wizard of oz
De permanente militaire -, inlichtingen- en diplomatieke bureaucratieën van de wereld ("diepe staten") houden samen met hun beeldvormingsmanagers in de reguliere media en het onderwijssysteem een zeer duistere werkelijkheid voor iedereen verborgen, van een veel kwalijker aard dan die welke de Tovenaar van Oz voor Dorothy verborgen hield.

De "Diepe Staat"

Niets is ooit wat het lijkt, vooral als het gaat om de moderne wereld waarin iedereen leeft. "There Are No Democracies Or Autocracies, Only Governments" schreef ik vorige week en die bestaan alle uit permanente militaire, inlichtingen- en diplomatieke bureaucratieën, of "diepe staten", die zaken afhandelen welke grotendeels (terecht of onterecht) worden beschouwd als buiten de verantwoordelijkheid vallend van de gemiddelde burger. Deze machtsstructuur werkt samen met invloedrijke beeldvormingsmanagers in de media en het onderwijssysteem om voor iedereen een zeer duistere werkelijkheid te verbergen, welke van een veel verderfelijker aard is dan die welke de Tovenaar van Oz voor Dorothy verborgen hield. Voorstanders zouden kunnen zeggen dat "het beter is zo" omdat "de samenleving moet worden gecontroleerd", terwijl critici beweren dat dit zeer manipulatief is en in strijd met de fundamentele mensenrechten. Aan welke kant van de scheidslijn men ook staat, het valt niet te ontkennen dat de echte wereld veel verderfelijker is dan de gemiddelde mens dacht.

"Brood
& Spelen"

Over de hele wereld worden mensen door hun regeringen sterk aangemoedigd om hun dagelijks leven te leiden en zich te gedragen als economisch productieve en sociaal verantwoordelijke burgers. Daartoe worden zij afgeleid met "brood en spelen" door op zijn minst boven het bestaansminimum te worden gehouden en onder druk te worden gezet om zich meer te concentreren op hun persoonlijk streven naar geluk dan dat van ieder ander. Uitzondering zijn natuurlijk diegenen die een oprechte belangstelling aan de dag leggen voor hoe de wereld in elkaar zit en die door de zogenaamde "machthebbers" als "ideologisch betrouwbaar" worden beschouwd na jaren relevante indoctrinatie in het hoger onderwijssysteem ondergaan te hebben. Deze elitaire categorie van burgers leert hoe de wereld werkelijk functioneert, nadat zij een kijkje achter de schermen hebben gekregen, voordat zij daadwerkelijk een of andere directe rol kunnen spelen in het beheer van deze geheime stand van zaken. Soms komen gewone mensen op eigen houtje of via klokkenluiders achter de waarheid, maar meestal blijft zij verborgen.

Informatieoorlogsvoering

Het systeem houdt zichzelf in stand door degenen die zo onverschrokken zijn om onderzoek te doen naar de interne werking en hun bevindingen publiekelijk te delen, op obsessieve wijze in diskrediet te brengen als zogenaamde "samenzweringstheoretici", "buitenlandse agenten", of wat dan ook. Dat wil niet zeggen dat er niet zoiets bestaat als feitelijk ongefundeerde speculaties welke legitiem kunnen worden omschreven als een samenzweringstheorie of dat buitenlandse machten de maatschappij niet infiltreren via echte agenten en zelfs via die van de zogenaamde "invloed" (de laatsten zijn zich misschien niet eens bewust van de rol die zij spelen), maar alleen om te wijzen op de aangewende technieken om diegenen in diskrediet te brengen die af en toe door de informatieve firewall van de "diepe staat" breken om de massa's te verlichten over wat er werkelijk gaande is. In feite voeren de media van verschillende landen momenteel een intense informatieoorlog tegen elkaars doelpubliek om hen ervan te overtuigen dat hun eigen "diepe staten" tegen hen liegen, hetgeen een hybride dimensie aan dit alles toevoegt.

