no child vaccination sign
Het enige dat overblijft om te vernietigen in een louter door elites bevolkte wereld, zijn andere elites. Het lijkt erop dat het verlangen om anderen te overheersen niet vanuit zichzelf ophoudt.

Nu het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft aangekondigd dat wereldwijd zo'n 270 miljoen mensen slachtoffer dreigen te worden van hongersnood, stelt het voortgaande debat over de werkelijke doelstellingen van de technocratie ons voor diepgaande vragen, zoals de vraag of hun doel meer neigt naar een grote bevolkingsvermindering, dan wel meer naar een nieuw soort slavernij.

Het lijkt erop dat filosofische en praktische kwesties met betrekking tot de lange termijn een mysterie blijven. Wij zullen betogen dat het kwaad, niet simpelweg de invloed van de basis op de superstructuur de kern van dit streven vormt. Wij hebben het kwaad gedefinieerd als het toebrengen van de grootste mate van pijn aan het grootste aantal onderdanen die zich verzetten. Kortom, wij hebben het kwaad gedefinieerd als sadisme, het toebrengen van kwaad omdat het voldoening geeft aan hen die het toebrengen.

Omdat het kwaad in beginsel een destructieve kracht is, kan het niets tot stand brengen: niets in het kwaad is werkelijk vernieuwend of van nut voor de mensheid. De genoegens ervan zijn van korte duur en bedrieglijk. Het is onhoudbaar, het richt zichzelf ten gronde en uiteindelijk leidt het tot zelfvernietiging.

Wij hebben uit tal van bronnen voldoende kunnen vaststellen dat achter dit proces snode belangen schuilgaan, die trachten om in dit proces mede machtsuitoefening centraal te stellen, naast verschillende andere doelstellingen (aan de macht blijven, macht uitoefenen op een wijze welke in overeenstemming is met hun occulte opvattingen over het kwaad, enz.) Wij begrijpen dat zij "slecht" zijn omdat zij een soort "macht-over" inhouden (in tegenstelling tot macht-met/instemming) waarbij deze macht ontleend wordt aan angstzaaierij en terrorisme tegen de bevolking. Terrorisme wordt hier gedefinieerd als het geoperationaliseerde gebruik van angst, pijn en ander leed voor sociaal-politieke doeleinden.

Als hun plannen niet geworteld zouden zijn in het kwaad, dan zouden zij soft-power tactieken hebben gebruikt, zoals het fabriceren van instemming, om hun doelen te bereiken.

Het doel van de Grote Reset is om de heersende plutocratische oligarchie om te vormen tot een technocratische oligarchie. Een plutocratie is gebaseerd op financiële middelen en de introductie van AI en automatisering elimineert de grondslag voor financiële middelen als de basis van schaalvoordelen. Dit komt omdat automatisering en deflatie gelijk opgaan, waardoor nieuwe technologieën nettoverliezers worden. Daarom moet er een nieuw denkmodel komen voor deze post-financiële "Vierde Industriële Revolutie".

assemblagelijnen
Maar de ideologie van de Grote Reset is gevestigd binnen het oude financialistische denkmodel, dat kostenexternalisatie inhoudt. Wanneer de mens niet langer betrokken is bij het proces van het benutten van kennis bij de productie van goederen en diensten, dan is de mensheid zelf de kostenpost geworden welke externalisatie vereist en dus eliminatie.

Maar hoe sadisme de occulte religie van de heersende klasse werd, is een vraag van het type "kip-of-het-ei". Namelijk, muteerde de corporatieve ideologie in occult sadisme, of vond occult sadisme zijn expressie via de corporatieve ideologie? Deze vraag zal ongetwijfeld de basis vormen van later onderzoek.

Wij doen snode motivaties of processen vaak af in termen van 'hebzucht' of 'eigenbelang', 'machtsobsessie' of de 'crisis van de kapitaalaccumulatie', 'speculatieve luchtbellen'.

En die volstaan uiteindelijk niet voor de eindanalyse, hoewel ze wel een verklarende kracht hebben. Het probleem ontstaat in de voorspellende kracht, want terwijl we te maken hebben met een crisis van afnemende meeropbrengsten als gevolg van automatisering (als de toenemende tendens naar nettoverlies op nieuwe grote kapitaalinvesteringen), worden de werkelijke psychologische behoeften die de huidige plutocratie als machtsgroep motiveren in feite ondermijnd door een aanzienlijke en plotselinge bevolkingsafname, of door nieuwe post-dwingende technologieën die menselijke tussenkomst elimineren. Dit mag contra-intuïtief lijken, maar in het licht van een begrip van de zelfvernietigende aard van het kwaad, zullen wij deze vraag onderzoeken.

