal en adviseur van minister van Defensie Eiland:
"Dit is wat Israël is begonnen - we snijden de toevoer van energie, water en diesel naar de Strook af ... . Maar dat is niet genoeg. Om de belegering effectief te maken, moeten we voorkomen dat anderen hulp verstrekken aan Gaza . . . De mensen moet worden verteld dat ze twee keuzes hebben: blijven en verhongeren, of vertrekken. Als Egypte en andere landen liever hebben dat deze mensen in Gaza omkomen, dan is dat hun keuze."

"Als je in oorlog bent met een ander land, geef je ze geen eten, geen elektriciteit of gas of water of wat dan ook .... Een land kan op een veel bredere manier worden aangevallen om het land op de rand van disfunctioneren te brengen. Dit is de noodzakelijke uitkomst van de gebeurtenissen in Gaza."

"Israël heeft geen interesse in de rehabilitatie van de Gazastrook en dit is een belangrijk punt dat duidelijk gemaakt moet worden aan de Amerikanen."

"De staat Israël heeft geen andere keuze dan van Gaza een gebied te maken waar het tijdelijk, of permanent, onmogelijk is om te leven."

"Als er een voornemen is voor een militaire actie bij Shifa [ziekenhuis], wat volgens mij onontkoombaar is, dan hoop ik dat de chef van de CIA tekst en uitleg heeft gekregen waarom dit nodig is, en waarom de VS uiteindelijk zelfs een operatie als deze moet steunen, zelfs als er na afloop duizenden lijken van burgers op straat liggen."

"Israël moet een humanitaire crisis creëren in Gaza, waardoor tienduizenden of zelfs honderdduizenden gedwongen worden hun toevlucht te zoeken in Egypte of de Golf ... . Gaza zal een plek worden waar geen mens kan bestaan."

"Wie zijn de 'arme' vrouwen van Gaza? Het zijn allemaal moeders, zussen of vrouwen van Hamas-moordenaars. . . De internationale gemeenschap waarschuwt ons voor een humanitaire ramp in Gaza en voor ernstige epidemieën. Daar moeten we niet voor terugdeinzen, hoe moeilijk dat ook is. Immers, ernstige epidemieën in het zuiden van de Gazastrook zullen de overwinning dichterbij brengen . . . Het is juist de civiele ineenstorting die het einde van de oorlog dichterbij zal brengen. Wanneer hooggeplaatste Israëlische figuren in de media zeggen "Het is of wij of zij", moeten we duidelijk maken wie "zij" zijn. "Zij" zijn niet alleen Hamas-strijders met wapens, maar ook alle 'burgerlijke' ambtenaren, waaronder ziekenhuisbestuurders en schooldirecteuren, en ook de hele bevolking van Gaza die Hamas enthousiast steunde en zijn wreedheden op 7 oktober toejuichte."

De vijfennegentigjarige Ezra Yachin, een veteraan van het bloedbad in Deir Yassin tijdens de Nakba in 1948, die werd opgeroepen voor reservetaken als motiverende spreker om "het moreel op te krikken" onder de Israëlische troepen in de aanloop naar de grondinvasie, zei op sociale media, terwijl hij werd rondgereden in een Israëlisch legervoertuig, in IDF-kleding: "Wees triomfaal en maak ze af en ontzie niets of niemand. Wis de herinnering aan hen uit. Vaag ze weg met hun families, moeders en kinderen. Deze beesten kunnen niet langer leven ... Elke Jood met een wapen moet erop uit gaan en ze vermoorden. Als je een Arabische buurman hebt, wacht dan niet, ga naar zijn huis en knal hem neer... We willen binnenvallen, niet zoals vroeger, we willen binnenvallen en wat voor ons ligt vernietigen, en huizen verwoesten, en dan het huis ernaast met de grond gelijk maken. Met al onze krachten, volledige vernietiging, binnenvallen en vernietigen. Zoals jullie kunnen zien, zullen we dingen meemaken waar we nooit van gedroomd hebben. Ze moeten er bommen op laten vallen en ze wegvagen."
Het verzoekschrift trekt de enige mogelijke conclusie:
De bovenstaande verklaringen van Israëlische besluitvormers en militaire ambtenaren duiden op zichzelf al op een duidelijke intentie om de Palestijnen in Gaza als groep "als zodanig" te vernietigen. Ze vormen ook een duidelijke directe en openbare aansporing tot genocide, die ongecontroleerd en onbestraft bleef. De duidelijke gevolgtrekking van de handelingen van het Israëlische leger ter plekke - inclusief het enorme aantal burgers dat gedood en gewond werd, en de schaal van ontheemding, vernietiging en verwoesting die in Gaza werd aangericht - is dat deze genocidale verklaringen en richtlijnen worden uitgevoerd tegen het Palestijnse volk.
Vervolgens citeert het verzoekschrift IDF-soldaten die ter plekke in Gaza zijn gestationeerd en wier observaties die conclusie ondersteunen, samen met soortgelijke wijdverspreide genocidale retoriek onder niet-kabinetleden van de Knesset, Israëlische media en het maatschappelijk middenveld in het algemeen. Het fundamentele thema is dat er geen onschuldigen zijn in Gaza, alleen 2,3 miljoen terroristen die moeten worden uitgeroeid - Dresden en Hiroshima worden vaak aangehaald als positieve voorbeelden.

