Top van de Toekomst
De Verenigde Naties zullen in september bijeenkomen voor de 79e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (AVVN), evenals voor de langverwachte "Top van de Toekomst," waar naties het zogenaamde "Pact voor de Toekomst" zullen ondertekenen. Het pact zal naar verwachting oproepen tot het afkondigen van een "planetaire noodtoestand." Wat betekent dit verdrag en het beleid dat daarin wordt vastgelegd voor de toekomst van individuele en nationale soevereiniteit?

Eind september stemmen de lidstaten van de Verenigde Naties mogelijk over een radicale verandering van de VN zelf, wat sommigen de VN 2.0 noemen, en van de manier waarop natiestaten beslissingen nemen over de toekomst van de wereld. De VN zal bijeenkomen voor de 79e zitting van de Algemene Vergadering in New York City, die begint op 10 september. Het algemene topdebat zal op 24 september een aanvang nemen.

Hoewel de AVVN jaarlijks bijeenkomt, zal de bijeenkomst van dit jaar uniek zijn door de toevoeging van de Top van de Toekomst, een door de VN gesponsord evenement dat op 22 en 23 september in New York plaatsvindt. De top wordt al minstens sinds 2022 voorbereid. Het vormt de meest recente poging van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres om "de troepen te verzamelen" en meer steun te verwerven voor een snelle voltooiing van de Agenda 2030-doelstellingen die de VN in 2015 heeft vastgesteld.

In mei 2023 onthulde Guterres dat inspanningen om Agenda 2030 en de bijbehorende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) te voltooien, aan het falen waren. Guterrres waarschuwde dat slechts 12 procent van de SDG's op koers liggen om te worden voltooid. Hij zei dat de vooruitgang bij 50 procent van de doelen "zwak en onvoldoende" is, terwijl 30 procent van de SDG's " in een impasse was geraakt of was teruggedraaid." Hij voorspelde dat, als de huidige trend aanhoudt, in 2030 slechts 30 procent van de landen SDG1, die zich op armoede richt, zal hebben bereikt .

Guterres riep op tot "meer multilaterale steun voor het VN-ontwikkelingssysteem en daadkrachtige actie op de Top van de Toekomst in 2024."

"Ik verzoek u dringend het rapport te bestuderen en de voorstellen uit te voeren," aldus Guterres. "Dit wordt een moment van waarheid en van afrekening. Het moet ook een moment van hoop zijn - wanneer we ons verenigen om het tij te keren en een nieuwe impuls geven aan de verwezenlijking van de SDG's."

Onze gemeenschappelijke agenda: De Top voor de Toekomst

In juni 2020, toen de Verenigde Naties de 75e verjaardag van de oprichting van het internationale orgaan vierden, gaven de lidstaten een verklaring af met 12 overkoepelende verplichtingen met betrekking tot Agenda 2030 en een oproep aan secretaris-generaal Guterrres om zijn eigen reeks aanbevelingen te doen om de doelen te bereiken. Deze verklaring bevatte uitspraken als "We laten niemand achter" en "We zijn vastbesloten om Agenda 2030 volledig en tijdig uit te voeren. Er bestaat geen alternatief."

In september 2021 reageerde de secretaris-generaal met zijn rapport Onze gemeenschappelijke agenda, waarin hij opriep tot een snellere uitvoering van de SDG's en de toezeggingen in de VN75-verklaring. Onze gemeenschappelijke agenda riep ook op tot een Top van de Toekomst om "een nieuwe wereldwijde consensus te smeden ter voorbereiding op een toekomst die bol staat van risico's, maar ook van mogelijkheden." De AVVN stemde ermee in om de Top op 22 en 23 september van dit jaar te houden.

Het rapport van de gemeenschappelijke agenda riep op tot een "vernieuwing van vertrouwen en solidariteit op alle niveaus - tussen volkeren, landen en generaties." Het rapport riep ook op tot een "fundamentele heroverweging" van onze politieke, economische en sociale stelsels, "zodat ze voor iedereen meer eerlijke en meer effectieve resultaten opleveren." Tot slot werd in het rapport een "vernieuwing van het multilaterale systeem" aanbevolen en opgemerkt dat de Top van de Toekomst het "beslissende moment" zou zijn om nieuwe afspraken te maken met betrekking tot deze doelen.


