Galton
© Wikimedia Commons/KJN

Matt Ehret zet de oorzaak uiteen van de opkomst van de perversie van de wetenschap welke bekend staat als "eugenetica" als een nieuwe wetenschappelijke religie in de 19e eeuw.


De wereld van vandaag bevindt zich in de greep van twee mogelijke toekomsten: aan de ene kant heeft een een multipolair verbond ter verdediging van soevereine natiestaten zich georganiseerd rond een model van denken op lange termijn, wetenschappelijk optimisme en win-win samenwerking, terwijl een unipolair model van een wereldregering, ontvolking en zero-sum denken (Red.: er kan maar één soort denken zijn) een programma van Grote Resets, gecontroleerde pandemieën en oorlog voortstuwt.

Inzicht verwerven in deze twee tegengestelde modellen is nu belangrijker dan ooit tevoren en een belangrijke punt om te beginnen is de verontrustende geest van de Grote Reset Architecten, die vandaag de samenleving in een "Vierde Industriële Revolutie" voortduwen waarin men gelooft, dat automatisering en Kunstmatige Intelligentie het overgrote deel van de mensheid overbodig zullen maken. Zoals Yuval Harari, ster filosoof van het World Economic Forum, deze vooruitzichten herhaaldelijk heeft beschreven:
"Technologie kan de menselijke samenleving en de betekenis van het menselijk leven op talloze manieren ontwrichten, variërend van het ontstaan van een wereldwijde nutteloze klasse tot de opkomst van datakolonialisme en digitale dictaturen."
In het eerste artikel van deze serie besprak ik de reorganisatie van de eugenetica beweging na de tweede wereldoorlog, toen deze Sir Julian Huxley's eis opvolgde dat "het ondenkbare opnieuw denkbaar moest worden gemaakt".

In dit tweede deel zullen we iets verder teruggaan in de tijd om beter te begrijpen wat de oorzaak was van de opkomst van de perversie van de wetenschap welke bekend staat als "eugenetica" als een nieuwe wetenschappelijke religie in de 19e eeuw, voordat we verder gaan met deel drie (Van Russell tot Wiener: De opkomst van Cybernetica en Transhumanisme).

Het Gesloten Systeem van Assumpties van het Sociaal-Darwinisme

Er zijn een paar fundamentele dingen die begrepen moeten worden omtrent de wetenschap van de eugenetica, ook wel bekend als "de wetenschap van het zuiveren van de menselijke genenpoel van ongewenste vervuiling", welke aan het einde van de 19e eeuw ontstond.

Deze "wetenschap" ontstond uit de toepassing van Darwin's theorieën van natuurlijke selectie en "overleven van de best aangepasten" op het uitwieden van ongeschikten uit de menselijke samenleving en ging uit van bepaalde fundamentele vooronderstellingen, waarvan niet de minste als volgt luidden:
1) dat de mensheid een systeem is dat volledig gevormd is door materiële krachten van omgevingsbeperkingen en genetica,

2) dat dit systeem fundamenteel gesloten is en dus entropisch (onderworpen aan onveranderlijke wetten van afnemende meeropbrengsten geleid door een onvermijdelijke warmtedood,

3) dat de scheppende kracht van genetische mutaties waardoor het verschijnen van nieuwe biologische mechanismen wordt aangestuurd, fundamenteel willekeurig was, en

4) dat deze willekeur alleen kan worden overwonnen door de opkomst van een nieuw tijdperk van sociale ingenieurs die de mensheid op alle vlakken aansturen, economisch, psychologisch, cultureel en zelfs genetisch.
De oprichter van de school, Sir Francis Galton (neef van Charles Darwin), mijmerde in 1905 over het toekomstige tijdperk waarin de eugenetische wetenschap de godsdiensten van de wereld zou vervangen: "Het is gemakkelijk om de verbeelding de vrije loop te laten bij de veronderstelling van een hartgrondige aanvaarding van eugenetica als een nationale religie".
Darwin trio
© Unknown
Het Einde van de 19e Eeuw: Een Botsing van Twee Systemen

De grensverleggende doorbraken in de wetenschap en staatmanschap aan het eind van de 19e eeuw leidden tot een nieuw petrochemisch/elektronisch tijdperk. Nieuwe ontdekkingen in de atoomfysica door Beckerel, Roentgen, Curie, Rutherford, Planck en Einstein, veranderden daarnaast de idee van de mensheid aangaande ruimte, tijd, energie en materie. De praktische toepassing van deze ontdekkingen in de vorm van wetenschappelijke en technologische vooruitgang ten dienste van de mensheid vernietigde snel de grondslagen van Thomas Malthus' veronderstelde "wetten van de bevolking", welke ervan uitgingen dat de menselijke uitvindingen nooit de grenzen van de natuur konden overtroeven en altijd een "wetenschappelijk priesterschap" nodig maakten ter beheersing van de bevolkingsgroei buiten de controle van de naties.

