Afbeelding
Ik denk ik word vandaag maar een beetje Bijbels. Zoals velen van jullie weten was mijn allereerste boek een toelichting op Openbaring getiteld The Noah Syndrome. Ik was volkomen getroffen door het feit dat de beschrijvingen van de vermeende "Johannes van Patmos" zo lijken op de taferelen van de Plagen van Egypte zoals verhaald in Exodus en zo begon mijn onderzoek naar grote natuurrampen, Aardveranderingen enzovoort. Dat was midden jaren 80; sindsdien is er heel wat gepasseerd en mijn recentste boek, Comets and the Horns of Moses beslaat het onderwerp op breder vlak met wetenschappelijke ruggesteun voor wat er waarschijnlijk in de niet-zo-verre toekomst op Aarde zal komen. Mijn onderzoeksassistent, Pierre Lescaudron, schreef daaropvolgend Earth Changes and the Human-Cosmic Connection gebaseerd op bepaalde ideeën die zich ontwikkeld hadden in "Comets and the Horns..." en die hij veel beter begreep dan ik, dus zei ik: schrijf jij het maar!".

Hoe dan ook, terwijl de gruweldaden dagelijks op onze planeet toenemen lijkt het er steeds meer op alsof ik wakker ben geworden in een nachtmerrie vanwege de psychopathie die op bijna globale schaal door het dolle heen is; terwijl ik het getouwtrek tussen Israël en de VS, Israël en Gaza, de VS en Rusland observeer, de manipulaties van de VS in Oekraïne; Oekraïne tegen zijn eigen mensen, oorlogen in Afrika, ISIS in Irak, het groeiende gevaar van Ebola (en waarschijnlijk wordt het nog erger); de voortgang van globale klimaatverandering (niet opwarming, maar een naderende ijstijd) brandend, exploderend, vernietigend; schiet er een ding steeds door mijn hoofd; Openbaring Hoofdstuk 18. Ook al zijn de religieuze delen van de Bijbel, al dat God zei/deed spul mijns inziens kolder, denk ik nog steeds dat er sommige fundamentele teksten zijn die gebruikt werden om het joden- en christendom/islam te creëren en die teksten zijn beschrijvingen van waarachtige gebeurtenissen - cataclysmische voorvallen van dien aard zoals we sinds de vernietiging van Rome door gelijksoortige processen niet meer gezien hebben. Dus zelfs als het boek Openbaring waarschijnlijk veel later geschreven is, (en ik denk niet dat Jehovah/Yahweh/elke andere God iets doet en ik denk dat 'engelen' eigenlijk beschrijvingen zijn van kometen) denk ik wel dat het mogelijk is dat het Informatie-Fundament schrijvers kan informeren en inspireren op manieren die we niet begrijpen. Oftewel, literaire voorafschaduwing die onbekende kenmerken van het Kosmische Informatieveld navolgt, zou een valide 'channel' van waarachtige profetie kunnen zijn.

Bijvoorbeeld, in 1898, veertien jaar voorafgaand aan de ramp met de Titanic schreef Morgan Robertson een boek Futility, or the Wreck of the Titan [De futiliteit, of het wrak van de Titan ] genaamd. Dit verhaal presenteert een enorm Brits passagiersschip dat onzinkbaar werd geacht en te weinig reddingsboten had. Op een reis in de maand april botste de Titan tegen een ijsberg in het Noord-Atlantische gebied, zonk en verloor bijna iedereen aan boord. Toen op precies dezelfde tijd dat de Titanic zonk lag de 1 mei 1912 uitgave van The Popular Magazine [Het populaire tijdschrift] in de winkels. Het bevatte het korte verhaal "The White Ghost of Disaster" [De witte geest van de catastrofe], die de botsing van een oceaanlijner met een ijsberg in de Atlantische Oceaan beschreef en het daaropvolgende zinken ervan. Het verhaal door Mayn Clew Garnett (pseudoniem van schrijver van zeeverhalen T. Jenkins Hains) zorgde voor, overbodig om te vermelden, een kleine sensatie. En nog meer: in 1912 publiceerde de Duitse Berliner Tageblatt krant een geserialiseerde roman geschreven door Gerhard Hauptmann (die later in dat jaar de Nobelprijs voor de Literatuur zou ontvangen), dat liep van 9 januari tot 24 april. Een maand voor de noodlottige eerste reis in april van de RMS Titanic werd het verhaal ook als de roman Atlantis door S. Fischer Verlag gepubliceerd. Atlantis is een romantisch verhaal dat zich afspeelt aan boord van de fictieve oceaanlijner Roland dat toevalligerwijs ook gedoemd is tot een gelijksoortig lot als dat van de RMS Titanic. Deze literaire voorafschaduwing van de ramp met de Titanic kreeg destijds behoorlijk wat aandacht.