Commentaar: Da's toevallig - de lui van het WEF maakten onlangs ook "het herwinnen van vertrouwen" tot hoofdthema van hun meest recente bijeenkomst:

'Building trust'? The World Economic Forum is the West's perfect 'white-collar euthanasia agent'

Dood, 'Ziekte X' en het 'vertrouwen herstellen' met de Davos-club


Op de VN-website die gewijd is aan De gemeenschappelijke agenda staat: "Onze gemeenschappelijke agenda is een actie-agenda, ontworpen om multilaterale overeenkomsten - in het bijzonder Agenda 2030 - te versterken en te versnellen en een tastbaar verschil te maken in het leven van mensen."

Het rapport van secretaris-generaal Guterres over Onze gemeenschappelijke agenda vormde de directe inspiratie voor de komende Top voor de Toekomst. De Top zal landen blijven aansporen om "bestaande verbintenissen te herbevestigen" ten aanzien van de SDG's en het VN-Handvest. Van de lidstaten wordt verwacht dat ze voortbouwen op de resultaten van de SDG-top in 2023 en "het multilaterale systeem nieuw leven inblazen" om Agenda 2030 te verwezenlijken.

Volgens de website van de Top voor de Toekomst biedt de top een "eenmalige kans" om de hiaten in het mondiale bestuur aan te pakken. "Multilateraal bestuur, ontworpen gedurende eenvoudigere, tragere tijden, is niet geschikt voor de complexe, onderling verbonden, snel veranderende wereld van vandaag," aldus de website.

Daarnaast bespreekt een VN-document over de Top van de Toekomst, onder de titel Wat zou het opleveren,? het concept van een vernieuwde VN, oftewel "VN 2.0," en wat dit voor de toekomst zou inhouden.

"Bij 'VN 2.0' gaat het om verbeterde expertise op het gebied van innovatie, gegevens, digitalisering, prognoses en gedragswetenschap om de resultaten van het VN-systeem te verbeteren, vergelijkbare expertise van de lidstaten te helpen opbouwen en de gezamenlijke vooruitgang op weg naar de SDG's te versnellen."

Het document roept ook op tot "Een mondiaal financieel systeem dat voor iedereen werkt."

"Een hervormde internationale financiële architectuur is geschikt voor haar doel, inclusiever, rechtvaardiger, representatiever, effectiever en veerkrachtiger, en speelt in op de wereld van vandaag in plaats van de wereld van na de Tweede Wereldoorlog. Deze architectuur investeert vooraf in de SDG's, klimaatactie en toekomstige generaties."

Deze oproepen weerspiegelen soortgelijke oproepen die werden gedaan tijdens de "Top voor een nieuw mondiaal financieringspact" in Parijs, Frankrijk, in juni 2023. De top, die werd geleid door de Franse president Emmanuel Macron, verwelkomde 50 staatshoofden, vertegenwoordigers van NGO's en maatschappelijke organisaties om de inspanningen te bespreken om het internationale financiële systeem te resetten als onderdeel van de voortdurende drang naar Agenda 2030 en de netto-nul-doelen.

De Franse regering verklaarde dat het doel van de bijeenkomst was om "een nieuw contract op te stellen tussen het Noorden en het Zuiden," dat de landen beter zal toerusten om armoede en klimaatverandering te bestrijden. De top werd bijgewoond door de Amerikaanse president Joe Biden, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Britse premier Rishi Sunak en de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva. Behalve door staatshoofden werd de top georganiseerd met steun van onder andere de Open Society Foundations, de Bill and Melinda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation.

