Biolabs van de VS
© Public Domain
Rusland en China pleiten bij de VN-Veiligheidsraad voor een onafhankelijk onderzoek naar tientallen laboratoria die door het Pentagon in Oekraïne werden geleid, tot het moment dat Moskou in februari zijn militaire interventie lanceerde.

Rusland heeft gerubriceerde documenten gepubliceerd, waaruit blijkt dat het Pentagon betrokken was bij de ontwikkeling van biologische massavernietigingswapens. Washington heeft de Russische en Chinese bezorgdheid als "desinformatie" afgedaan en beweerd dat de laboratoriastudies naar biomedische verdediging tegen ziekten uitvoerden.

Waarom was Victoria Nuland, ambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de V.S., dan bezorgd dat de Russische strijdkrachten monsters uit de laboratoria zouden kunnen bemachtigen als deze voor onschuldig biomedisch onderzoek bestemd waren? Waarom kregen de laboratoria van de Oekraïense regering het bevel de monsters onmiddellijk te vernietigen toen de Russische troepen Oekraïne binnenvielen?

Zelfs imminente Amerikaanse deskundigen op het gebied van bio-oorlogsvoering onderschreven de Russische en Chinese standpunten dat de betrokkenheid van het Pentagon in Oekraïne een sinister doel impliceert, dat op zijn minst een onpartijdig onderzoek verdient.

De bezorgdheid wordt nog vergroot door de directe betrokkenheid van personeel en voorzieningen van Fort Detrick bij de Oekraïense faciliteiten in de afgelopen jaren. Als we denken aan de oorsprong van Fort Detrick in de Tweede Wereldoorlog en de manier waarop het effectief samenwerkte met Japanse - en nazi-wetenschappers voor de ontwikkeling van Amerikaanse biologische wapens, dan ligt die snode historische achtergrond ten grondslag aan de huidige Russische en Chinese vrees.

Na de Tweede Wereldoorlog werden Japanse en Duitse oorlogsmisdadigers van de galg gered door de politieke tussenkomst van de Verenigde Staten. De afspraken over immuniteit werden gemaakt om de VS een voorsprong te geven op de Sovjet-Unie, in een te verwachten wapenwedloop om de hegemonie in biologische en chemische oorlogsvoering.

De Verenigde Staten hadden zich reeds meester gemaakt van het atoomwapen, nadat zij de ontzagwekkende nieuwe kracht ervan hadden gedemonstreerd met het gooien van twee bommen op Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945. De Sovjets zouden het wapentuig in 1949 verwerven en zo een nucleair evenwicht tot stand brengen.

Maar op andere gebieden van massavernietigingswapens was Washington minder zeker van zijn voordeel. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog streefden de Amerikanen ernaar de expertise van fascistische Japanners en nazi-Duitsers aan te wenden voor biologische en chemische oorlogsvoering.

De medische wetenschappers Shiro Ishii en Kurt Blome waren respectievelijk de bevelhebbers van het onderzoek naar biologische en chemische oorlogsvoering door Japan en Duitsland tijdens de oorlog. Ishii voerde het bevel over de beruchte Eenheid 731, die was gevestigd in Mantsjoerije in het door Japan bezette China. Blome was de hoofdwetenschapper bij het testen van biologische wapens en giftige gassen op gevangenen in Auschwitz en andere vernietigingskampen van de Nazi's.

Keizerlijk Japan en nazi-Duitsland werkten intensief samen bij het uitwisselen van experimentele gegevens over nieuwe biowapens, waaronder de verspreiding van miltvuur, tyfus, cholera, pokken, builenpest en botulisme.

Ishii's Eenheid 731 zou gedurende de oorlog naar schatting tot 500.000 doden hebben veroorzaakt door het gebruik van biologische oorlogsvoering, door het droppen van ziekteverwekkers vanuit vliegtuigen op Chinese steden in de provincies Hunan en Zhejiang. De eenheid voerde ook diabolische gedwongen experimenten uit op Chinese en Russische krijgsgevangenen om de epidemiologie van ziekten en vaccins te bestuderen. Gevangenen werden besmet met ziekteverwekkers en onderworpen aan een gruwelijke, tergende dood.

Shiro Ishii en zijn criminele netwerk werden na de oorlog nooit voor het gerecht gesleept, ondanks dringende verzoeken daartoe van de Sovjet-Unie. In plaats daarvan verleenden de Amerikanen, die het Japanse vasteland bezetten, hem en zijn team van artsen immuniteit van vervolging in ruil voor exclusieve toegang tot de experimenten met biologische en chemische oorlogsvoering. Het Pentagon wees zijn deskundigen uit Fort Detrick, Maryland, aan om de Japanse schat aan gegevens aan te boren.

Generaal Douglas MacArthur, de geallieerde opperbevelhebber, zorgde er persoonlijk voor dat Washington niet toestond dat Ishii, of enige andere Japanse specialist op deze gebieden die in oorlogstijd werkzaam was, vervolgd zou worden. Ishii stierf in 1959 in Tokio op 67-jarige leeftijd, zonder ooit te zijn berecht voor de enorme aantallen sterfgevallen die onder zijn leiding hadden plaatsvonden.

Ondertussen werd Kurt Blome, het hoofd van de Wehrmacht voor biologische en chemische oorlogsvoering, berecht tijdens het Artsenproces van Neurenberg, maar werd in 1947 vrijgesproken, voornamelijk door tussenkomst van de Amerikanen die hem vrijuit lieten gaan.

