child on swing
In dit artikel ligt de nadruk op vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar met de Covid-19-vaccins, omdat dit zeer ernstige en dringende vragen oproept welke door de samenleving ter discussie moeten worden gesteld in verband met mogelijk onnodig letsel bij onze kinderen. De termen SARS-CoV-2-virus dat tot de ziekte van Covid-19 leidt en Covid-19 worden in dit artikel door elkaar gebruikt. Waarom deze nadruk? Omdat men nu druk bezig is met het testen van de nieuwe mRNA vaccins tegen het SARS-CoV-2-virus bij jonge kinderen.

Wat is de beweegreden hiervoor en waar is het op gebaseerd? Waarom zou men baby's van zes maanden willen vaccineren? Tweejarige zuigelingen te vaccineren? Kinderen van zes jaar vaccineren? Kinderen van tien jaar oud? Met een experimenteel vaccin dat een genetische code in uw cellen aanbrengt welke de cellen instrueert een schijnhoeveelheid van het virus te produceren?

Alvorens deze kwestie rechtstreeks te onderzoeken, willen wij de inconsequente redeneringen en de reële bezorgdheid van het vaccineren van kinderen binnen een kader van de verwoestende maatschappelijke beperkingen van Covid-19 plaatsen. Wij wijzen erop dat lockdowns, schoolsluitingen en mondkapjesmandaten geen enkele zin hebben gehad (vooral de langdurige beperkingen) en dat als gevolg van hun invoeringen maatschappelijke verwoesting heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt en de gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van kinderen nog in hun totaliteit moeten worden onderzocht. De verpletterende schade wordt versterkt en is dus nog dramatischer voor vrouwen en de armere leden van de samenleving.

We weten ook dat mondkapjes potentieel gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen. Wat kinderen en Covid-19 betreft, weten we dat kinderen het Covid-19-virus niet overdragen en dat het concept van asymptomatische verspreiding ernstig in twijfel is getrokken, vooral voor kinderen. Kinderen, indien besmet, verspreiden Covid-19 gewoonweg niet gemakkelijk naar anderen, noch naar andere kinderen en andere volwassenen in hun familie of anderszins, noch naar hun leraren. Dit werd op elegante wijze aangetoond in een studie uitgevoerd in de Franse Alpen. In de pediatrische literatuur is de wetenschap hieromtrent beslecht.

Er is niet alleen geen bewijs dat kinderen het Covid-19-virus op een betekenisvolle manier verspreiden, maar er is direct bewijs dat aantoont dat zij deze ziekte eenvoudigweg niet verspreiden! Dit is aangetoond in schoolomgevingen en gepubliceerd in andere papers. Normaliter hebben kinderen die besmet zijn meestal een asymptomatische ziekte. Het is bekend dat asymptomatische gevallen niet de drijvende kracht achter de pandemie zijn; iets wat met name van belang is met betrekking tot kinderen, aangezien zij over het algemeen asymptomatisch zijn.

In dit verband is het duidelijk dat noch kinderen (noch asymptomatische volwassenen) de belangrijkste aanjagers van SARS-CoV-2 zijn. In de zeldzame gevallen dat een kind met SARS-CoV-2 wordt besmet, komt het uitzonderlijk zelden voor dat het kind ernstig ziek wordt of sterft. En om het nog eens te herhalen: leerkrachten lopen geen risico op overdracht door kinderen en scholen moeten onmiddellijk zonder beperkingen weer worden geopend. Ze hadden nooit gesloten mogen blijven en dat wisten we al een jaar lang. De pediatrische literatuur suggereert dat dit nu vaststaande wetenschap is. Toch lijkt het erop dat de "televisie" medische deskundigen en vooraanstaande vertegenwoordigers van Amerikaanse instellingen, alsmede regeringsadviseurs en bureaucraten ofwel de wetenschap niet lezen, niet begrijpen, niet "snappen", er blind voor zijn, of gewoon onwetend zijn over de gegevens en de wetenschap. Het meeste van wat we zojuist hebben gezegd, weten we nu al een jaar. Dit is geen 'nieuw' bewijs, dit is al een jaar bekend, en zeker sinds de herfst van 2020.

We weten zelfs van de vroegste 'potente' baanbrekende studie welke 'asymptomatische' verspreiding in Covid-19 in twijfel trok, gepubliceerd in Nature en waaraan geen aandacht werd besteed door de media of de medische televisiedeskundigen en waaruit bleek dat in een steekproef van tien miljoen, wanneer alle positieve 'asymptomatische' gevallen werden gevolgd en alle naaste contacten werden opgespoord (n=1.174), er nul (0), geen gevallen van asymptomatische verspreiding waren. Kerkhove van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) verklaarde: "Uit de gegevens die wij hebben, blijkt dat het nog steeds zeldzaam is dat een asymptomatisch persoon daadwerkelijk verder verspreidt naar een secundair individu." Wij zijn het hiermee eens op basis van de som der bewijzen welke wij tot dusver hebben gezien. Tegelijkertijd geven de Covid-19 antwoorden en dictaten van de medische deskundigen nu een gevoel van absurditeit en belachelijkheid en onze lezing van Dr. Fauci's uitleg over waarom mondkapjes en afstand houden nog steeds nodig zijn na vaccinatie grenst aan het absoluut verwarrende, zo niet het belachelijke.