Dit alles bewijst op overtuigende wijze dat de reactie van Israël op de aanval van 7 oktober niet in de eerste plaats gericht was tegen Hamas, zoals Israël beweert, maar eerder tegen de bevolking van Gaza als geheel, met het doel om maximale collectieve bestraffing toe te brengen aan niet-strijders en om de hele bevolking van Gaza aan te moedigen, zo niet te verplichten, om te vertrekken, waarna ze niet meer zouden mogen terugkeren. Deze enorme etnische zuivering overtreft die van 1948. Met zijn duidelijk vastgestelde bedoeling om een groot deel van de overgebleven Palestijnse groep in Palestina te vernietigen, vormen de daden van Israël - die in het verzoekschrift tot in het kleinste detail worden beschreven - genocide.

Genocidale daden

En deze zijn werkelijk misselijkmakend om te lezen, te verteren en te overdenken. Ze kunnen als volgt worden samengevat:
(1) het in groten getale doden van Palestijnen in Gaza, waaronder kinderen;
(2) het veroorzaken van ernstige lichamelijke en geestelijke schade aan Palestijnen in Gaza, inclusief Palestijnse kinderen; en het aan hen opleggen van levensomstandigheden die erop gericht zijn om hun vernietiging als groep te bewerkstelligen.

Deze omstandigheden omvatten:
(3) verdrijving uit huizen en massale ontheemding, naast de grootschalige vernietiging van huizen en woongebieden;
(4) onthouding van toegang tot voldoende voedsel en water
(5) onthouding van toegang tot behoorlijke medische zorg
(6) onthouding van toegang tot adequaat onderdak, kleding, hygiëne en sanitaire voorzieningen
(7) vernietiging van het leven van de Palestijnse bevolking in Gaza; en
(8) het opleggen van maatregelen om Palestijnse geboorten te voorkomen."
Ik zal proberen om u een indruk te geven van het bewijs dat de Zuid-Afrikaanse advocaten hebben verzameld voor elk van deze onderdelen, maar om de gruwelijke realiteit van wat Israël heeft gedaan en blijft doen echt te beseffen, is het de moeite waard om deze in hun geheel te lezen.

1. Het doden van Palestijnen

De zware ongeleide bommen die Israël in Gaza heeft gebruikt, hebben een "voorspelde dodelijke radius" tot 360 meter en er wordt "verwacht dat ze ernstig letsel en schade zullen veroorzaken tot 800 meter in alle richtingen vanaf het punt van inslag." Dus stelt u zich voor dat u op Times Square in New York City staat. Kijk 4 blokken naar het noorden en zuiden, en naar het oosten en westen. Dat is de dodelijke zone van elk van deze bommen. Het is onmogelijk dat degenen die deze munitie gebruiken, geleverd door de Verenigde Staten, in een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld, niet opzettelijk grote aantallen niet-strijders doden - vrouwen, kinderen, hele families, tezamen - met honderden tegelijk, en dat ze dat opzettelijk doen. Dagelijks kwamen meer dan 115 Palestijnse kinderen om. "Naar schatting werden er alleen al in de eerste drie weken in Gaza meer Palestijnse kinderen gedood (in totaal 3.195) dan het totale aantal kinderen dat elk jaar in alle conflictgebieden ter wereld om het leven komt sinds 2019." Dit gaat om een opzettelijke, grootschalige slachting.
"Palestijnen in Gaza werden in hun huizen gedood, op plaatsen waar ze onderdak zochten, in ziekenhuizen, in UNWRA-scholen, in kerken, in moskeeën, en als ze voedsel en water probeerden te vinden voor hun families. Ze werden gedood als ze er niet in slaagden te evacueren, op de plaatsen waar ze naartoe vluchtten en zelfs toen ze probeerden te vluchten langs door Israël verklaarde "veilige routes." Er komen steeds meer meldingen binnen van Israëlische soldaten die standrechtelijke executies uitvoeren, waaronder van meerdere leden van dezelfde familie - mannen, vrouwen en oudere mensen.

