digitaal oog

Commentaar: Niet alleen een grondige update over de grote veranderingen die we in de niet al te verre toekomst in het monetaire systeem van de wereld gaan zien, maar ook een van de meest uitgebreide discussies over de implicaties van Digitaal Centralebankgeld (CBDC's) die we tot nu toe hebben gezien...


Op de vraag of een CBDC in de Verenigde Staten zou worden gebruikt om te controleren hoe, wanneer en waar de bevolking haar geld uitgeeft, antwoordde een senior vice-president van de Research Afdeling van de Federal Reserve Bank van St. Louis: "In het leven kun je nergens absolute zekerheid over geven... Het beste waarop we kunnen hopen, is dat het Congres ingaat op de bezorgdheid van de kiezers over privacy." De signalen van het Biden-regime en de Federal Reserve wijzen er echter op dat zij van plan zijn door te gaan met een CBDC, ongeacht de goedkeuring van het Congres, toonaangevende bedrijven of het publiek. In werkelijkheid bestaat er een groeiend aantal onderzoeks- en proefprogramma's in verschillende fasen van ontwikkeling in Amerika en wereldwijd, ondanks de publieke bezorgdheid over een dreigend systeem van onderdrukking door digitale valuta, gekoppeld aan een digitaal ID en sociaal kredietsysteem.

Het Biden-Regime Zet Druk op de Ketel

Op 9 maart 2022 vaardigde het Biden-regime een decreet uit over 'het garanderen van een verantwoorde ontwikkeling van digitale activa', waarin "de grootste urgentie wordt gegeven aan onderzoek en ontwikkeling naar de potentiële ontwerp- en invoeringsopties van een CBDC van de Verenigde Staten." Het decreet gaf minister van Justitie Garland, minister van Financiën Yellen en voorzitter van de Federal Reserve Powell de opdracht om te bepalen of er een wettelijke manier bestaat om het Congres te omzeilen, door te stellen dat zij "binnen 180 dagen na de datum van dit decreet [uiterlijk 5 september 2022] aan de president een beoordeling moeten voorleggen betreffende de vraag of wetswijzigingen nodig zijn om een CBDC van de Verenigde Staten uit te vaardigen, mocht dit passend en in het nationaal belang worden geacht." Het decreet droeg hen verder op om de president binnen 210 dagen, uiterlijk op 5 oktober 2022, een wetsvoorstel voor te leggen.

Voormalig vicevoorzitter van de Federal Reserve, Randal Quarles, merkte op dat enig wetsvoorstel in het Congres om een CBDC goed te keuren waarschijnlijk weing kans van slagen zou hebben, omdat er te weinig steun is van het publiek. In juli 2021 introduceerden wetgevers wetgeving die nog moet worden aangenomen, bekend als de 'Digital Asset Market Structure and Investor Protection Act,' die de Federal Reserve lijkt te machtigen om digitale versies van Federal Reserve-notes uit te geven en gedistribueerde grootboektechnologie te gebruiken voor de "vorming, distributie en vastlegging van alle transacties met digitale Federal Reserve-notes." Anderzijds werd in januari 2022 wetgeving ingevoerd om de Federal Reserve te verbieden een CBDC rechtstreeks aan particulieren uit te geven. In maart 2022 heeft de wetgever een alternatief voor CBDC voorgesteld in een wetsvoorstel dat bekend staat als de 'ECASH Act', waarin wordt voorgesteld een elektronische versie van de Amerikaanse dollar te ontwikkelen, die wordt uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Financiën in plaats van door de Federal Reserve, dat de privacy- en anonimiteitskenmerken van contant geld wil nabootsen. Hoewel er momenteel geen federale wet is die bedrijven verplicht contant geld te aanvaarden, heeft de wetgever de 'Payment Choice Act of 2021' ingevoerd, die de detailhandel ertoe moet verplichten contant geld als betaalmiddel te aanvaarden. In totaal heeft het Congres 50 wetsvoorstellen goedgekeurd over digitale activa, blockchain en CBDC's.