Neem bijvoorbeeld de verwarrende en volgens sommigen "roekeloze" uitspraken van Dr. Anthony Fauci in beschouwing, toen hij eerst verklaarde dat het toch van "gezond verstand" getuigt om twee mondkapjes te dragen, om kort daarna het verzoek om dubbele mondkapjes in te trekken. Dr. Fauci veroorzaakte opnieuw enorme angst en verwarring toen hij in de Senaat en in een discussie met Senator Rand Paul werd ondervraagd over het dragen van mondkapjes na vaccinatie of nadat iemand een eerdere infectie heeft gehad en hiervan genezen en hersteld is. We weten dat er geen studie is, geen bewijs van significante herinfectie na vaccinatie of na het hebben gehad van een eerdere 'natuurlijke' infectie met Covid-19. Geen enkele. "Herinfecties blijken zeer zeldzaam te zijn. Van de tientallen miljoenen wereldwijd gemelde Covid-19 gevallen zijn er slechts minder dan vijf geweest met goed gedocumenteerde herinfecties. Dat is een percentage van 1,25 per 10 miljoen infecties gebaseerd op een ruwe analyse." Ook is er geen bewijs van herinfectie in de VS door varianten, maar Dr. Fauci kon nog steeds niet verwoorden waarom men mondkapjes op moet na herstel van Covid-19 of na vaccinatie, maar toch roept hij op tot het dragen van mondkapjes ter bescherming.

In het licht hiervan bleek uit een baanbrekende studie dat 95% van de overlevenden van Covid gedurende ten minste 8 maanden, zo niet langer, beschermd waren tegen herinfectie. Het team van het La Jolla Institute for Immunology onder leiding van Dr. Shane Crotty mat de niveaus van antilichamen, geheugen B-cellen en twee soorten T-cellen in het bloed van 188 Covid-19 patiënten. Zij "volgden een groep Covid-19 overlevenden tot acht maanden na hun infectie en vonden dat ongeveer 95 procent sterke concentraties van op maat gemaakte immuuncellen had speciaal ter bestrijding van SARS-CoV-2," ... hun bevindingen wijzen erop dat de overgrote meerderheid van Covid-19 overlevenden over de immuuncellen beschikt welke nodig zijn om herinfectie te bestrijden gedurende ten minste acht maanden en mogelijk veel langer, gebaseerd op prognoses van de tot nu toe verzamelde gegevens ... "het ziet er zeker naar uit dat er immuungeheugen zal zijn voor meerdere jaren en het zou niet verrassend zijn als er een substantieel immuungeheugen zou zijn voor tien jaar."

Senator Paul nam de noodzakelijke stap door Dr. Fauci in een getuigenis in de Senaat te vertellen, dat het dragen van een mondkapje na vaccinatie gewoon theater" is, zonder bewijs van significante transmissie en herinfectie na vaccinatie of besmetting door natuurlijke blootstelling. Dit alles wil zeggen, dat Dr. Fauci's oproep tot dubbele mondkapjes of het blijven dragen van mondkapjes toen al onlogisch, onwetenschappelijk en absurd leek, net als zijn nieuwe standpunt omtrent vaccinatie van kinderen onder de 12 jaar. Dit laatste roept echter zeer ernstige vragen op.

Nu we ons specifiek richten op de kwestie van kinderen die worden gevaccineerd tegen Covid-19, wat de argumenten voor toestemmende volwassenen ook mogen zijn - kinderen mogen niet carte blanche worden onderworpen aan hetzelfde beleid als volwassenen zonder zorgvuldig onderzoek van de voordelen versus de risico's. Natuurlijk is nul risico niet haalbaar - met of zonder maskers, vaccins, therapeutische middelen, afstand houden of iets anders dat de medische sector kan ontwikkelen of overheidsinstanties kunnen opleggen.

Wij zijn tegen Covid-19 vaccinatie bij kinderen en wij stellen de besluitvormers ter discussie omdat wij vinden, dat dit volstrekt onlogisch is op basis van alles dat wij weten. De campagnes voor Covid-19 vaccinatie zijn wereldwijd in alle hevigheid losgebarsten. Op onverklaarbare wijze is er de laatste tijd een golf van verklaringen ter ondersteuning van de vaccinatie van kinderen. Dit betekent natuurlijk ook dat de experimentele vaccins op kinderen moeten worden getest voordat zij op grote schaal worden geïntroduceerd en gebruikt! Wij vinden dit irrationeel, aangezien er geen enkel gegeven is dat de noodzaak van vaccinatie van kinderen in deze Covid-19 pandemie zou kunnen staven. En door de afwezigheid van ondersteunende gegevens stellen wij, dat de idee van het testen van dit vaccin op kinderen en/of het simpelweg beginnen met het toedienen van dit vaccin aan kinderen op zijn best gezegd onverantwoordelijk is.