De Nieuwe Koude Oorlog

Achter de "glitter en glamour" van het "alledaagse leven", waaromtrent de meeste mensen door de "diepe staat" en zijn bondgenoten op het gebied van beeldvormingsmanagement zijn misleid om te geloven dat het "echt" is, bevindt de wereld zich feitelijk al te midden van een Nieuwe Koude Oorlog sinds lange tijd voor het schijnbaar officiële begin in 2014, na de gelijktijdige poging van de VS om Rusland en China openlijker "in te dammen" in Oost-Europa (Oekraïne) en Zuidoost-Azië (de Zuid-Chinese Zee). Dit vindt ook plaats tegen de achtergrond van diepgaande beschavingsveranderingen op het gebied van informatie-communicatie, militaire technologie, economisch-industrieel, en gezondheidszorg, welke het leven zoals iedereen het kent fundamenteel zullen revolutioneren. In feite heeft de COVID-19 pandemie (ongeacht of men gelooft dat het echt, nep of overdreven is) een nieuw tijdperk ingeluid, waarbij "diepe staten" over de hele wereld nu actief bezig zijn om iedereen te indoctrineren in het accepteren van dit "nieuwe normaal", dat al sinds lange tijd op komst was.

De Waarheid Omtrent Amerikaans-Chinese Betrekkingen

Om te beginnen was het na-Oude Koude Oorlogssysteem van de door de Amerikanen geleide unipolariteit structureel onhoudbaar, zoals historische precedenten aantoonden. Het eindigde veel eerder dan de meest hartstochtelijke voorstanders ervan verwachtten, als gevolg van de onbedoelde subsidiëring door de VS van China's ongekende historische opkomst, ten gevolge van de uit eigenbelang geboren economische motieven van haar leiders, die tegenwoordig oneerlijk worden afgedaan als zogenaamd "misplaatst optimisme" omtrent de veronderstelde "onvermijdelijke liberalisering" van dat land door handel met de tijd. Hoewel sommige elementen van de "diepe staat" van de VS consequent hebben geprobeerd China te ondermijnen en uiteindelijk te vernietigen, zoals zij sinds de Kleurenrevolutie op het Tienanmenplein in 1989 hadden geprobeerd, slaagden zij daar niet in, zowel vanwege de structurele veerkracht van hun doelwit als vanwege het gebrek aan steun van de Amerikaanse economische en politieke elite, die er belang bij had om voor onbepaalde tijd te profiteren van China's astronomische opkomst.

Herinterpretatie Van Ruslands Rol

Rusland was nooit de "anti-Westerse Phoenix", zoals zij door zowel haar belangrijkste buitenlandse aanhangers als door haar tegenstanders om verschillende redenen werd afgeschilderd, maar heeft er altijd naar gestreefd zich in te passen in de grotere, door het westen geleide wereld, zij het op een wijze waarbij het zoveel mogelijk van haar soevereiniteit behield. Dit was onaanvaardbaar voor het westen, dat volledige onderwerping eiste, vooral aan het dictaat van het hyper-liberalisme in zowel economische als sociale zin, hetgeen president Poetin ertoe bracht zich trots tegen deze pogingen te verzetten, maar niettemin altijd de olijftak van zijn land uitgestoken hield. Rusland wilde simpelweg haar eigen comfortabele niche in de "Nieuwe Wereldorde" van de VS creëren in plaats van opnieuw te proberen in de revolutionaire voetstappen van haar voorganger te treden door een geheel nieuwe orde te scheppen. De publieke frictie tussen de unipolaire eisen van de VS en de multipolaire visie van Rusland was ervoor verantwoordelijk, dat de wereld tegen 2007-2008 eindelijk begon te beseffen dat een nieuwe Koude Oorlog op komst was.

Concurrentie Tussen Grootmachten

Trump's veelbesproken "handelsoorlog" met China was eigenlijk gewoon zijn poging om terug te keren naar "de goede oude tijd" van vóór de globalisering, zij het natuurlijk enigszins aangepast om tegemoet te komen aan enkele van de onomkeerbare processen welke zich over de hele wereld ontvouwden in de decennia sinds de detente tussen de VS en China aan het eind van de jaren zeventig de aard van de wereldeconomie veranderde. Hij populariseerde ook met meer zelfvertrouwen het begrip van de Nieuwe Koude Oorlog door openlijk de concurrentie tussen grootmachten te omarmen, welke in feite nooit is weggeweest sinds het einde van de Oude Koude Oorlog, maar de illusie daarvan was eenvoudigweg een meesterlijk middel om de perceptie van de wereldbevolking te beheersen door hen minder te laten focussen op internationale zaken en meer op de overvloed aan "brood en spelen", welke sinds 1991 werden geproduceerd. Trumps visie sloot ook aan bij de onomkeerbare trend van multipolariteit, versneld als deze was door de eigen misstappen van de VS in de voorgaande decennia, welke de Nieuwe Koude Oorlog "normaliseerden".

