man hazmat suit globe
Advocaat Reiner Fuellmich, gespecialiseerd in consumentenrecht, zegt dat instellingen "regeringen over de hele wereld bewust hebben misleid".

Achtergrond van de nieuwe Neurenberg-processen 2021 :

Een groot team van ruim 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts onder leiding van Dr. Reiner Fuellmich, heeft een rechtszaak aangespannen tegen het CDC, de WHO en de Davos Group wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Fuellmich en zijn team voeren hierbij het onjuiste gebruik van de PCR-test aan, alsmede het bevel aan artsen om ieder sterfgeval met comorbiditeiten als een Covid sterfgeval aan te duiden - als fraude.

De PCR-test werd nooit ontworpen om ziekteverwekkers op te sporen en is 100% onnauwkeurig bij 35 cycli. Alle PCR-testen die de CDC controleert zijn ingesteld op 37 tot 45 cycli. De CDC erkent dat testen met meer dan 28 cycli geen positief betrouwbaar resultaat opleveren.

Ten gevolge hiervan zijn meer dan 90% van de vermeende Covid-gevallen / "besmettingen" welke door het gebruik van deze inaccurate test zijn opgespoord, ongeldig.

Dr. Reiner Fuellmich sweden covid lawsuit

Advocaat Reiner Fuellmich
Naast de incorrecte PCR-test en frauduleuze overlijdensakten, schendt het "experimentele" vaccin artikel 32 van de Geneefse Conventie.

Volgens artikel 32 van de Conventie van Genève van 1949 zijn "verminking en medische of wetenschappelijke experimenten welke niet vereist zijn voor de medische behandeling van een beschermd persoon" verboden.

Volgens artikel 147 vormt het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van de Conventie.

Het "experimentele" vaccin is in strijd met alle 10 Neurenberg-codes - waarop de doodstraf staat voor degenen die deze internationale wetten trachten te overtreden.

1) Zorgt voor immuniteit tegen het virus

Dit is "lekkende" gentherapie, welke geen immuniteit tegen Covid verschaft en waarvan beweerd wordt dat het de symptomen vermindert, maar zij die reeds twee doses van het vaccin ontvingen vormen nu 60% van de patiënten die op de Eerste Hulp verschijnen of op de Intensive Care worden opgenomen met covid-infecties.

2) Beschermt gevaccineerden tegen het krijgen van het virus

Deze gentherapie verschaft geen immuniteit en de volledig gevaccineerden kunnen het virus nog steeds oplopen en verspreiden.

3) Vermindert sterfgevallen door virale infectie

Deze gentherapie vermindert niet het aantal sterfgevallen ten gevolge van de infectie. Mensen die volledig gevaccineerd waren en besmet raakten met Covid zijn ook overleden.

4) Vermindert de verspreiding van het virus

Deze gentherapie doet niets af aan verspreiding van het virus, aangezien het geen immuniteit verschaft tegen het virus.

5) Vermindert de overdracht van het virus

Deze gentherapie maakt de overdracht van het virus nog steeds mogelijk, aangezien deze geen immuniteit tegen het virus verschaft.

De volgende schendingen van de Code van Neurenberg zijn van toepassing:

Neurenberg Code # 1: Vrijwillige toestemming is absoluut noodzakelijk


Niemand mag gedwongen worden om een medisch experiment te ondergaan zonder geïnformeerde toestemming.

Veel media, politieke en niet-medische mensen sporen mensen aan om de injectie te nemen.

Zij geven geen informatie over de negatieve effecten of de gevaren van deze gentherapie. Alles wat je van hen hoort is - de vaccins zijn "veilig en effectief" en "de voordelen wegen op tegen de risico's".

Landen gebruiken blokkades, dwang en dreigementen om mensen te dwingen dit vaccin te nemen onder dreiging van uitsluiting van deelname aan de vrije samenleving onder het mandaat van een vaccinpas of Groene Pas.

Tijdens de processen van Neurenberg werden ook de media vervolgd en sommigen van hen werden gedood wegens liegen tegen het publiek, tezamen met veel artsen en nazi's die schuldig werden bevonden aan misdaden tegen de mensheid.

Neurenberg Code # 2: Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn.


Zoals hierboven vermeld, voldoet gentherapie niet aan de criteria voor een vaccin en biedt het geen immuniteit tegen het virus. Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen Covid, zoals Ivermectine, vitamine D, vitamine C, zink en een versterkt immuunsysteem tegen griep en verkoudheid.

Neurenberg Code # 3: Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte, dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.

Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks over tot het uitvoeren van experimenten op mensen.

In mRNA-onderzoek dat gebruikt werd door Pfizer - een kandidaat-studie over mRNA met resus makaken apen met BNT162b2 mRNA - in die studie ontwikkelden alle apen longontsteking maar de onderzoekers achtten het risico laag omdat dit jonge gezonde apen waren van 2-4 jaar oud.