Ik denk niet dat die hierboven genoemde individuen die die verhalen schreven deel uitmaakten van een complot noch deden ze voorspellingen; tenminste niet voor zover ze wisten! Maar een dergelijk iets - bijna buitensporige "synchroniciteiten" - doen zich keer op keer op keer voor. (Nog een voorbeeld zouden de overeenkomsten tussen de sluipmoorden op Lincoln en Kennedy zijn. Zoek het op.) Dus, er is niet slechts een "literaire" voorafschaduwing, er is werkelijk iets vreemds aan onze realiteit wat ons te boven gaat.

Deze ver-antwoord-elijkheid van onze Cosmos draait aardig om het punt dat vele oude auteurs probeerden te maken toen ze over goden en engelen schreven die boosaardige mensen vernietigden; naar mijn mening zijn deze "goden en engelen" zoiets als Tevoorschijn Tredende Archetypes van het Kosmische Informatieveld. Als de mensheid dit doet, dat en het andere, kan het een archetypisch veld betreden en als dat eenmaal getriggerd wordt is er geen weg terug: de dynamiek ontrolt zich tot het einde. Misschien verklaart het gedeeltelijk waarom de geschiedenis zich lijkt te herhalen?

Dat gezegd hebbende lijkt het me, als een levenslange student van Geschiedenis, dat de volkeren van de Aarde een Kosmisch Informatie Archetype bij de staart hebben gegrepen en het is veel erger dan de spreekwoordelijke tijger. Laat me proberen om een beetje specifieker te zijn: de begeleiding van psychopaten gevolgd hebbende is de mensheid nu naar de rand van de afgrond geleid, op de bodem ziet men slechts 'vuur en zwavel'. Het ziet er echt niet goed uit. Terwijl de dramatis personae - de psychopaten aan de macht - consistent zijn gedurende de tijdlijn van de geschiedenis veranderen en verplaatsen de acteurs zich als kwik achter hun maskers.

Al gedurende 100 jaar is de VS nu de voornaamste archetypische psychopaat op de planeet; en de VS bestaat uit psychopaten van alle voorgaande "belangrijkste psychopaten" van andere naties en Imperiums die op verschillende tijden de laatste 2000 jaar overheersten. De VS psychopaat is slechts groter en valser dan diegenen die hem voorgingen overwegend omdat het heerschappij heeft tijdens een periode in de geschiedenis waar dergelijke overmacht wereldwijd kan worden, in het bijzonder in ons huidig 'high-tech' 'informatietijdperk'. En zodoende, ook al schreef de auteur van Openbaring over een oude stad, of gebruikte een oude stad als een truc om op een veel later tijdstip een politiek statement te verbloemen wil ik graag voorstellen - zoals in mijn boek The Noah Syndrome - dat 'Babylon de Grote', het onderwerp van het 18de hoofdstuk van Openbaring een literaire voorafschaduwing is van het omhoogstijgen naar de macht van de Verenigde Staten... en... zijn Einde.

Dus, zonder verdere omhaal presenteer ik de tekst voor inzage en overdenking.
Babylon Is Gevallen

1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. 2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden. 6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in.

7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: IK ZIT ALS EEN KONINGIN EN BEN GEEN WEDUWE en ik zal zeker geen rouw zien.

8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

9 En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. 10 Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.

11 En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt: 12 koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, 13 en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.

14 En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden.

15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, 16 en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. 17 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan,

18 en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? 19 En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest. 20 Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken.

21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden. 22 En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. 23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. 24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.