"Tot nu toe heeft Israël de dood veroorzaakt van:
311+ artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers, waaronder artsen en ambulancechauffeurs die tijdens hun dienst werden gedood; 103 journalisten, wat neerkomt op meer dan één per dag, en meer dan 73 procent van het totale aantal journalisten en mediawerkers dat in 2023 wereldwijd werd gedood; 40 civiele verdedigingswerkers - verantwoordelijk voor het helpen bij het uitgraven van slachtoffers uit het puin - gedood tijdens hun dienst; en meer dan 209 leerkrachten en onderwijspersoneel. 144 medewerkers van de Verenigde Naties werden eveneens gedood, het "hoogste aantal omgekomen hulpverleners uit de geschiedenis van de VN binnen zo'n korte tijd."
2. Het veroorzaken van ernstig lichamelijk en geestelijk letsel onder Palestijnen in Gaza

De meerderheid van de 55.000 gewonden bestaat uit vrouwen en kinderen. Duizend van die kinderen hebben één of beide benen verloren. De witte fosfor die door Israël wordt gebruikt, veroorzaakt "diepe en ernstige brandwonden, die zelfs door botten heendringen en die na de eerste behandeling opnieuw kunnen ontbranden." Vooral in het noorden van Gaza ontbreken functionerende ziekenhuizen, dus gewonden moeten "wachten tot ze sterven," zonder operatie of medische behandeling die verder gaat dan eerste hulp, en sterven een langzame, pijnlijke dood aan hun verwondingen of door infecties.

"De extreme aantallen bombardementen en het gebrek aan veilige gebieden veroorzaken ook ernstige mentale trauma's bij de Palestijnse bevolking in Gaza." Dat komt bovenop de ernstige trauma's van eerdere aanvallen, waardoor 80% van de Palestijnse kinderen een hoger niveau van emotioneel leed ondervond, bedplassen (79%) en reactief mutisme (59%) vertoonde, zichzelf verwondde (59%) en zelfmoordgedachten had (55%). Elf weken van onophoudelijke bombardementen, ontheemding en verlies hebben dat trauma alleen maar vergroot en geïntensiveerd, wat onvoorstelbaar is voor de naar schatting tienduizenden Palestijnse kinderen die ten minste één ouder hebben verloren en degenen die hun hele familie hebben verloren.

3. Massale verdrijving uit huizen en ontheemding van Palestijnen

Meer dan 1,9 miljoen van de 2,3 miljoen inwoners van Gaza, 85% van de bevolking, werden uit hun huizen verdreven, ondanks het feit dat ze nergens veilig naartoe kunnen vluchten. Israël heeft dit teweeggebracht door middel van evacuatiebevelen en het doden van degenen die niet kunnen vertrekken of dit weigeren. Begin december dropte Israël pamfletten om de inwoners van Gaza aan te sporen om de gebieden in het zuiden te verlaten waar ze eerder naartoe hadden moeten vluchten, waarbij het zelfs zijn valse beloften over veiligheid niet nakwam. Volgens de secretaris-generaal van de VN "wordt de mensen in Gaza verteld dat ze zich moeten verplaatsen als menselijke flipperkastballen - die heen en weer schieten tussen steeds kleinere stukjes van het zuiden, zonder enige basisvoorzieningen om te overleven".

Naast het zaaien van terreur onder de ontheemden, maakt de toegenomen bevolkingsdichtheid die hiervan het gevolg is, de voortdurende Israëlische bombardementen nog dodelijker. Dit kan geen toeval zijn; het is bewust en opzettelijk. Omdat 60% van het huizenbestand in Gaza beschadigd of vernietigd werd, is de gedwongen evacuatie uit huizen "noodzakelijkerwijs permanent." En de omvang van de vernietiging van Gaza heeft een openluchtgevangenis "grotendeels onleefbaar" gemaakt. Met huizen en civiele infrastructuur die "met de grond gelijk werden gemaakt," is deze permanente massale gedwongen verplaatsing "genocidaal, in die zin dat ze plaatsvinden onder omstandigheden die erop gericht zijn om de fysieke vernietiging van de Palestijnen in Gaza te bewerkstelligen."

4. Onthouding van toegang tot voldoende voedsel en water aan Palestijnen in Gaza

Tussen 9 en 21 oktober legde Israël een volledig beleg op aan Gaza - geen elektriciteit, voedsel, water of brandstof. Sinds 21 oktober mochten enkele hulpvrachtwagens Gaza binnen, veel minder dan de eerdere 500 vrachtwagens per dag. Sinds 21 november is de invoer van wat brandstof toegestaan, maar "ver onder de minimumvereisten voor humanitaire activiteiten," omdat het niet gemakkelijk door Gaza kan worden vervoerd vanaf de toegangspunten. De brandstof kan het grootste deel van de mensen in nood dus niet bereiken.

De resolutie van de Veiligheidsraad van 22 december helpt weinig of niet, omdat deze onvoldoende is afgestemd op de vier elementen die de VN heeft geïdentificeerd om effectieve humanitaire hulp mogelijk te maken: veiligheid, personeel, logistiek en de hervatting van commerciële activiteiten. De onophoudelijke Israëlische bombardementen, het onvermogen van VN-personeel om in veiligheid te leven en te werken, de VN-trucks die vernietigd of achtergelaten werden bij de overhaaste evacuatie van Noord-Gaza, en de onderbreking van de communicatie hebben er alle toe geleid dat de hulpoperatie op grootschalige wijze werd belemmerd.
"Het grootste deel van de Palestijnse bevolking in Gaza lijdt nu honger en de hongersnood neemt dagelijks toe."

"Vier van de vijf hongerlijdende mensen waar ook ter wereld leven in Gaza."