Wij kunnen in de verste verte niet bevatten hoe het mogelijk is om te suggereren, zoals Dr. Fauci deed, dat kinderen gevaccineerd moeten worden ter preventie van Covid-19! Dit is zo'n weerzinwekkend idee dat we ons opnieuw realiseerden dat we stelling moesten nemen tegen het testen en/of verstrekken van een van de huidige vaccins voor SARS-CoV-2 aan kinderen. En tenzij Dr. Fauci toegang heeft tot gegevens die wij niet hebben gezien (of wordt er van ons verwacht dat wij gewoon op de oordelen en meningen moeten vertrouwen?), zijn wij gedwongen te eisen dat deze gruweldaad (want dat is het) niet wordt ingevoerd. Is dit de situatie waarover Dr. Fauci onlangs zijn mening gaf en zei "vaak zijn er geen gegevens of bewijzen omtrent Covid-19, zodat wij op vertrouwen en oordelen moeten afgaan... zijn oordelen"? We moeten Dr. Fauci eraan herinneren dat dit geen wetenschap is en dat wij noch hij medische beslissingen mogen nemen of medische richtlijnen mogen ontwikkelen welke gebaseerd zijn op speculatie, veronderstelling of aanname. Dit zijn veel ernstiger beslissingen waarvoor meer nodig is dan een "veronderstelling".

In een poging te begrijpen wat ten grondslag ligt aan de besluiten om de vaccinatie van kinderen te bevorderen, hebben wij nog enkele andere gedachten ter verklaring van wat hier aan de hand is. Doen we het voor de kinderen? Soms is het antwoord ja. Maar de eerste regel van de geneeskunde is: eerst geen kwaad doen (Primum non nocere). Voor bijna alle kinderen onder de 20 jaar zijn de risico's van het krijgen van Covid-19 buitengewoon klein en voor kinderen is het risico in deze populatie praktisch nul - het is het dichtst bij nul dat we kunnen komen - het kosten-baten argument tegen het gebruik van een in wezen ongetest vaccin is sterk ten gunste van risico terwijl er vrijwel geen voordeel bestaat. Het potentiële risico van onbekende en ernstige bijwerkingen van de gloednieuwe en nauwelijks geteste vaccins is - in werkelijkheid - volledig onbekend. Dat komt omdat het praktisch ongehoord is dat een vaccin zo snel aan het publiek wordt vrijgegeven. Dat betekent niet dat u het vaccin niet zou moeten nemen.

Wij zijn zeker geen anti-vaxxers en kinderen moeten zeker hun mazelen-, bof- en rodehondvaccin krijgen, omdat deze al tientallen jaren een dramatisch effect hebben op het ziekte- en sterftecijfer. Voor bevolkingsgroepen waar het risico op overlijden of ernstige ziekte als gevolg van Covid-19 aanzienlijk is - volwassenen van middelbare leeftijd en ouderen of personen met andere chronische medische aandoeningen, zoals ernstige ademhalings-, hart- of immunologische problemen - is het gebruik van een nieuw en nauwelijks getest vaccin niet alleen redelijk, maar kan het ook het verstandigste en meest verantwoordelijke zijn om te doen. Voor een populatie van verder gezonde kinderen onder de 20 en als we dan kijken naar kinderen onder de 12 - waar het risico op overlijden of zelfs ernstige complicaties als gevolg van Covid-19 zeer laag is - in feite uiterst zeldzaam - is het kosten-batenargument tegen het gebruik van een in wezen ongetest vaccin zelfs ongehoord, niet ten gunste van het vaccin.

Mensen zouden kunnen vragen of het is bewezen dat deze vaccins veilig en betrouwbaar zijn? Zijn ze niet ontwikkeld door 's werelds beste wetenschappers? De "wondervaccins" tegen Covid-19 welke in het afgelopen jaar zijn ontwikkeld, zijn echte wonderen - maar niet alleen vanwege hun opmerkelijke wetenschappelijke prestaties. Zij hebben een grote voorsprong op alle denkbare eerder ontwikkelde vaccins, hetgeen op het eerste gezicht nogal wonderbaarlijk lijkt. Maar in dit geval was de regering in staat om de normale regelgeving met betrekking tot proeven en bureaucratische, regelgevende en daarmee samenhangende hindernissen weg te nemen (bv. gelijktijdige ontwikkeling, productie en logistiek), waarbij de regering van meet af aan alle risico's op zich nam. Het lijdt geen twijfel dat de vorige regering-Trump veel lof toekomt voor haar vermogen om in deze noodsituatie behendig te innoveren. Vergeet echter niet dat deze vaccins een "Emergency Use Authorization" (EUA) hebben gekregen en niet de beproefde Biologic License Application (BLA), waarbij rigoureuze en grondige proeven en analyses voorafgaan aan de afgifte van zo'n vergunning.

