Toxic Masks
Onze planeet kan een nieuwe crisis met betrekking tot plastic tegemoet zien, te vergelijken met de crisis in verband met de plastic waterflessen, maar dit keer met weggegooide mondkapjes. Nog steeds raden de meeste volksgezondheidsorganisaties aan dat "iedereen mondkapjes op moet" tijdens de COVID-19 pandemie, ondanks onderzoek waaruit blijkt dat mondkapjes het aantal besmettingen niet significant verminderen.1

Als gevolg daarvan worden er wereldwijd naar schatting 129 miljard mondkapjes per maand gebruikt, hetgeen neerkomt op ongeveer 3 miljoen kapjes per minuut. De meeste van deze mondkapjes zijn voor eenmalig gebruik en gemaakt van plastic microvezels.2

Microplastics, waaronder microvezels, variëren in grootte van vijf millimeter (mm) tot microscopische lengtes en worden ingeslikt en opgenomen door vissen, plankton en andere zeedieren, alsmede door de wezens op het land, die dit alles in hun lichamen krijgen (waaronder mensen3).

Wereldwijd wordt jaarlijks meer dan 300 miljoen ton plastic geproduceerd - en dat was nog voordat het dragen van een mondkapje een dagelijkse gewoonte werd. Het grootste deel daarvan eindigt als afval in het milieu, waardoor onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Denemarken en Princeton University waarschuwen dat mondkapjes op korte termijn "het volgende plastic probleem" zouden kunnen worden4.

Waarom wegwerpmondkapjes wellicht nog erger zijn dan plastic flessen

Eén van de belangrijkste bronnen van milieuvervuiling door plastic betreft de crisis met betrekking tot plastic waterflessen, maar deze zal waarschijnlijk overtroffen worden door een nieuwe mondkapjescrisis. Terwijl ongeveer 25% van de plastic flessen wordt gerecycled, "is er geen officiële richtlijn voor het recyclen van mondkapjes, waardoor de kans groter is dat ze als vast afval worden weggegooid," verklaarden de onderzoekers. "Met de toenemende berichten over ongepast weggooien van mondkapjes is het dringend om deze potentiële bedreiging voor het milieu te erkennen. "5

Niet alleen worden mondkapjes niet gerecycled, door het materiaal waarmee ze zijn vervaardigd is de kans groot dat ze in het milieu achterblijven en zich ophopen. De meeste wegwerpmondkapjes bestaan uit drie lagen - een polyester buitenlaag, een polypropyleen of polystyreen tussenlaag en een binnenlaag van absorberend materiaal zoals katoen.

Polypropyleen is al een van de meest problematische kunststoffen, aangezien het op grote schaal wordt geproduceerd en verantwoordelijk is voor een grote afvalberg in het milieu. Bovendien is bekend dat deze stof astma veroorzaakt.6 Verder merkten de onderzoekers het volgende op:7
"Eenmaal in het milieu wordt het mondkapje blootgesteld aan zonnestraling en hitte, maar de afbraak van polypropyleen wordt vertraagd door haar hoge hydrofobiciteit, hoog moleculair gewicht, het ontbreken van een actieve functionele groep en continue keten van herhaalde methyleeneenheden. Deze recalcitrante eigenschappen leiden tot persistentie en accumulatie in het milieu".
Zij verklaarden ook dat wanneer de mondkapjes in het milieu verweren, deze in een kwestie van weken een groot aantal polypropyleendeeltjes van microformaat kunnen genereren, welke vervolgens verder afbreken tot nanoplastics van minder dan 1 mm groot.

Omdat mondkapjes rechtstreeks kunnen worden gemaakt van plastic vezels van 1 mm tot 10 mm dik kunnen ze gemakkelijker - en sneller - deeltjes van micro-grootte in het milieu brengen dan grotere plastic voorwerpen, zoals plastic zakken.