"Een ongekende 93% van de bevolking in Gaza wordt geconfronteerd met een crisisniveau van honger, met onvoldoende voedsel en een hoge mate van ondervoeding."
De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de acties van Israël om Gaza af te snijden "van water, voedsel, alles wat nodig is voor enig leven" "een wrede campagne" tegen "de gehele bevolking van Gaza."

De omstandigheden die door de belegering worden gecreëerd, worden verergerd door de voortdurende aanvallen van Israël op Gaza, waaronder op bakkerijen, waterfaciliteiten en de laatst overgebleven werkende molen, naast de verwoesting van landbouwgronden, gewassen, boomgaarden en kassen.

Er is ook een ernstig tekort aan water. Israël blijft de watertoevoer naar het noorden van Gaza afsluiten, terwijl de ontziltingsinstallatie in het noorden buiten werking is. Vanaf 15 oktober 2023 begon Israël een kleine hoeveelheid water naar het zuiden te pompen, deels om "de burgerbevolking naar het zuiden [van de] Strook te drijven." De schade door Israëlische luchtaanvallen en beschietingen heeft er ook voor gezorgd dat het grootste deel van het watersysteem niet meer functioneert. Het Wereldvoedselprogramma heeft gemeld dat er slechts 1,5 tot 1,8 liter schoon water per persoon per dag voor alle doeleinden (drinken, wassen, voedselbereiding, sanitatie en hygiëne) beschikbaar is. Dit ligt ver onder de 'nooddrempel' van 15 liter per dag voor 'oorlogs- of hongersnoodachtige omstandigheden' of de 'overlevingsdrempel' van 3 liter per dag.

Deskundigen voorspellen nu dat er meer Palestijnen in Gaza zullen sterven door honger en ziekte dan door luchtaanvallen, en toch intensiveert Israël zijn bombardementen, waardoor de effectieve levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen wordt verhinderd. Het is duidelijk dat Israël door zijn acties en beleid in Gaza de Palestijnen opzettelijk levensomstandigheden oplegt die erop gericht zijn om hun vernietiging te bewerkstelligen.

5. Onthouding van toegang tot adequaat onderdak, kleding, hygiëne en sanitaire voorzieningen aan Palestijnen in Gaza

1,2 miljoen van de 1,9 miljoen ontheemde inwoners van Gaza zoeken onderdak in scholen en tenten van de UNRWA, die onveilig zijn. Israël heeft daar honderden Palestijnen gedood ondanks het feit dat Israël de coördinaten van alle VN-faciliteiten heeft gekregen - faciliteiten waarvan UNRWA op 7 december erkende dat ze "op instorten staan." Gemiddeld maken 486 mensen gebruik van één toilet. Oxfam rapporteert dat pasgeborenen in schuilplaatsen sterven aan vermijdbare oorzaken door het ontbreken van adequate sanitaire voorzieningen, voedsel, water en medische zorg.

De mensen in de schuilplaatsen zijn beter af dan de andere 700.000 ontheemden, van wie velen zich op binnenplaatsen van ziekenhuizen bevinden, in geïmproviseerde kampen of gewoon op straat leven en slapen, blootgesteld aan de elementen. Er is gemiddeld één douche per 4.500 mensen.
Op 20 december 2023 waarschuwde de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie dat "Gaza nu al te kampen heeft met een enorm aantal uitbraken van besmettelijke ziekten. Het aantal gevallen van diarree onder kinderen jonger dan 5 jaar is 25 keer hoger dan voor het conflict. Dergelijke ziekten kunnen dodelijk zijn voor ondervoede kinderen, vooral als er geen goed functionerende gezondheidszorg is." Rioolwater stroomt door de straten waar Palestijnen wonen, omdat het niet langer verwerkt kan worden. "Overal waar je kijkt, staan provisorische onderkomens. Overal waar je komt, zijn mensen wanhopig, hongerig en doodsbang." Deze omstandigheden - opzettelijk veroorzaakt door Israël - zijn erop gericht de vernietiging van de Palestijnse groep in Gaza te bewerkstelligen.
6. Onthouding van behoorlijke medische hulp aan Palestijnen in Gaza

"Bovenop vrijwel al het andere was Israëls militaire aanval op Gaza een aanval op het medische gezondheidszorgsysteem van Gaza, dat onmisbaar is voor het leven en overleven van de Palestijnen in Gaza."

Op 7 december merkte de Speciale Rapporteur van de VN op dat "[d]e gezondheidszorginfrastructuur in de Gazastrook volledig was vernietigd."

