Met een nieuwe partij van 11.000 documenten van Pfizer, vrijgegeven op 1 april 2022, krijgen oude vermoedens nieuwe ondersteuning. Zoals "Rising" co-host Kim Iversen op video hierboven bericht, is de eerste onthulling die inslaat als een bom dat natuurlijke immuniteit werkt, en dat Pfizer daar al die tijd al van op de hoogte was.

De gegevens van de klinische studie toonden aan, dat er geen verschil bestond in de resultaten tussen degenen met eerdere coronabesmetting en degenen die de prik kregen. Geen van beide groepen had last van ernstige besmetting. De natuurlijke immuniteit was ook statistisch identiek aan de prik voor wat betreft het risico op besmetting.

Jongere Volwassenen Hebben Meer Kans op Bijwerkingen

De tweede onthulling is dat de bijwerkingen van de injecties ernstiger waren bij jongere mensen, tussen 18 en 55 jaar, dan bij mensen van 55 jaar en ouder. (Het risico op bijwerkingen nam ook toe met extra doses, dus het risico was na de tweede dosis hoger dan na de eerste).

Zoals velen van ons al de hele tijd hebben gezegd, is het risico van ernstige corona aanzienlijk lager bij jongere mensen dan bij mensen boven de 60, wat een verhoogd risico op bijwerkingen onaanvaardbaar maakt.

Zoals The Naked Emperor op Substack,1 opmerkt, "met een vaccin dat vaker en meer ernstige reacties en bijwerkingen veroorzaakt bij jongere personen, had het vaccin beperkt moeten worden tot diegenen die daadwerkelijk risico liepen op ernstige corona."

Pfizer-Documenten Tonen Hoog Percentage Myocarditis Aan


Interessant is dat de documentatie van Pfizer ook medische informatie bevat die door de reguliere media en factcheckers als onjuist of als desinformatie bestempeld werd. Een toestemmingsformulier voor kinderen vermeldt verschillende mogelijke bijwerkingen, waaronder een risico op myocarditis (hartspierontsteking) van 10 op de 100.000 - dat veel meer is dan de 1 op de 50.000 (d.w.z. 2 op de 100.000) die eerder werd gemeld.

We weten eveneens dat myocarditis veel vaker voorkomt bij jonge mannen, dus voor hen is het risico aanzienlijk hoger dan 10 op 100.000, aangezien zij het meest met dit soort letsel te maken hebben.

Gevolgen voor de Reproductieve Gezondheid Zijn Onbekend

In het toestemmingsformulier staat ook dat het effect op sperma, foetussen en zuigelingen onbekend is. Toch hebben gezondheidsautoriteiten en de media als "feit" aangenomen, dat de prik geen invloed heeft op de reproductieve gezondheid of vruchtbaarheid en volkomen veilig is voor zwangere en borstvoedende moeders.

Als een gevolg onbekend is, kun je per definitie niet beweren dat het geen kwaad kan. Als je dat wel doet, lieg je, heel eenvoudig, en de directeur van de Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, is slechts één van de velen die zich hieraan schuldig maken. Zij heeft het publiek herhaaldelijk verzekerd dat de prik geen gezondheidsrisico's oplevert voor zwangere vrouwen of hun baby's. Hier is een video van Walensky van mei 2021:


En hier is ze in oktober 2021, nog steeds bewerend dat er geen risico's zijn.


Evenzo beweerde Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, in augustus 2021, toen Comirnaty werd goedgekeurd, dat de coronaprik veilig was tijdens de zwangerschap:


Video is mogelijk niet op alle browsers te bekijken

Het American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) doet ook definitieve uitspraken over de veiligheid: "Vaccinatie kan in elk trimester plaatsvinden, en de nadruk moet liggen op het zo snel mogelijk ontvangen van het vaccin om de gezondheid van moeder en foetus te optimaliseren."2 Maar zelfs op het etiket van Comirnaty3,4 staat dat "de beschikbare gegevens over Comirnaty toegediend aan zwangere vrouwen onvoldoende zijn om informatie te geven over de risico's van het vaccin tijdens de zwangerschap."

Antilichaam-Afhankelijke Versterking Is Niet Uitgesloten

Velen die hebben gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat mRNA-prikken antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) kunnen veroorzaken - een situatie waarin je uiteindelijk meer vatbaar bent voor ernstige besmetting dan je anders zou zijn geweest - zijn door de media zwartgemaakt en gedemoniseerd en bestempeld als verspreiders van desinformatie.

Op het eigen toestemmingsformulier van Pfizer staat echter duidelijk vermeld: "Hoewel het tot op heden niet is waargenomen kan nog niet worden uitgesloten, dat het bestudeerde vaccin een latere coronaziekte ernstiger kan maken." Zoals Iversen opmerkt, als ADE's werkelijk geen enkel punt van zorg waren, zou dit niet op het toestemmingsformulier staan. Toch staat het er wel degelijk.