Het Militair-Industrieel Complex

Temidden van dit alles, en zelfs aantoonbaar al geruime tijd daarvoor, waren de grootmachten (in de eerste plaats de VS, China en Rusland) al hevig aan het concurreren op meerdere gebieden, waarbij alleen het economische domein in de publieke sfeer werd benadrukt (en zelfs dat werd tot het presidentschap van Trump niet algemeen erkend). Militair gezien bleven ze allemaal nieuwe wapensystemen ontwikkelen, waaronder raketafweerschilden, hypersonische raketten om de eerste te doorboren, drones en ruimtewapens. Hun militair-industriële complexen werkten al lange tijd aan dergelijke munitie en de zeldzame gevallen waarin het publiek er toevallig zicht op kreeg werden gemakshalve omschreven als zogenaamde "UFO waarnemingen", om de massa af te leiden van wat er werkelijk gaande was. Iedereen was op de hoogte van deze wapenwedloop tijdens de oude Koude Oorlog, maar na 1991 werd het taboe om erover te praten, hoewel dat de laatste tijd verandert omdat het onmogelijk wordt om het te ontkennen.

De Informatie-Communicatie Industrie

De andere trend welke zich gedurende deze decennia ontwikkelde, deed zich voor op het gebied van de informatie-communicatie-industrie. De wereldwijde verspreiding van het internet gaf bepaalde landen zoals de VS een strategisch voordeel, vooral bij het verzamelen van inlichtingen, hoewel dat nu ter discussie wordt gesteld door de geavanceerde technologische ontwikkelingen van China en haar veel beter betaalbare concurrerende producten. Het controversiële concept van 5G vormt slechts de laatste fase in dit spel. Het fungeert in wezen als het middel voor het beheer van het "internet van de dingen" (IoT), dat het strategische voordeel van de pioniers nog verder zal vergroten. Hoewel er naar verluidt ernstige gezondheidsrisico's aan verbonden zijn, is de aard van de Nieuwe Koude Oorlog zodanig, dat geen enkele speler het zich kan veroorloven de ontwikkeling van deze technologie uit te stellen uit angst om onherstelbaar achterop te geraken in vergelijking tot zijn "gelijken". De ophef over Huawei en andere Chinese technologiebedrijven is gewoon een publieke dekmantel om de machtsinspanningen van de VS tegen hun belangrijkste technologische concurrent te rechtvaardigen.

De "Vierde Industriële Revolutie"/"Grote Reset"

Het IoT zal de "Vierde Industriële Revolutie" (4IR) mogelijk maken, welke de economisch-industriële verhoudingen van de mensheid volledig zal veranderen gezien de toegenomen afhankelijkheid van autonome systemen. Dit project was al aan de gang vóór de COVID-19 pandemie, maar het virus (nogmaals, of men nu gelooft dat het echt, nep of overdreven is) diende als voorwendsel om de uitrol ervan over de wereld op de meest dramatische manier te versnellen door middel van wat nu algemeen wordt beschouwd als de "Grote Reset" (GR). Het resultaat zal een grotere tussenkomst van de staat in de economie noodzakelijk maken om de nieuwe werkloze massa's te subsidiëren, wat zal lijken op een relatief meer "socialistisch" systeem, zelfs in onvolmaakte/oppervlakkige vorm. Sommigen zouden zelfs de samenwerkingsverbanden tussen staat en bedrijven welke hieruit voortkomen kunnen omschrijven als meer verwant aan "economisch fascisme", hetgeen zinspeelt op een wereldwijde competitie in de toekomst tussen "socialistische" en "fascistische" systemen.

COVID-19 Vaccins

Ongeacht welke woorden men gebruikt, het valt ook niet te ontkennen dat de mensheid zelf in deze duistere toekomst genetisch enigszins anders zou kunnen zijn dan thans het geval is, als gevolg van de experimentele gentherapieën die aan honderden miljoenen mensen worden opgedrongen onder het voorwendsel dat zij dienen als vaccins tegen COVID-19. Er zijn hoge verwachtingen dat mRNA-technologie werkelijk wonderen zou kunnen verrichten zoals het genezen van kanker, indien verantwoord gebruikt, maar dergelijke technologie vereist nog vele jaren van testen voordat het een geloofwaardige kans heeft om de wereld ten goede te veranderen met de laagst mogelijke hoeveelheid risico's. De COVID-19 pandemie is uitgebuit door Big Pharma om deze behandelingen in real-time te testen op het grootst mogelijke aantal mensen om de ontwikkeling van deze technologie te versnellen in de concurrerende context van de Nieuwe Koude Oorlog. Het westen had op dit gebied al een aanmerkelijke voorsprong, vandaar dat de meeste westerse vaccins mRNA-vaccins zijn, in tegenstelling tot die van de niet-westerse landen.