Op 4 december schreef de internationale voorzitter van Artsen zonder Grenzen:
"We kijken toe hoe ziekenhuizen worden veranderd in mortuaria en ruïnes. Medisch personeel, waaronder dat van ons, is volledig uitgeput en wanhopig."
Sinds begin december 2023 namen de aanvallen van het Israëlische leger op Palestijnse ziekenhuizen "slechts toe. Het Israëlische leger bleef doorgaan met het aanvallen en belegeren van ziekenhuizen en gezondheidscentra; met het onthouden van elektriciteit en brandstof die cruciaal zijn voor het effectief functioneren en onderhoud van apparatuur; met het verhinderen van het ontvangen van medische voorraden, voedsel en water; met het dwingen tot evacuatie en sluiting; en met het op effectieve wijze vernietigen ervan. . . . Israël heeft de Palestijnse ziekenhuizen in Gaza omgevormd van plaatsen van genezing tot "dodenzones" en taferelen van "bloedbad", "dood, verwoesting en ellende." Veel ziekenhuizen zijn nu slechts "plaatsen [geworden] waar mensen wachten tot ze sterven."
"Er waren inmiddels meer dan 238 aanvallen op de 'gezondheidszorg' in Gaza, waarbij meer dan 61 ziekenhuizen en andere gezondheidszorgfaciliteiten werden beschadigd of vernietigd. . . . Het Israëlische leger heeft het gemunt op generatoren van ziekenhuizen, zonnepanelen en andere levensreddende apparatuur, zoals zuurstofstations en watertanks. Het heeft ook ambulances, medische konvooien en eerstehulpverleners tot doelwit gemaakt. Gemiddeld vielen er per dag vier doden onder gezondheidswerkers.

"De systematische vernietiging van Palestijnse ziekenhuizen en het doden van gespecialiseerde Palestijnse artsen heeft niet alleen gevolgen voor de zorg van Palestijnen in Gaza op dit moment, het ondermijnt ook het vooruitzicht van een toekomstig Palestijns gezondheidszorgsysteem in Gaza, het vernietigt zijn capaciteit om opnieuw op te bouwen en effectief te zorgen voor de Palestijnse bevolking in Gaza.

"Artsen en medici worden nog steeds niet alleen gedood, ze worden ook door de Israëlische autoriteiten opgepakt en verdwijnen. Onder hen bevinden zich ook de algemeen directeur van Al Shifa en zijn personeel, die op 23 november 2023 gevangen werden genomen en sindsdien in geïsoleerde opsluiting worden gehouden.

"Palestijnen hebben hun zieken, gehandicapten en gewonden moeten evacueren in een gedwongen mars van het Noorden naar het Zuiden -- en dan weer van het Zuiden verder -- waarbij ziekenhuisbedden achter auto's aan werden gesleept, rolstoelen werden geduwd en op geïmproviseerde brancards getild, of ze werden gewoon in hun armen gedragen."
De ziekenhuizen die nog wel functioneren worden omschreven als scènes uit een "horrorfilm." Het nijpende tekort aan personeel en voorraden - waaronder anesthesie, pijnstillers, medicijnen en ontsmettingsmiddelen - heeft niet alleen geleid tot onnodige amputaties van ledematen, maar ook tot amputaties zonder verdoving, die vaak met behulp van een zaklamp worden uitgevoerd. Zwangere vrouwen ondergaan ook onverdoofd keizersnedes. Patiënten worden behandeld op vuile, met bloed besmeurde vloeren, terwijl familieleden zoutzakjes moeten vasthouden, als er al zoutoplossing beschikbaar is. Er is onvoldoende personeel en er zijn onvoldoende middelen voor adequate wondverzorging of postoperatieve wondverzorging: onreine wonden - vaak besmet met wormen en vliegen - raken snel geïnfecteerd, necrotisch of gangreneus. Patiënten smeken om voedsel en water. Zelfs elementaire pijnbestrijding is vaak niet beschikbaar en patiënten lopen het risico te sterven aan behandelbare aandoeningen.

En nog daargelaten de honderdduizenden inwoners van Gaza die nog steeds routinematige medische zorg nodig hebben voor chronische aandoeningen, maar nu verstoken zijn van die zorg. En de meer dan 360.000 gedocumenteerde gevallen van besmettelijke ziekten alleen al in UNRWA-onderkomens, veroorzaakt door onhygiënische omstandigheden, honger en gebrek aan schoon water.

7. Vernietiging van het Palestijnse leven in Gaza

Op 16 november merkten 15 speciale VN-rapporteurs en 21 leden van VN-werkgroepen op dat de mate van vernietiging van "wooneenheden, evenals ziekenhuizen, scholen, moskeeën, bakkerijen, waterleidingen, riolering en elektriciteitsnetwerken ... die op dat moment had plaatsgevonden de voortzetting van het Palestijnse leven in Gaza onmogelijk dreigt te maken."

In het Zuid-Afrikaanse verzoekschrift staat het volgende te lezen:
Israël heeft niet alleen individuele huizen, huizen en hele flatgebouwen verwoest; het heeft hele straten en hele buurten vernietigd.