Ter vergelijking: het mazelenvaccin werd ook vrij snel ontwikkeld - de wetenschap was niet zo moeilijk. Maar het werd pas vrijgegeven - zelfs nadat de wetenschappers hun laboratoriumjassen hadden opgehangen - nadat teams van statistici en zorgvuldige onderzoekers bijna 20 jaar de tijd hadden gehad om het te testen. Gelukkig hebben ze daar geen problemen mee ondervonden - en hopelijk zal dat ook voor de Covid-19 vaccins gelden. Maar de waarheid is dat het uiterst voorbarig is om zelfs maar te gissen naar de mogelijke bijwerkingen van de huidige vaccins op langere termijn. En we moeten hier benadrukken dat het niet is dat we de wetenschap achter de ontwikkeling van de vaccins niet vertrouwen - het is gewoon onmogelijk om op dit moment te voorspellen wat de effecten op langere termijn (1-5 jaar als voorbeeld) zijn van deze nieuwe vaccins. De problemen in verband met de gevolgen op langere termijn welke met de vaccins in verband kunnen worden gebracht, kunnen niet worden gecompenseerd door steeds meer mensen in kortetermijnstudies op te nemen. We hebben "tijd" nodig om de veiligheid van de vaccins te evalueren.

Dit vormt een reële reden tot bezorgdheid, met name voor onze kinderen. Ter vergelijking wijzen wij erop dat het 20 jaar heeft geduurd, vanaf ontdekking van het vaccin in 1931 (10 jaar nadat FDR door polio was getroffen), voordat Jonah Salk het poliovaccin gebruikte om zijn gezin en vervolgens de hele wereld in te enten. In de loop der jaren hebben vaccins ontelbare levens gered en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Wij zijn van mening dat vaccins een grote en belangrijke rol spelen bij de bescherming van mensenlevens, maar deze bescherming is het resultaat van grondige en soms moeizame testprocedures met een beoordeling op lange termijn over een periode van jaren om er zeker van te kunnen zijn dat een nieuw vaccin zowel veilig als doeltreffend is. Helaas kunnen wij deze beproefde vereisten niet toepassen op de huidige oogst van nieuwe vaccins. Maar nogmaals, wij herhalen dat het één ding is om volwassenen te laten beslissen, na geïnformeerde instemming, om gevaccineerd te worden, maar het is andere koek om onze kinderen te vaccineren zonder bewijs voor de veiligheid op lange termijn, vooral wanneer hun risico om ziek te worden of ernstig ziek te worden van SARS-CoV-2 oneindig klein is.


Commentaar: Het is onwaarschijnlijk dat vaccins werkelijk al die levens hebben gered zoals hier beweerd wordt. Het poliovaccin is echter een goed voorbeeld van het feit dat zelfs na jaren van testen dingen niet werken zoals ze zouden moeten werken.


Het is aan artsen toevertrouwd om boven alles "geen schade te berokkenen". Op dit kritieke moment eisen wij dit ook. Als reactie op de noodsituatie in verband met de pandemie zijn wij van mening, dat vaccinatie nuttig kan zijn voor personen ouder dan 70 jaar, die zwakzijn, met comorbide aandoeningen welke een potentieel risico vormen voor infectie, ernstig ziek zijn en waarbij de kans op verlies van mensenlevens groot is. In dergelijke omstandigheden is er sprake van een aanvaardbare afweging. Maar wanneer het "nadeel" van het besmet raken met Covid-19 zeer, zeer klein wordt - zoals bij kinderen - is het nemen van zelfs maar een "matig" risico van ernstige bijwerkingen van een nauwelijks getest vaccin ... het woord dat hier past is onverantwoordelijk. Er is weinig of geen voordeel gezien het lage risico, maar de potentiële schade is reëel en zeer verontrustend.

Wat de bezorgdheid van het grote publiek betreft, zou het misschien het beste zijn om eerst aan de behoeften van degenen die het grootste risico lopen te voldoen (door hen voorrang te geven voor vaccins) en vervolgens cohorten van lagere leeftijdsgroepen te vormen, tot aan de 30- tot 40-jarigen. Onder die leeftijdscategorie is het risico van ernstige ziekte zeer laag (ongeveer 0,01%) en weegt de afweging van risico en voordeel zwaarder aan de zijde van voorzichtigheid. Tegen die tijd hebben we waarschijnlijk groepsimmuniteit (als gevolg van een combinatie van vaccin en natuurlijke infectie), zodat het sociale argument voor meer vaccinaties waarschijnlijk irrelevant zal zijn. We moeten in gedachten houden dat het sterftecijfer van infecties (IFR) voor kinderen (nul) en jongvolwassenen bijna nul is.

