moderna rep on tape
In deze video die op 22 juni 2021 werd uitgezonden, laat de onafhankelijke verslaggever Stew Peters een geluidsopname1 horen van een jonge vrouw, die na haar injectie met het Moderna vaccin plotseling het Guillain-Barre syndroom ontwikkelde. Haar neuroloog meent, dat haar aandoening het directe gevolg is van de COVID-injectie.

Terwijl de neuroloog een rapport over de bijwerking indiende bij het U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), besloot de vrouw dit ook aan Moderna te melden. De vertegenwoordiger van Moderna lijkt niet in het minst verrast door de aandoening en lijkt toe te geven dat hij al eerder soortgelijke meldingen ontving.


Iedereen Die de Injectie Krijgt Maakt Deel Uit van de Veiligheidsstudie

Tijdens dat gesprek leest de Moderna vertegenwoordiger haar de volgende vrijwaringsclausule voor:
"Het Moderna COVID-19 vaccin is niet goedgekeurd of gelicenseerd door de Food and Drug Administration, maar het is geautoriseerd voor noodgebruik door de FDA onder een noodgebruiksautorisatie om ziekte door coronavirus 2019 te voorkomen, voor gebruik bij personen van 18 jaar en ouder.

Er is geen door de FDA goedgekeurd vaccin om COVID-19 te voorkomen. De EUA voor het Moderna COVID-19-vaccin is van kracht voor de duur van de COVID-19 EUA-verklaring, welke noodgebruik van het product rechtvaardigt, tenzij die verklaring wordt beëindigd of de vergunning eerder wordt ingetrokken."
De vertegenwoordiger wijst er ook op dat alle fasen van de klinische proeven nog gaande zijn en dat de beschermende werking op lange termijn tegen COVID-19 onbekend is. Wanneer de patiënt vraagt of iedereen die de COVID-injectie krijgt - zelfs als ze zich niet specifiek als deelnemer aan de proef hebben aangemeld - in feite deel uitmaakt van de klinische proef, antwoordt hij met een gniffel: "zo ongeveer wel, ja."

Kortom, terwijl vaccinproducenten, gezondheidsautoriteiten, reguliere media, social media platforms zoals Facebook en publieke advertenties u voorhouden dat het vaccin werd onderworpen aan grondige proeven, "goedgekeurd" is en veilig en effectief is, is geen van die beweringen waar.

De injecties zijn alleen goedgekeurd voor noodgebruik, wat iets heel anders is dan reguliere FDA-goedkeuring en -licenties. Ze weten niet hoe effectief de injectie is, of hoe lang de effecten aanhouden en ze weten niet of het veilig is, omdat de proeven nog niet zijn afgerond. In feite maakt de publieke vaccinatiecampagne een groot deel uit van die proeven, of mensen zich dat nu realiseren of niet.

Kinderen Worden Gedwongen Tot Medische Experimenten

Dit maakt de druk om kinderen en tieners te injecteren des te verontrustender. Vaccinproducenten hebben EUA gekregen voor kinderen vanaf 12,2 jaar en ouders wordt nu verteld dat hun kinderen "moeten" deelnemen aan een medisch experiment.

Men houdt mensen voor dat zij een sociale "plicht" hebben om deel te nemen aan een medisch experiment. Mensen wordt verteld dat ze moeten deelnemen aan een medisch experiment of hun baan of onderwijsvooruitzichten verliezen. Wat hier gebeurt is niet anders dan dat men je vertelt dat je "moet" deelnemen aan een nieuw experiment met een geneesmiddel tegen kanker om je baan te behouden of naar school te gaan. Het is volkomen absurd, onethisch en illegaal.3,4,5

Wanneer mensen de injectie krijgen, wordt hen niet verteld dat ze deelnemen aan een medisch experiment en hen wordt niet gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen (omdat de EUA-regels dit niet vereisen). Terwijl toestemmingsformulieren niet onder onder een EUA vallen, moet er wel waarheidsgetrouwe informatie over mogelijke bijwerkingen worden verstrekt.