Tijdens een hoorzitting van de House Committee op 26 mei 2022, tekenden sommige leden van het Congres bezwaar aan tegen het decreet van het Biden-regime en tegen de dubbelzinnigheid van het commentaar van de Federal Reserve in haar discussienota van januari 2022, waarin staat: "De Federal Reserve is niet voornemens over te gaan tot de uitgifte van een CBDC zonder duidelijke steun van de uitvoerende macht en van het Congres, idealiter in de vorm van een specifieke machtigingswet." Vertegenwoordiger Andy Barr verklaarde: "Dit wijst er volgens mij op, dat de regering er nog niet van overtuigd is dat het Congres hier een rol te vervullen heeft." De Cogresleden konden tijdens de hoorzitting geen duidelijkheid krijgen van de vicevoorzitter van de Federal Reserve over de vraag of de Federal Reserve inderdaad zou overgaan tot de uitgifte van een CBDC zonder officiële machtiging van het Congres.


Bron: "Digital Assets and the Future of Finance," U.S. House Committee on Financial Services, 26 mei 2022

Andere kwesties die tijdens de hoorzitting van de House Committee over CBDC's aan de orde kwamen, betroffen onder meer de gevaren van grootschalige controle voor het publiek en het tot doelwit maken van burgers die kritisch staan tegenover het regime. Vertegenwoordiger Warren Davidson merkte tegen de vicevoorzitter van de Federal Reserve op: "De bezorgdheid heeft betrekking op de controlestaat... Als je het Digitaal Centralebankgeld verandert in dit griezelige controle-instrument... is dat letterlijk wat China aan het ontwikkelen is en we moeten hen niet imiteren. We moeten Amerika's manier van leven beschermen. De dreiging van het overnemen van China's model voor bewaking en controle is de afgelopen dagen nog duidelijker geworden, nu China pogingen van demonstranten om toegang te krijgen tot hun bevroren tegoeden verijdelde door hun QR-codes op rood te stellen. Vertegenwoordiger John Rose richtte zijn bezorgdheid tot de vicevoorzitter en voegde eraan toe: "We hebben gezien hoe gevaarlijk het kan zijn wanneer de regering het financiële systeem voor politieke doeleinden bewapent in het kader van Operatie Choke Point van de Obama-regering. Meer recentelijk heeft de Canadese regering banken opgedragen rekeningen te bevriezen die verband houden met de protesten van vrachtwagenchauffeurs tegen vaccinatiemandaten... Zonder passende waarborgen zou een CBDC het voor de federale regering gemakkelijker maken om personen waarmee zij van mening verschilt de toegang tot het financiële systeem te ontzeggen?" Vicevoorzitter Brainard ontkende niet dat CBDC's kunnen worden gebruikt om de toegang van individuen te blokkeren en stelde dat het gebruik van CBDC's in wezen niet zou verschillen van de huidige banksystemen, waarbij rekeningen van politieke dissidenten werden bevroren.


Bron: "Digital Assets and the Future of Finance," U.S. House Committee on Financial Services, 26 mei 2022.

De wetgevende instanties zijn niet de enigen die zich zorgen maken over de opkomst van het CBDC-controlesysteem. Zowel het publiek als aandeelhouders werden uitgenodigd om opmerkingen in te dienen over de plannen van de Federal Reserve om een CBDC uit te geven, en velen van hen waren resoluut tegen het idee. Een burger schreef: "Jullie willen geen privacy. Jullie willen elk aspect van ons leven controleren." Een ander individu antwoordde: "Ik wil niet dat de overheid de baas is over de toegang tot de 'kill switch' van mijn rekening/geld als ik niet 'in het gareel loop'." Weer een ander antwoordde: "Stop met spelletjes spelen met ons leven. En negeer Klaus Schwab. Ik vrees dat het systeem volledig in elkaar stort als CBDC wordt ingevoerd. Want Amerikanen willen privacy, vrijheid en hun werk beloond zien met deugdelijk geld."

In reactie op het document van de Federal Reserve over CBDC's waarschuwde de Amerikaanse Vereniging van Banken (ABA) hoe de uitbetaling van een CBDC de lokale banken zou verwoesten, door te verklaren: "De uitgifte van een CBDC zou ons bank- en financiële stelsel fundamenteel herstructureren door de relatie tussen burgers en de Federal Reserve te veranderen," eraan toevoegend: "De risico's die verbonden zijn aan de uitgifte van een CBDC worden vaak gebagatelliseerd, maar zijn reëel en zullen waarschijnlijk elk mogelijk voordeel dat een CBDC zou hebben, ondermijnen. Het belangrijkste is dat elke constructie van CBDC vereist dat middelen van banken naar de Federal Reserve worden verplaatst." De ABA concludeerde: "Naarmate wij de waarschijnlijke gevolgen van de uitgifte van een CBDC hebben geëvalueerd, is duidelijk geworden dat de vermeende voordelen van een CBDC onzeker zijn en waarschijnlijk niet zullen worden gerealiseerd, terwijl de kosten reëel en acuut zijn. Op basis van deze analyse zien wij op dit moment geen overtuigende argumenten voor een CBDC in de Verenigde Staten."