Zelfs over zes maanden tot een jaar zullen we wat meer ervaring hebben met bijwerkingen, maar de realiteit is dat het normaal jaren - soms tientallen jaren - duurt voordat we redelijk zeker zijn dat een vaccin veilig genoeg is om te gebruiken bij personen onder de 20. Ja, zo lang duurt het en waarom zouden we onze kinderen nu dus op het spel zetten gezien de lage risico's op besmetting en verspreiding of ernstig ziek worden? Wij zijn van mening dat een geïnformeerde ouder, die op de hoogte is van het zeer geringe of geringe voordeel, alsmede van het meer zekere potentiële letsel, er meer waarde aan zal hechten dat zijn kind dat meer zekere letsel wenst te vermijden en als zodanig op dit moment niet zal kiezen voor vaccinatie.

De noodzaak om dit stuk te schrijven heeft voor een groot deel te maken met het feit dat Moderna Inc. onlangs heeft aangekondigd, dat het in de VS en Canada een mRNA-vaccinatiestudie begint bij kinderen van 6 maanden tot 11 jaar teneinde de massavaccinatiecampagne uit te breiden buiten alleen volwassenen. "Deze pediatrische studie zal ons helpen de potentiële veiligheid en immunogeniciteit van ons Covid-19 vaccin te beoordelen voor deze belangrijke jongere leeftijdspopulatie," aldus Moderna Chief Executive Stéphane Bancel. Op basis van de hier besproken literatuur, is het duidelijk dat zijn verklaring overduidelijk onjuist is. Het is alarmerend te vernemen dat Moderna al met dosering is begonnen.

We weten al dat er geen noodsituatie bestaat bij kinderen met betrekking tot Covid-19. En dus is de vraag waarom Moderna Inc. dit vaccin zou willen testen op kinderen als het sterftecijfer in deze groep 0.003% (IFR 0.00003) bedraagt? Moderna moet ons laten zien waarom het niet gevaarlijk is om dit vaccin bij kinderen te gebruiken en dat hebben ze niet gedaan. Naar onze mening en op grond van de voorgaande analyse van de wijze waarop vaccins ontwikkeld en toegepast worden ter bescherming van de bevolking, vormt dit potentieel een enorm risico voor kinderen. Een korte termijn - analyse van enkele weken of maanden kan mogelijk leiden tot onomkeerbare schade op lange termijn, vooral bij een jongere en groeiende groep kinderen die nog 70-100 jaar te leven hebben. Indien beproefde veiligheidsmechanismen niet worden toegepast, kan de potentiële schade leiden tot een toekomstige crisis in de gezondheidszorg als gevolg van dergelijk letsel welke bijbelse proporties kan aannemen.

Eigenlijk is dit een kwestie van risicobeheer en ouders moeten serieus in overweging nemen dat Covid-19 voor kinderen een veel minder gevaarlijke ziekte is dan griep. Ouders moeten moedig en bereid zijn dit puur te beoordelen vanuit het oogpunt van voordelen versus risico's en zich afvragen: 'Als mijn kind weinig of geen risico loopt, vrijwel geen risico loopt op ernstige gevolgen of overlijden en dus geen baat heeft bij het vaccin, maar het vaccin wel voor potentieel en nog onbekend letsel kan zorgen (zoals reeds is gerapporteerd bij gevaccineerde volwassenen), waarom zou ik mijn kind dan onderwerpen aan een dergelijk vaccin?' En onder invloed van die potentiële risico's, alsmede van het feit dat een vaccin voor Covid-19 eenvoudigweg niet geïndiceerd is bij kinderen, waarom zou een liefhebbende ouder toestaan dat zijn kind wordt ingeënt met experimentele vaccins? De kinderen zouden normaal moeten leven en als ze worden blootgesteld aan SARS-CoV-2 kunnen we er zeker van zijn dat ze in de overgrote meerderheid van de gevallen geen of slechts milde symptomen zullen hebben, terwijl ze tegelijkertijd een natuurlijk verworven immuniteit ontwikkelen op onschadelijke wijze; een immuniteit welke zeker superieur is aan die welke door een vaccin zou kunnen worden veroorzaakt. Deze aanpak zou ook de ontwikkeling versnellen van de broodnodige groepsimmuniteit waarover veel is geschreven.