Ondanks het feit dat een oprechte hoop op een nieuw tijdperk van ontdekking en vooruitgang zich verwezenlijkte, speelde er iets duisters.

Op dat moment trachtten leidende krachten die het Britse Rijk vertegenwoordigden een existentieel dilemma op te lossen: Nationale Soevereiniteit had zich veel sterker bewezen dan verwacht door de in Londen gecentreerde oligarchie van financiers en er was iets nieuws aan het ontstaan dat mogelijk systemen van Hobbesiaanse "zero-sum" geopolitiek voor altijd zou kunnen ondermijnen.

Het behoud van de unie, grotendeels dankzij een strategische alliantie tussen Rusland en de VS, resulteerde in een grote nederlaag voor de Britse strijdkrachten, zowel in de Londense City als op Wall Street, de slavocratie van het Zuiden en Brits Canada. Er ontstond al rap een nieuw wereldsysteem toen staatslieden die Lincoln aanhingen snel het "Amerikaanse Systeem van Politieke Economie" overnamen om hun naties te bevrijden van de manipulatie van het Britse Rijk. Waar het Amerikaanse systeem fundamenteel open was - gebaseerd op onbegrensde technologische vooruitgang en de onderwerping van geld aan nationale soevereiniteit - was het Britse systeem fundamenteel gesloten, gebaseerd op de verering van en controle over geld door particuliere financiers, schuldslavernij en speculatie. Waar de één zich richtte op productie, plunderde de ander slechts op parasitaire wijze.
4 guys one brown
Henry C Carey (leidend economisch adviseur van Abraham Lincoln) maakte deze tweedeling expliciet, toen hij het mondiale karakter van de op handen zijnde Amerikaanse burgeroorlog voorzag, uitgewerkt in zijn Harmony of Interests uit 1852:
"De wereld ziet zich geconfronteerd met twee systemen; het ene streeft naar een toename van het aantal personen en kapitaal dat gemoeid is met handel en transport en dus naar een afname van het aandeel dat gemoeid is met de productie van goederen waarmee handel gedreven kan worden, met noodzakelijkerwijs een verminderde opbrengst voor de arbeid van allen; terwijl het andere streeft naar een toename van het aandeel dat zich bezighoudt met productiewerk en een afname van het aandeel dat zich bezighoudt met handel en transport, met een grotere opbrengst voor allen, waardoor de arbeider een goed loon krijgt en de eigenaar van kapitaal een goede winst... De ene kijkt naar pauperisme, onwetendheid, ontvolking en barbarij; de andere naar toenemende rijkdom, comfort, intelligentie, samenwerking en beschaving. De een kijkt naar universele oorlog, de ander naar universele vrede. Het ene is het Engelse systeem; het andere mogen we met trots het Amerikaanse systeem noemen, want het is het enige dat ooit bedacht is met de bedoeling om de toestand van de mens over de hele wereld te verbeteren en gelijk te trekken."
In 1872 gaf Carey leiding aan een internationale groep economen die tientallen regeringen hielpen bij de invoering van dit systeem en schreef een anti-Malthusiaans economisch traktaat met de titel Eenheid der Wet. Hierin zette de grote econoom volledig zijn alomvattende theorie van de economische wetenschap uiteen als een niet-nul-som systeem van samenwerking en creatieve groei tussen grote culturen:
"De grote naties der aarde zouden elk en allen moeten profiteren van de ontwikkeling van de krachten, mentaal en fysiek, van elk en ieder ander; elk en allen groeiend in kracht voor zelfsturing naarmate elk en ieder ander meer en meer kracht verkrijgt voor het controleren en sturen van de grote natuurlijke krachten; de harmonie van alle internationale belangen zou net zo perfect en volledig moeten zijn als die van de individuen waaruit naties zijn samengesteld."
Tegen 1890 werd Carey's optimistische visie op een nieuw tijdperk voor de beschaving prachtig verwoord door Colorado's eerste gouverneur en Lincolns voormalige lijfwacht William Gilpin, wiens Cosmopolitan Railway uit 1890 diepgaande studies bevatte van spoorwegprojecten welke alle delen van de wereld verenigden onder een nieuwe cultuur van wetenschappelijke en technologische vooruitgang voor allen. Gilpin was expliciet van mening dat dit systeem zou worden gefinancierd door nationale banken die productief krediet op lange termijn zouden genereren, protectionisme en universeel onderwijs voor het welzijn van eenieder en allen.
gilpin map
Gilpin schreef over deze toekomstige post-koloniale wereld:
"De wapens van wederzijdse slachting worden weggeslingerd; de bloeddorstige hartstochten worden beteugeld, een meerderheid van de menselijke familie blijkt de essentiële leer van het christendom IN DE PRAKTIJK te aanvaarden... Er wordt ruimte ontdekt voor industriële deugd en industriële kracht. De beschaafde massa's van de wereld ontmoeten elkaar; zij zijn wederzijds verlicht en verbroederen zich om de menselijke relaties te herstellen in harmonie met de natuur en met God. De wereld is niet langer een militair kamp, dat slechts wordt gevoed door de militaire principes van willekeurig geweld en slaafse onderwerping. Een nieuwe en grootse orde in menselijke aangelegenheden komt voort uit deze immense gelijktijdige ontdekkingen en gebeurtenissen."
Het Rijk Slaat Terug