Een van de andere verklaarde doelen van de top in 2023 was om het hele internationale financiële systeem te transformeren door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank aan te passen aan de moderne uitdagingen. Deze doelen komen overeen met recente uitspraken van Guterres, waarin hij opriep tot een "nieuw Bretton Woods-moment," verwijzend naar de beruchte internationale overeenkomst uit 1944 waarbij het IMF werd opgericht en regels werden aangenomen voor monetaire relaties tussen onafhankelijke staten, waaronder de eis dat elke natie de converteerbaarheid van hun valuta in Amerikaanse dollars zou garanderen.

Voor degenen die tussen de regels door lezen en de moderne kreten doorzien, klinkt het taalgebruik in deze documenten als globalistische taal die bedoeld is om nationale en individuele soevereiniteit terzijde te schuiven of te verbieden ten gunste van een wereldregering. Een nieuw monetair systeem, een vernieuwing van het multilaterale systeem - dit alles moet het publiek overtuigen van de idee dat de VN (of een ander nieuw internationaal orgaan) nodig is om de mensheid veilig naar de toekomst te leiden. In werkelijkheid zullen er op de Top voor de Toekomst waarschijnlijk grote stappen naar de vorming van een één-wereldregering worden gezet.

Op de website van de Top van de Toekomst staat bijvoorbeeld dat de Top zal worden afgesloten met een "Pact voor de Toekomst," dat door de staatshoofden op de Top zal worden goedgekeurd. De VN zegt dat het resultaat van het Pact "een wereld- en een internationaal systeem zal inhouden dat beter voorbereid is om de uitdagingen waar we nu voor staan het hoofd te bieden." Het Pact voor de Toekomst vormt waarschijnlijk weer een nieuwe stap in de richting van een wereld die geregeerd wordt door ongekozen internationalistische politici.

Het Pact voor de Toekomst

De VN zegt dat het doel van de Top voor de Toekomst is om "de inspanningen te versnellen om onze bestaande internationale verplichtingen na te komen" en "concrete stappen te ondernemen om te reageren op opkomende uitdagingen en mogelijkheden." Met deze doelen voor ogen is de VN voornemens om te onderhandelen over een "actiegericht resultatendocument," bekend als het Pact voor de Toekomst, en dit te bekrachtigen. Er wordt op VN-bijeenkomsten al gediscussieerd over het document en in september zullen tijdens de Top de laatste onderhandelingen plaatsvinden en zal de overeenkomst worden ondertekend.

In januari kondigden Duitsland en Namibië, co-facilitatoren van de Top, de publicatie aan van het "nulontwerp" van het Pact voor de Toekomst. De voorstellen herhalen grotendeels wat er te vinden is in het document ter ere van de 75e verjaardag van de VN en het rapport Onze gemeenschappelijke agenda. Het document maakt duidelijk dat de lidstaten "het belang van het multilaterale systeem opnieuw bevestigen," waarbij de VN centraal staat. Het nulontwerp herhaalt ook de verklaring van de 75e verjaardag van de VN om "niemand achter te laten."

"We zullen met spoed handelen om de visie van Agenda 2030 te realiseren, onder meer door de overeenkomsten in dit pact, een sterke toename van de financiering voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en aanvullende stappen om duurzame financiering te garanderen, in overeenstemming met onze verbintenissen in het kader van de Actie-agenda van Addis Abeba van de Derde Internationale Conferentie over Ontwikkelingsfinanciering," aldus het ontwerp van het Pact voor de Toekomst.

Voor wat betreft het "nieuw leven inblazen van het multilaterale stelsel," stelt het ontwerp dat de VN zich zal "inzetten voor een visie van een multilateraal stelsel" dat "inclusief is teneinde een divers scala aan actoren buiten de staten toe te laten." Deze verklaring lijkt te verwijzen naar de overtuiging dat individuele natiestaten niet langer in staat zijn om internationale crises aan te pakken en dat de wereld zich dus aan nieuwe vormen van bestuur moet aanpassen.

Het nulontwerp noemt ook de behoefte aan een "Noodplatform," dat zou worden geactiveerd in het geval van "een dusdanige schok die gevolgen heeft voor meerdere regio's in de wereld" en die, volgens de VN, een "samenhangende, gecoördineerde en multidimensionale reactie" vereist.