Israël richtte zich op het fundamentele civiele systeem in Gaza. Israël heeft het Paleis van Justitie aangevallen - het belangrijkste Palestijnse gerechtsgebouw in Gaza - dat onderdak biedt aan het Palestijnse Hooggerechtshof, het Constitutionele Hof, het Hof van Beroep, het Gerecht van Eerste Aanleg, de Administratieve Rechtbank en de Rechtbank van Magistraten, evenals een archief van gerechtelijke dossiers en andere historische dossiers. Israël heeft ook aanzienlijke schade toegebracht aan de gebouwen van de Palestijnse Wetgevende Raad. Het richtte zich op het gebouw van het Centraal Archief van Gaza-Stad, dat duizenden historische documenten en nationale archieven bevat die meer dan 100 jaar oud zijn en een essentieel archief vormen van de Palestijnse geschiedenis, evenals meer moderne archieven voor de stedelijke ontwikkeling van Gaza-Stad. Israël heeft de belangrijkste openbare bibliotheek van Gaza Stad tot puin gereduceerd. Het heeft ook talloze boekwinkels, uitgeverijen, bibliotheken en honderden onderwijsfaciliteiten beschadigd of vernietigd. Israël heeft alle vier universiteiten van Gaza aangevallen - waaronder de Islamitische Universiteit van Gaza, de oudste instelling voor hoger onderwijs in het gebied, waar onder andere generaties artsen en ingenieurs werden opgeleid - en campussen vernietigd voor het onderwijs van toekomstige generaties Palestijnen in Gaza.

Israël heeft vooraanstaande Palestijnse academici gedood, waaronder: Professor Sufian Tayeh, de voorzitter van de Islamitische Universiteit - een bekroond natuurkundige en UNESCO-leerstoel voor astronomie, astrofysica en ruimtewetenschappen in Palestina - die samen met zijn familie omkwam bij een luchtaanval; Dr. Ahmed Hamdi Abo Absa, decaan van de afdeling Software Engineering aan de Universiteit van Palestina, die naar verluidt werd doodgeschoten door Israëlische soldaten toen hij wegliep nadat hij was vrijgelaten na drie dagen van gedwongen verdwijning; professor Muhammad Eid Shabir, professor immunologie en virologie en voormalig voorzitter van de Islamitische Universiteit van Gaza, en professor Refaat Alareer, dichter en professor vergelijkende literatuur en creatief schrijven aan de Islamitische Universiteit van Gaza, werden beiden samen met familieleden door Israël gedood.

Israël heeft talrijke centra van Palestijns leren en cultuur beschadigd en vernietigd, waaronder: de Al Zafar Dmari Moskee en het Centrum voor Manuscripten en Oude Documenten; het Orthodox Cultureel Centrum; het Al Qarara Cultureel Museum; het Gaza Centrum voor Cultuur en Kunst; het Arabisch Sociaal Cultureel Centrum; de Hakawi Vereniging voor Cultuur en Kunst; en het Rafah Museum - Gaza's pas geopende museum voor Palestijns erfgoed, dat honderden culturele en archeologische objecten huisvest.

De aanvallen van Israël hebben niets overgelaten van de oude geschiedenis van Gaza: acht locaties werden beschadigd of vernietigd, waaronder de oude haven van Gaza (bekend als 'Anthedon Harbour' of 'Al Balakhiya') - de archeologische vindplaats van een 2.000 jaar oude Romeinse begraafplaats die zowel op de Islamitische Erfgoedlijst als op de voorlopige Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

Ook de 'Oude Stad' van Gaza-Stad werd door Israël verwoest, inclusief de 146 jaar oude historische huizen, moskeeën, kerken, markten en scholen. Het heeft ook Gaza's meer recente geschiedenis van hoopvollere tijden vernietigd, waaronder het Rashad al-Shawa Cultural Center - waar 25 jaar geleden een historische ontmoeting plaatsvond tussen de Amerikaanse president Bill Clinton en de Palestijnse president Yasser Arafat - en een belangrijk cultureel centrum voor de Palestijnen in Gaza, met zijn theater, bibliotheek en evenementenruimte.

Israël vernietigt het toekomstige academische en culturele potentieel van Gaza: samen met de 352 Palestijnse scholen die het heeft beschadigd of vernietigd, de 4.037 studenten en 209 leraren en onderwijzend personeel die het heeft gedood, naast de andere 7.259 studenten en 619 leraren die het verwond heeft.

Naar schatting heeft Israël 318 islamitische en christelijke religieuze plaatsen beschadigd of vernietigd, plaatsen verwoest waar Palestijnen al generaties lang hun erediensten houden. Samen met de vernietiging van de fysieke monumenten van de geschiedenis en het erfgoed van de Palestijnen in Gaza, heeft Israël geprobeerd om de Palestijnse mensen te vernietigen door wie dat erfgoed gevormd en gecreëerd werd: Gaza's gevierde journalisten, leerkrachten, intellectuelen en publieke figuren, artsen en verpleegkundigen, filmmakers, schrijvers en zangers, directeuren en decanen van universiteiten, hoofden van ziekenhuizen, vooraanstaande wetenschappers, taalkundigen, toneelschrijvers, romanschrijvers, kunstenaars en musici. Israël doodde en doodt nog steeds Palestijnse verhalenvertellers en dichters, Palestijnse boeren en vissers, naast Gaza's plaatselijke legendes, waaronder de 84-jarige Elham Farah, een telg uit één van Palestina's oudste christelijke families - en befaamd accordeonist en muzieklerares, die bij generaties Palestijnse muziekstudenten bekend stond als 'Moeder Oranje' vanwege haar rode haardos - zij werd doodgeschoten door een Israëlische sluipschutter buiten de Holy Family Church in Gaza-Stad, toen ze naar huis terugkeerde voor warme kleren en daar doodbloedde.

