lijkkist
De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hielden het basisdossier met sterfgevallen van de Sociale Zekerheid Administratie achter. Ik ontving het van een klokkenluider. Uit het dossier blijkt dat het vanaf het moment van vaccinatie 5 maanden duurt voordat mensen sterven. Daarom is het moeilijk te ontdekken.

Dit is het kernpunt:
De Britse gegevens tonen statistisch bewijs van causaliteit van sterfgevallen (p<.001): de vaccindoses komen 23 weken later overeen met het sterftecijfer. Dosisafhankelijkheid is de sleutel tot het aantonen van causaliteit. Als niemand dit kan verklaren, vereist het voorzorgsprincipe van de geneeskunde van elke ethische samenleving dat de vaccins nu worden stopzet.
Menigeen veronderstelde dat het vaccin binnen korte tijd dodelijke gevolgen hebben (in de eerste twee weken), aangezien mensen dan de associatie opmerken en het bij VAERS melden. Dit klopt nog steeds; sommige mensen gaan er inderdaad snel aan dood: de helft van de bij VAERS gemelde sterfgevallen vindt plaats gedurende de eerste weken.

Maar de sleutelwoorden zijn "gemeld bij VAERS." Het blijkt dat als we die beperking niet hebben, maar ons gewoon afvragen wanneer de meeste sterfgevallen na coronavaccinatie plaatsvinden, het antwoord anders luidt.

Dankzij een behulpzaam persoon die werkzaam is bij de HHS, kunnen we nu duidelijk zien dat de meeste sterfgevallen ten gevolge van het vaccin gemiddeld 5 maanden na de laatste dosis plaatsvinden. Dat geldt voor de tweede dosis; het wordt misschien korter naarmate men meer injecties toegediend krijgt, maar er zijn argumenten in beide richtingen (aangezien er sprake kan zijn van survivor bias). Uit Britse gegevens blijkt duidelijker, dat de tussenliggende tijd ongeveer 23 weken bedraagt (dus iets meer dan 5 maanden). We zullen daar zo meteen op ingaan.

Deze vertragingsduur verklaart waarom levensverzekeringsmaatschappijen in het derde en vierde kwartaal een ongekende sterftepiek door alle oorzaken zagen bij mensen onder de 60 jaar, in plaats van direct na de uitrol van de injecties.

De vertraging van vijf maanden komt eveneens overeen met overlijdensberichten waarin staat dat mensen nieuwe agressieve kankers ontwikkelen en na een periode van 4 tot 6 maanden overlijden.

Deze vertraging van vijf maanden werd ook bevestigd op basis van enkel Europese gegevens. Die analyse is op 11 augustus gepubliceerd, maar ik hoorde ervan nadat ik dit artikel had geschreven.

Dus als we horen over een sterfgeval door beroerte, hartstilstand, hartaanval, kanker en zelfmoord dat ongeveer 5 maanden na vaccinatie plaatsvindt, zou het wel eens aan het vaccin gerelateerd kunnen zijn.

Deze grafiek is afkomstig van een klokkenluider die voor de HHS werkt. Dit zijn gegevens die we niet mogen zien. De sterftetoename (60% op het hoogtepunt) is enorm. Zo'n toename kan alleen worden veroorzaakt door iets nieuws, dat grote aantallen mensen treft.

Er is maar één mogelijkheid die daarbij past: het coronavaccin.

sterfgevallen corona sociale zekerheidsgegevens
Deze grafiek, die niet publiekelijk beschikbaar is, komt uit het basisdossier van het Amerikaanse Sociale Zekerheidsbestand. De grafiek vergelijkt de sterfgevallen in 2021 met die in 2020. Een dergelijke stijging van het aantal sterfgevallen is niet mogelijk, tenzij iets zeer dodelijks grote aantallen mensen treft. Dit verklaart waarom verzekeringsmaatschappijen over de hele wereld enorme sterftepieken zagen in het derde en vierde kwartaal van 2021. Het duurde gemiddeld 5 maanden vanaf de laatste injectie voordat mensen aan het vaccin stierven. De piek hier is op 9 september 2021.