Commentaar: Hmmm. "Verwachten" ze iets specifieks?


Het ontwerp beweert ook dat een Noodplatform "geen permanente instelling of orgaan" zou zijn. De VN stelt tevens dat bij de "beslissing om een Noodplatform bijeen te roepen," "de soevereiniteit, territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van staten volledig worden gerespecteerd."


Commentaar: ... wat precies het tegenovergestelde inhoudt.


De discussie over een noodplatform sluit naadloos aan bij de roep om het afkondigen van een planetaire noodtoestand.

De planetaire noodtoestand

Tijdens de afgelopen jaren werd de uitdrukking "planetaire noodtoestand" steeds vaker gebruikt door de Verenigde Naties en aanverwante organisaties om hun overtuiging te beschrijven dat de planeet overgaat van verschillende crisissituaties naar noodtoestanden van waaruit de mensheid misschien niet zal terugkeren, tenzij er drastische actie wordt ondernomen. Er verschenen zelfs opiniestukken waarin werd opgeroepen tot "een formele afkondiging van een 'planetaire noodtoestand' door de Algemene Vergadering van de VN tijdens de Top van de Toekomst in september, alsmede de activering van een 'noodplatform.'"

De oproepen tot het afkondigen van een noodtoestand hebben ook het Witte Huis bereikt. Vorige week meldde Bloomberg dat de regering Biden overweegt om een klimaatnoodtoestand af te kondigen.

"Medewerkers van het Witte Huis hebben opnieuw gesprekken gevoerd over het mogelijk afkondigen van een nationale klimaatnoodtoestand, een ongekende stap die federale bevoegdheden zou kunnen ontsluiten om de ontwikkeling van oliewinning in de kiem te smoren," schreef Bloomberg.

Woordvoerder van het Witte Huis Angelo Fernandez Hernandez vertelde Bloomberg dat Biden "de klimaatcrisis vanaf het begin heeft benaderd als een noodtoestand."

Zoals Bloomberg opmerkt, zou Biden niet de eerste Amerikaanse president zijn die een noodtoestand afkondigt. Vorige presidenten hebben om verschillende redenen nationale noodtoestanden uitgeroepen. De roep om een zogenaamde klimaatnoodtoestand is echter ongekend.

De afgelopen jaren heeft zelfs de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, de uitdrukking gebruikt en gewaarschuwd dat de wereld een of meer "omslagpunten," of noodtoestanden, nadert die door de VN-lidstaten moeten worden aangepakt. In november 2020 zei hij tegen het Wereldforum voor Democratie: "Naast de COVID-19 pandemie worden we geconfronteerd met een drievoudige wereldwijde noodtoestand - een klimaatcrisis, een natuurcrisis en een vervuilingscrisis."

"We worden ook geconfronteerd met een planetaire noodtoestand - waaronder versnelde klimaatverandering, toenemende vervuiling en ineenstorting van de biodiversiteit - die het milieu bedreigt waarvan ieders toekomst afhangt. En we zijn getuige van een alarmerende verspreiding van haat en discriminatie," aldus Guterres in 2021.

De Verenigde Naties zijn niet de enige organisatie die pleiten voor de afkondiging van een planetaire noodtoestand. Aan de VN gelieerde organisaties zoals de Climate Governance Commission (CGC) delen ook in de pret.