Net zoals Israël het officiële geheugen en de archieven van de Palestijnen in Gaza vernietigt door de archieven en monumenten van Gaza te vernietigen, vaagt het Palestijnse persoonlijke levens en privé-herinneringen weg, geschiedenissen en toekomsten door begraafplaatsen te bombarderen en plat te walsen, familiearchieven en foto's worden vernietigd, hele families die uit meerdere generaties bestaan worden weggevaagd en een generatie kinderen wordt gedood, verminkt en getraumatiseerd.

Het Israëlische leger vernietigt de gehele structuur en basis van het Palestijnse leven in Gaza. Israël legt de Palestijnse groep in Gaza daarmee opzettelijk levensomstandigheden op die gericht zijn op haar vernietiging.
8. Het opleggen van maatregelen om Palestijnse geboorten te voorkomen

Maandelijks bevallen meer dan 50.000 zwangere vrouwen in Gaza. Nu zijn deze zwangere vrouwen en hun pasgeboren baby's ontheemd, hebben geen toegang tot voedsel en water, onderdak, kleding, hygiëne en sanitaire voorzieningen en geen toegang tot gezondheidszorg. Artsen moeten normaal gesproken onnodige baarmoederverwijderingen uitvoeren bij jonge vrouwen die "leegbloeden" na de bevalling om hun leven te redden, waardoor ze geen kinderen meer kunnen krijgen. Pasgeborenen tot drie maanden oud sterven aan diarree, onderkoeling en andere vermijdbare oorzaken. Zonder essentiële apparatuur en medische ondersteuning hebben premature baby's en baby's met ondergewicht weinig tot geen kans om te overleven.

Waar om verzocht wordt

Na een gedetailleerde opsomming van het bewijs van de genocidale daden en bedoelingen van de Joodse staat, vraagt Zuid-Afrika het ICJ om te verklaren dat Israël als staat zijn verplichtingen als partij bij het Genocideverdrag niet is nagekomen door genocide te plegen op de Palestijnen in Gaza; dat Israël al zijn genocidale daden onmiddellijk moet staken; ervoor moet zorgen dat alle personen die deze daden plegen, samenspannen, pogen, ertoe aanzetten of er medeplichtig aan zijn, worden gestraft door Israëlische of internationale tribunalen; de bewijzen van genocide te verzamelen en te bewaren; te voldoen aan de verplichtingen tot herstel in het belang van de Palestijnse slachtoffers, zoals het toestaan van een veilige en waardige terugkeer van onder dwang verdreven of ontvoerde Palestijnen naar hun huizen en het zorgen voor de wederopbouw van wat het heeft vernietigd in Gaza; en garanties en waarborgen te bieden voor het niet herhalen van zijn schendingen van het Verdrag.

Verzoek om "Voorlopige Maatregelen"

Met het oog op de "voortdurende, extreme en onherstelbare schade die wordt geleden door Palestijnen in Gaza" en de flagrante schendingen door Israël van het Genocideverdrag, wordt in het verzoekschrift verzocht om de voorlopige voorziening van "Voorlopige Maatregelen" krachtens de regels en precedenten van het Internationaal Gerechtshof die dergelijke maatregelen toestaan wanneer ten minste enkele van de vermeende genocidale daden "binnen de bepalingen" van het Verdrag kunnen vallen. Zuid-Afrika betoogt dat de massamoord, de ernstige lichamelijke en geestelijke schade die werd toegebracht, het opzettelijk veroorzaken van levensomstandigheden die gericht waren op de vernietiging van de Palestijnen in Gaza, en het opleggen van maatregelen die bedoeld waren om geboorten binnen de groep te voorkomen, alle hiervoor in aanmerking komen.

Volgens Zuid-Afrika werd in eerdere uitspraken van het Internationaal Gerechtshof in genocidezaken van Kroatië en Bosnië tegen Servië gesteld dat andere methoden van fysieke vernietiging dan moord, die worden gebruikt om de dood van de leden van de groep te bewerkstelligen, "onder de bepalingen van het Verdrag kunnen vallen." Deze omvatten het onthouden van voedsel, medische zorg, onderdak of kleding, gebrek aan hygiëne, systematische verdrijving uit huizen, of uitputting als gevolg van lichamelijke inspanning, het onderwerpen van de groep aan een bestaansminimum; het niet voorzien in adequate medische zorg, en het in het algemeen creëren van omstandigheden die zouden leiden tot een langzame dood, zoals het gebrek aan voldoende voedsel, water, onderdak, kleding en sanitaire voorzieningen. De feiten die in het verzoekschrift van Zuid-Afrika worden beschreven, ondersteunen de bewering dat Israël al deze methoden van fysieke vernietiging heeft toegepast en dat waarschijnlijk zal blijven doen.