Israël gebruikte Pfizer en het Internationale Hof van Justitie aanvaardde een eis dat 80% van de ontvangers met longontsteking met deze gentherapie moet worden geïnjecteerd.

Ondanks deze alarmerende ontwikkeling ging Pfizer door met de ontwikkeling van mRNA voor Covid, zonder dierproeven uit te voeren.

Neurenberg Code # 4: Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.

Sinds het begin van het experiment en zoals vermeld in het CDC VAERS meldsysteem, zijn er meer dan 4.000 sterfgevallen en 50.000 verwondingen door de vaccins gemeld in de Verenigde Staten. In de EU zijn meer dan 7.000 sterfgevallen en 365.000 verwondingen door vaccins gemeld. Dit is een ernstige schending van deze code.

Neurenberg Code # 5: Er mag geen experiment worden uitgevoerd als er reden is om aan te nemen dat letsel of dood zal optreden

Zie nr. 4, gebaseerd op op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze gentherapie dood en letsel. Eerder onderzoek naar mRNA toont ook verschillende risico's aan, welke met betrekking tot dit huidige experimentele genexperiment zijn genegeerd. Een studie uit 2002 van SARS-CoV-1 spike eiwitten toonde aan, dat ze ontstekingen, immunopathologie en bloedklonters veroorzaken en de Angiotensine 2 expressie remmen. Dit experiment dwingt het lichaam om dit spike-eiwit te produceren met kans op verwezenlijking van deze risico's.

Neurenberg Code # 6: Het risico mag nooit groter zijn dan het voordeel

Covid-19 heeft een genezingspercentage van 98-99%. Schade door de vaccins, dood alsmede nadelige bijwerkingen van mRNA gentherapie wegen veel zwaarder dan dit risico.

Het gebruik van "lekkende" vaccins werd verboden voor gebruik in de landbouw door zowel de VS als de EU ten gevolge van de Marek Kip studie, welke aantoont dat "hete virussen" en varianten ontstaan... die de ziekte nog dodelijker maken.

Desalniettemin werd dit met betrekking tot menselijk gebruik genegeerd door de CDC, die zich ervan bewust is dat het risico van nieuwe, dodelijker varianten ontstaat door lekkende vaccinaties. De CDC is zich er volledig van bewust, dat het gebruik van lekkende vaccins het ontstaan van nieuwe (dodelijker) stammen bevordert. Maar nu het om mensen gaat wordt dit genegeerd.

Neurenberg Code # 7: Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.

Er werden geen voorbereidingen getroffen. Deze gentherapie sloeg de fase van de dierproeven over. De eigen klinische fase 3 studies van de farmaceutische bedrijven zullen niet eindigen voor 2022/2023. Deze vaccins werden goedgekeurd in een noodsituatie.

Ze doen van alles om deze vaccins op te dringen aan een verkeerd geïnformeerd publiek. De vaccins zijn NIET goedgekeurd door de FDA.

Neurenberg Code # 8: Experimenten moeten worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen

Politici, media en acteurs die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin is, zijn niet gekwalificeerd. Propaganda is geen medische wetenschap.

Veel winkels zoals Walmart en drive-through vaccinatiecentra zijn niet gekwalificeerd om experimentele medische gentherapieën toe te dienen aan het ongeïnformeerde publiek.

Neurenberg Code # 9: Iedereen moet de vrijheid hebben om het experiment op elk moment te beëindigen

Ondanks de oproep van meer dan 85.000 dokters, verpleegsters, virologen en epidemiologen - eindigt het experiment niet. In feite zijn er op dit moment veel pogingen om wetten te veranderen teneinde toediening van vaccins af te dwingen.

Dit omvat verplichte vaccinaties. Plannen voor om de zes maanden experimentele "sproeiers" te ondergaan worden beraamd zonder inachtneming van het groeiend aantal doden en gewonden dat reeds door dit experiment is veroorzaakt.

Dit soort '"top up" behandelingen zullen worden toegediend zonder enige klinische proeven. Hopelijk zal dit nieuwe Neurenberg proces een einde maken aan deze misdaad tegen de mensheid.

Neurenberg Code # 10: De onderzoeker moet het experiment op elk moment beëindigen als voortzetting waarschijnlijk leidt tot letsel of dood

Uit statistische rapportagegegevens blijkt duidelijk, dat dit experiment leidt tot dood en letsel. Maar niet alle politici, farmaceutische bedrijven en zogenaamde deskundigen doen een poging om dit gentherapie-experiment, dat een verkeerd geïnformeerd publiek schade berokkent, te stoppen.

De juridische procedures vorderen, er is bewijsmateriaal verzameld en een grote groeiende groep deskundigen luidt de alarmbel.

Zie: https://sorendreier.com/1000-lawyers-and-10000-doctors-have-filed-a-lawsuit-for-violations-of-the-nuremberg-code/
Automatisch vertaald uit het Zweeds - Soren Dreier