"Nevenschade"

Het valt niet met zekerheid te zeggen, maar Big Pharma (en vermoedelijk ook hun geldschieters van de "deep state") hebben waarschijnlijk alleen maar geprobeerd om op honderden miljoenen mensen op zo'n bedrieglijke manier te experimenteren, omdat zij oprecht dachten (terecht of onterecht) dat de gevolgen minimaal zouden zijn en dat de "nevenschade" daarom "beheersbaar" kon zijn. Zij kunnen oprecht geloven dat alle gezondheidsproblemen op lange termijn die deze experimentele gentherapieën, controversieel als vaccins op de markt gebracht, zouden kunnen veroorzaken, in theorie binnen de komende tien jaar kunnen worden behandeld als gevolg van de kwantumsprong die deze technologie tegen die tijd zou kunnen maken als gevolg van deze aan de gang zijnde massale real-life testen. Deze gedachtegang veronderstelt dat de symptomen van dergelijke speculatieve problemen zich misschien pas in het volgende decennium zullen voordoen, hetgeen uiteraard een riskante gok is en aantoonbaar onethisch als dat het geval is, aangezien degenen op wie wordt geëxperimenteerd "in naam van het grotere goed" zich daar misschien niet van bewust zijn en er dus niet mee hebben ingestemd.

Gentechnologie

Om nog wat verder uit te weiden over vaccins, is het de vraag of de mRNA COVID-19 vaccins zelfs maar een levensvatbare oplossing zijn voor de pandemie (nogmaals, of men nu gelooft dat het echt, nep of overdreven is of niet). COVID-19 bestaat immers niet langer in de "zuivere" vorm, nadat het ontelbare keren geëvolueerd is in nieuwe stammen, waardoor het wellicht al onmogelijk is iedereen hier door middel van vaccinatie optimaal tegen te beschermen. Dit betekent dat de experimentele gentherapieën waar veel mensen al mee ingeënt zijn eigenlijk overbodig zouden kunnen zijn, ergo de behoefte aan meer vaccins om zogenaamd de komende stammen tegen te gaan, hetgeen vervolgens leidt tot meer real-life testen voor Big Pharma om de optimalisatie van deze technologie te versnellen vóór buitenlandse concurrenten. Als dat eenmaal gebeurt, zou genetische manipulatie zelfs kunnen leiden tot "supersoldaten" en mens-dier hybriden ("chimaeren").

De "Groene" ("Depopulatie") Agenda

De andere duistere realiteit welke voor het oog van het publiek verborgen wordt gehouden door de "diepe staat's"operaties omtrent de beheersing van de beeldvorming van de "diepe staat", heeft betrekking op de speculatieve campagne van "ontvolking". Het valt niet te ontkennen dat er invloedrijke krachten bestaan die hier voorstander van zijn omwege van ideologische ("groene") en "pragmatische" ("overbevolking") redenen (vooral in de context van de zich ontvouwende 4IR/GR), maar het is onduidelijk of de voortdurende massavaccinatie van honderden miljoenen mensen met experimentele mRNA-gen-therapieën hier deel van uitmaakt, althans op directe wijze. Hoewel niemand zeker weet wat het effect zal zijn op de vruchtbaarheid, kan redelijkerwijs worden verdisconteerd dat deze behandelingen bedoeld zijn om in de nabije toekomst veel mensen te doden. Immers, ondanks de 4IR/GR heeft de "diepe staat" nog steeds een belastingsbasis en menselijke arbeid nodig om de machines van de "nieuwe economie" te bouwen. Gezien het feit dat zoveel jongere mensen al gevaccineerd zijn, is het onrealistisch dat ze hun meest veelbelovende arbeidspool zouden uitroeien.

Trump Doet Een Boekje Open

Het wereldwijde publiek moet zich hoe dan ook bewust worden van de zogenaamde "groene agenda", welke eveneens onderdeel uitmaakt van de eerder genoemde trend naar meer "socialistische"/"fascistische" economische systemen. Het klimaat verandert, ongeacht waaraan men dit toeschrijft, zij het de mensheid en/of natuurlijke cycli, maar elke "diepe staat" heeft er een inherent belang bij dit uit te buiten om de macht over de bevolking te vergroten. Dat wil niet zeggen dat elk lid ervan dit doet voor "kwade doeleinden", aangezien velen misschien oprecht geloven dat het voor het "grotere goed" is, hoe ze het ook rationaliseren, maar deze dynamiek valt niet te ontkennen. De voormalige Amerikaanse president Trump heeft op eigen bevoegdheid veel gedaan om het bewustzijn van deze en enkele van de andere eerder besproken tendensen te populariseren, maar de wijze waarop maakte de meeste "diepe staten" van de wereld, inclusief de zijne, enorm van streek. Dit verklaart de universele afkeer die zij voor hem hadden.