Naast bezorgdheid omtrent de onmiddellijke of lange-termijngevolgen van de nieuwe mRNA-vaccins bij kinderen verschijnen er steeds meer gegevens, welke de suggestie wekken dat de vaccins wellicht niet zo doeltreffend zijn als aanvankelijk werd gemeld. Zij leveren geen zogenaamde steriliserende immuniteit of neutraliserende antilichamen op, zoals aanvankelijk werd voorgesteld. Bansal verklaarde bijvoorbeeld met betrekking tot de vaccins van Moderna and Pfizer: "Het is nog steeds onduidelijk of zij mensen beschermen tegen besmetting, dan wel tegen verspreiding van het virus onder anderen. Dat vormt een probleem voor de groepsimmuniteit." Zou het pleidooi van Dr. Fauci en de CDC om mondkapjes te dragen en afstand te houden na vaccinatie een stilzwijgende 'verhulde' erkenning kunnen zijn dat het Covid-19 vaccin niet effectief werkt? Als dat zo is, vormt dat een reëel probleem en een bron van zorg, want zo wordt het vaccin niet aan het publiek verkocht, vooral nu hen wordt verteld dat zelfs de gevaccineerden nog steeds niet kunnen reizen of familie bezoeken enz. of terugkeren naar het 'normale' leven.

Daarnaast speelt bezorgdheid over "ziekteverergering", waarbij "in het verleden bij enkele virale vaccins de ernst of de dood van de geïmmuniseerde personen toenam toen zij later met het virus in aanraking kwamen of een verhoogde besmettingsfrequentie bleken te hebben". Letsel en nare bijwerkingen (bv. bloedproppen) worden zowel in het VAERS -systeem van de CDC als wereldwijd gemeld en er moet dringend worden onderzocht of er een temporeel verband bestaat tussen de gemelde bijwerkingen en de toediening van de vaccins. Op dit moment zijn er vanaf 15 maart 2021 ongeveer 1.900 sterfgevallen als gevolg van vaccins gemeld bij VAERS. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe dit zal aflopen met deze Covid-19 vaccins en de gemelde gevallen van letsel en wij blijven voorzichtig optimistisch, maar beseffen wel dat de proeven niet de optimale duur hebben doorlopen om de veiligheid te kunnen beoordelen.

We hopen dat het goed uitpakt. Maar we zijn bezorgd dat, voor wat het testen van de veiligheid betreft, de steekproefgrootte van ongeveer 6.750 kinderen als door Moderna gemeld, onvoldoende is om iets belangrijks over de veiligheid te ontdekken, hetgeen een uiterst belangrijke kwestie is. Veiligheid is een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste primaire eindpunt voor vaccinatie in het algemeen en vaccinatie van kinderen die het vaccin in de eerste plaats niet eens nodig hebben in het bijzonder. Inderdaad zijn er, zoals aangegeven, de eerste meldingen van bijwerkingen na vaccinatie gedaan en deze moeten als zodanig worden opgehelderd en gevalideerd. Bij deze vaccins is echter sprake van een veiligheidssignaal, waarbij bij ieder ander geneesmiddel, apparaat of vaccin met deze signalen, er nu al een pauze zou zijn ingelast.

Waarom dan? Waarom kinderen vaccineren? Het versnelde noodgebruik van vaccins zorgt ook voor opschudding in de Europese Unie, waar 19 landen het gebruik van het Astra Zeneca vaccin hebben opgeschort wegens bezorgdheid in verband met "overmatige stolling en daarmee samenhangende sterfgevallen na vaccinaties". Artsen en wetenschappers in Europa vragen om antwoorden op vragen met betrekking tot dergelijk letsel. De artsen verklaren: "Wij merken op dat een breed scala aan bijwerkingen wordt gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde jongere personen met de op genen gebaseerde Covid-19 vaccins... Hoewel we erkennen dat deze voorvallen, stuk voor stuk, ongelukkige toevalligheden geweest zouden kunnen zijn, zijn we bezorgd dat er onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden, en dat nog steeds niet plaatsvindt, naar de mogelijke oorzaken van ziekte of overlijden onder deze omstandigheden en vooral omdat er geen post-mortemonderzoeken zijn." Deze artsen stellen verder: "Er zijn ernstige zorgen, met inbegrip van maar niet beperkt tot die welke hierboven zijn uiteengezet, dat de goedkeuring van de Covid-19-vaccins door het EMA voorbarig en roekeloos was en dat de toediening van de vaccins "experimenten op mensen" vormde en nog steeds vormt, hetgeen in strijd was en is met de Code van Neurenberg."

Laat ons duidelijk zijn. Wij maken ons ernstig zorgen over dit standpunt van Dr. Fauci en de aangekondigde Moderna-proef met kinderen en verzoeken om herroeping, aangezien het geen basis heeft en volstrekt onnodig is gezien het buitengewoon lage risicoprofiel van kinderen ten opzichte van de potentieel letsel. In deze situatie wegen de nadelen veel zwaarder dan de mogelijke voordelen en wij bepleiten dat deze proef geen doorgang zal vinden. Wij baseren ons hierbij op de bestaande gegevens over de risico's voor kinderen. Kortom, de kwestie van vaccins bij kinderen is echt een kwestie van risicobeheer voor ouders en besluitvormers. Wij dringen erop aan dat de CDC en Dr. Fauci alsmede de NIH ten minste 2 tot 3 jaar wachten, totdat de veiligheidsgegevens van de huidige vaccins bekend zijn en dat er dan een volledige reglementaire goedkeuring van deze vaccins wordt toestaan en derhalve dat er niet verder wordt gegaan met experimentele vaccins voor kinderen. Het staat vast dat het risico voor kinderen uiterst gering is. Toch hebben we nul, nul langetermijnstudies naar de veiligheid van deze vaccins, zowel bij volwassenen als, nu dreigend, bij onze kinderen.