In september 2023, tijdens de klimaatweek en de SDG-top van de VN, gaf de CGC een verklaring af met de titel "Een veilig pad uitstippelen voor een werkbare toekomst." Daarin staat het volgende:
"De wereld wordt met een steeds ernstiger wordende planetaire noodtoestand geconfronteerd - en bevindt zich op een roekeloos pad in de richting van een catastrofale klimaatverandering - waarbij al zes van de negen wetenschappelijk vastgestelde planetaire grenzen werden overschreden. Als we er niet in slagen de onderliggende oorzaken van deze noodsituatie aan te pakken - zoals economieën die gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen, verspilling/overconsumptie van hulpbronnen en de vernietiging van de natuur - zal dit verdere verwoestende gevolgen hebben voor de hele mensheid en mogelijk onomkeerbare omslagpunten veroorzaken met gevaarlijke gevolgen voor de stabiliteit van de planeet, zowel op sociaal als ecologisch gebied. Er is nu een systeembrede aanpak nodig om de klimaatcrisis op te lossen, waarbij een betrouwbaar bestuur van het klimaat en de planetaire grenzen voor de aarde als geheel wordt gewaarborgd."
De CGC is naar eigen zeggen gericht op het "ontwikkelen, voorstellen en opbouwen van partnerschappen" ter bevordering van "haalbare, impactvolle wereldwijde bestuursoplossingen voor urgente en effectieve klimaatmaatregelen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C of minder." De CGC maakt op haar beurt deel uit van het Global Governance Forum.

De Climate Governance Commission werd bijeengeroepen door Maja Groff, die lid is van het Global Governance Forum en uitgebreide connecties heeft met technocraten, waaronder de Rockefeller Foundation, die het werk van de CGC hebben helpen financieren. Dit is heel logisch als we bedenken dat de Rockefeller Foundation in 2023 duidelijk maakte dat hun nieuwe focus gericht was op de klimaatagenda.

De verklaring van de CGC van september 2023 vervolgt eveneens de oproep tot uitbreiding van concepten van mondiaal bestuur. "Nieuwe perspectieven op mondiaal bestuur - met nieuwe niveaus van collectieve wijsheid en politieke moed - zijn nodig om de huidige existentiële planetaire risico's aan te pakken," staat er te lezen.

De verklaring bevat ook het gebruikelijke klimaatalarmisme en doemvoorspellingen. De CGC zegt dat de wereld misschien maar zes of zeven jaar de tijd heeft om van koers te veranderen om een ramp te voorkomen.

De Climate Governance Commission volgde deze verklaring op met het rapport Bestuur inzake onze planetaire noodtoestand. Het rapport werd vrijgegeven tijdens een online evenement op 28 November 2023, net voor de opening van de VN-Klimaatconferentie COP28. In dit rapport herhaalt de CGC hun aanbeveling om onze ideeën over bestuur te actualiseren.
"Een basisvoorwaarde van de Climate Governance Commission is dat nieuwe perspectieven op mondiaal bestuur - met inzet van nieuwe niveaus van collectieve wijsheid en politieke moed - nodig zijn om de huidige existentiële planetaire risico's aan te pakken," aldus het rapport.
"Dergelijke inspanningen moeten de lopende intergouvernementele onderhandelingen aanvullen en versterken. Door prioriteit te geven aan fundamentele wereldwijde collectieve actie-innovaties, kunnen we ons gemeenschappelijke huis beschermen voor huidige en toekomstige generaties op een rechtvaardige, billijke en duurzame manier."
Deze schrijver is ervan overtuigd dat de "nieuwe niveaus" van "politieke moed" die nodig zijn om "nieuwe perspectieven op mondiaal bestuur" te implementeren, verwijzen naar het feit dat het versterken van de VN (of een ander internationaal orgaan) extreem impopulair zal zijn bij de binnenlandse bevolking van veel VN-lidstaten, waaronder de Verenigde Staten.

Voor meer bewijs dat de CGC en sommigen bij de VN geïnteresseerd zijn in het overstijgen van nationale soevereiniteit naar een wereld die geregeerd wordt door mondiale organisaties, verwijs ik naar uitspraken van wetenschapper Johan Rockström, lid van de CGC en voorstander van het planetaire noodmodel, tijdens het online evenement van november 2023.

"Door het feit dat we ons in het Antropoceen bevinden, wordt de natiestaat als enige besluitvormende eenheid om de problemen op te lossen waarmee we geconfronteerd worden ter discussie gesteld," verklaarde Rockström.