Als het Hof hiermee instemt, zou het aanzienlijke voorlopige maatregelen kunnen bevelen voordat de gegrondheid van Zuid-Afrika's vorderingen wordt behandeld.

Jurisdictie van het ICJ

Deze zaak komt voor het ICJ onder zijn jurisdictie inzake "Controversiële Zaken," op grond waarvan het ICJ in staat wordt gesteld om een geschil te behandelen tussen twee VN-lidstaten die ook partij zijn bij een verdrag dat een bepaling bevat waardoor, in het geval van onenigheid over de interpretatie of toepassing van het verdrag, één van hen het geschil aan het Hof kan voorleggen. Zuid-Afrika en Israël zijn beide lid van de VN en partij bij het Genocideverdrag, waarvan artikel IX bepaalt dat geschillen tussen verdragsluitende partijen betreffende de uitlegging, toepassing of uitvoering ervan, met inbegrip van de verantwoordelijkheid van een staat voor genocide, op verzoek van een van de partijen bij het geschil, aan het Internationaal Gerechtshof worden voorgelegd.

Zuid-Afrika stelt dat het Israël sinds 30 oktober herhaaldelijk duidelijk heeft gemaakt dat zijn acties in Gaza genocide vormen, het meest formeel en rechtstreeks door op 21 december een "Verbale Nota" te sturen naar de Israëlische ambassade in Zuid-Afrika. Op 17 november was Zuid-Afrika een van de vijf landen die de genocidezaak doorverwezen naar het Internationaal Strafhof. Hoewel Israël niet heeft gereageerd op de Verbale Nota, dient zijn publieke afwijzing van elke suggestie dat zijn aanvallen op Gaza voldoen aan de wettelijke definitie van genocide, of dat Israël zijn verplichtingen onder het Verdrag heeft geschonden, volgens de statuten en jurisprudentie van het Hof, om, volgens Zuid-Afrika, een wettelijk "geschil" vast te stellen over de interpretatie en toepassing van het Verdag en de jurisdictie van het Hof om de zaak voor het Hof voor te leggen en waarover het Hof kan beslissen. Het lijkt een sterk argument voor rechtsbevoegdheid in te houden, terwijl de aanvankelijke verklaring van Israël, hoewel kort en voorlopig, de vorderingen van Zuid-Afrika als "ongegrond" betwistte, maar de bevoegdheid van het Hof niet leek te betwisten.

Mogelijke uitkomsten en gevolgen

Voor wat de gegrondheid van de vorderingen betreft, hebben de Zuid-Afrikaanse advocaten de genocidale daden en bedoelingen van Israël overtuigend aangetoond, evenals de verzochte voorlopige voorzieningen. Zuid-Afrika staat niet alleen. De presidenten en andere staatsfunctionarissen van Algerije, Bangladesh, Bolivia, Colombia, Cuba, Egypte, Honduras, Iran, Irak, Jordanië, Libië, Maleisië, Namibië, Pakistan, Syrië, Turkije, Tunesië en Venezuela - staten die alle partij zijn bij het Genocideverdrag - hebben, volgens het verzoekschrift, de acties van Israël als genocide omschreven of daarnaar verwezen. Zij zouden Zuid-Afrika's zaak voor het Internationaal Gerechtshof kunnen steunen.

Als lid van de VN is Israël verplicht om de uitspraak van het ICJ na te leven in elke "controversiële zaak" waarbij het partij is. Als het dat niet doet, kan een beroep worden gedaan op de Veiligheidsraad, die kan beslissen over maatregelen die moeten worden genomen om het vonnis ten uitvoer te leggen. Natuurlijk hebben de Verenigde Staten Israël in de Veiligheidsraad al vaak beschermd met hun veto en het is heel goed mogelijk dat ze dat opnieuw zullen doen in het geval van Voorlopige Maatregelen, of een voor Israël nadelige uitspraak in de bodemprocedure. Welzeker, Israël negeerde het niet-bindende advies van het Hof uit 2004 dat de afscheidingsmuur illegaal was, een advies dat was uitgebracht onder de bevoegdheid van het Hof op grond van "adviesprocedures." Maar dat was iets anders dan de bindende uitspraak waarmee Israël in dit geval te maken kan krijgen onder de jurisdictie van het Hof op grond van een "Controversiële Zaak." En in dat geval ging het om een muur. Het zou anders kunnen liggen met genocide, vooral als het om een unanieme uitspraak gaat die net zo grondig gedocumenteerd en gemotiveerd zou zijn als Zuid-Afrika's verzoekschrift.
Over de auteur:
Robert Herbst is een burgerrechtenadvocaat. Hij is co-voorzitter van het bestuur van ICAHD-USA en was chapter coördinator voor Westchester Jewish Voice for Peace van 2014-2017. Hij heeft gediend als onafhankelijk onderzoeker en aanklager voor het Sierra Leone-tribunaal en het Internationaal Restmechanisme van het Rwandatribunaal.
Zie: https://mondoweiss.net/2023/12/south-africa-appeals-to-the-international-court-of-justice-stop-israels-genocide-in-gaza/