Wanneer we de waarschijnlijkheid van drie elkaar kruisende beleidsvectoren in kaart brengen, kunnen we deze vraag nog beter begrijpen. Die beleidsvectoren betreffen a.) neuralink/AI/Neurale Implantaten/Magneto-eiwitten en gerelateerd transhumanisme, b.) ontvolking als onderdeel van gestelde Agenda 2030 doelen, c.) automatisering/robotisering, 4IR, en IoT.

Dit volgt uit ons laatste stuk over dit onderwerp, The Great Reset Morality: Euthanization of the Inessentials:

Neurale Implantaten

De ontwikkeling en invoering van neurale implantaten, Magneto-eiwitten, enz. kan alle kanten opgaan. Sommige soorten beloven de elites 'bovenmenselijke' cognitieve vermogens te geven. Een andere, zeer praktische toepassing echter is de verplichtstelling dat deze gebruikt worden bij de gewone bevolking teneinde handicaps bij hen te veroorzaken of om hun gedachten op een of andere wijze te controleren.

In die zin kunnen neurale implantaten werken zoals medicamenten in de psychiatrie worden gebruikt. Bij de schepping van een soort Huxleyiaanse 'Brave New World' kunnen we gemakkelijk de voortzetting zien van een denkmodel dat vandaag de dag reeds bestaat. Binnen dit denkmodel is het heel gebruikelijk om verschillende voorspelbare depressies, angsten en neuroticismen te vinden, welke veroorzaakt worden door de hedendaagse sociale omstandigheden, maar welke psychiatrisch behandeld worden in plaats van op sociaal-economische wijze.

Neurale implantaten kunnen ook een soortgelijke functie vervullen, maar gaan nog verder. Naast emoties of het basale effect op de heropname van bepaalde hormonen zoals serotonine enz., kunnen neurale implantaten gedachten sturen of hele cognitieve processen veranderen. Voorbij gevoelens, driften en impulsen, beloven neurale implantaten werkelijke gedachten te produceren in de geest van de persoon.

engineer Vanessa Tolosa holds up a brain implant
© Extreme Tech Magazine, July 2014LLNL ingenieur Vanessa Tolosa houdt een hersenimplantaat omhoog
Tussen deze twee in bevindt zich een hybride vorm - nanotech en chemogenetica welke werken met optogenetica. Omdat het leveringssysteem naar de hersenen via injectie kan plaatsvinden, kunnen nanolipiden en andere verbindingen in de vorm van injecties worden geleverd. Deze kunnen worden toegediend als onderdeel van een verplicht 'vaccinatie'-programma (voor zover die term opnieuw is gedefinieerd), aangezien nanotechnologie al gebruikt wordt in de Covid-19-injectie.

Daarom kunnen deze - al dan niet aan het publiek bekendgemaakt - worden opgenomen in vereiste vaccinaties.

De ontwikkeling hiervan lijkt echter te duiden op een technologie welke slavernij zou ondersteunen, doch genocide niet uitsluit. Het is wel zeker dat de mogelijkheid om de gedachten van een bevolking te controleren het risico in de ogen van het staatsapparaat sterk vermindert, vooral als het tot genocide overgaat.

Depopulatie:
Mythen vergeleken met Feiten

Bevolkingsbeheersing en bevolkingsvermindering vormen reeds gedurende lange tijd een beleidsonderdeel van verschillende instellingen en denktanks die zich inzetten voor wereldwijd bestuur, van de VN tot het Wereld Economisch Forum. Het was een onderdeel van de millenniumdoelen van de VN en maakt sinds het begin van de 21e eeuw deel uit van de VN-agenda 2030.

Het is van belang om nu een raamwerk te introduceren om het bevolkingsvraagstuk te begrijpen in het licht van economische ontwikkeling. De aloude opvatting is dat economische ontwikkeling leidt tot bevolkingsstagnatie, zelfs afname. De gedachte hierachter is dat onderwijs en verstedelijking processen zijn welke leiden tot een betere kennis van basisgezinsplanning, in combinatie met een betere toegang tot abortus en geboortebeperkingsmiddelen.