Voorts kunnen "Zulke gevolgen nog worden verergerd door een nieuwe generatie mondkapjes, nanomondkapjes, welke rechtstreeks gebruik maken van plastic vezels van nano-formaat (bv. diameter <1 mm) en een nieuwe bron van vervuiling door nanoplastic toevoegen. "8 In een rapport van OceansAsia wordt verder geschat dat in 2020 1,56 miljard maskers in de wereldzeeën kunnen zijn terechtgekomen, uitgaande van een wereldwijde productie van naar schatting 52 miljard mondkapjes, welke in dat jaar vervaardigd werden met een verliespercentage van 3%, hetgeen aan de voorzichtige kant is.

Op basis van deze gegevens, en een gemiddeld gewicht van 3 tot 4 gram voor een chirurgisch mondkapje van polypropyleen voor eenmalig gebruik, zouden de mondkapjes 4.680 tot 6.240 extra ton plastic vervuiling toevoegen aan het mariene milieu, dat, zo merken zij op, "er 450 jaar over zal doen om dit af te breken en langzaam zal veranderen in microplastics en een negatieve invloed zal hebben op de mariene dieren en ecosystemen. "9

Plastic deeltjes kunnen grote afstanden afleggen, waardoor ze enorme risico's vormen voor vrijwel elk deel van de wereld. Kleine, verweerde stukjes plastic - waarvan vermoed wordt dat ze een lange reis afgelegd hebben - zijn gevonden op de top van de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk10 en "in de meest noordelijke en oostelijke gebieden van de Groenlandse en de Barentszzee. "11

De onderzoekers noemden het gebied van de Groenlandse en Barentszeeën een "doodlopende weg" voor het plastic afval en veronderstelden, dat de zeebodem eronder een verzamelplaats zou zijn voor plastic afval.12 In een apart onderzoek werd onthuld, dat het vervuilende plastic ook de Zuidelijke Oceaan rond Antarctica heeft bereikt - een gebied waarvan werd aangenomen dat het het minst vervuild was.13 Volgens de genoemde studie:14
"Wanneer mondkapjes niet op de juiste manier worden ingezameld en beheerd, kunnen deze van het land in zoetwater- en mariene milieus terechtkomen door wegvloeiing van het oppervlak, rivierstromen, oceaanstromingen, wind en dieren (via verstrikking of inname). Er wordt steeds meer melding gemaakt van weggegooide mondkapjes in verschillende omgevingen en op sociale media zijn berichten verschenen van wilde dieren die verstrikt zijn geraakt in de elastische bandjes van de mondkapjes."
Dergelijk plastic bevat eveneens verontreinigende stoffen, zoals polycyclische koolwaterstoffen (PAK's), welke genotoxisch kunnen zijn (d.w.z. DNA-schade veroorzaken die tot kanker kan leiden), samen met kleurstoffen, weekmakers en andere additieven welke in verband worden gebracht met aanvullende giftige gevolgen, waaronder toxiciteit voor de voortplanting, carcinogeniteit en mutageniteit.15

Naast de chemische toxiciteit is ook het inslikken van microplastics voortvloeiend uit afgebroken mondkapjes en ander plastic afval giftig, vanwege de deeltjes zelf alsmede de mogelijkheid dat ze ziekteverwekkende micro-organismen kunnen bevatten.

Een andere kwestie waarover zelden wordt gesproken is het feit, dat wanneer je een mondkapje op hebt er minuscule microvezels vrijkomen welke bij inademing gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het risico wordt nog groter als het mondkapje opnieuw wordt gebruikt. Dit gevaar werd belicht in een performance onderzoek, dat zal worden gepubliceerd in het 2021 juninummer van het tijdschrift Journal of Hazardous Materials.16

