john f kennedy
In memoriam. John F. Kennedy (29 mei 1917 – 22 november 1963).