Dagelijks toegediende vaccindoses in de VS
dagelijks toegediende coronavaccin doses
© Our World Data
Ockhams scheermes

De meest voor de hand liggende conclusie is dat het na de tweede dosis gemiddeld 5 maanden duurt voordat mensen komen te overlijden.

De tweede piek in december 2021 zal ertoe leiden dat levensverzekeraars te maken krijgen met pieken in het eerste en tweede kwartaal van 2022.

Dit zei de Britse professor Norman Fenton
norman fenton commentaar op vaccindoden
© Norman Fenton
Een andere analyse met alleen Europese gegevens constateerde exact dezelfde vertraging van 5 maanden!

Een analyse op de site van Chris Martenson constateerde dezelfde vertraging van 5 maanden met gebruik van andere brongegevens! Dat is echt verbluffend. Ik had er geen idee van toen ik mijn artikel schreef.

Hier volgt het commentaar van een lezer die hierop wijst en hieronder het commentaar op Peak Prosperity van 9 augustus 2022, enkele weken voordat ik hetzelfde ontdekte aan de hand van de Amerikaanse gegevens.
vaccin sterfgevallen vertraging
© Peak Prosperity

De volledige tekst van dat bericht:
De grafiek laat de "correlatiecoëfficiënt" als functie van een temporele vertraging zien, dat wil zeggen tijdverschuiving.
  • een negatieve tijdverschuiving geeft aan dat de oversterfte vooraf gaat aan de vaccinatiestatus
  • een positieve tijdverschuiving geeft aan dat de toegediende doses voorafgaan aan de oversterfte
De optimale tijdverschuiving wordt gedefinieerd als de tijdverschuiving die de absolute pearson-coëfficiënt maximaliseert. Wij zoeken de hoogste of de laagste waarde. De laagste waarde ligt rond -0,3, terwijl de hoogste waarde rond 0,8 ligt. Omdat de absolute waarde van de hoogste, +0,8, groter is dan de absolute waarde van de laagste, +0,3, is de optimale tijdsverschuiving + 5 maanden. Dat wil zeggen, Toegediende Doses gaan vooraf aan Oversterfte.

Zoals Holden inderdaad opmerkte, vinden ook wij een negatief verband wanneer er geen sprake van een verschuiving is. De verklarende kracht van +0,8 is echter veel groter dan die van -0,3.

De reden waarom ik "oorzaken" gebruikte in plaats van oorzaken, is dat er verschillende kenmerken zijn van causale relaties. We hebben nu "temporele voorrang" onderzocht. Een gevolg kan niet voorafgaan aan de oorzaak, plus, een oorzaak voorspelt het gevolg beter dan omgekeerd.

Een ander belangrijk aspect van observationele causaliteit is dat de oorzaak het gevolg beter moet voorspellen dan het gevolg zichzelf voorspelt. In dit geval vinden we inderdaad dat de Oversterfte zichzelf slecht voorspelt - uiteraard voorspelt het voor een tijdsvertraging gelijk aan 0 wel zichzelf, voor alle andere tijdsvertragingen heeft het weinig tot geen verklarende kracht - .

Hieruit concluderen we dat, gebaseerd op de gebruikte datasets, Toegediende Doses inderdaad Oversterfte veroorzaken.

Onze "briljante deskundigen" zitten uiteraard nog steeds gevangen in de 19e eeuw voor wat betreft statistische methoden. Ik verwacht niet dat zij in staat zullen zijn de oversterfte te verklaren met hun huidige methoden, eenvoudigweg omdat 5 maanden een enorme tijdspanne is, en omdat hier typisch weinig kennis aanwezig is van observationele causale methoden.

Over de methode
De gebruikte methode is gebaseerd op correlaties. De huidige stand van zaken is gebaseerd op informatietheorie, maar dat is te buitenissig voor leken, en zelfs voor deskundigen, dus dat laten we maar zitten. Als ik over een paar weken tijd heb, zal ik misschien de informatietheoretische causale analyse uitvoeren.

