Disneyland entrance
Het bord boven de ingang van Disneyland
Nou, de Oorlog tegen de Realiteit verloopt uitstekend. Wereldwijd zijn samenlevingen verdeeld in tegengestelde, onverzoenlijke realiteiten. Buren, vrienden en zelfs familieleden zijn tot op het bot verdeeld in twee vijandige kampen, die elkaar beschouwen als paranoïde psychoten, krankzinnige fanatici, gevaarlijke idioten en, in iedere geval, als aartsvijanden.

In het VK, Duitsland en vele andere landen, alsmede in talrijke staten in de VS blijft de "noodtoestand" van kracht. Een apocalyptisch virus waart vrijelijk rond. Mutante varianten verspreiden zich als een lopend vuurtje. Het grootste deel van de maatschappij is nog steeds gesloten of onderhevig aan gezondheidsbeperkingen. Mensen lopen nog steeds in het openbaar rond met plastic gezichtsschermen en medisch uitziende mondkapjes. De politie komt bij mensen aan de deur om hen te arresteren voor "illegaal buiten verzamelen". Elke afwijking van de officiële realiteit wordt gecensureerd door de internetcorporaties. Grondwettelijke rechten zijn nog steeds opgeschort. Hele bevolkingsgroepen worden onder dwang geïnjecteerd met experimentele "vaccins." Pseudo-medische segregatiesystemen worden in werking gesteld. En ga zo maar door... u kent de details inmiddels.

Ondertussen is er in Zweden, en enkele andere landen, alsmede in diverse andere staten in de VS, geen sprake van een apocalyptische pandemie. Mensen gaan gewoon op normale wijze door met hun leven. OK, zeker, er gaat een akelig virus rond, dus de mensen nemen voorzorgsmaatregelen, zoals ze gewoonlijk doen bij elk akelig virus, maar er is geen "noodtoestand" van kracht en geen reden om de maatschappij radicaal om te vormen tot een paranoïde, gepathologiseerde totalitaire dystopie.

Deze stand van zaken, waarin twee tegenstrijdige, elkaar uitsluitende realiteiten bestaan, is ... tja, het is onmogelijk en dus kan het niet voort blijven duren. Er bestaat ofwel een verwoestende wereldwijde pandemie welke een wereldwijde "noodtoestand" rechtvaardigt, de opschorting van grondwettelijke rechten en de andere totalitaire "noodmaatregelen" waaraan we sinds maart 2020 zijn onderworpen, of dit bestaat niet. Zo simpel ligt het.

Maar zo simpel ligt het dus niet. Met het oog op de laatste 16 maanden is het gemakkelijk om te vergeten, dat de mensen de laatste vijf jaar tot op het bot verdeeld zijn geweest, in elkaar uitsluitende realiteiten leefden en mensen die zich niet conformeerden aan hun realiteiten als vijanden beschouwden. Ik heb het niet over politieke meningsverschillen, of zelfs sociaal-culturele verschillen. Ik heb het over tegenstrijdige realiteiten. Dingen die echt gebeurd zijn, of niet gebeurd zijn. Dingen die bestaan, of niet bestaan.

Ik ga hier niet de hele Oorlog tegen het Populisme herhalen - ik heb er destijds uitvoerig aandacht aan besteed - maar op dat moment werd de huidige globalistisch-kapitalistische Oorlog tegen de Realiteit officieel gelanceerd. Het waren niet alleen de gebruikelijke leugens en propaganda. Het was een grootschalige ideologische aanval. Tegen het einde ervan geloofden de mensen echt dat a) Donald Trump een Russische agent was, b) hij letterlijk Hitler was en dus een soort "staatsgreep" zou plegen, zichzelf tot Amerikaanse Führer zou uitroepen en het "Trumpiaanse-Witte-Supremacistische Vierde Rijk" zou lanceren en (c) dat hij dit daadwerkelijk had geprobeerd door een paar honderd ongewapende demonstranten - gewelddadige binnenlandse extremistische grootmoeders, vader-en-zoon doodseskaders en gekkies met bison hoeden op te sturen om "het Capitool te bestormen" en de regering tijdens de zogenaamde "Opstand van 6 Januari" omver te werpen.

Dus, toen GloboCap de "Nieuwe Normale" realiteit uitrolde, begonnen ze niet echt vanaf nul. Miljoenen mensen - niet alleen Amerikanen want de Oorlog tegen het Populisme omvatte een wereldwijde campagne - leefden al in een nieuwe werkelijkheid, waarin feiten er al helemaal niet meer toe deden, waarin dingen die nooit waren gebeurd officieel wel gebeurd waren en andere dingen die duidelijk wel gebeurd waren nooit waren gebeurd, niet officieel, of afgedaan werden als "extreem-rechtse samenzweringstheorieën", "nepnieuws", of "desinformatie", of wat dan ook, ondanks het feit dat de mensen wisten dat dat niet het geval was.