Onderzoekers van de Xi'an Jiaotong University zeiden ook dat wetenschappers, fabrikanten en regelgevers de inademing moeten beoordelen van microplastic en nanoplastic afval dat van mondkapjes - zowel wegwerp- als van stof gemaakt - afkomstig is, waarbij zij opmerkten:17
"... [K]lachten betreffende irritatie in de keel of ongemak in de ademhalingswegen bij kinderen, bejaarden of andere gevoelige individuen na het dragen van de mondkapjes kunnen alarmerende tekenen zijn van bovenmatige hoeveelheden respirabel afval, welke ingeval van zelf-gemaakte mondkapjes en ademhalingsapparaten wordt ingeademd."
In de genoemde studie riepen onderzoekers de milieuonderzoeksgemeenschap ook op om "snel actie te ondernemen om deze risico's te begrijpen en te beperken", waarbij ze voorstelden om herbruikbare stoffen mondkapjes te promoten in plaats van wegwerpmondkapjes en om vuilnisbakken voor louter mondkapjes te plaatsen teneinde het mogelijk te maken dat deze mondkapjes op een correcte manier worden weggegooid.18 Een andere optie zou echter zijn om de mondkapjesverplichtingen te versoepelen of af te schaffen, aangezien deze meer kwaad dan goed lijken te doen.

Gebruik van Mondkapjes Kan een Risico Vormen voor Gevorderde Longkanker

Hoewel het bekend is dat darmmicrobiota het immuunsysteem en het risico op chronische ziekten beïnvloeden werd lang gedacht, dat longen steriel waren. Nu is bekend dat microben uit de mond, bekend als orale commensalen, vaak de longen binnendringen.19 En dat niet alleen, onderzoekers van de New York University (NYU) Grossman School of Medicine onthulden, dat wanneer deze orale commensalen "verrijkt" zijn in de longen, dit in verband wordt gebracht met kanker.20

In een onderzoek onder 83 volwassenen met longkanker bleek, dat mensen met kanker in een vergevorderd stadium meer orale commensalen in hun longen hadden dan mensen met kanker in een vroeg stadium. Degenen met een verrijking van orale commensalen in hun longen gingen eveneens sneller dood en zagen een verslechtering in het tumorverloop.

Hoewel de studie niet onderzocht hoe het gebruik van een mondkapje de orale commensalen in de longen kan beïnvloeden, merkten ze wel op: "De lagere luchtwegmicrobiota, zowel in gezonde als in zieke toestand, worden meestal beïnvloed door aspiratie van orale afscheidingen en de lagere luchtwegmicrobiële producten zijn in voortdurende interactie met het immuunsysteem van de gastheer. "21

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat het dragen van een mondkapje de ophoping van orale microben in de longen zou versnellen, waardoor de vraag rijst of het gebruik van een mondkapje in verband kan worden gebracht met longkanker in een gevorderd stadium. De National Institutes of Health heeft zelfs een studie22 uitgevoerd, welke bevestigde dat wanneer men een mondkapje op heeft, de meeste waterdamp die normaal wordt uitgeademd in het mondkapje achterblijft en gecondenseerd wordt om vervolgens opnieuw te worden ingeademd.23

Zij veronderstelden zelfs dat het dragen van een vochtig mondkapje en het inademen van de vochtige lucht van de eigen adem een goede zaak was, omdat het de luchtwegen zou hydrateren. Maar gezien de bevinding dat het inademen van de microben uit de mond het risico op kanker in een gevorderd stadium kan verhogen, klinkt dit nauwelijks als een voordeel.

En dan hebben we het nog niet eens over de vochtigheid in het mondkapje, waardoor ziekteverwekkende bacteriën snel kunnen groeien en zich vermenigvuldigen en aangezien het mondkapje het ademen bemoeilijkt, zal men waarschijnlijk zwaarder gaan ademen, waardoor het risico wordt gelopen dat de microben nog dieper in de longen worden geïnhaleerd.