Ondanks tal van tegengeluiden in het Congres, bij grote bedrijven en het publiek, zetten het Biden-regime en de Federal Reserve vaart achter de plannen om een CBDC van de Verenigde Staten te ontwikkelen. De Federal Reserve bracht in april 2022 wederom een paper uit over de uitgifte van een CBDC voor de detailhandel. Op 17 juni 2022 klaagde de voorzitter van de Federal Reserve Powell over de neergang van de Amerikaanse dollar als 's werelds reservevaluta (gedreven door roekeloze federale uitgaven en opzettelijk wanbeheer) en keek naar een CBDC van de Verenigde Staten als oplossing voor de problemen die zij hebben gecreëerd, door te verklaren: " Vooruitkijkend vinden er snelle veranderingen plaats in het wereldwijde monetaire systeem die van invloed kunnen zijn op de internationale rol van de dollar in de toekomst. De meeste grote economieën hebben al of zijn bezig met de ontwikkeling van directe, 24/7 betalingen. Onze eigen FedNow Service zal in 2023 in gebruik worden genomen. En in het licht van de enorme groei van crypto-activa en stablecoins, onderzoeken we of een digitale munt van de Amerikaanse centrale bank een verbetering zou zijn van wat al een veilig en efficiënt binnenlands betalingssysteem is. Zoals in ons witboek over dit onderwerp wordt opgemerkt, zou een Amerikaanse CBDC mogelijk ook kunnen helpen de internationale status van de dollar te behouden."

Lopende Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten

Er loopt een groot aantal onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's voor CBDC's. Momenteel bevinden 105 landen, die meer dan 95% van het wereldwijde BBP vertegenwoordigen, zich in verschillende fasen van CBDC-onderzoek. Zo'n 50 landen bevinden zich in een vergevorderd stadium van onderzoek en ontwikkeling, terwijl 28 CBDC-proefprojecten voor de detailhandel en 3 CBDC's voor de detailhandel in gebruik zijn genomen. Uit een onderzoek onder 81 centrale banken bleek dat 90% momenteel onderzoek doet naar CBDC's, en dat meer dan de helft zich in de ontwikkelings- of experimentele fase bevindt. Verschillende belangrijke gebieden waarop CBDC's worden onderzocht, worden hieronder belicht.

CBDC Tracker van de Atlantische Raad
© Atlantic Council CBDC Tracker

China en het e-CNY-Project


China's CBDC-testprogramma blijft zich uitbreiden sinds de aankondiging van de start in 2020, met 261 miljoen geopende digitale portemonnees in 2021. De Chinese regering heeft het programma uitgebreid met meer regio's en toepassingen. Naarmate het CBDC-testprogramma van China zich uitbreidt, nemen ook de capaciteiten voor controle op Chinese burgers, multinationals en andere consumenten over de hele wereld toe. Op 25 mei 2022 introduceerden senatoren een wetsvoorstel dat bekend staat als de 'Defending Americans from Authoritarian Digital Currencies Act,' om app-platforms, zoals Apple en Google, te verbieden apps te hosten die China's digitale valuta accepteren. Senator Tom Cotton merkte op dat de digitale valuta de Chinese regering "real-time zichtbaarheid in alle transacties op het netwerk zal geven, wat privacy- en veiligheidsproblemen oplevert voor Amerikaanse personen die zich bij dit netwerk aansluiten," eraan toevoegend: "De Chinese Communistische Partij zal haar digitale valuta gebruiken om iedereen die deze gebruikt te controleren en te bespioneren. We kunnen China die kans niet geven." Op 7 juni 2022 introduceerden wetgevers een wetsvoorstel in de Senaat dat bekend staat als de 'Responsible Financial Innovation Act,' om crypto te reguleren en om verschillende instanties te sturen, waaronder: CISA, ODNI en het DoD, teneinde de nationale veiligheidsimplicaties van het gebruik van China's CBDC te onderzoeken.