Het is van groot belang dat beseft wordt dat het dwingen van mensen om deel te nemen aan medische experimenten in strijd is met reeds lang bestaande ethische regels voor onderzoek. Als je een medische studie zou willen uitvoeren en zou besluiten deelnemers te lokken met gratis ijs of een gratis Playstation, zou de ethische commissie zo'n project stoppen.

Het probleem waar we hier mee te maken hebben is dat de COVID-19 injectie-proeven geen toezichtsraden hebben. Er is geen Data Safety Monitoring Board, geen Clinical Event Committee en geen Clinical Ethics Committee. Dit ondanks het feit dat dergelijk toezicht tot de standaard procedure behoort ingeval van menselijk onderzoek. Indien dergelijke commissies wel bestaan, zijn ze niet aangekondigd en er werden geen standaardrapporten gepubliceerd.

Het Laatste Nieuws over Myocarditis

Peters besteedt ook aandacht aan myocarditis (hartspierontsteking), een steeds vaker voorkomende bijwerking. Dieronderzoek uitgevoerd door onderzoekers van het Masonic Medical Research Institute in samenwerking met het Boston Children's Hospital werd op 20 juni 2021 gepubliceerd op de preprint server bioRxiv.6

De subeenheid van het SARS-CoV-2 spike-eiwit beschadigt direct het hart en veroorzaakt myocarditis door een overdreven immuunrespons - een cytokine storm - in de hartcellen teweeg te brengen.

De studie, "Selectively Expressing SARS-CoV-2 Spike Protein S1 Subunit in Cardiomyocytes Induces Cardiac Hypertrophy in Mice "7 wees uit, dat het spike-eiwit zelf (zonder de rest van het virus) "direct de endotheelfunctie aantast". Het blijkt dat de S1-subeenheid van het SARS-CoV-2 spike-eiwit NF-kB activeert, een eiwit dat niet alleen de transcriptie van DNA regelt, maar ook de overleving van cellen, de productie van cytokinen en secundaire ontsteking.

Bij dit ziekteverloop is niet de ACE2-receptor betrokken, maar veeleer de toll-like receptor 4 (TLR4), welke verantwoordelijk is voor de detectie van pathogenen en de initiatie van aangeboren immuunreacties. Samenvattend toonde het onderzoek aan, dat de spike-eiwit subunit "hartdysfunctie veroorzaakte, hypertrofische remodellering induceerde en hartontsteking aanwakkerde."
"Aangezien CoV-2-S niet reageert op murine ACE2, presenteert onze studie een nieuwe ACE2-onafhankelijke pathologische rol van CoV-2-S [SARS-CoV-2], en suggereert dat het circulerende CoV-2-S1 [CoV-2-spike-eiwit subunit 1] een TLR4-herkenbare alarmine is die de CMs [cardiomyocyten, i.e., hartcellen] kan schaden door hun aangeboren immuunreacties te initiëren," stellen de auteurs.8
De subeenheid van het SARS-CoV-2 spike-eiwit beschadigt kort gezegd het hart rechtstreeks en veroorzaakt myocarditis door een overdreven immuunrespons - een cytokine storm - in de hartcellen teweeg te brengen.

Belangrijk is dat hypertrofische remodellering betekent dat het hart blijvend wordt hervormd en beschadigd, hetgeen de bewering weerlegt dat de honderden myocarditisgevallen die bij VAERS zijn gemeld weinig zorgen baren en dat hun harten uiteindelijk wel zullen genezen. Ik denk dat die veronderstellingen onjuist zullen blijken te zijn en dat velen van hen met een permanent beschadigd hart moeten leven.

'Ze Wisten Wat Ze Deden'

Zoals Jane Ruby, Ph.D. opmerkte in de Stew Peters Show, had dit onderzoek moeten worden gedaan voordat deze injecties in het publieke domein werden gebracht. In plaats van grondige dierproeven uit te voeren, gebruiken vaccinproducenten het publiek als proefkonijnen in één van de grootste experimenten uit de geschiedenis van de mensheid, waarbij ze tientallen miljarden dollars winst maken terwijl ze absolute immuniteit genieten voor eventuele schade die hun experimentele injecties veroorzaken.