Met het vaccin geassocieerde versterkte ziekte (VAED) wordt ook genoemd als een "Belangrijk Potentieel Risico", en wel in Tabel 5 op pagina 11 van een document genaamd "5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports."5

Op 28 februari 2021 waren er bij Pfizer 138 gevallen bekend van vermoedelijke VAED, waarvan 75 ernstig, resulterend in ziekenhuisopname, invaliditeit, levensbedreigende gevolgen of overlijden; in totaal bleken 38 gevallen dodelijk te zijn en bleven er 65 onopgelost.6,7

Bovendien, zoals de Daily Expose constateerde,8 "zijn fase 3 klinische proeven ontworpen om veel voorkomende of ernstige bijwerkingen aan het licht te brengen voordat een vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik, waaronder ADE. Maar hierin ligt het probleem, [omdat] geen van de coronavaccins Fase 3 proeven heeft voltooid."

Pfizers Fase 3 studie moet op 8 februari 20249 zijn afgerond - bijna twee jaar vanaf heden! Desondanks concludeerde Pfizer in zijn FDA-verslag dat "geen van de 75 gevallen definitief als VAED kon worden beschouwd."
"[H]oe konden zij in hemelsnaam niet definitief concluderen dat VAED de oorzaak was, terwijl 75% van de bevestigde 'doorbraak'-gevallen die aan hen werden gerapporteerd ernstige ziekten betroffen, die leidden tot ziekenhuisopname, invaliditeit, levensbedreigende gevolgen of de dood?" vraagt The Daily Expose.10
Pfizer Wist Van Immunosuppressie

Een andere onthullende verklaring die gevonden is in de documenten is deze:
"Klinische laboratoriumevaluatie toonde een kortstondige afname in lymfocyten die werd waargenomen in alle leeftijds- en dosisgroepen na Dosis 1, die binnen ongeveer een week verdween ..."
Met andere woorden, Pfizer wist dat mensen van alle leeftijden in de eerste week na de prik een kortstondige immunosuppressie ondervonden, of anders gezegd, een tijdelijke verzwakking van het immuunsysteem, na de eerste dosis.

Zoals Iversen opmerkte kan dit de besmettingscijfers scheefgetrokken hebben, aangezien mensen pas 14 dagen na hun eerste prik als gedeeltelijk gevaccineerd werden beschouwd,11 en twee weken na de tweede dosis officieel als volledig gevaccineerd.

Als mensen gedurende die eerste week vatbaar zijn voor besmetting, maar gedurende die tijd als ongevaccineerd worden geteld, lijkt het alsof de ongevaccineerden meer vatbaar zijn voor besmettingen, terwijl dat gewoon niet waar is. Pfizers eigen onderzoek toonde aan dat besmetting significant vaker voorkwam in de vaccingroep dan in de placebogroep - 409 tegen 287 - binnen de eerste zeven dagen na de prik.12

Volledig Gevaccineerden Hebben Meer Kans om te Sterven Aan Corona

Het feit dat Pfizer en de Amerikaanse Food and Drug Administration wisten dat de prik immuunsuppressie veroorzaakte is belastend, nu uit gegevens van de Britse overheid blijkt dat degenen die twee doses hebben gekregen, vergeleken met de niet-gevaccineerden:13
  • Tot drie keer meer kans hebben om gediagnosticeerd te worden met corona
  • Twee keer meer kans hebben om in het ziekenhuis te worden opgenomen met corona
  • Drie keer meer kans hebben om te sterven aan corona
De Pfizer-documenten erkennen dat er een tijdelijke afname was van de immuunfunctie na de eerste dosis, maar de gegevens uit de praktijk die een verhoogd risico op ernstige besmetting en overlijden als gevolg van corona laten zien bij de mensen die een dubbele dosis kregen, suggereren dat er later ook ADE in het spel kan zijn.

Onderstaande grafiek, opgesteld door de Daily Expose,14 en gebruik makend van gegevens uit het UKHSA Vaccine Surveillance Report voor week 13, 202215 (blz 40 en 45), laat zien wie meer kans heeft om corona te krijgen. En het besmettingspercentage voor drievoudig gevaccineerden is nog hoger dan voor dubbel gevaccineerden.

aantal coronagevallen
De volgende grafiek werd gemaakt door de Daily Expose,16 waarbij gegevens van pagina 41 en 45 werden gebruikt om het aantal ziekenhuisopnames met corona te vergelijken.

aantal ziekenhuisopnames met corona
En tenslotte is er een vergelijking van de sterftecijfers gebaseerd op blz. 44 en 45 van het UKHSA Vaccine Surveillance Report voor week 13 van 2022.17 Wie ouder is dan 40 jaar en een dubbele vaccinatie heeft ontvangen, heeft nu meer kans om aan corona te sterven dan een niet-gevaccineerde persoon van dezelfde leeftijd.

sterftecijfer corona
Negatieve Effectiviteit Van Vaccins in de Echte Wereld

The Daily Expose berekent en toont middels een grafiek vervolgens de effectiviteit van de coronavaccinatie in de echte wereld, en dat is slecht nieuws:18
"Als de percentages per 100.000 mensen hoger zijn onder de gevaccineerden, wat het geval is, dan betekent dit dat de corona-injecties een negatieve effectiviteit blijken te hebben in de echte wereld. En door gebruik te maken van Pfizer's formule voor de effectiviteit van vaccins kunnen we nauwkeurig ontcijferen wat de werkelijke effectiviteit voor iedere leeftijdscategorie daadwerkelijk is.