In het onderdeel "Internationale bestuurlijke innovaties op de korte termijn" zegt de CGC opnieuw dat de VN een planetaire noodtoestand zou moeten afkondigen.
"We dringen er daarom bij de Algemene Vergadering van de VN op aan om tijdens de Top van de Toekomst in 2024 een planetaire noodtoestand af te kondigen, waarbij erkend wordt dat de drievoudige planetaire crisis een ernstig risico vormt voor onder andere de mondiale stabiliteit en veiligheid, die moet worden versterkt door soortgelijke verklaringen van organen en agentschappen van het VN-systeem, regionale organen en nationale en lokale overheden."
Ze herhalen tevens oproepen voor het "Noodplatform," waarnaar verwezen wordt in het nulontwerp van het Pact van de Toekomst. Het rapport adviseert om een "Planetair Noodplatform" bijeen te roepen om de snel versnellende gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

"Een dergelijk defragmentatie- en versnellingsplatform kan nodig zijn om de noodzakelijke wereldwijde emissiereducties van 50% tegen 2030 te garanderen," stelt het CGC-rapport.

In een onderdeel met de titel "Individuele verantwoordelijkheid voor milieumisdaden aanpakken: Inclusief ecocide als misdrijf onder het Internationaal Strafhof," stelt het document dat 'individuen die betrokken zijn bij beleid en/of activiteiten die ernstige schade toebrengen aan het milieu ter verantwoording moeten worden geroepen, ongeacht of ze deze acties ondernemen als regeringsfunctionaris, wetgever, militair leider, CEO van een bedrijf, of in een andere rol."


Commentaar: Dus probeer iedereen die in een positie verkeert om zich te verzetten tegen dit volslagen idiote beleid angst aan te jagen met de dreiging van gerechtelijke vervolging en onderdrukking.


In een onderdeel met de titel "Werkvoorstellen voor de volgende generatie" zien we ook een aanbeveling om een "Internationaal Mileuhof op te richten."

Is het mogelijk dat de regeringen van de wereld een document ondertekenen dat een internationaal gerechtshof de bevoegdheid geeft om mensen die worden beschouwd als vervuilers, of die worden beschuldigd van schade aan het milieu te straffen ?

Planetaire grenzen

"De huidige overschrijding van de planetaire grenzen heeft al intens lijden en grotere ongelijkheid veroorzaakt," luidt de CGC's verklaring van september 2023.

Het Pact voor de Toekomst en het rapport Bestuur inzake onze planetaire noodsituatie van het CGC worden beide gebaseerd op het concept van planetaire grenzen, dat voor het eerst door Johan Rockström, voormalig directeur van het Stockholm Resilience Centre, werd geïntroduceerd. Hij ontwikkelde dit idee voor het eerst in 2009 met een groep van 28 internationaal gerenommeerde wetenschappers.

Rockström is een internationaal erkend wetenschapper op het gebied van mondiale duurzaamheidskwesties en leidde de ontwikkeling van het Planetaire grenzen-raamwerk voor menselijke ontwikkeling. Hij is ook een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van watervoorraden, met meer dan 25 jaar ervaring in toegepast wateronderzoek in tropische gebieden. Daarnaast levert hij een bijdrage aan de agenda van het Wereld Economisch Forum.

Rockström's concept presenteert een set van negen planetaire grenzen, waarbinnen de mensheid zich kan blijven ontwikkelen en blijven floreren voor de komende generaties. Volgens deze theorie geven de planetaire grenzen van de aarde de "maximale door de mens veroorzaakte verstoring" aan die elk milieugebied kan verdragen voordat het "systeem aarde instabiel wordt, mogelijk leidend tot onomkeerbare veranderingen en sneeuwbaleffecten op verschillende terreinen."

In wezen stelt Rockström dat deze grenzen moeten worden gebruikt als leidraad bij het ontwerpen van toekomstige bestuursmodellen en overheidsregulering van bedrijven, industrie en het menselijk leven in het algemeen. Het is het zoveelste technocratische programma dat beweert een utopie te kunnen creëren door een noodplatform in werking te stellen zodra de mensheid deze vermeende grenzen overschrijdt.