Het onderliggende principe is dat mensen van nature niet met kinderen belast willen worden, dat kinderen in abstracto een aantasting van de vrijheid zijn. De formule is dat naarmate mensen beter opgeleid zijn en zinvoller werk en een interessanter leven hebben, zij zowel weten hoe zij zwangerschap kunnen voorkomen als ook niet langer 'primitieve' neigingen hebben tot het stichten van grote gezinnen.

Deze mythologie werd opgebouwd rond de idee dat mensen fundamenteel op hun eigenbelang gericht zijn in de engste zin van het woord, met uitsluiting van andere verlangens, behoeften en impulsen. Ze worden voorgesteld als de norm, om bovendien een bredere cultuur te creëren welke zich verzet tegen voortplanting.

In plaats daarvan is het werkelijke mechanisme dat de bevolkingsstagnatie in de 1e wereld aanjaagt de toegenomen werkdruk en de gestegen kosten van levensonderhoud. Deze bevolkingsstagnatie houdt eerder verband met versoberde omstandigheden welke door de laatmoderniteit werden opgelegd dan met verbeterde levensomstandigheden. De kosten van onroerend goed, huur en voedsel, alsmede de afname van de kwaliteit van goederen door toegenomen geplande veroudering, verhoogden de economische druk op individuen en paren. Het heeft geleid tot de eis dat beide leden van een huishouden voltijds werken. En zelfs dan is het bezit van een eigen woning in kosmopolitische centra voor de meesten praktisch onmogelijk. Bezuinigingen leidden tevens tot een stagnatie van de levensverwachting.

Deze waarheid wordt onthuld in concrete beleidsdocumenten zoals "Nieuwe strategieën ter afremming van bevolkingsgroei" (1995). Hier komt de doublespeak duidelijk naar voren, met gemakkelijk ontcijferbare zinnen zoals; "...ongewenste zwangerschappen terug te dringen door uitbreiding van diensten welke keuzevrijheid betreffende voortplanting en betere gezondheid bevorderen, de vraag naar grote gezinnen te verminderen door gunstige voorwaarden te scheppen voor kleine gezinnen...". Wat kan er in vredesnaam bedoeld worden met 'gunstige voorwaarden scheppen voor kleine gezinnen'?

Economische ontwikkeling doet de bevolking niet afnemen, maar als we daar bezuinigingen en veeleisende en inflexibele arbeidsverplichtingen aan toevoegen, dan geraken we tot een antwoord. Economische voorspoed, zoals sinds mensenheugenis, belooft de bevolking sterk te doen toenemen bij gebrek aan een programma van bevolkingsvermindering. Omdat een organische 4IR welke niet door de technocratie wordt ingebracht de arbeidsverplichtingen zou verminderen en de standaarden van levenskwaliteit zouden verhogen, zouden we een bevolkingsexplosie verwachten.

Bijgevolg zijn voorspellingen, dat die bevolking tegen het jaar 2060 een top van net onder de 10 miljard zal bereiken, even onjuist als lineair. Zonder een technocratie die actief werkt aan het terugdringen van de bevolking, zoals zij geloven, zou een economie gebaseerd op automatisering en AI een bevolkingsexplosie te zien geven.

Conclusie

Het is nog steeds waarschijnlijk dat de would-be technocraten inderdaad het eindspel hebben doordacht en dat er ontelbare mogelijkheden zijn die hen in staat stellen sadistisch genot te oogsten door een uitoefening van absolute macht, tot in het oneindige. Dit kan betekenen dat de angst voor uitroeiing veel groter wordt dan de feitelijke bevolkingsafname. Het zou kunnen betekenen dat de gecontroleerde bevolking vele aspecten van zeggenschapbehoudt, zodat hun leed geïnternaliseerd wordt in veelvoudige en complexe vormen, waaronder verwarde gevoelens van zelfverwijt, identificatie met de misbruiker, wrok, spijt, alsmede schendingen van wil en waardigheid. Nogmaals, als de wil geen factor is zijn al deze potentiële gebieden van psychologisch leed niet aanwezig.

Om het volgende in een kader te kunnen plaatsen is het van fundamenteel belang te begrijpen, dat in een post-arbeidsbeschaving de status van de mensheid niet langer bestaat op basis van een standaard van nut. Ofwel de beschaving bestaat ter verbetering van de menselijke conditie, ofwel ter vergoting van het menselijk leed. Er zijn geen compromissen of kosten. De maatschappij is ofwel goed ofwel slecht.

