zero covid ireland
Ierlands 'Zero Covid'-deskundigen willen, onder verwijzing naar de beruchte Amerikaanse politieke radicaal Saul Alinsky, het virus 'verpletteren, controleren en verjagen'...
Zoals ons allen (ad nauseum) is verteld sinds het begin van de pandemie, wordt het Covid-beleid ingegeven door "de wetenschap" en de wetenschappers die dit beleid voorleggen aan de regeringen, die het vervolgens opleggen aan de bevolking. Er moet echter altijd een onderscheid worden gemaakt tussen wetenschap en wetenschappers. Het eerste betreft een proces, de laatsten zijn gewone mensen met hun eigen vooroordelen, agenda's en, soms, verontrustende psychologische profielen, zoals we zullen zien.

Met de huidige volledige lockdown, welke nu maand vier ingaat en waarvan het einde nog niet in zicht is, springt Ierland eruit als het land waarvan de regering de meest draconische reactie op SARS-CoV-2 ter wereld heeft uitgevoerd - zeker in Europa.

Hoewel de Ierse regering haar eigen wetenschappelijke adviesgroep met betrekking tot dit virus heeft ('NPHET' - National Public Health Emergency Team), worden de meeste openbare verklaringen over SARS-CoV-2 en de noodzaak van lockdowns gedaan door een groep met de naam 'ISAG' - Independent Scientific Advisory Group. ISAG is in juni 2020 opgericht door dr. Anthony Staines, hoogleraar gezondheidssystemen aan de Dublin College University, Gerry Killeen van University College Cork en Tomás Ryan, universitair docent aan de School of Biochemistry and Immunology van het Trinity College Dublin. ISAG beweert "onafhankelijk van de regering" te zijn, maar lobbyt wel actief en met succes bij regeringsministers om het beleid van ISAG door te drukken. Andere opmerkelijke leden van de groep zijn de Noord-Ierse arts voor volksgezondheid Gabriel Scally en de Ierse arts Sam McConkey.

In de afgelopen maanden kregen de leden van de ISAG-groep bekendheid door hun fanatieke pleidooi voor een 'Zero Covid'-beleid. Een Zero Covid-beleid houdt in, dat alle sociale beperkingen van kracht moeten blijven totdat dit specifieke virus op Iers grondgebied is 'uitgeroeid'. De groep maakte een flitsende 'feel good' website om hun standpunten met de slogan 'Crush, Control, and Chase' verder uit te dragen.

In hun voorstel voor Zero Covid nemen de ISAG-leden de respons en het succes van Nieuw-Zeeland op het Covid-virus tot uitganspunt voor Ierland, kennelijk vergetend dat Ierland, in tegenstelling tot NZ, geen dunbevolkt eiland in de Stille Zuidzee is en 2000 km verwijderd is van de dichtstbijzijnde landmassa (Australië - zelf dunbevolkt), maar juist een relatief dichtbevolkt (bijna 4 maal de bevolkingsdichtheid van NZ) klein eiland 'voor de kust' van West-Europa, dat een land-'grens' deelt met een deel van het VK (Noord-Ierland) en een nauw verbonden economie en cultuur onderhoudt met de 500 miljoen inwoners van het Europese vasteland.

Kennelijk weerhouden deze feiten de ISAG-leden er niet van om bij Ierse regeringsfunctionarissen te lobbyen voor een Zero Covid-beleid, gepaard met de voortzetting op lange termijn van repressieve familiale, sociale, economische en gezondheidsbeperkingen voor Ierse burgers. We kunnen ons daarom afvragen wat er nou eigenlijk echt omgaat in de hoofden van de ISAG-leden. Een recent lek van privé-gesprekken tussen leden van de groep licht hiertoe een behoorlijke tip van de sluier op.

Uit de gelekte berichten, bekend gemaakt door de Ierse nieuwssite Gript.ie, blijkt dat Dr. Gabriel Scally op 8 februari 2021 een screenshot van een lijst met 13 regels uit Saul Alinsky's boek Rules for Radicals naar de groep doorstuurde, onder vermelding van de tekst "zie bijgevoegd". Het bericht was getiteld: "De Regels - met dank aan Saul Alinsky". Op diezelfde dag stuurde Dr. Anthony Staines dezelfde bijlage door in de hoofdtekst van zijn bericht, onder vermelding van: "Bekijk en maak je Saul Alinsky's regels voor activisten eigen".