Net als bij de oproep tot een planetaire noodtoestand, groeide de steun voor het concept van planetaire grenzen de afgelopen jaren binnen de academische wereld, de wetenschap en bij sommige politici. Samen met de opmars van Rockstroms concept zagen we ook brede steun voor mondiaal bestuur.

In 2023 benadrukte een internationale groep van 22 "experts" uit verschillende vakgebieden het belang van de oprichting van een "planetair gemeengoed" in een artikel dat gepubliceerd werd in de Proceedings of the National Academy of Sciences. De groep stelde dat deze stap essentieel is voor het versterken van mondiaal bestuur om "de functies van de biofysische systemen van de aarde te beschermen op een manier die de veerkracht van de planeet en rechtvaardigheid voor huidige en toekomstige generaties garandeert."

Het artikel introduceert het concept van "planetair gemeengoed" als een raamwerk om wereldwijde wetgeving en bestuur af te stemmen op de wetenschap van het "systeem aarde." De zogenaamde experts schrijven dat er "momenteel geen effectief bestuurssysteem bestaat" om de crises waarmee de mensheid wordt geconfronteerd op de juiste manier aan te pakken. Het rapport betreurt dat landen hun eigen beleid voor klimaatverandering hebben ontwikkeld dat "vaak niet is afgestemd op andere landen en het mondiale doel van een duurzame aarde." Het rapport eindigt met een oproep voor de ontwikkeling van "collectieve oplossingen op wereldschaal die de nationale grenzen overstijgen."


Commentaar: Tot zover dan al die loze praatjes over de soevereiniteit van staten!


Alle wegen leiden naar de Club van Rome en eugenetica

We kunnen de roep om een planetaire noodtoestand terugvoeren tot de beruchte maar obscure groep, de Club van Rome. Het rapport van de CGC van november 2023 merkt zelfs op dat het geloof in een "polycrisis," of meerdere, gelijktijdige crises, "erkend wordt in het werk van het Planetaire noodtoestandproject van de Club van Rome." Deze verwijzing naar de Club van Rome onthult de zoveelste reden waarom het publiek zich zorgen zou moeten maken over de drang naar een planetaire noodtoestand en de beweringen over het overschrijden van planetaire grenzen.

De Club van Rome roept al tenminste vanaf 2019 op tot het afkondigen van een planetaire noodtoestand met de publicatie van hun "Klimaat noodplan." Het rapport zou worden bijgewerkt in augustus 2020, na het begin van COVID1984. Het noodplan van de Club van Rome wordt omschreven als een "routekaart voor regeringen en andere belanghebbenden om onze samenlevingen en economieën zodanig te veranderen dat er weer evenwicht komt tussen mensen, planeet en welvaart."

Net als in het nulontwerp van het Pact voor de Toekomst en het 2023-rapport van de Climate Governance Commission, roept de Club van Rome landen op om een planetaire noodtoestand af te kondigen en een klimaat noodplan aan te nemen. Ze zeggen dat zo'n plan "gebaseerd moet zijn op de dringende noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 ten minste te halveren."

Deze extreme oproepen om de uitstoot van broeikasgassen, vooral koolstof, te verminderen, hebben sommige onderzoekers doen concluderen dat de achterliggende filosofie van de Club van Rome eigenlijk een geloof in eugenetica inhoudt, dat wordt gemaskeerd door een valse milieuagenda. Een goed begrip van de geschiedenis van de organisatie kan enkele aanwijzingen verschaffen.