Pfizer's vaccinformule: Niet-gevaccineerd aantal per 100k - Gevaccineerd aantal per 100k / Niet-gevaccineerd aantal per 100k x 100 = Vaccin-Effectiviteit ...

Uit deze gegevens blijkt dat alle dubbel gevaccineerden boven de 18 jaar tussen de 2 en 3 keer meer kans hebben om besmet te raken, met een effectiviteit van het vaccin van min-87% onder 18- tot 29-jarigen, en een effectiviteit van het vaccin van min-178% onder 80-plussers.

[A]lle dubbel gevaccineerde mensen ouder dan 30 hebben 0,2 tot 2 keer meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen, met een vaccin-effectiviteit van min-1% onder 30- tot 39-jarigen, en een vaccin-effectiviteit van min-76% onder 80-plussers.

De volgende grafiek toont de effectiviteit van het coronavaccin tegen sterfte onder de dubbel gevaccineerde bevolking in Engeland, gebaseerd op de sterftecijfers zoals hierboven verstrekt ...

[A]lle dubbel gevaccineerden ouder dan 40 jaar hebben tussen 2 en 3 keer meer kans om te sterven aan corona, met een vaccin-effectiviteit van min-90% onder de 30- tot 39-jarigen, en een effectiviteit van het vaccin van min-156% onder de 80-plussers."
effectiviteit coronavaccin
Pfizer Nam 600 Man Aan om Ongekende Hoeveelheid Rapporten te Verwerken

De afgelopen twee jaar hebben we het Amerikaanse Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) in de gaten gehouden en vol ongeloof ons hoofd geschud toen de aantallen elke week met honderden tegelijk stegen, terwijl ze de aantallen letsels ten gevolge van alle andere vaccins van de afgelopen 32 jaar bij elkaar snel overtroffen.19

Op 25 maart 2022 stond de teller met betrekking tot coronavaccins op 1.205.753 gedane meldingen, waaronder 145.781 ziekenhuisopnames en 26.396 sterfgevallen.20 Er is in de moderne geschiedenis nog nooit een medisch product geweest dat hiermee kan worden vergeleken. Niets is zo schadelijk en dodelijk geweest als deze experimentele injecties.

Uit een eerdere serie documenten bleek dat Pfizer 42.086 meldingen van gevallen had ontvangen, met een totaal van 158.893 voorvallen in de eerste drie maanden van de introductie. In die bekendmaking werd het aantal verzonden doses bewerkt, maar in de bekendmaking van 1 april 2022 was dat niet het geval, hetgeen betekent dat we nu het percentage ongewenste voorvallen kunnen berekenen dat in die eerste drie maanden aan Pfizer werd gemeld.

Tussen december 2020 en eind februari 2021 verstuurde Pfizer wereldwijd 126.212.580 doses van zijn mRNA-prik. Als we dat delen door 158.000 bijwerkingen, krijgen we een percentage ongewenste voorvallen per dosis van bijna 1 op 800,21 wat gewoon belachelijk onverantwoord is.

We beschikken nu ook over documentatie waaruit blijkt dat Pfizer eind februari 2021 600 extra fulltime medewerkers in dienst had genomen om de ongekende toestroom van meldingen van bijwerkingen te verwerken. Ze voorspelden tevens dat ze tegen eind juni 2021 meer dan 1.800 medewerkers in dienst zouden hebben genomen.22

Uiteindelijk zal de coronaprik de geschiedenis ingaan als de grootste medische fraude ooit, met de bereidwillige medewerking van zowel pharmaceutische bedrijven als regelgevende instanties. En het einde is nog niet in zicht.

In maart 2022 gaf de FDA toestemming voor doses 4 en 5, gebaseerd op een voorpublicatie van een onderzoek,23,24 waaruit bleek dat een vierde injectie van Moderna een effectiviteit had van 11% en bijwerkingen veroorzaakte bij 40% van de ontvangers, terwijl een vierde injectie van Pfizer een effectiviteit had van 30% en bijwerkingen veroorzaakte bij 80% van de mensen.

Ik weet niet wat er nodig is om een einde te maken aan deze volksgezondheidsnachtmerrie en om de verantwoordelijke partijen aansprakelijk te stellen voor hun criminele nalatigheid, maar kennelijk zijn we nog niet zover dat de woede de pan uit rijst.

Bronnen en Referenties
Zie: https://www.lewrockwell.com/2022/04/joseph-mercola/fda-and-pfizer-knew-covid-shot-caused-immunosuppression/