Dr. Gabriel Scally Saul Alinsky
Dr. Anthony Staines Saul Alisky
De lijst van regels welke de leden van de ISAG moesten doornemen en "zich eigen maken" bevatte het advies om "te zoeken naar manieren om de onzekerheid, angst en bezorgdheid te vergroten" en om "achter de mensen aan te gaan en niet achter instellingen" omdat "mensen sneller lijden dan instellingen".

Het is vermeldenswaard dat deze suggestie om "angst te vergroten" en om "achter de mensen aan te gaan" omdat "mensen sneller lijden dan instituten" afkomstig is van twee hooggeplaatste medische artsen, die zichzelf zien als "beschermers van mensen tegen Covid-19". Dr. Gabriel Scally is tevens lid van de Britse groep Independent SAGE, een onofficiële groep van wetenschappers, die de Britse regering adviseert omtrent Covid-19 en die eveneens pleit voor een Zero Covid-beleid.

Het boek waaruit zij citeren, Alinsky's Rules For Radicals, is een berucht en machiavellistisch werk, waarin uiteen wordt gezet hoe men de macht kan grijpen door gebruik van subversieve middelen - en er zijn redenen om aan te nemen dat zittende Amerikaanse Democratische leden van de gevestigde orde dit werkje beschouwden als een instructiehandleiding, welke het waard werd geacht om "door te nemen en zich eigen te maken".

Een e-mail van 28 december 2020, door een lid naar de groep gezonden, geeft een overzicht van de eerder overeengekomen acties die moesten worden ondernomen, waaronder Dr. Anthony Staines die contact opneemt met de Ierse premier en gebruik maakt van het "lokaas [dat de] nieuwe variant op dit moment de belangrijkste aanjager is." Dit wordt tussen haakjes gevolgd door "kan al dan niet waar zijn, maar biedt de regering de kans om op één lijn te komen met onze voorstellen," hetgeen suggereert dat de ISAG-leden ermee hadden ingestemd om te proberen de Ierse premier te misleiden, zodat deze zou instemmen met een Zero Covid-beleid.

Anthony Staines lies to Government
Ook namen ISAG-leden contact op met leiders van andere politieke partijen en misleidden hen over de inhoud van Zero Covid. Aoife McLysaght schreef de groep dat haar ontmoeting met de Sociaal-Democraten prima was verlopen en dat de partijleiding waarschijnlijk een "eliminatiestrategie" zou steunen, maar dat zij wilde weten welke criteria moesten worden gehanteerd voor het opheffen van de lockdowns. Zij stelde minder dan 10 gevallen per dag in het land voor. ISAG oprichter en UCC professor, Gerard Killeen, reageerde met de suggestie dat 10 gevallen per dag niet genoeg was, dat 5 noodzakelijk was, maar dat als ze politici zover konden krijgen om te tekenen voor 10 per dag, ze dat "gaandeweg wel konden heronderhandelen".
Aoife McLysaght ISAG social democrats
Gerard Killeen Social democrats
De interne correspondentie van ISAG (u kunt hier meer lezen) doet vermoeden, dat de groep haar standpunten niet baseert op strikte wetenschap, maar de feiten dusdanig heeft gemanipuleerd teneinde politici te verleiden een Zero Covid strategie in te voeren.

Als Je Ze Niet Kunt Verslaan, Moet Je Ze Maar Slaan

Het is duidelijk dat de ISAG-leden van hun autoriteit overtuigd zijn teneinde hun "missie" om Ierland te redden van Covid uit te voeren. Dit soort messianistisch fanatisme maakt zulk soort mensen nogal intolerant tegenover een ieder die in hun weg staat. Deze neiging komt duidelijk naar voren in de e-mails tussen de groepsleden, waarbij een professor, specialist in besmettelijke ziekten, die het in het openbaar oneens was met ISAG, "een oude man die met zijn vuist in de wind schudt" wordt genoemd en die "resoluut aan het kruis genageld moet worden". Deze man is Dr. Martin Feeley, die pleitte voor een benadering van groepsimmuniteit en de regering en wetenschappelijke "adviseurs" beschuldigde van bangmakerij. Kort nadat ISAG had verklaard dat Dr. Feeley "resoluut aan het kruis moest worden genageld", werd hij gedwongen zijn functie als klinisch directeur van het ziekenhuisbestuur van Dublin Midlands op te geven.

Voor veel lezers die zich actief hebben beziggehouden met het lockdown-debat is biochemisch ingenieur, commentator en YouTuber Ivor Cummins geen onbekende. Cummins besteedde het grootste deel van het afgelopen jaar aan het presenteren van een werkelijk erudiete analyse omtrent de 'pandemie' en werd hierom opgemerkt door de leden van ISAG.

