captain america
Amara noemde zichzelf spiritueel genezeres, bedreven in diverse esoterische technieken, zoals holografische resonantie en cathartisch loslaatwerk. Ze leek wijs en bemoedigend. Het kostte me jaren om de achterbakse egoïst te zien die achter haar mystieke new age façade schuilging. Tegen de tijd dat ik wakker werd om de waarheid onder ogen te zien, kwam ik erachter dat ze mijn naam besmeurde bij cliënten die ik haar kant op stuurde en herkende ik hoe haar 'inspirerende mentorschap' was ontworpen om mij mijn macht te ontnemen. Toen ze probeerde me terug te lokken met haar verleidelijke ouvertures van berouw, weigerde ik toe te happen.

Deze harde les leerde ik uiteindelijk na tien jaren van vriendschap.

Mensen zoals ik, die in hun kindertijd waren klaargestoomd om narcistisch te worden, probeerden wanhopig het verraderlijke patroon te doorbreken om ten prooi te vallen aan kwaadaardige narcisten. Ondanks onze inspanningen kwamen we onvermijdelijk in een kwellende fase van herstel, waarin we de meer geraffineerde, schijnbaar altruïstische, 'speciale', succesvolle en zelfs 'spirituele' narcisten aantrokken.

Verstrikt in het nauwgezet uitwieden van de flagrante tekenen van narcisme, zoals lastercampagnes, karaktermoord en niet aflatende leugens, verloren we de subtiele genuanceerde en heimelijke manieren waarop narcisten manoeuvreren uit het oog. Wanhopig proberend om aansluiting te vinden bij vriendelijke mensen met een goed karakter, vielen we voor de verraderlijke truc van opzichtige 'goedheid' en morele superioriteit. Als magneten werden we aangetrokken tot diegenen, die zich strategisch altruïstisch en moreel gedroegen om zo de overhand over ons te krijgen.

Deze uitzonderlijk onbaatzuchtige mensen, die zeer bedreven zijn in deugdsignalering alsmede in grootspraak, staan bekend als heimelijke narcisten en ambiënte misbruikers.

De prominente beweringen van morele waarden en filantropische activiteiten om een (vals) gevoel van veiligheid te geven en bewondering en vertrouwen te vergaren, vormen een beschrijving van deugd signalering en gewichtigdoenerij. In het bijzonder, als een narcist deugd signaleert, zal hij openlijk zijn morele waarden uitdragen, terwijl hij de aandacht vestigt op diegenen 'daarbuiten', die moreel gebrekkig zijn. Op dezelfde manier kan de deugd signalering gedrag benadrukken, zoals vrijwilligerswerk of spirituele neigingen, dat hun morele superioriteit te onderbouwt.

Gewichtigdoenerij wijst op de morele "zeepkist" van zelfpromotie. Strijders voor sociale rechtvaardigheid zijn vaak een voorbeeld hiervan, omdat zij rechtschapen een progressieve zaak promoten, terwijl zij de mogelijkheden voor een zinvolle dialoog smoren.

Gewichtigdoenerij en deugd signalering zijn verweven met de narcistische neiging tot gaslighting (psychische mishandeling) en het creëren van cognitieve dissonantie. Gaslighting is een term die verwijst naar valse informatie, welke opzettelijk gefabriceerd is en aan het slachtoffer wordt gepresenteerd om deze te laten twijfelen aan zijn geheugen en percepties.

Het is de schijn van goedheid, eerlijkheid en vrijgevigheid die vertrouwen wekt en controle verzekert, zodat wanneer er geringschattend wordt gereageerd en spot wordt geuit, dit wordt verhuld als goedbedoelde opbouwende kritiek. Sterker nog, het is de "hypergevoeligheid" en paranoia van het slachtoffer welke als kenmerkende reden wordt aangehaald voor alle misverstanden.

Hoe waardiger en goedbedoelender de narcist lijkt, des te meer de snode agenda's verborgen en gemaskeerd blijven. Door het doelwit te verleiden en te desoriënteren met grandioze verkondigingen van deugdzaamheid wordt het noodzakelijke overwicht verzekerd, dat nodig is om de eigenwaarde van het doelwit te 'beheersen' en te verminderen. Dit bevordert de drijfveer van de narcist om op sadistische wijze zijn slachtoffer te vernietigen.

Een van de vele redenen waarom we voor deze verraderlijke mensen zwichten, is de collectieve toewijding aan moreel relativisme. De narcist maakt gebruik van de vooronderstelling, dat morele principes "relatief" zijn ten opzichte van overtuigingen en ervaringen. Er is geen stelregel van goed of fout, er is alleen iemands persoonlijke oordeel. Dit is een handige manier om zichzelf vrij te pleiten van wangedrag, vooral als men gelooft dat het doel de middelen heiligt. Deze solipsistische visie beweert, dat iemands werkelijkheid en waarheid uitsluitend afhankelijk zijn van zijn verstand. Alleen het zelf bestaat. Vandaar dat als ik denk dat het moreel is, dan is het dat ook.

Narcisten verzinnen verhaallijnen welke een menslievende agenda weerspiegelen en spuwen dan op sluwe wijze verwarrende woorden en formuleringen uit, welke wreedheid en verdorvenheid legitimeren.