Maar het kwaad is van korte duur en kortzichtig en wel hierom: Plotselinge bevolkingsafname is als een voetzoeker, deze ontploft maar één keer. Het plezier in het proces van het uitroeien van miljarden mensen en de angst, pijn en het leed dat dit zou veroorzaken, binnen een tijdsbestek van een paar korte jaren, kan maar één keer worden genoten. Het is een offerritueel op het altaar van Moloch, dat slechts eenmalig kan worden uitgevoerd.

Hetzelfde geldt voor post-dwingende technologieën: Zonder enige zeggenschap van de mens zelf, dient het controleren van mensen geen doel in de zin van het schenden van hun eigen wil of verlangen. Pijn toebrengen aan een onderdaan die zich niet verzet omdat hij geen wil heeft, geeft de sadist veel minder genot dan pijn toebrengen aan een onderdaan tegen zijn wil.

Bovendien is de positie van een elite relatief ten opzichte van een aantal factoren, zoals de verdeling van rijkdom, macht en/of voorrecht en het aantal inwoners ten opzichte van wie men deze voordelen bezit.

Als er alleen nog maar elites overblijven, dan zouden zij slechts een nieuw soort egalitaire samenleving hebben ingevoerd op basis van enorme overvloed en een minuscule menselijke bevolking. Als de levensomstandigheden van een bestaande mensheid sterk kunnen worden gereduceerd, dan zullen de relatieve voorrechten en luxe van de elites evenredig toenemen.

Tenzij er een radicale levensverlengende technologie bestaat, is het denkbaar dat wetenschap en technologie reeds het hoogtepunt hebben bereikt waarop privileges en luxe niet verder kunnen worden uitgebouwd. Een redelijke oplossing zou zijn om de levensomstandigheden van anderen te verminderen om op deze wijze hun eigen relatieve voorrecht te vergroten. Hoe groter het aantal mensen dat in verminderde omstandigheden leeft, hoe bevoorrechter iemands positie in feite is.

Evenzo lijkt het erop dat het handhaven van een deel van de menselijke bevolking als 'bezit' zou dienen om eigendom over mensen te vergroten, misschien wel het meest waardevolle soort bezit omdat zij zich ervan bewust zijn dat zij in eigendom zijn - maar alleen als dat hen vernedert. Welk ander doel heeft slavernij in een wereld zonder menselijke arbeid?

Heeft het enige zin, of wordt er enige bevrediging bereikt, door te heersen over mensen die geen mogelijkheid hebben om door middel van hun wil ofwel in te stemmen, ofwel, omgekeerd, de heerser te verafschuwen? Dit kunnen we als volgt begrijpen: de mogelijkheid om enige zeggenschap te hebben betekent dat regeren kan gebeuren met hun steun, of tegen hun wil.

Maar de controle van cognitieve processen door neurale implantaten elimineert de mogelijkheid tot het hebben van de wil, waardoor technocraten het plezier zou worden ontnomen te regeren met of tegen de wil van de onderdanen.

Daardoor wordt het destructieve kwaadaardige kader van degenen achter de Grote Reset onthuld. Het gebruik van strategie, planning en sluwheid om hun gewenste resultaat te bereiken is dominant. Maar hebben zij de basis van hun verlangens onderzocht? Begrijpen zij wat hun overwinning hen zou opleveren?

Het enige dat overblijft om te vernietigen in een louter door elites bevolkte wereld, zijn andere elites. Het lijkt erop dat het verlangen om anderen te overheersen niet vanuit zichzelf ophoudt.

Om deze redenen is het waarschijnlijk dat sommige elites het probleem in dit eindspel hebben opgemerkt. Dit zou de conflicten tussen de elites zelf kunnen verklaren dat wij eerder hebben onderzocht en waarop wij in de nabije toekomst zullen terugkomen.

Zie: https://www.strategic-culture.org/news/2021/06/19/have-the-great-reset-technocrats-really-thought-this-through-evil-between-depopulation-neuralink/
Over de auteur

Joaquin Flores, opgeleid op het gebied van IR en IPE aan de California State University Los Angeles; was eerder werkzaam als bedrijfsagent en organisator voor de vakbond SEIU; heeft internationaal gepubliceerd over onderwerpen als geopolitiek, oorlog en diplomatie; is directeur van het in Belgrado gevestigde Centrum voor Syncretische Studies en is hoofdredacteur bij Fort Russ News.