Door deze hulpmiddelen voor genmodificatie valselijk te bestempelen als vaccins (omdat gentherapie niet in aanmerking komt als een pandemische behandeling waarbij immuniteit tegen aansprakelijkheid kan worden verleend), hebben zij groen licht gekregen om menselijke experimenten uit te voeren zonder vergoeding, geïnformeerde toestemming of aansprakelijkheid onder het mom van een noodsituatie voor de volksgezondheid.

Zonder deze sinistere verkeerde voorstelling van zaken zouden deze gentherapieën in geen enkele rationele samenleving zijn vrijgegeven om te worden getest op zoveel menselijke proefpersonen, waaronder zwangere vrouwen en kinderen.

Nu volgt echter het meest verontrustende aspect: het lijkt erop dat deze COVID-injecties opzettelijk zijn ontworpen om dit soort celschade te veroorzaken. Waarom? Omdat de onderzoekers ook de natuurlijke spike-eiwit subeenheid van een ander coronavirus met de naam NL63 hebben getest.

Dit virus werd gekozen omdat het, net als SARS-CoV-2, de ACE2-receptor gebruikt om de menselijke cel binnen te dringen. Het NL63 spike-eiwit veroorzaakte echter niet dit soort hartschade. "Ze wisten wat ze deden toen ze dit mRNA ontwikkelden om dit specifieke spike-eiwit te maken," zegt Ruby.

Slachtoffer van de Pfizer-injectie Verhaalt


In de bovenstaande video interviewt Peters Stevie Thrasher, een voorheen gezonde 29-jarige uit de staat Washington, die op 27 april 2021 haar eerste Pfizer-injectie kreeg. Sindsdien is ze negen keer in het ziekenhuis opgenomen en haar arts heeft bevestigd dat haar aandoeningen een direct gevolg zijn van de Pfizer mRNA injectie. Haar neuroloog heeft haar gezegd geen tweede dosis te nemen.

In eerste instantie ondervond ze hevige menstruele bloedingen. Daarna begon ze last te krijgen van ernstige lichaamspijnen, spierzwakte en spieruitval, vermoeidheid, duizeligheid en desoriëntatie. Sinds haar injectie is ze negen keer in het ziekenhuis opgenomen, onderging ze drie neurologische evaluaties en werd doorverwezen naar reumatologen en immunologen.

Opmerkelijk is dat, ondanks de ernst van haar symptomen, alle testen, inclusief beeldvorming en bloedonderzoek, normaal lijken, met uitzondering van een ANA-bloedtest (een test die antinucleaire antilichamen aantoont die de eigen weefsels kunnen aanvallen), welke aangeeft dat ze mogelijk lijdt aan een auto-immuunziekte, al is onduidelijk welke.

Haar artsen hebben tot nu toe niet kunnen verklaren waarom al haar testresultaten normaal zijn terwijl ze duidelijk ziektesymptomen vertoont en het enige waarmee ze tot nu toe gediagnosticeerd is, is "myalgieën als bijwerking van het Pfizer COVID vaccin". Zoals u kunt zien in bovenstaande video, heeft ze onvrijwillige bevingen. Ze zegt dat deze komen en gaan, afhankelijk van de omstandigheden, en dat ze worden geprikkeld door onder meer zonlicht, hitte, hoogteverschillen, stress en lichamelijke activiteit.

Hoewel Thrasher wel was gewaarschuwd voor de mogelijkheid van bloedstolsels en anafylactische reacties, was haar niet verteld dat er neurologische en auto-immuun bijwerkingen kunnen zijn. "Als ik had geweten dat dit tot de mogelijkheden behoorde, had ik me omgedraaid en was ik weggerend," vertelt ze aan Peters.