Een narcist is bijvoorbeeld bedreven in het overtuigen van iemand van wie hij romantische energie ontvangt, dat ware liefde geen eisen aan hem stelt. Bovendien is elke indicatie van onzekerheid of twijfel slechts een weerspiegeling van de tekortkomingen van het doelwit. De notie van absolute regels in de liefde worden belachelijk gemaakt als zijnde naïef en beperkend. Iemand die niet zo stevig in zijn schoenen staat zal zich aanpassen aan dit verhaal en zal gewillig veranderen in een afhankelijk doetje, popelend om te voldoen aan alle bevelen die de narcist oplegt.

Als we dit in de uitgebreidere arena plaatsen van de verering van celebrities, de strijders voor sociale rechtvaardigheid en de politiek, wemelt het van deugd signaleerders en opscheppers. Hier zien we 'deugdzame liberale' plutocraten die het milieu, economische gelijkheid en wereldvrede aanprijzen. Het zijn doortrapte praatjesmakers.

Een overschot aan rijkdom en het afschuwelijke gedrag van deze rijke elitisten wordt verblind door groepsdenken. Vandaar dat hun 'doe-als-ik-zeg, niet-als-ik-doe' acties worden toegestaan. Primitieve cognitieve vooroordelen en een afwezigheid van morele absolute waarheden, geven de charismatische narcist vrij spel om hypocrisie en verdorven agenda's te verkondigen.

Edward Bernays, neef van Sigmund Freud en bekend als de vader van de public relations, was een pionier in het manipuleren van de massa's door middel van PR-campagnes, welke gebruik maakten van de verpersoonlijking van archetypische motieven; doelgerichte symbolische patronen die inspelen op collectieve aangeboren verlangens. Joseph Goebbels, de minister van propaganda voor het Derde Rijk, creëerde een Führer cultus gebaseerd op de werken van Bernays.

Bernays schreef in Propaganda: "In bijna elke handeling in ons dagelijks leven, in de politiek of in het zakenleven, in ons sociaal gedrag of in ons ethisch denken, worden we gedomineerd door een relatief klein aantal personen...die de mentale processen en sociale patronen van de massa's begrijpen. Zij zijn het die aan de touwtjes trekken welke de publieke opinie beheersen."

Hetgeen Bernays verkondigt is bekende kost voor narcisten die deugdzaamheid en dikdoenerij uitdragen. De techniek van een verheerlijkte persoonlijkheid boort het onbewuste van de doelwitten aan, boeit hen en beheerst hen door eenvoudigweg voor te stellen wat gewenst is. We zien dat zulks bereikt wordt door middel van merkontwikkeling, marketing en reclame, de productie van trends, iconische personen en doelen.

Narcisten gaan uit van de grondgedachte, dat wij zien wat we willen zien en dat we zien wat de machthebbers willen dat we zien. Dit staat bekend als "bevestigingsvooroordeel".

De gerichtheid op de 'waarheid', die elk concreet bewijs verwerpt dat in strijd is met de voorgeschreven visie komt tot uiting in de mythologisering van narcistische persoonlijkheden. Het collectieve verlangen om te ontsnappen aan de beperkingen van de menselijke natuur voedt deze neiging tot blinde verheerlijking van hooggeplaatste personen.

Een voorbeeld hiervan is BBC ster en filantroop Jimmy Savile. Savile werd geridderd door koningin Elizabeth en Paus Johannes Paulus II, was bevriend met de koninklijke familie en de Thatchers, fervent pedofiel, seksueel roofdier en necrofiel. Maar in de ogen van het publiek conformeerde hij zich aan een beeld van goedheid en deugdzaamheid.

Op dezelfde wijze verhult het romantiseren van de Britse koninklijke familie een verderfelijk verleden van schaamteloze steun aan Hitler en het nazi-regime, evenals omvangrijke koloniale tirannie in India en het profiteren van de Afrikaanse slavenhandel.

Om de handelwijze van deugdzaamheid en grootspraak duidelijk te doorzien, moeten we bereid zijn om kritisch na te denken. De objectieve analyse en evaluatie van het gedrag van een individu vereist, dat wij morele standaarden vaststellen waarop wij anderen kunnen aanspreken. Het vereist van ons dat we op een intelligente manier op onze hoede zijn bij het verzamelen van informatie, zodat we weloverwogen en grondige conclusies kunnen trekken. Het vereist ook inzicht in de duistere kant van de menselijke natuur en het onderkennen van trends door de geschiedenis heen.

Wellicht het meest belangrijk bij het onderscheiden van de gangbaarheid van deugd signalering en grootspraak, is het vaststellen van de intentie achter de daden. De intentie, niet alleen het gedrag, is wat werkelijk integriteit aanduidt. Het zien van de waarheid achter motieven, of het nu gaat om een individu of een ideologie, dwingt ons vaak illusies te door te prikkenb. Dit vergt moed en de veerkracht om alleen te staan. Alleen dan kunnen we vaststellen wat echte goedheid is.

Zie: https://medium.com/invisible-illness/the-virtuous-narcissist-6b753883dab4