Wij vragen de CDC en andere woordvoerders van overheidsinstanties om duidelijkheid te verschaffen over dit ontluikende maatschappelijke risico. Zoals hierboven aangegeven, verzoeken wij dat het testen van de vaccins bij kinderen met spoed wordt stopgezet. Dit is niet alleen gebaseerd op vermeende risico's verbonden aan massavaccinatie, maar zelfs meer specifiek omdat, en zoals we hierboven hebben gezegd, kinderen eenvoudigweg geen vaccin nodig hebben voor Covid-19. Verder verzoeken wij dat overheidsinstanties de risico's en voordelen van dergelijke vaccins voor de kinderen ophelderen alvorens over te gaan tot een nieuwe "noodtoestemming" voor het gebruik van vaccins in deze populatie.

Wij schrijven dit ook als een oproep tot voorzichtigheid. Het gaat hier echt om beslissingen met betrekking tot risicobeheer,welke wij als vrije mensen (als ouders) in de VS mogen nemen. Dit gaat niet alleen over wetenschap. Het lijkt erop dat de medische experts en Moderna onwetend zijn met betrekking tot de risicogegevens bij kinderen en ook omtrent de huidige epidemiologie van Covid-19. We vragen hen dringend om de pediatrische gegevens te raadplegen. Vergeet ook niet dat kinderen geen juiste geïnformeerde instemming kunnen verlenen, bijvoorbeeld een kind van 8 maanden of een kind van 1 jaar. Dit is een zeer belangrijke ethische kwestie. Het sterftecijfer bij kinderen jonger dan 12 jaar is zo dicht mogelijk bij nul. We hebben onze kinderen gemaskerd, scholen gesloten, ze op slot gedaan en door dit beleid nam het aantal zelfmoorden onder volwassenen en kinderen toe en nu proberen we kinderen te vaccineren met een experimenteel vaccin waarover we geen gegevens hebben omtrent de schade op lange termijn. Dit is naar onze mening zeer onveilig. De gegevens over de veiligheid op lange termijn zijn er niet en zullen er ook niet komen op basis van wat Moderna heeft voorgesteld.

Bovendien, met zulke lage risico's voor kinderen om besmet te raken met het Covid-19 virus en het te verspreiden, of er ernstig ziek van te worden, vragen wij ons nogmaals af, waarom we onze kinderen niet een redelijk normaal leven laten leiden, vrij, met natuurlijke blootstelling als onderdeel van het dagelijks leven en een natuurlijke immuniteit te laten ontwikkelen welke onschadelijk is, met verstandige voorzorgsmaatregelen en gelijktijdige maatschappelijke mitigaties (die altijd aanwezig moeten zijn als een belangrijk aspect van de respons) welke gericht is op het verdubbelen en verdrievoudigen van de voorzorgsmaatregelen voor mensen met een hoog risico, b.v. ouderen, mensen met comorbiditeit en zwaarlijvige personen? Met een agressieve focus op hygiëne, sanitaire voorzieningen en desinfectie. Zelfs onderzoek naar de rol van orofecale verspreiding is op een zijspoor gezet. Als het doel groepsimmuniteit op populatieniveau is, dan is blootstelling met een laag risico en infectie bij kinderen en jonge mensen die gezond en wel zijn in elke samenleving de enige beproefde en ware strategie om daar zonder problemen en sneller te geraken. Waarom onze kinderen blootstellen aan een vaccin met mogelijke bijwerkingen als we er ook zonder letsel te veroorzaken kunnen komen? Welke mate van bijwerkingen zouden Dr. Fauci en de vaccinproducenten willen accepteren door onze kinderen met een laag risico hieraan bloot te stellen? Dit is absoluut onzinnig. Zijn er andere factoren dan wetenschap die hier een rol spelen?