QAnon & "5D Schaken" Met Canard


Commentaar: Opmerking van de vertaler: 5D schaken is online schaken met reizen in de tijd en alternatieve tijdslijnen en Canard is een openingsstrategie.


In hun ogen was het niet de bedoeling dat Trump "een boekje zou opendoen" omtrent de werkelijke gang van zaken in de wereld, omdat hij in de eerste plaats niet verkozen had mogen worden. De "diepe staat" heeft er kostte wat het kost voor gezorgd dat hij geen tweede termijn zou winnen en zo meer kans zou hebben om een aantal van hun op stapel staande bestuursplannen in het kader van de "4IR/GR" ("socialisme"/"fascisme") te hervormen. Bovendien vreesden zij dat hij de meest hartstochtelijke leden van de bevolking ertoe zou kunnen aanzetten hun politieke rechten op vreedzame wijze uit te oefenen door middel van manifestaties en dergelijke in een poging de situatie op zinvolle wijze te veranderen, al was het maar door publiekelijk te laten zien hoe populair zijn toekomstvisie bij de massa's was. Het antwoord op deze "dreiging" was de QAnon beweging, welke probeerde deze krachten preventief te neutraliseren door hun gedachten te veroveren door middel van de manipulatieve "5D schaken" - verhaallijnsconstructie, hetgeen slechts een coping mechanisme is om de werkelijkheid aan te kunnen.

De Hybride Terreuroorlog Tegen Amerika

Dat gezegd hebbende, is de realiteit dat Trump in feite "een koning zonder land" was, aangezien de machtigste elementen van zijn "diepe staat" hem op elk front tegenwerkten en zo zijn beoogde beleid saboteerden. In plaats van zich vreedzaam achter hem te scharen toen hij dat het meest nodig had, werden zijn topaanhangers gehersenspoeld om te denken dat "hij het allemaal onder controle had" en dat elke objectief bestaande tegenslag in werkelijkheid slechts een "meesterlijke 5D schaakzet" was. Door de straten over te geven, vergemakkelijkten ze de kinetische fase van de decennialange Hybride Terreuroorlog van de "diepe staat" tegen Amerika door inzet van Antifa en "Black Lives Matter" (BLM), waardoor de weg werd vrijgemaakt voor de dystopische hel waar Biden momenteel over waakt, als marionet van diezelfde "diepe staat". De enige "storm" die ooit kwam, was die van de "diepe staat" op de verkiezingsdag. De volgorde van de succesvolle anti-Trump regimeverandering leidde ertoe, dat het "moeras" hem uiteindelijk opslokte terwijl Bidens "Cyber-Stasi" de daaropvolgende digitale tegenstanders onderdrukte.

Censuur Op Social Media

De digitale dimensie is ook zo belangrijk omdat het het enige realistische "gemeengoed" is waarin zinvolle oppositie tegen deze trends kan worden georganiseerd, maar die staat nu bijna volledig onder controle van de "diepe staat", op enkele uitzonderingen na (zoals Ruslands VK). Het voorwendsel om de controle over dit domein te grijpen was om een herhaling van de gebeurtenissen van 6 januari te voorkomen en de kans op daadwerkelijke buitenlandse inmenging in de binnenlandse processen van de VS door middel van Hybride Oorlogsmiddelen te verkleinen. Wat dit laatste betreft: deze dreiging bestaat inderdaad, maar niet in de mate zoals beweerd wordt door de "diepe staat". Dit is reeds op precies dezelfde wijze uitgevoerd tegen talloze andere landen en veel effectiever dan ze ooit met de VS zouden kunnen doen, maar de "diepe staat" vreest de introductie en verspreiding van "politiek onwelgevallige" verhalen in de Amerikaanse politieke conversatie, vandaar de noodzaak om de sociale media zo agressief te censureren. Om eerlijk te zijn, andere landen voeren een soortgelijk beleid om dezelfde veiligheidsredenen.

Mensen=Pionnen?

Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat ze eigenlijk gewoon pionnen zijn in een wereldwijd spel tussen concurrerende "socialistische"/"fascistische" "diepe staten" als onderdeel van de Nieuwe Koude Oorlog. Hun individuele opvattingen doen er niet toe zolang ze die voor zichzelf houden, maar ze worden "lastig" zodra ze met anderen worden gedeeld en kunnen uiteindelijk een grotere verandering in sociaal-economisch en/of vooral politiek gedrag beïnvloeden (b.v. stempatronen, het uitlokken van protesten, etc.). Het is één ding om "de waarheid te kennen" zoals men haar begrijpt (hetzij op eigen kracht gerealiseerd en/of door de invloed van wat men op het Internet tegenkomt, met inbegrip van datgene wat met hen gedeeld wordt door buitenlandse partijen, of het nu staats- of civiele partijen zijn), maar het is iets heel anders om er daadwerkelijk op vreedzame wijze naar te handelen binnen de wettelijke grenzen van hun respectieve grondwetten, waarvan er vele, althans in het westen, oppervlakkig gezien het recht op de vrijheid van meningsuiting en vergadering respecteren.

Realiteitscheck

In fact, this very analysis will probably only at most make "fellow travelers" feel like they're not alone or "crazy" as opposed to having any meaningful effect on shaping the course of events. Be that as it may, everyone deserves to learn how the world really operates, even if only to be at peace with how powerless they might actually be if that's what makes them feel a bit better. Others might be inspired to share this insight with others in the hopes that enough people can eventually come together to peacefully express their constitutionally enshrined rights in a last-ditch attempt to at least slow down the implementation of the "4IR/GR". This is especially so with respect to raising awareness of the speculative risks associated with volunteering oneself to be a guinea pig for "deep state"-backed Big Pharma's massive gene therapy experiment designed to give their government a strategic edge in the New Cold War at the arguable expense of their citizens' human rights.

In feite zal deze analyse waarschijnlijk hooguit "medereizigers" het gevoel geven dat ze niet alleen of "gek" zijn, in plaats van enig effect van betekenis te hebben op het beïnvloeden van de loop der gebeurtenissen. Hoe het ook zij, iedereen verdient het te leren hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt, al was het maar om er vrede mee te hebben hoe machteloos men eigenlijk is, als men zich daardoor een beetje beter voelt. Anderen zouden geïnspireerd kunnen raken om dit inzicht met anderen te delen in de hoop dat genoeg mensen uiteindelijk samen kunnen komen om hun grondwettelijk verankerde rechten vreedzaam uit te oefenen in een laatste wanhopige poging om op zijn minst de uitvoering van de "4IR/GR" te vertragen. Dit geldt vooral met betrekking tot de bewustmaking van de speculatieve risico's welke verbonden zijn aan het zich vrijwillig aanbieden als proefkonijn voor het massale gentherapie-experiment van de "diepe staat", gesteund door Big Pharma, ontworpen om hun regering een strategisch voordeel te geven in de Nieuwe Koude Oorlog, ten koste van de rechtmatige mensenrechten van hun burgers.

Welkom In Wereldoorlog C

De COVID-19 pandemie gaf het startsein voor wat kan worden omschreven als Wereldoorlog C, oftewel het volledige scala aan denkkader-veranderende processen, welke werden gekatalyseerd door de ongecoördineerde poging van de wereld om het virus in te dammen (nogmaals, of men nu gelooft dat het echt, nep of overdreven is of niet). Alle reeds bestaande trends worden nu versneld en samengeperst, inclusief de geopolitieke, militaire, economisch-industriële, informatie-communicatie, gezondheidszorg (genetische manipulatie), gouvernementele ("socialistisch/fascistisch") en "groene" ("depopulatie") trends. Dit betekent dat wij allen waarlijk terechtgekomen zijn in een ongekend tijdperk van de geschiedenis, waarin letterlijk het gehele leven zoals men het kent binnen tien jaar totaal veranderd zal zijn. De specifieke aard van internationale, economische, burger-staat en zelfs mens-tot-mens relaties verandert in een recordtempo, waarbij mensen ervoor kiezen om ofwel te blijven slapen zoals de "diepe staat" dat wenst, ofwel wakker worden en vreedzaam proberen hen te stoppen, als het überhaupt nog mogelijk is.

Zie: https://uprootedpalestinians.wordpress.com/2021/06/06/the-wizard-of-oz-the-dark-reality-that-the-deep-state-hides-from-the-world/