Commentaar: Noot van de vertaler: GloboCap is een term voor het gehele globalistische-kapitalistische sysyeem dat acteert als een enkele wereldwijde entiteit.


Maar het doel van GloboCap's Oorlog tegen de Realiteit is niet alleen om de massa's te misleiden en ze te verdelen in tegengestelde kampen. Heersers misleiden de massa's en verdelen ze in tegengestelde kampen sinds het begin van de menselijke beschaving. Deze keer ligt het ietwat gecompliceerder.

Vergeeft u mij als hetgeen dat hieronder volgt nogal kras overkomt.

De Oorlog tegen de Realiteit is geen poging om de realiteit te vervangen door een valse realiteit. Of dat is het wel, maar dat betreft slechts een deel. Het werkelijke doel is om de realiteit willekeurig te maken, haar te ontdoen van haar epistemologische autoriteit, haar te veranderen in een "zwevend zichtbaar teken", een term welke geen objectieve referent heeft, hetgeen het technisch gezien natuurlijk al is. Het is niet mogelijk om een foto te maken van de realiteit. Het is een concept. Het is geen fysiek object dat ergens in tijd en ruimte bestaat.

Dat laatste punt zullen we later nog bespreken. Dit is niet het moment om ons te verliezen in semiotiek. Voor de meeste mensen, voor de meeste praktische doeleinden is de realiteit ... nou ja, realiteit. Het is objectief. Materieel. Het bestaat echt. Het bestaat onafhankelijk van onze overtuigingen. Het is niet zomaar een willekeurig, leeg zichtbaar teken dat eigenlijk nergens naar verwijst, maar welke we op strategische wijze gebruiken om gezag te doen gelden, of om een ideologie op te leggen aan de samenleving. Als dat wel het geval zou zijn, zou er geen werkelijkheid zijn. Niets zou waar zijn, alles zou geoorloofd zijn ... wat een hoop postmoderne marxistische onzin is.

Maar stelt u zich eens eventjes voor dat dat het geval zou zijn... dat wat de realiteit bepaalt eigenlijk alleen maar een kwestie van macht zou zijn in plaats van feiten. Stelt u zich eens voor dat de realiteit slechts een concept zou zijn, dat we gebruikten om de huidige grenzen van onze kennis en ideologische overtuigingen aan te geven. Onze artsen - oncologen en virologen bijvoorbeeld, maar het kunnen allerlei soorten artsen of wetenschappers zijn - zouden niet veel verschillen van de middeleeuwse alchemisten, die destijds, evenals de patiënten die zij behandelden, volledig in hun realiteit geloofden, maar waarvan wij nu weten dat het helemaal geen realiteit was, omdat onze realiteit de echte realiteit is. Ik bedoel, het is niet zo dat mensen over vijfhonderd jaar op onze medische praktijken en wetenschappelijke kennis zullen terugkijken en zullen lachen, zoals wij lachen om die middeleeuwse alchemisten, toch?

Excuses, ik dwaalde enigszins af. Ik probeerde het uiteindelijke doel van deze globalistische-kapitalistische Oorlog tegen de Realiteit uit te leggen en dwaalde af naar een ontologisch moeras, wat ons nergens brengt. Dus laten we teruggaan en ons de realiteit voorstellen, niet als wat we allen weten hoe zij is (d.w.z. een feitelijk, materieel iets dat bestaat), maar als een constructie welke door mensen wordt gebruikt om bepaalde officieel goedgekeurde overtuigingen en waarnemingen te valideren en andere overtuigingen en waarnemingen te ontkrachten, min of meer als een systeem der moraliteit, maar dat dan de dingen niet verdeelt in "goed" en "kwaad", maar in "echt" en "vals".

Stelt u zich nu eens voor dat u een immens machtig, wereldwijd heersend ideologisch systeem bent en u wilt uw ideologie opleggen aan een zo groot mogelijk deel van de wereld, maar u heeft geen ideologie op zich, of wat voor waarden dan ook, want ruilwaarde is uw enige echte waarde en dus was het uw missie om alle ideologieën, waarden, waarheden, geloofssystemen enzovoort uit te wissen en alles en iedereen in het bestaan om te vormen tot de facto handelswaren, welke overeenkomstig uw wensen gemanipuleerd zouden kunnen worden, omdat ze geen enkele intrinsieke waarde hadden en omdat hun enige echte waarde werd toegekend door de markt.