Rijken verdwijnen nooit zonder slag of stoot en het Britse Rijk vormde daarop geen uitzondering. Voordat de door de Britten geregisseerde burgeroorlog in de VS was afgelopen, werd in het ideologische zenuwcentrum van Cambridge en de Royal Society een nieuwe imperiale grootse strategie geformuleerd.

Uit deze netwerken vloeide een nieuw soort imperiaal management voort in de vorm van Huxley's X Club (ca.1865) onder leiding van een jonge getalenteerde misantroop genaamd Thomas Huxley (alias: "Darwin s Bull Dog"), die de opdracht had een nieuwe grootse strategie te formuleren voor het behoud van het rijk.

In de wetenschap dat de belangrijkste waarde van oorlogvoering wordt gevonden in de wetenschappelijke opvattingen van de maatschappij (omdat onze norm voor politieke zelf-regulering uiteindelijk gebaseerd wordt op en geïnformeerd wordt door normen en wetten uit de natuur), streefde Huxley's X Club naar het verenigen van alle belangrijke takken van de natuurkunde, biologie, economie en sociologie onder één enkele samenhangende interpretatie, gebaseerd op gradualistische, descriptieve, reductionistische wetenschap. Dit zou een nieuwe verenigde, intern consistente wetenschap zijn welke het bewijs zou leveren van alle creatieve sprongen die de hele levende en niet-levende natuur vormgeven. Deze groep realiseerde zich dat als de natuur gemodelleerd kon worden als een gesloten, aftakelend en willekeurig proces, zij ook verstoken zou zijn van enig werkelijk begrip van principe, rechtvaardigheid of moraliteit. Dit zou een opvatting van de natuur zijn waarmee rijken voor altijd de uitbuiting van hun slachtoffers zouden kunnen rechtvaardigen.

Huxley's X Club
Hoewel de theorieën van Malthus (en hun economische uitvloeisels in de werken van Mill, Smith en Ricardo) vroeger het werk hadden verricht van het "wetenschappelijk rechtvaardigen" van het imperium, was er iets meer verfijnds nodig omdat de wereld het bedrog snel doorzag, zoals Carey aantoonde in zijn alom gelezen "Unity of Law" (1872):
"Mr. Malthus vond een bevolkingswet uit om de rijken en machtigen te ontlasten van alle verantwoordelijkheid voor de bestaande toestand; hij verzekerde hen dat de armoede en ellende waarmee zij overal omringd waren het gevolg waren van het feit dat de Schepper grote aantallen mensen op aarde had gezet voor wie Hij geen tafel had voorzien om aan te eten, geen materialen om hen te kleden; Daarmee werd de theorie geleverd aan de hand waarvan latere schrijvers in staat werden gesteld om, zoals zij veronderstelden, te bewijzen dat de mens op de Britse eilanden "een drug" en de "bevolking een plaag" was geworden. "
Om de nieuwe imperiale grootse strategie in de praktijk te brengen, werden binnen korte tijd twee nieuwe denktanks in het leven geroepen.