Over de gegevens
Zoals vermeld, werden de datasets van Holdens bronnen gebruikt. We hebben alleen EU-landen geselecteerd en geen onderscheid gemaakt naar geslacht en leeftijdsgroep. Ten slotte hebben wij maandelijkse gegevens gebruikt wegens tijdsbeperkingen mijnerzijds (ik heb eenvoudigweg geen tijd om wekelijkse datasets voor de oversterfte te zoeken of te creëren).

De reactietermijn voor Dosis 1 is langer dan die voor Dosis 1 en 2:

Zie de gegevensanalyse.
Een vierde analyse gebruikt alleen Britse gegevens en constateert een vertraging van 23 weken met zeer hoge statistische significantie (John Dee)

Deze analyse die in John Dee's Almanak werd geplaatst, vormt de nagel aan de doodskist voor mensen die beweren dat vaccins geen sterfte veroorzaken.

Hij constateerde dat het aantal coronavaccinaties een derde van de niet door corona veroorzaakte overtollige sterfgevallen 23 weken later kan verklaren. Dat is enorm. Dat is causaliteit. De p-waarde is p<.001.
Merk op dat een p-waarde van 0,1 typisch een maximale grenswaarde is (voor dingen die er niet zo veel toe doen), p<0,05 wordt "normaal" gebruikt en p<0,01 als het wel belangrijk is. Voor meer informatie verwijs ik naar dit artikel over p-waarden.
Het voorzorgsprincipe van de geneeskunde zegt dat mensen sterven door het vaccin. Het zou een halt toegeroepen moeten worden.

Hij schrijft:
De determinatiecoëfficiënt valt uit de grillpan bij r-kwadraat = 0,335. In gewone taal betekent dit, dat 33,5% van de variatie die we zien in niet-corona sterfte kan worden verklaard door variatie in de gecombineerde dagelijkse dosering met een vertraging van 23 weken, samen met de detectie van gevallen met een vertraging van 2 weken. Noem dat 34% en we hebben iets meer dan een derde van het sterftecijfer dat wordt verklaard door deze combiketel.
En het bevat deze grafiek:
vertragingsduur vaccin sterfgevallen
© Uk.gov
Een vijfde studie constateert een soortgelijke vertraging (Tim Ellison)

Tim Ellison treft twee sterftepieken aan: op 7 weken en 27 weken na toediening van het vaccin. Omdat de eerste piek zich 7 weken na vaccinatie voordoet, is het onwaarschijnlijk dat het VAERS-systeem dit signaleert omdat het zo extreem is.

Een mogelijke interpretatie: de eerste piek is het gevolg van de eerste twee doses en de tweede piek is het gevolg van het ontvangen van de volgende booster. Geeft stof tot nadenken. Dit is misschien logisch, omdat de piek van de booster lager is (minder mensen nemen de booster). Of het kan zijn dat het vaccin gewoon twee schadelijkheidsconstanten heeft. Of een combinatie van beide!
sterftepieken vertragingsduur vaccin
© Dr. Tim Ellison
Tim schreef me ook het volgende bericht omtrent zijn bereidheid zijn werk te delen. U kunt contact met hem opnemen via zijn substack.
Ik ben een ervaren en bekwaam wetenschapper met een doctoraat in de natuurkunde en ik eet GBytes aan gegevens voor mijn ontbijt. Zie bijgevoegde CV.

Het is voor iedereen gemakkelijk om mijn resultaten te verifiëren.
Ik kan mijn bestanden opsturen (rommelig, maar correct), maar mensen moeten zelf de CDC-gegevens downloaden en zelf de analyse doen.
Het kostte mij maar een paar uur --
Het grootste probleem is dat de sterftecijfers van de CDC geen DATUMS bevatten, dus je moet uitzoeken hoe je de Weeknummers omzet in Datums.
Ze hebben TWEE weeknummers: week 1 is de eerste week van het nieuwe federale fiscale jaar, dat het "Begin van het Griepseizoen" is;
Ze hebben ook het officiële weeknummer -- en na VEEL Zoeken blijken hun nummers voor de zaterdag (niet zondag) van het officiële kalenderweeknummer te zijn.
Dat zou je een hoop tijd kunnen besparen!