Blome was slechts één van de meer dan 1.000 Nazi wetenschappers en ingenieurs die door de VS werden gerekruteerd als onderdeel van Operatie Paperclip. Zij zouden een cruciale bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Amerikaanse rakettechnologie en het ruimteprogramma van NASA.

Fort Detrick, het centrum voor biologische oorlogsvoering van het Pentagon, maakte wederom gebruik van Blome's expertise in het militariseren van anthrax en andere ziekteverwekkers. Zijn kennis van zenuwagentia zoals Tabun en Sarin werd ook aangewend door de CIA en haar MK-Ultra programma voor het vermoorden van politieke tegenstanders. Blome werkte nauw samen met Sydney Gottlieb, die aan het hoofd stond van de biologische en chemische oorlogsvoeringseenheid van de CIA. Gottlieb stond bekend als "chef-gifmenger" van de CIA en was persoonlijk betrokken bij herhaalde pogingen om de Cubaanse leider Fidel Castro te vermoorden. Ironisch genoeg werkte deze CIA-man, zoon van joodse Hongaarse immigranten, uiteindelijk samen met een nazi-wetenschapper die in Auschwitz had geëxperimenteerd.

Gezien deze achtergrond is het geen wonder dat het oorlogsverbond tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie snel ontaardde in een Koude Oorlog. Moskou moet verbijsterd zijn geweest toen de Amerikanen (en Britten) kopstukken van de fascistische oorlogsmisdadigers aan berechting hielpen ontkomen. Niet alleen dat, maar de Amerikanen maakten gebruik van de meest afschuwelijke kennis en technologie om massavernietigingswapens te ontwikkelen, naast hun pas ontdekte vermogen tot nucleaire vernietiging - wapens die bedoeld waren om zowel de Sovjet-Unie als communistisch China aan te vallen.

Fort Detrick bleef tot 1969 het centrale punt van het Pentagon voor biologische en chemische oorlogsvoering, toen toenmalig president Richard Nixon opdracht gaf de ontwikkeling van "offensieve" wapens stop te zetten. Voortaan hielden de biolaboratoria zich officieel bezig met "defensieve" studies en experimenten. Dit omvat ogenschijnlijk het innoveren van diagnostica en vaccins voor ziekteverwekkers, maar sluit militarisering uit.

De Verenigde Staten hebben het Verdrag inzake biologische oorlogsvoering (BWC) van 1975 ondertekend, dat dergelijke wapens verbiedt. In 1989 heeft het eigen nationale wetgeving aangenomen die biowapens verbiedt. De opsteller van die nationale wet, professor Francis Boyle, verklaarde in een eerder artikel aan de Strategic Culture Foundation, dat de activiteiten van het Pentagon in Oekraïne een schending inhielden van het BWC en van de nationale wetgeving van de VS, en op het eerste gezicht een wapenprogramma vormden ten aanzien waarvan Rusland en China het volste recht hebben om verantwoording te eisen.

Tevens hebben de Verenigde Staten het Verdrag inzake Chemische Wapens van 1997 ondertekend. Aangenomen wordt echter dat zij hun verplichtingen om al hun voorraden te vernietigen niet zijn nagekomen. Rusland heeft zijn CW-arsenaal in 2017 onder VN-toezicht volledig vernietigd.

Ondanks de wettelijke verplichtingen van de VS heeft het Pentagon toegezien op de uitbreiding van meer dan 300 laboratoria in zo'n 30 landen sinds het einde van de Koude Oorlog, die drie decennia geleden zogenaamd eindigde, volgens Chinese mediaberichten. Veel van deze landen grenzen aan Rusland en China.

De door het Pentagon gefinancierde laboratoria in Oekraïne hebben de Russische en Chinese bezorgdheid dat de VS een geheim wapenprogramma uitvoert, dat een bedreiging vormt voor hun nationale veiligheid - onder het officiële mom van "biomedisch onderzoek" - opnieuw aangewakkerd.

De betrokkenheid van personeel van Fort Detrick bij de exploitatie van de 30 laboratoria in Oekraïne, onderstreept de Russische en Chinese bezorgdheid alleen maar. De faciliteiten werden door de Oekraïense regering snel gesloten, toen Rusland op 24 februari zijn militaire interventie in het land lanceerde. Moskou heeft sindsdien interne documenten gepubliceerd, waaruit blijkt dat de laboratoria zich bezighielden met programma's voor biologische wapens, en niet met de bescherming van de volksgezondheid op biomedisch gebied.

De samenwerking van Fort Detrick met fascistisch Japan en nazi-Duitsland bij de ontwikkeling van biologische massavernietigingswapens is geen macaber overblijfsel uit een ver verleden. Voor Rusland en China - twee naties die het meest hebben geleden onder dergelijke wapens - is het verleden uiterst relevant voor het heden. Beiden hebben het recht om een internationaal onderzoek te eisen dat het Pentagon ter verantwoording roept voor wat zijn biologische laboratoria in Oekraïne uitvoerden en elders nog steeds uitvoeren. Gezien de snode oorsprong van Fort Detrick, ligt de bewijslast bij de Amerikanen. Een gebrek aan bereidheid om dat te doen, versterkt alleen maar de verdenking van grove schending van het internationaal recht door de Verenigde Staten en hun geprojecteerde onaanvaardbare dreiging ten opzichte van Rusland en China.

Zie: https://www.strategic-culture.org/news/2022/04/24/pentagon-biological-warfare-built-war-crimes-of-fascist-japan-nazi-germany/