Tot slot: onze kinderen zijn geen "kleine volwassenen" en hun fysiologische reactie zal drastisch verschillen van die van volwassenen. In feite zou het vernietigend kunnen zijn voor het vaccin. Het gaat er niet eens om of ze aantonen dat het vaccin veilig is voor kinderen, het gaat erom dat er geen basis voor is, geen enkele! De CDC en experts zoals Dr. Fauci hebben het verkeerd gehad omtrent de lockdowns, het sluiten van scholen, en omtrent de mondkapjesmandaten. Gewoon fout! Ze hebben een ongelofelijke puinhoop gecreëerd voor onze samenleving nu we aan het bekomen zijn van de pijn van de bestraffende ongezonde lockdowns en schoolsluitingen. Ouders moeten nu opstaan en eisen dat Dr. Fauci, CDC, NIH, Moderna en andere vaccinontwikkelaars (en elke entiteit die belangen heeft in de ontwikkeling van deze vaccins) hun zaak bepleiten voor het vaccineren van kinderen. Accepteer dit niet zomaar, want er is geen geloofwaardige reden voor. Wij vragen u als ouders om de woorden "risico-management" en "kosten-baten" nu als uw leidende principes over te nemen omtrent alles wat met Covid-19 te maken heeft, vooral in het belang van uw kinderen. U moet de feiten beoordelen en deze van hen eisen. U moet deze medische deskundigen ter discussie stellen, deze mensen die de plank totaal hebben misgeslagen met betrekking tot zo'n beetje alles wat met Covid-19 te maken heeft. Catastrofaal misgeslagen! Schuw deze verantwoordelijkheid niet want de implicaties zijn veel te groot om het anders te doen. Laat niet toe dat onze regeringen en medische media experts ons als ouders en voogden van onze kinderen het zwijgen opleggen en ons ervan weerhouden om in opstand te komen en de nodige vragen te stellen.

U moet weten dat de wetenschappelijke gemeenschap en andersdenkenden, tegensprekers en sceptici al worden aangevallen, belasterd en besmeurd door de media, politici en zelfs andere wetenschappers. Dit is mijzelf ook overkomen, maar vandaag worden ik en onze anti-lockdown anti-sluiting standpunten verdedigd en omarmd, want wat gedaan werd was een pure mislukking. We waren schuldig aan het beschouwen van de 'totaliteit' van de risico's, in het bijzonder die van de maatschappelijke beperkingen, aangezien deze meer schade en doden veroorzaakten dan het virus zelf. Onze standpunten waren gericht op een "leeftijdsrisico"-gerichte en meer doelgerichte aanpak, waarbij vooral ouderen en personen met een hoog risico werden beschermd. Wetenschappers bij uitstek, zoals Dr. Scott Atlas, Dr. John Ioannidis, Dr. Carl Heneghan, Dr. Sunetra Gupta, Dr. Martin Kulldorff, Dr. Kulvinder Gill, Dr. Harvey Risch, Dr. Peter McCullough, Dr. Ramin Oskoui, Dr. Jonas Ludvigsson, Dr. Jay Bhattacharya, en Dr. Abir Ballan worden belasterd en besmeurd in plaats van dat er een echt inhoudelijk wetenschappelijk debat wordt gevoerd. Zij worden aangevallen en hun namen en carrières worden ernstig beschadigd door de media. Zelfs senatoren van de Verenigde Staten, zoals Ron Johnson (Wisconsin), worden door de media en medische deskundigen door het slijk gehaald en zwart gemaakt omdat hij vraagtekens plaatst bij de wrede lockdown besluiten en pleit voor een vroegtijdige ambulante therapie voor mensen met de symptomen van Covid-19 (gecombineerde en opeenvolgende antivirale middelen, corticosteroïden en bloedplaatjesremmers die veilig, effectief, beschikbaar en goedkoop zijn).

Vaccinatie van onze kinderen met een mogelijk schadelijk (niet getest) vaccin voor hen en zonder enige basis gezien hun risicoprofiel, moet door de ouders hard worden teruggedrongen. Net als de genoemde tegenstanders en sceptici die de "ongemakkelijke waarheden" rond Covid-19 aan de orde hebben gesteld, hebben ouders nu een zeer gelijkwaardige, gesensibiliseerde, doelgerichte en kritische rol bij het stellen van de juiste vragen en het innemen van een standpunt. Ouders zijn nu de stemmen van hun kinderen met betrekkig tot het vaccineren van hun kinderen en over de andere dreigende ramp, Covid-19 'vaccin paspoorten,' welke net zo onlogisch en gevaarlijk zijn als vaccins voor kinderen onder de 12! Amerikanen moeten hier nu tegen in opstand komen!

We eindigen met te zeggen dat we twee keer moeten nadenken, dan nog een keer, en dan zelfs nog een keer, voordat we kinderen tegen Covid-19 vaccineren. De gegevens of het bewijs of de wetenschap is er niet om dit te ondersteunen.

Bijdragende auteurs
  • Paul E Alexander MSc PhD, McMaster University and GUIDE Research Methods Group, Hamilton, Ontario, Canada elias98_99@yahoo.com
  • Howard C. Tenenbaum DDS, Dip. Perio., PhD, FRCD(C) Centre for Advanced Dental Research and Care, Mount Sinai Hospital, and Faculties of Medicine and Dentistry, University of Toronto, Toronto, ON, Canada
  • Dr. Parvez Dara, MD, MBA, daraparvez@gmail.com
Zie: https://www.aier.org/article/why-are-we-vaccinating-children-against-covid-19/