Eind vorig jaar maakte ISAG een aanvang met het intern bespreken van de mogelijkheid van een debat tussen een van hun leden en Cummins. Cummins stond hier open voor en er werden e-mails uitgewisseld tussen Cummins, professor Gerry Killeen van de UCC alsmede een derde partij die geïnteresseerd was in het organiseren van het debat.

Killeen vertelde de andere ISAG-leden, dat hij in gesprek was met "die muppet [sic] Ivor Cummins" over een debat en dat Cummins, "net als Ciara Kelly, Michael McNamara en [sic] een hele reeks andere charlatans," misschien maar moest worden uitgedaagd tot een debat, zodat ISAG aan het publiek kon laten zien dat Cummins, net als Kelly en McNamara, "flinterdun en akelig" was. Hoewel Killeen de idee om tegen Cummins te debatteren bij ISAG schijnt te hebben geopperd, zei hij ook: "Eerlijk gezegd zou ik dit liever oplossen met een goede hurley en zonder getuigen." (Een hurley is een Ierse hockeystick. Blijkbaar gaf de professor er de voorkeur aan om Cummins letterlijk te slaan in plaats van figuurlijk). Killeen is de meneer die afgelopen juni aan de Ierse media verkondigde, dat het openstellen van het land voor de zomer 60.000 doden zou kunnen veroorzaken. In totaal heeft Ierland sinds maart vorig jaar 4.500 'Covid-doden'.

Gerry Killeen Ivor Cummins
Andere ISAG-leden waren meer terughoudend om met Cummins in debat te gaan en zeiden dat Cummins een "verkoper van slangenolie" was. Killeen zelf merkte op dat Cummins een "bijzonder gladde slang" was en dat het "een beetje zou zijn alsof je het opneemt tegen Carl Heneghan of Sunetra Gupta - zal niet gemakkelijk zijn, er moet goed over nagedacht worden en behoeft een goede voorbereiding".

Gerry Killeen Ivor Cummins
Carl Heneghan is klinisch epidemioloog, hoogleraar Evidence-Based Medicine aan Oxford en directeur van het Centre for Evidence-Based Medicine in Oxford. Sunetra Gupta is hoogleraar Theoretische Epidemiologie aan Oxford. Beiden hebben gepleit tegen een Zero Covid-benadering.

ISAG besloot dat het beter was om niet met Cummins in debat te gaan, waarbij Killeen opnieuw een verwijzing maakte naar het gebruik van een hurley. Men moet zich afvragen waarom, als zij dan 'de wetenschap' aan hun zijde hebben, de ISAG-leden zo weigerachtig staan tegenover een open debat met Ivor Cummins en er in plaats daarvan de voorkeur aan geven hem fysiek tot onderwerping te slaan.

Hoewel deze onthullingen het verontrustende psychologische profiel blootleggen van diegenen die in Ierland het Covid-beleid aanjagen kan er weinig twijfel over bestaan, dat soortgelijke mensen in veel landen over de hele wereld soortgelijke posities bekleden en dat zij een zeer vergelijkbare agenda nastreven onder de noemer van 'mensen redden van Covid'. Zolang de meerderheid van de mensen in een land het zelf nadenken blijft uitbesteden en het verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid en leven uit handen blijft geven aan "deskundigen" die duidelijk niet het beste met hen voor hebben, zal het volk blijven lijden onder de voorspelbare resultaten.
"Van alle tirannieën is een tirannie die oprecht wordt uitgeoefend voor het welzijn van haar slachtoffers misschien wel de meest onderdrukkende. Het zou beter zijn te leven onder roofridders dan onder almachtige morele bemoeials. De wreedheid van de roofridder kan soms sluimeren, zijn hebzucht kan op een gegeven moment verzadigd raken; maar zij die ons kwellen voor onze eigen bestwil, zullen ons eindeloos kwellen, omdat zij dat doen onder goedkeuring van hun eigen geweten. Zij hebben misschien meer kans om naar de hemel te gaan, maar tegelijkertijd hebben zij meer kans om van het leven op aarde een hel te maken. Juist deze vriendelijkheid steekt als een onverdraaglijke belediging. Tegen iemands wil "genezen" worden van toestanden die wij niet als ziekte beschouwen, is op één lijn gesteld worden met hen die nog geen verstandelijke vermogens ontwikkeld hebben of die dat nooit zullen meemaken; op één lijn gesteld worden met zuigelingen, imbecielen en huisdieren." C.S Lewis