Ongevaccineerden Worden er Valselijk van Beschuldigd 'Ziekteverwekkers' te Zijn

De reguliere media doen er nog een schepje bovenop door te verkondigen dat degenen die de COVID-vaccinatie weigeren schuldig zijn aan het ontstaan van de SARS-CoV-2-varianten, hoewel een aantal gezondheidsdeskundigen heeft gewaarschuwd dat het tegenovergestelde het geval is - dat massale injecties, welke een zeer smalle groep antilichamen veroorzaken, snellere mutaties van het virus forceren.9

Het is een algemeen beginsel in de biologie, vaccinologie en microbiologie dat als je levende organismen zoals bacteriën of virussen onder druk zet, bijvoorbeeld door middel van antibiotica of antilichamen, maar ze niet volledig doodt, je onbedoeld hun mutatie in meer virulente stammen kunt aanmoedigen. Degenen die aan het immuunsysteem ontsnappen, overleven en selecteren mutaties om hun voortbestaan verder te verzekeren.

Als een persoon zonder smalle groep antilichamen geïnfecteerd raakt, is de kans veel kleiner dat mutatie, als die al optreedt, resulteert in een agressiever virus. Dus, hoewel mutatie zowel bij gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen kan optreden, is het bij gevaccineerde mensen veel waarschijnlijker dat het virus een mutatie ondergaat die het sterker en gevaarlijker maakt. Helaas, volgens CNN:10
"Ongevaccineerde mensen riskeren meer dan alleen hun eigen gezondheid. Ze vormen ook een risico voor iedereen als ze besmet raken met het coronavirus, zeggen infectieziektespecialisten. Dat komt omdat de enige bron van nieuwe coronavirusvarianten het lichaam van een besmet persoon is.

'Ongevaccineerde mensen zijn potentiële variantenfabrieken,' vertelde Dr. William Schaffner, een professor in de Division of Infectious Diseases aan het Vanderbilt University Medical Center, aan CNN ... 'Hoe meer ongevaccineerde mensen er zijn, hoe meer mogelijkheden voor het virus om zich te vermenigvuldigen,' zei Schaffner."
Wat Schaffner en CNN verzuimen te vermelden is het bevestigde feit dat de COVID-injectie geen immuniteit biedt tegen een SARS-CoV-2-infectie. Dus degenen die de injectie hebben gekregen kunnen ook gastheer worden voor het virus, net als degenen die zich niet hebben laten bedotten tot het nemen van de COVID-injectie.

Er is absoluut geen medische rechtvaardiging om ongevaccineerden aan te wijzen als de enige ziekteveroorzakers, of de enige vectoren voor mutatie. Dit blijkt uit baanbrekende gevallen bij volledig "gevaccineerde" mensen. Helaas worden gevaccineerden niet geïnformeerd over de mogelijkheid dat zij antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) of paradoxale immuunversterking (PIE) kunnen ondervinden, waardoor zij in feite meer vatbaar kunnen worden voor infectie met varianten.11

Als dat het geval blijkt te zijn, en er zijn al aanwijzingen dat dit gebeurt,12,13,14,15,16,17 dan is het vaccineren van nog meer mensen niet de oplossing. Ongevaccineerde mensen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat er gebeurt met degenen die vrijwillig aan dit massa-experiment hebben deelgenomen, of gevraagd worden die mensen te "redden" door hun eigen gezondheid op het spel te zetten.

Controlegroepen Opzettelijk Geëlimineerd

Het is verontrustend dat alles erop wijst dat vaccinproducenten en gezondheidsinstanties niet willen dat er problemen met deze injecties worden vastgesteld. Ondanks het feit dat dit het grootste medische experiment uit de geschiedenis van de mensheid is, elimineren de vaccinproducenten opzettelijk hun controlegroepen, zodat letselschade veel moeilijker vast te stellen zal zijn, aangezien ze dan geen materiaal hebben om de ontvangers van het vaccin mee te vergelijken.