Hoe zou u dat doen, alle bestaande waarden uitwissen, religieuze, culturele en sociale waarden en alles tot een waardeloos handelsartikel maken?

Nou, u zou de realiteit niet volledig willen vernietigen, omdat de mensen dat niet zouden pikken. Ze zouden totaal in paniek raken. De dingen zouden lelijk uit de hand lopen. Dus in plaats daarvan zou u het over een andere boeg kunnen gooien en een heleboel tegenstrijdige realiteiten kunnen genereren, niet alleen tegenstrijdige ideologieën, maar daadwerkelijk elkaar uitsluitende realiteiten, die onmogelijk tegelijkertijd kunnen bestaan ... waardoor mensen nog steeds behoorlijk in paniek zouden raken.

Er zou natuurlijk één officiële realiteit zijn en u zou iedereen dwingen om zich hieraan op ieder gegeven moment strikt te onderwerpen, maar u zou de officiële realiteit regelmatig veranderen en iedereen dwingen om zich aan de nieuwe te conformeren (en te doen alsof ze zich nooit aan de oude hadden geconformeerd) en dan, als ze zich eenmaal in die realiteit hadden genesteld, zou u de officiële realiteit weer veranderen, totdat de hersenen van de mensen er gewoon helemaal mee ophielden en men het zou opgeven om te proberen ergens wijs uit te worden en slechts zou proberen uit te vinden wat u hen op een bepaalde dag wilde laten geloven.

Indien u dat proces lang genoeg zou herhalen, zou uiteindelijk niets meer enige betekenis hebben, omdat alles in potentie alles zou kunnen betekenen ... op dat punt zou u de mensen in principe alles kunnen vertellen wat u wilt en ze zouden erin meegaan, want wat zou het verdomme nog uitmaken? Een narcistische miljardair zou een Russische agent kunnen zijn en een letterlijke Hitler. Een half belegen relletje zou een "opstand" kunnen zijn. Kinderen zouden "systematisch racistisch" geboren kunnen worden. Mannen zouden kunnen menstrueren.

Maar wacht... het wordt nog beter.

U zou een apocalyptische wereldwijde pandemie in scène kunnen zetten welke alleen in bepaalde landen voorkomt, of in bepaalde delen van bepaalde landen en welke min of meer de natuurlijke mortaliteit weerspiegelt en welke de historische sterftecijfers niet drastisch verhoogt, maar niettemin volledig apocalyptisch is.

Volkomen gezonde mensen zouden "medische gevallen" kunnen worden. Iedereen die aan iets stierf zou tellen als gestorven aan uw apocalyptische virus. U zou mensen in niet mis te verstane bewoordingen kunnen vertellen dat medisch uitziende mondkapjes hen niet beschermen tegen virussen en u vervolgens omdraaien en hen vertellen dat ze dat wel kunnen en dan later publiekelijk toegeven dat u loog om hen te manipuleren en dan ontkennen dat u dat ooit gezegd hebt en hen vertellen om mondkapjes te dragen.

U zou proefondervindelijk miljoenen mensen kunnen "inenten" wier risico om ernstig ziek te worden of te sterven aan uw apocalyptische virus minuscuul of niet-bestaand was en daarbij tienduizenden of honderdduizenden doden veroorzaken en de mensen wier hersenen u systematisch kapot had gemaakt zouden u bedanken voor het vermoorden van hun vrienden en buren en zich dan naar hun plaatselijke drogisterij haasten om hun eigen kinderen proefondervindelijk "in te enten" en foto's daarvan op internet te zetten.

Op dat ogenblik zou u zich niet echt meer zorgen hoeven te maken over "populistische opstanden" of "terrorisme", of welke andere vorm van opstandige activiteit dan ook, omdat de overgrote meerderheid van de wereldbevolking zou bestaan uit warhoofdige automaten, totaal niet meer in staat tot zelfstandig denken en die geen idee meer hebben van wat echt is en wat niet en dus gewoon elk nieuw script herhalen dat u hen voorschotelt als klantenservice medewerkers die Haldol (medicijn tegen psychose) slikken.

Veel beter dan dat kan een wereldwijd heersend ideologisch systeem niet worden.

OK, pardon, ik denk dat ik wederom afdwaalde. Ik weet niet zeker wat ik probeerde te zeggen. Ik ben een beetje wazig de laatste tijd. Ik slaap niet zo goed. Het is waarschijnlijk lange Covid. Of misschien is het gewoon de tijd van de maand. Wat dan ook. Het maakt allemaal niets uit. Toch denk ik dat ik naar mijn vroegere plaatselijke boekhandel ga en me laat testen.

Een prettige dag nog in ... u weet wel, de realiteit!

Zie: https://consentfactory.org/2021/06/29/the-war-on-reality/