De Club van Rome werd in 1968 opgericht en speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het meer bekende Wereld Economisch Forum (WEF). Op de 50ste verjaardag van het WEF blikte de oragnisatie terug op haar geschiedenis en merkte op dat Aurelio Peccei, de Italiaanse industrieel die samen met Alexander King de Club van Rome stichtte, op de bijeenkomst in 1973 een toespraak had gehouden over zijn nu beroemde boek "De grenzen aan groei." Alexander King was ook verantwoordelijk voor een vervolgrapport dat in 1991 werd uitgebracht, met de titel " De eerste wereldwijde revolutie." Dit controversiële rapport bevat een gedeelte met de titel "De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens" waarin het volgende vaak geciteerde fragment is opgenomen:
"Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op de idee dat vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke daarbij zouden passen. In hun totaliteit en in hun wisselwerking vormen deze fenomenen een gemeenschappelijke bedreiging die de solidariteit van alle volkeren vereist. Maar door ze als vijand aan te duiden, trappen we in de val waarvoor we al gewaarschuwd hebben, namelijk door symptomen met oorzaken te verwarren. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk toedoen en kunnen alleen overwonnen worden door een andere houding en een ander gedrag. De ware vijand is dus de mensheid zelf."
Sommige lezers interpreteren deze uitspraak zodanig dat de Club van Rome hiermee erkende dat ze de angst voor vervuiling, opwarming van de aarde, watertekorten en hongersnood zouden gebruiken om de mensheid te verenigen achter de opvatting dat de mensheid het probleem vormt. De Club van Rome en hun aanhangers beweren dat deze passage uit zijn verband werd gerukt en slechts weergeeft dat hun leiderschap geopolitieke problemen herkende waar de mensheid spoedig mee te maken zou krijgen.

Verder bewijs voor het eugenetische wereldbeeld kan worden gevonden in de woorden van Dennis Meadows, lid van het Wereld Economisch Forum en mede-architect van het "Grenzen aan de groei"-rapport uit 1972. In een interview uit februari 2022 beschreef Meadows zijn hoop op een "schone" zuivering van de wereldbevolking tot duurzame niveaus:
"Ik hoop dat dit op een beschaafde manier gebeurt. Ik bedoel in een niet-publieke benadering. Een vreedzame aanpak, maar vrede betekent niet dat iedereen blij lijkt te zijn. Maar het betekent wel dat de straat op een andere manier wordt opgelost, niet met geweld, en dat is wat ik bedoel. Dus er zijn nu 7 miljard mensen, maar er zullen er straks 1 miljard zijn. We moeten nu verminderen. Ik hoop dat het langzaam en gelijkmatig verloopt.

Eugenetisten als Meadows en zijn makkers bij de Club van Rome verbergen hun anti-menselijke ideologie achter oproepen tot bevolkingsbeperking. Hun gepraat over "het tegengaan van klimaatverandering" door het beperken van menselijke verplaatsingen of het controleren van onze eetgewoonten en andere persoonlijke gewoonten verhullen vaak hun ware wens om de menselijke bevolking te verminderen en onder controle te houden.

Het is noodzakelijk dat de mensen van de wereld hun ogen en oren open zetten, zodat ze zich bewust worden van de ware bedoelingen van de Technocraten die over ons leven willen heersen. Zoals de Zweedse onderzoeker Jacob Nordangård me onlangs in een interview vertelde, zijn de VN (en hun partners bij het WEF, Club van Rome, Global Governance Commission, etc.) bezig met het uitroepen van een "planetaire noodtoestand," waardoor ze verschillende overeenkomsten kunnen activeren - het WHO Pandemieverdrag, het Financieringspact van de Toekomst en het Pact van de Toekomst - en hun plannen voor een wereldregering kunnen voltooien.

Het enige dat de volledige overname van een vrije mensheid in de weg staat, zijn de vrije harten en geesten van de wereld die in staat zijn de waarheid te zien. We moeten ons verzetten tegen het VN-Pact voor de toekomst. We moeten onze energie steken in het ontwerpen van onze eigen pacten voor de toekomst. Verder moeten we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen verwerpen en de Autonome Ontwikkelingsdoelen omarmen. Tot slot moeten we "De Grote Reset" negeren en "De Reset van het Volk" opbouwen. Pas als we onze energie steken in het creëren van parallelle systemen, zullen we een werkelijk vrije samenleving zien ontstaan die de komende zeven generaties en daarna zal standhouden.

Zie: https://theconsciousresistance.com/pact-of-the-future-technocracy/