Mondkapjes Zijn Schadelijk Voor Kinderen en Volwassenen

Het "nieuwe normaal" van het op grote schaal mondkapjes dragen schaadt niet alleen het milieu, maar ook de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen, waaronder kinderen. Er wordt algemeen aangenomen dat het "veilig" is dat kinderen langdurig mondkapjes op hebben, zoals bijvoorbeeld op school, maar de risico's hiervan zijn niet geëvalueerd.24 Dat blijkt ook uit het eerste Duitse gegevensbestand over de ervaringen van kinderen met mondkapjes.25

Aan de hand van gegevens met betrekking tot 25.930 kinderen werden 24 gezondheidsproblemen gerapporteerd, welke verband hielden met het dragen van mondkapjes en deze waren onder te brengen in de categorieën van lichamelijke, psychologische en gedragsproblemen.26 Zij registreerden symptomen, welke:27

"... waaronder prikkelbaarheid (60%), hoofdpijn (53%), concentratieproblemen (50%), minder vrolijkheid (49%), tegenzin om naar school/kleuterschool te gaan (44%), malaise (42%), verminderd leervermogen (38%) en slaperigheid of vermoeidheid (37%)."

Ze constateerden eveneens dat 29,7% kortademig was, 26,4% duizelig en 17,9% was niet bereid om te bewegen of te spelen.28 Honderden anderen ondervonden "versnelde ademhaling, benauwdheid, zwakte en kortstondige bewustzijnsstoornissen".

Het is ook bekend dat microplastics voorkomen in menselijke placenta's29 en dierstudies tonen aan, dat ingeademde plastic deeltjes door de placenta passeren en in het hart en de hersenen van foetussen terechtkomen.30 De foetussen die blootgesteld werden aan de microplastics kwamen ook minder aan in het latere deel van de zwangerschap.31

"Overal waar we maar keken vonden we de plastic nanodeeltjes - in het weefsel van de moeder, in de placenta en in het weefsel van de foetus. We vonden ze in het foetale hart, de hersenen, de longen, de lever en de nieren," zo liet hoofdonderzoeker Phoebe Stapleton van Rutgers University aan The Guardian weten.32

Dr. Jim Meehan, oogarts en specialist in preventieve geneeskunde die meer dan 10.000 chirurgische ingrepen heeft uitgevoerd en tevens voormalig redacteur is van het medische tijdschrift Ocular Immunology and Inflammation, heeft ook een op bewijs gebaseerde wetenschappelijke analyse uitgevoerd over mondkapjes waaruit blijkt, dat gezonde mensen niet alleen geen mondkapjes op zouden moeten hebben maar dat ze er letsel van op kunnen lopen.33

Meehan stelt dat het dragen van mondkapjes indruist tegen het gezond verstand en de rede gezien het feit, dat het grootste deel van de bevolking een zeer laag of bijna geen risico loopt om ernstig ziek te worden van COVID-19. Hij somde 17 manieren op waarop mondkapjes schade kunnen berokkenen:34
masks harmful mercola table
© Mercola
Als zout in de wonde toonde de eerste aselecte gecontroleerde studie met meer dan 6000 personen ter beoordeling van de doeltreffendheid van chirurgische mondkapjes tegen SARS-CoV-2-infectie aan, dat mondkapjes de incidentie van infectie niet statistisch significant verminderden.35

Gezien het gebrek aan bewijs voor het gebruik ervan alsmede de mogelijke schade voor de menselijke gezondheid en het milieu mag het niet verwonderlijk zijn, dat de roep om vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid tegen het verplicht dragen van mondkapjes steeds groter wordt. De Amerikaanse non-profitorganisatie Stand for Health Freedom heeft een formulier dat gebruikt kan worden om contact op te nemen met uw overheidsvertegenwoordigers en hen te laten weten dat het dragen van een mondkapje een persoonlijke keuze moet zijn.

Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/04/07/face-mask-plastic-microfibers.aspx

Bronnen
en Referenties