De eerste van de twee heette de Fabian Society, opgericht in 1884 door een nest eugenetica-minnende intellectuelen onder leiding van Sidney en Beatrice Webb naast "slacht nutteloze eters" George Bernard Shaw. Spoedig trok de groep vooraanstaande imperiale grootheden aan, waaronder Thomas Huxley's leerling H.G. Wells, Lord Halford Mackinder, John Maynard Keynes en Lord Bertrand Russell. De groep richtte spoedig een school op waar getalenteerde jonge leden van de wereldelite werden geïndoctrineerd, de London School of Economics.

In 1902 werd in Oxford een tweede denktank opgericht, de Round Table Group, onder leiding van de "raspatriotten" George Parkin en Lord Alfred Milner. Al snel ontstonden er filialen van "Ronde Tafels" in het gehele Angelsaksische Gemenebest, zoals beschreven in het postuum gepubliceerde Anglo-American Establishment van professor Carrol Quigley. De groep werd gefinancierd door het fortuin van de racistische diamantmagnaat Cecil Rhodes en het mandaat werd weergegeven in Rhodes' testament van 1877:
"Laten we eenzelfde soort genootschap oprichten, een Kerk voor de uitbreiding van het Britse Rijk. Een vereniging welke haar leden in elk deel van het Britse Rijk zou moeten hebben, werkend met één doel en één idee. We zouden haar leden op onze universiteiten en scholen moeten plaatsen en moeten toekijken hoe de Engelse jeugd door hun handen gaat. Slechts één op de duizend zou misschien de geest en de gevoelens hebben voor zo'n doel, hij zou op alle manieren moeten worden beproefd, hij zou moeten worden getest of hij volhardend is, welbespraakt, onverschillig voor de kleine details van het leven, en als hij dat blijkt te zijn, dan gekozen en door een eed gebonden om voor de rest van zijn leven in zijn land te dienen. Indien zonder middelen zou hij door het Genootschap moeten worden ondersteund en naar dat deel van het Rijk worden gezonden waar men hem nodig achtte."
Eugenics Right, Left group of 10
The Rhodes Trust vestigde zich in Oxford waar jong talent uit het hele Gemenebest al snel gehersenspoeld werd met een studiebeurs van Rhodes om een nieuwe generatie van imperiale hogepriesters te worden, geleid door Rhodes' edict dat een nieuwe Kerk van het Britse Rijk moest worden opgericht. Deze denktanks zouden het Britse beleid coördineren met een tweeledig doel:

1) de vernietiging van alle creatieve open systeemgedachten in de politieke economie en wetenschap
2) de onderwerping van het ras aan een nieuwe wereldwijde feodale orde onder leiding van een meesterklasse.

In zijn manifest getiteld Imperial Federation (1892) schreef de man die medeoprichter en directeur van de Rhodes Trust zou worden (George Parkin), over de onvermijdelijke ineenstorting van het imperium, tenzij de "ontbindende krachten" van soevereine natiestaten konden worden vernietigd:
"Heeft ons vermogen tot politieke organisatie de uiterste grens bereikt? Voor het Britse volk is dit de vraag der vragen. In het hele scala van mogelijke politieke variaties in de toekomst is er geen kwestie van zo'n verstrekkende betekenis, niet alleen voor ons eigen volk maar voor de wereld in het algemeen, als de vraag of het Britse Rijk een politieke eenheid zal blijven... of zal toegeven aan ontbindende krachten en de stroom van het nationale leven in vele afzonderlijke kanalen zal laten verdelen."
Deze nieuwe denktanks verspilden geen tijd om een nieuwe grootse strategie in werking te stellen.

Een van de voornaamste krachten die de toepassing van de anti-creatieve wetenschap van het imperium zou leiden, was de leider van de Fabian Society en apostel van Cambridge, Lord Bertrand Russell en zijn medestander David Hilbert, die in 1900 een nieuw project lanceerden dat zouden trachten het hele universum in een zeer kleine wiskundige doos te gieten, verstoken van alle creatieve vitaliteit. Deze doos zou spoedig de naam "cybernetica" en "informatiesysteemtheorie" krijgen van discipelen van Russell en Hilbert. Dit systeem zou later dienen als de basis voor de groei van Transhumanisme, Kunstmatige Intelligentie en de Vierde Industriële Revolutie.

Zie: https://www.strategic-culture.org/news/2021/05/28/eugenics-the-fourth-industrial-revolution-and-the-clash-of-two-systems/
Over de auteur:
Matthew J.L. Ehret is journalist, docent en oprichter van de Canadian Patriot Review.
De auteur is te bereiken op matt.ehret@tutamail.com