De Slag om Rusland

De omvang van de krachtsinspanning van het Russische volk hebben het geleid tot het grootste wapenfeit in de geschiedenis.

Commentaar: Nu het ernaar uitziet dat Rusland Syrië én de wereld weer te hulp is geschoten leek het ons een goed idee om nogmaals te verwijzen naar haar rol tijdens WO2 en hoe er destijds met bewondering naar haar werd gekeken door de Amerikanen. Dezelfde moed en 'ontembare aanvalsgeest' vertonen de Russen vandaag de dag, maar aangezien zij niet de belangen dienen van het westen plus de 'bondgenoten' in het Midden-Oosten wordt Rusland wederom afgeschilderd als de boeman. Maar nu weten we dat dit niet altijd het geval was.

Zie ook: Roots of the Cold War and Russophobia run deep in history


Een boeiend filmepos welke in 1943 in Amerika door Frank Capra en Anatoly Litvak is samengesteld. Gezien ook de Amerikaanse loftuitingen hieronder te lezen, is het nuttig deze bijdrage in pdf getiteld: Achtergronden bij WOI en WOII vooral te lezen.

Ofschoon de film 'De Slag om Rusland" van bijzonder historische betekenis is, mist het belangrijke gebeurtenissen over de geschiedenis van dat land in de periode 1917 tot 1940.

Niet alleen Duitsland en consorten waren het die in 1941 trachtten de Sovjetstaat te verpletteren. Al in 1917 trachtte het wereldimperialisme de jonge Sovjetstaat in de kiem te smoren... Het was de eerste en zeker niet hun laatste poging om het vaderland van het wereldproletariaat te verpletteren.

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog zijn - onweerlegbaar, parallellen te trekken met de eerste jaren na de revolutie in 1917. Alle mooie woorden van Amerikaanse gezaghebbers in deze film, ten spijt.
De geschiedenis kent geen groter voorbeeld van moed dan dat, getoond door het volk van Sowjet-Rusland. HENRY L. STIMSON, Minister van Oorlog.

Wij en onze bondgenooten erkennen, dat wij een eeuwigdurende dank verschuldigd zijn aan het leger en het volk van de Sowjet-Unie. FRANK KNOX, Minister van Marine.

De dapperheid en de ontembare aanvalsgeest van de Russische soldaten dwingen de bewondering af van het Amerikaansche leger. GEORGE C. MARSHALL, CHEF VAN DEN STAF VAN HET AMERIKAANSCHE LEGER.

Ik bewonder de heldhaftige en historische verdediging van de Sowjet-Unie. ERNEST G. KING, Opperbevelhebber van de Amerikaansche Vloot.

De omvang van de krachtsinspanning van het Russische volk hebben het geleid tot het grootste wapenfeit in de geschiedenis. GENERAAL DOUGLAS MacARTHUR. Opperbevelhebber in den Z.W. Pacific.
DE SLAG OM RUSLAND
voorlichtingsfilm no. 5 (1942/43) Nederlands gesproken. Vervaardigd door HET MINISTERIE VAN OORLOG VAN DE VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA. Deze serie films getiteld "Why we Fight" is ontstaan op last van George C. Marshall, chef van de staf van het Amerikaanse leger. Deze film no 5 heeft gedurende de oorlogsjaren in de Amerikaanse bioscopen gedraaid, maar is nadien nooit meer vertoond. (Van Hete naar Koude Oorlog!).

De gesproken tekst van de film is ook uitgetypt verkrijgbaar via de redactie. Wie het wil hebben hoeft maar te kikken. (dewaarheidnu@hetnet.nl)