En ik zou zeggen dat dit is wat je zocht:
Harde gegevens die bewijzen dat vaccins mensen doden.

Maar de overheid blijft de vaccins pushen,
en mensen blijven hun mouwen opstropen.

Ik voel me alsof ik in een roman van Kafka rondloop.
Helaas voor ons allemaal is dit geen roman. Was dat maar zo.

Een zesde studie toont aan dat de vertragingsduur die uit de Amerikaanse gegevens blijkt 22 weken is.

Een andere kijk op de Amerikaanse gegevens toont aan dat er een vertragingsduur van 22 weken is voordat mensen overlijden, wat mijn schatting van 20 weken verder bevestigt. Joel wees erop dat John de Britse gegevens gebruikte en een vertraging van 23 weken vaststelde.

Joel ging echter verder en schatte dat 40% van de oversterfte in de leeftijdsgroep 18-55 jaar werd veroorzaakt (direct of indirect door een toename van het aantal coronadoden) door het vaccin.

Dus als we aannemen dat er slechts 153.000 extra sterfgevallen waren in de VS in deze leeftijdscategorie, werden minstens 60.000 van die sterfgevallen veroorzaakt door de vaccins.

Is het niet raar dat we de productie van een fabriek voor babyvoeding stopzetten wanneer een dozijn baby's ziek wordt, maar dat we een vaccin verplicht stellen wanneer 60.000 relatief jonge mensen overlijden?

Joel wijst er ook op dat het duidelijk is, dat de vaccins meer doden hebben veroorzaakt dan ze mogelijkerwijs hadden kunnen redden.

Het is vreemd dat niemand Joels redenering ooit in twijfel heeft getrokken. Ik vraag me af waarom niet?

De gegevens van de balsemers geven meer inzicht in de oorzaak van de dubbele piek

Ik verschil van mening met Tim voor wat betreft de booster.

Lees deze beschrijving van de gegevens van de balsemers.

Het duurt even voordat die stolsels zich vormen en dan dodelijk zijn.

Het vaccin heeft tenminste twee belangrijke mechanismen om de dood te veroorzaken. Het ene heeft een korte tijdconstante en het andere heeft een langere tijdconstante. Daarom merkten de balsemers die stolsels pas halverwege 2021 op.

Het feit dat tot 93% van de mensen die sterven deze stolsels hebben (die waarschijnlijk tot hun dood leidden) is vrij zorgwekkend.

Dit is interessant. Het is onwaarschijnlijk dat er voorbeelden zijn van beide ouders die binnen 1 maand na vaccinatie overlijden, maar het is niet moeilijk om voorbeelden te vinden waarin beide ouders zo'n 5 maanden na vaccinatie overlijden:
social media ouder sterft vaccin vertragingsduur
Nog een anekdote... weer die 5 tot 6 maanden!

Het bloed wordt pas meer dan 6 maanden na vaccinatie weer normaal. In slechts 20 minuten kan een goede tatoeëerder zien wie gevaccineerd is en wie niet. Ik heb zelf geprobeerd tatoeëerders te bereiken om dit te verifiëren, maar ze hingen gewoon op toen ik hen hiernaar vroeg. Ik vraag me af waarom?
tatoeëerder observatie bloedstolsels coronavaccin
© PA Jandrek
De zomermaanden-hypothese

Mathew Crawford speculeerde dat de vertraging hetzelfde was in Europa en de VS vanwege vergelijkbare uitroldata. Hij speculeert dat mensen tijdens de zomer actiever zijn en dat activiteit die de hartslag verhoogt, meer kans geeft op beroertes en hartaanvallen bij gevaccineerden.

Ik ben het ermee eens dat dit een factor kan zijn, maar ik weet niet in hoeverre.

Kan dit gewoon "Delta" zijn?