Verenigde Staten en het Hamilton Project

De Federal Reserve Bank van Boston en het MIT Digital Currency Initiative werken samen aan een verkennend CBDC-project dat bekend staat als 'Project Hamilton'. De eerste fase van de operatie is afgerond en heeft de haalbaarheid aangetoond van een CBDC-betalingssysteem, dat vergelijkbaar is met de schaal van de Amerikaanse economie en het wereldwijd gebruik van de Amerikaanse dollar. Fase 2 van het project zal gericht zijn op veiligheid, programmeerbaarheid, "hoe privacy en naleving met elkaar in evenwicht te brengen" en waarborgen tegen cyberaanvallen. Critici stellen dat een CBDC van de Verenigde Staten geen oplossing biedt voor de problemen van cyberveiligheid, misbruik door de overheid, privacy en gecentraliseerde controle. Congreslid Tom Emmer merkte op: "Dit CBDC-model zou niet alleen de financiële informatie van Amerikanen centraliseren, waardoor die kwetsbaar wordt voor aanvallen, maar het zou ook kunnen worden gebruikt als een controle-instrument, dat Amerikanen nooit van hun eigen regering zouden mogen tolereren." Hij voegde eraan toe: "Gebruikers verplichten een rekening te openen bij de Federal Reserve om toegang te krijgen tot een CBDC in de VS zou de Fed op een verraderlijk pad zetten dat verwant is aan het digitale autoritarisme van China." Als basis voor hun CBDC-programma heeft de Fed "een nieuwe infrastructuur voor directe betalingen" ontwikkeld, onder de naam FedNow. Het nieuwe digitale interbancaire directe betalingssysteem zal naar verwachting in 2023 van start gaan.

Federal Reserve Bank, FedNow Service
© Federal Reserve Bank, FedNow Service
Europese Unie en het Digitale-Europroject

De onderzoeksfase van het digitale-europroject is in oktober 2021 van start gegaan en zal in oktober 2023 zijn voltooid. Als onderdeel van de onderzoeksfase heeft de Europese Centrale Bank het publiek om feedback gevraagd. De ECB ontving 8.200 reacties van het publiek, een recordaantal deelnemers aan de enquête, die in januari 2021 afliep. De feedback van deze raadpleging leverde een duidelijk mandaat op, waarbij de meerderheid van de respondenten bevestigde dat het publiek wil dat "betalingen een privéaangelegenheid blijven." De ECB vroeg het publiek opnieuw om feedback in een enquête die in juni 2022 werd afgesloten en die meer dan tweemaal zoveel reacties opleverde als de vorige. Opnieuw bleek uit de publieksenquête een overweldigende afwijzing van "digitale slavernij", van een CBDC-"slavenmunt". Een respondent schreef: "Nee tegen de digitale euro! Leven in de EU is een nachtmerrie aan het worden, met gedwongen vaccinaties in het verschiet en nu een digitale Euro. Het is duidelijk dat jullie een bevolking willen hebben zonder rechten en zonder privacy - zoals jullie opperheren van het WEF willen." Ondanks de verpletterende negatieve reacties van het publiek op een CBDC vanwege bezorgdheid over privacy, gaat de Europese Centrale Bank door met hun plannen. Europees Commissaris Paolo Gentiloni zei tegen de pers: "Een volledig anonieme digitale euro is niet wenselijk." Een prototype van de digitale euro zal naar verwachting eind 2023 worden gelanceerd.

Internationale CBDC Projecten

Terwijl centrale banken hun eigen CBDC's onderzoeken en ontwikkelen, bestaan er een aantal samenwerkingsprojecten om de uitwisseling van CBDC's wereldwijd te coördineren. Tussen 2017 en 2019 voltooide de Bank van Canada een programma in vier fasen, bekend als Project Jasper, in coördinatie met de Bank van England en de Monetary Authority van Singapore. Het project was "de eerste keer ter wereld dat een centrale bank deelnam aan een experiment met gedistribueerde grootboektechnologie in samenwerking met de particuliere sector." De Saudische centrale bank en de centrale bank van de VAE kondigden in januari 2019 hun gezamenlijke initiatief aan, bekend als Project Aber, waarbij commerciële banken en bedrijven betrokken waren, en dat tot doel had een CBDC te ontwikkelen dat grensoverschrijdend tussen commerciële banken kan worden gebruikt.

In december 2020 werd de eerste fase van Project Helvetia, een partnerschap tussen de Bank voor Internationale Betalingen, de Zwitserse Nationale Bank en het financiële infrastructuurbedrijf SIX, voltooid. Fase 2 van het project, die in januari 2022 werd voltooid, was gericht op de integratie van commerciële banken en CBDC's.