Rita Rubin, senior schrijver voor JAMA medisch nieuws en vooruitzichten, citeert in een JAMA rapport18 Moncref Slaoui, Ph.D., wetenschappelijk hoofdadviseur van Operatie Warp Speed, die zegt dat hij denkt dat "het heel belangrijk is dat we de blindering van de proef onmiddellijk opheffen en de placebogroep vaccins aanbieden" omdat deelnemers aan de proef "beloond zouden moeten worden" voor hun deelname.

Dergelijke uitspraken schenden de primaire grondbeginselen van de werkzaamheid van een veiligheidsproef, namelijk een controlegroep waarmee men de effecten van het medicijn in kwestie op de lange termijn kan vergelijken. Ik vind het onvoorstelbaar dat het opheffen van de blindering zelfs maar is overwogen, gezien het feit dat de kernstudies nog niet eens zijn afgerond en dat sommige standaardveiligheidsstudies volledig zijn overgeslagen.

Pfizer heeft bijvoorbeeld geen reproductietoxicologisch onderzoek uitgevoerd, ondanks de bevinding dat het mRNA en het spike-eiwit zich ophopen in de eierstokken. Het enige doel van het opheffen van de blindering is verhulling van het feit dat deze injecties onveilig zijn. Veiligheidsevaluaties zijn ook ondermijnd door de U.S. Food and Drug Administration, die ervoor koos om vaccinproducenten niet te verplichten tot een gedegen verzameling van gegevens na de injectie en follow-up bij de algemene bevolking.

Waar Draait Deze Massale Vaccinatiecampagne Nou Werkelijk Om?

Het is duidelijk dat de producenten van de COVID injecties opzettelijk alle toezicht op veiligheidscontroles hebben verwijderd omdat zij de verwachte complicaties die zeker zouden optreden, wilden verdoezelen. Zij wilden openbaring van zoveel mogelijk complicaties voorkomen. Het moge duidelijk zijn, dat zij zich geen zorgen maken over veiligheid.

Gaat u maar na: Als het bij de vaccinatiecampagne zou gaan om het creëren van een hoge mate van immuniteit onder de bevolking, dan zouden zij natuurlijke immuniteit voor COVID als alternatief voor de injectie accepteren. Maar dat doen ze niet. Zelfs als aangetoond kan worden dat u over een hoog niveau van antilichamen beschikt als gevolg van een natuurlijke infectie, moet u nog steeds de COVID-injectie krijgen als u naar school wilt gaan of, in sommige gebieden, uw baan wilt behouden, en natuurlijke immuniteit telt niet mee als u een COVID-immuniteitspaspoort wilt ontvangen.

Dit betekent dat de injecties NIET bedoeld zijn om groepsimmuniteit te creëren. Er is een andere reden waarom ze in elke arm een naald wilen steken. Wat denkt u dat die reden zou kunnen zijn? Velen die over deze vraag nadachten kwamen tot de conclusie dat wat de reden ook moge zijn, het is er een van snode aard.

Op zijn minst draait deze campagne om winstmaximalisatie, door zoveel mogelijk mensen de injectie te laten nemen. In het uiterst slechtste geval, zou het deel uit kunnen maken van een slim opgestelde ontvolkingsstrategie.

Michael Yeadon, Ph.D., biowetenschappelijk onderzoeker en voormalig vice-president en hoofdwetenschapper van allergie en ademhalingsonderzoek bij Pfizer, verklaarde officieel dat hij gelooft dat de COVID-19 injecties, en de komende boosters in het bijzonder, een "serieuze poging tot massale depopulatie" zijn19.

Naar mijn mening zijn er nog steeds zo veel potentiële wegen die leiden tot letsel en schade alsmede zo veel onzekerheden, dat ik iedereen zou aanmoedigen om uw huiswerk te doen, te blijven lezen en leren, de potentiële voors en tegens af te wegen en uw tijd te nemen wanneer u beslist of u zich laat injecteren met een van deze COVID-19 gentherapiën. Als u er reeds een heeft gehad, denk dan lang en goed na voordat u besluit om een booster injectie te nemen.

Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/12/moderna-vaccine-experiment.aspx