Delta begon op 1 juli 2021 en eindigde op 15 december 2021. Dus als het Delta was, zouden we eerder een plateau dan een scherpe piek verwachten.

Dankzij een verzoek op grond van de wet openbaarheid van bestuur (FOIA) weten we dat uit de overlijdensgegevens van Massachusetts blijkt, dat volgens de analyse van de ICD10 codes die gekoppeld zijn aan de overlijdensakten,
de doodsoorzaak in 2021 verschoof naar het bloedsomloopstelsel in plaats van het ademhalingsstelsel.

Bovendien bevestigden de verzekeringsmaatschappijen, dat de overtollige sterfgevallen niet door corona werden veroorzaakt.

En dan zijn er nog genoeg verhalen van slachtoffers van vaccins, die zo'n 5 maanden na de prik overlijden.

En de spoedstudie uit Israël, die een toename van 25% laat zien in het aantal oproepen tussen januari en mei 2021. Wat interessant is, is dat de auteurs van het artikel geen toegang kregen tot dezelfde gegevens over noodoproepen na mei 2021 (ze vroegen het aan en het werd hen geweigerd). Dat is een enorme rode vlag. Corona veroorzaakt geen hartproblemen. En de farmaceutische bedrijven doen hun best om dat artikel ingetrokken te krijgen.

En dan is er nu de onthulling dat het Israëlische ministerie van Volksgezondheid opzettelijk gegevens over de veiligheid van vaccins achterhield voor de bevolking van Israël. Het blijkt dat het vaccin niet zo veilig is als de mensen werd verteld. Dus toen ze dat ontdekten, manipuleerden ze de gegevens om het veilig te laten lijken en brachten het gemanipuleerde rapport uit, iets wat volstrekt illegaal en onethisch is. De reguliere pers weigerde het verhaal te verslaan.

Het bewijs lijkt derhalve meer overeen te komen met sterfgevallen door vaccins dan door corona.

Alternatieve hypothesen

Als iemand een betere verklaring heeft voor deze gegevens, hoor ik het graag.

Uit de commentaren blijkt dat de lezer het logisch vindt en het verklaart wat hij persoonlijk heeft waargenomen.

Als een fact checker dit in twijfel wil trekken, kan hij het Contactformulier gebruiken en dan kunnen we hier een gesprek over voeren dat opgenomen wordt.

De NY Times en de rest van de reguliere media zullen dit zeker negeren en er geen vragen over stellen. Misschien dat Tucker Carlson het ter sprake zal brengen.

Gevolgen voor de gegevens betreffende de sterfgevallen onder Canadese artsen

Gewapend met deze nieuwe kennis zouden we moeten ophouden alleen te kijken naar sterfgevallen die niet lang na toediening van het vaccin plaatsvinden en kijken naar het totale sterftecijfer in Canada onder jonge artsen, bijvoorbeeld artsen van 50 jaar en jonger. Wat ik ontdekte toen ik dat deed, is dat het aantal sterfgevallen onder jonge artsen in Canada met een factor 2,5X steeg in 2021 ten opzichte van 2020 (15 sterfgevallen tegenover 6). Ik heb de gegevens voor eerdere jaren opgevraagd om te zien hoe dit zich verhoudt.

Samenvatting

Het was verkeerd om aan te nemen dat de meeste vaccin-gerelateerde sterfgevallen kort na vaccinatie plaatsvonden. Sommige wel, maar de meeste niet. Die waren alleen gemakkelijker op te merken als ze temporeel gezien kort plaatsvonden na toediening van de vaccins.

Als u iemand kent die zo'n 5 maanden na vaccinatie is overleden, moet u beslist een goede autopsie laten uitvoeren, zoals uiteengezet in mijn eerdere interview met Ryan Cole.

Deel deze informatie alstublieft.

Opmerking: Dit artikel werd bijgewerkt op 4 september om de bevestiging die voortvloeide uit de Britse gegevens op te nemen, alsmede op 5 september, zodat het werk van Tim Ellison verwerkt kon worden.

Zie: https://stevekirsch.substack.com/p/this-one-graph-tells-you-everything