In december 2021 kondigde de Bank voor Internationale Betalingen de afronding aan van Project Jura, een experiment met de overdracht van CBDC's tussen Franse en Zwitserse commerciële banken op een gedeeld platform van een derde partij. Bij deze gezamenlijke operatie, die bedoeld was om de experimenten in het kader van Project Helvetia voort te zetten, waren de Bank voor Internationale Betalingen, de Bank van Frankrijk en de Zwitserse Nationale Bank betrokken.

In september 2021 hebben China, Thailand, Hongkong, de VAE en de Bank voor Internationale Betalingen een rapport uitgebracht over de tweede fase van hun mBridge-project, waaraan 22 deelnemers uit de particuliere sector deelnamen. Doel van het project is een platform te ontwikkelen voor internationale handel met gebruikmaking van CBDC's. Eveneens in september 2021 kondigde de Bank voor Internationale Betalingen Project Dunbar aan, in samenwerking met Australië, Maleisië, Singapore en Zuid-Afrika. In een rapport van maart 2022 wordt uiteengezet hoe het project twee prototypes heeft ontwikkeld, waarmee CBDC's die door meerdere banken zijn uitgegeven, gebruik kunnen maken van een gedeeld platform.

Op 16 juni 2022 heeft de Bank voor Internationale Betalingen een partnerschap aangekondigd inzake Project Sela, met onder meer de Bank van Israel en de Hong Kong Monetary Authority. Het gezamenlijke project, dat in het derde kwartaal van 2022 van start gaat, heeft tot doel de haalbaarheid van een CBDC voor de detailhandel te testen.

In september 2020 kondigde Mastercard de lancering aan van hun CBDC-testplatform voor centrale banken om de "uitgifte, distributie en uitwisseling van CBDC's tussen banken, financiële dienstverleners en consumenten" te simuleren. In januari 2022 sloot Visa zich aan bij Mastercard, door centrale banken een platform te bieden om CBDC's en Visa-producten te testen. Meer projecten voor de ontwikkeling van CBDC's zijn te vinden op de BIS Innovation Hub.

Samenvattend kan worden gesteld, dat het brede scala aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor CBDC's over de hele wereld immens is. Gezamenlijke activiteiten over de grenzen heen effenen het pad voor internationale uitwisseling van CBDC's, en uiteindelijk voor één wereldwijde digitale munt, zoals voorgestaan door het Wereld Economisch Forum.

‘Beginselen voor een wereldwijde digitale munt van een centrale bank en één wereldwijd betalingssysteem'.
© Mr. Mihai Voicu and Mrs. Irina Mihai, October 2020'Beginselen voor een wereldwijde digitale munt van een centrale bank en één wereldwijd betalingssysteem'.
Slotopmerkingen over de Opkomst en Gevaren van CBDC's

De ontwikkeling en invoering van CBDC's in Amerika en de rest van de wereld gaat gestaag door, met een hele reeks lopende projecten, waarvan vele binnen enkele maanden hun vruchten zullen afwerpen. Centrale banken en wereldmachten lijken niet te worden afgeschrikt door bezwaren van hun burgers of de besluiteloosheid van het Congres. Hoewel er talloze modellen zijn voor de invoering van CBDC's, houden ze alle dezelfde bedreigingen in voor onze vrijheid. Gebrek aan anonimiteit, programmeerbaarheid, traceerbaarheid en gecentraliseerde controle zijn de belangrijkste kenmerken van CBDC's, die onderwerping van de bevolkingen mogelijk zullen maken op de meest extreem denkbare manieren.

De enorme omvang van dit allesomvattende initiatief om CBDC's over de hele wereld in te voeren is ontmoedigend. Het lijkt onvermijdelijk dat dit eindspel van wereldwijd totalitarisme werkelijkheid zal worden. We moeten echter moed putten uit het feit dat de mensen zich bewust worden van de ware agenda achter deze financiële machtsovername. Hun digitale controlesysteem is afhankelijk van onze onderwerping en we hebben allemaal de keuze om niet mee te doen. Door onszelf uit het systeem te verwijderen en contant geld te gebruiken in plaats van hun digitale portemonnees en pinpassen, kunnen we dit opkomende beest van gegevens en bankkosten uithongeren. Alleen samen, door met z'n allen niet mee te doen, zullen hun plannen voor digitale slavernij geen werkelijkheid worden.

Zie: https://www.coreysdigs.com/technology/the-rise-risks-of-central-bank-digital-currencies/