Igor Kirillov
© Russian MoDLuitenant-generaal Igor Kirillov

Commentaar: Russische militairen hebben meer dan 20.000 documenten verzameld waarin de biologische programma's van de VS in Oekraïne gedetailleerd worden beschreven. Uit de documenten blijkt dat het Pentagon elementen van een biologisch wapen wilde maken en dit op de bevolking van Oekraïne wilde testen...


Het ministerie van Defensie van de Russische Federatie heeft herhaaldelijk gewezen op signalen dat de VS en hun bondgenoten buiten hun nationale grondgebied 'programma's met een dubbele doelstelling' uitvoeren, waaronder ook de exploitatie van de door het Pentagon of zijn contractanten gefinancierde biolaboratoria.

Het feit dat de Verenigde Staten tijdens de negende toetsingsconferentie het initiatief tot instelling van een toezichtmechanisme van de Biologische en Toxine Wapenconventie (BTWC) hebben geblokkeerd, bevestigt eens te meer dat Washington iets te verbergen heeft, terwijl de transparantie van het biologisch onderzoek in strijd is met de belangen van de VS.

Wij hebben eerder informatie verstrekt over de werkzaamheden ter verbetering van de pathogene eigenschappen van de veroorzaker van COVID-19, die aan de Universiteit van Boston werden uitgevoerd met middelen uit de Amerikaanse overheidsbegroting, alsmede over de mogelijke betrokkenheid van het Amerikaans Bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAID) bij het ontstaan van het nieuwe coronavirus.

De hoofdrol bij de uitvoering van bovengenoemde projecten is weggelegd voor de bemiddelende organisatie EcoHealth Alliance. De beschikbare documenten van het Amerikaanse Defence Threat Reduction Agency (DTRA) bevestigen dat werknemers van het bovengenoemde bedrijf sinds 2015 de diversiteit in de populatie vleermuizen bestuderen, op zoek zijn naar nieuwe coronavirusstammen en mechanismen van de overdracht ervan van dieren op mensen. Er werden ruim 2,5 duizend exemplaren onderzocht.

Het project inzake onderzoek naar zoönotische virussen in Zuidoost-Azië bevat de volgende aanbevelingen voor de medewerkers van EcoHealth Alliance:
"...Indien een van de voor Doelstelling 1 voorgestelde experimenten resulteert in een virus met een fenotype van verhoogde pathogeniteit en/of overdraagbaarheid, verhoogde groei met meer dan het tienvoudige in vergelijking met wild-type stammen..., moet de ontvanger het werk onmiddellijk staken en de NIAID Program Officer, de Grants Management Specialist en de bevoegde institutionele bioveiligheidscommissie informeren..."
De hoge mate van paraatheid van de Amerikaanse fabrikanten van mRNA-vaccins voor een pandemie van het nieuwe coronavirus roept vragen op. Men krijgt de indruk dat de farmaceutische bedrijven de vaccinpreparaten op voorhand hadden geproduceerd, maar niet in staat waren om ze snel op de markt te brengen wegens de specifieke kenmerken van het virus, hetgeen resulteerde in een lage efficiëntie van vaccinatie en talrijke bijwerkingen.

Er wordt aan herinnerd dat op 18 oktober 2019, twee maanden voor de eerste officiële berichten over de opkomst van het nieuwe coronavirus in China, de Johns Hopkins University, gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation, in New York de Event 201-oefening heeft gehouden.

Deze oefening simuleerde de epidemie van een voorheen onbekend coronavirus, dat volgens het scenario werd overgedragen van vleermuizen op mensen via varkens, de tussengastheer.

Het uitbreken van de COVID-19 pandemie exact volgens dit scenario roept vragen op over de voorbedachte rade, de betrokkenheid van de VS bij dit incident, alsmede over de werkelijke doelstellingen van de biologische programma's van de VS, die erop gericht zijn de kenmerken van gevaarlijke ziekteverwekkers te verbeteren.
oekraïne biolabs
© Russian MoD
Wij hebben herhaaldelijk opgemerkt dat de Verenigde Staten de onderzoeken die vanuit het oogpunt van het internationale recht het meest omstreden zijn, buiten het nationale grondgebied uitvoeren.

De voorbeelden worden gevormd door de experimenten in verband met HIV-infectie, die sinds 2019 door Amerikaanse specialisten in Oekraïne worden uitgevoerd. Benadrukt moet worden dat de doelgroepen niet alleen 'risicopatiënten met een infectie' (veroordeelden of drugsverslaafden) zijn, maar ook vertegenwoordigers van de strijdkrachten van Oekraïne.

Het terrein van het Medisch Centrum Pharmbiotest in Rubezhnoye werd verkend tijdens de speciale militaire operatie in het bevrijde gebied van de Volksrepubliek Lugansk. Hier vonden klinische proeven plaats om geneesmiddelen te testen die ernstige bijwerkingen veroorzaakten: het ging om geneesmiddelen voor de behandeling van leukemie, psychische stoornissen, neurologische aandoeningen, epilepsie en andere gevaarlijke ziekten.

Begin 2023 vonden inwoners van Lisichansk een grote stortplaats van biomateriaalresten die toebehoren aan Pharmbiotest. De klinische monsters en de klinische dossiers van patiënten met hun persoonlijke gegevens werden begraven in plaats van te worden verbrand of geëlimineerd op een door de regels voorgeschreven passende manier. Dit betekent dat het bewijsmateriaal in allerijl werd vernietigd.

Het Russische ministerie van Defensie heeft gegevens ontvangen over talrijke feiten waarbij Oekraïense militairen psychostimulantia en verdovende middelen (tramadol, methadon, amfetaminen) gebruikten. De feiten over de smokkel van morfine naar oorlogsgebieden werden onthuld. Er wordt op gewezen dat illegaal verkeer en vervoer van bovengenoemde producten volgens de Oekraïense wetgeving wordt bestraft met een vrijheidsstraf van 8 tot 12 jaar.

Rusland is van oordeel dat de handelingen van de ambtenaren die het onderzoek hebben uitgevoerd op Oekraïens personeel, wier bloed hoge concentraties antibiotica, verdovende middelen en antilichamen tegen de veroorzakers van infectieziekten bevatte, een passende juridische beoordeling vereisen.
oekraïne biolabs
© Russian MoD
In de loop van de speciale militaire operatie heeft Russisch personeel meer dan 20.000 documenten, referentie- en analysemateriaal verzameld en getuigen en deelnemers aan de Amerikaanse biologische programma's ondervraagd. Het bovengenoemde materiaal bevestigt dat het Pentagon elementen van een biologisch wapen wilde creëren en testen op de bevolking van Oekraïne en andere landen langs de grenzen van Rusland.

Het Russische ministerie van Defensie heeft reeds de namen genoemd van de deelnemers aan de militaire en biologische programma's, waaronder die van vertegenwoordigers van de Amerikaanse Democratische Partij, werknemers van het Amerikaanse militaire departement en de contracterende organisaties van het Pentagon.

De DTRA-rapporten hebben ons nieuwe informatie opgeleverd over belangrijke personen die betrokken waren bij de zogenaamde Oekraïense projecten en die tot nu toe achter de schermen zijn gebleven.

Onder hen bevinden zich:

Karen Saylors, CEO bij Labyrinth Global Health en ex-directeur van de programma's van Metabiota in Centraal-Afrika. Sinds 2016 werkt Saylors in Oekraïne als hoofdadviseur bij het UP-10 project, dat zich richt op het bestuderen van manieren van verspreiding van Afrikaanse varkenspest.
Karen Saylors
Karen Saylors

Colleen B. Jonsson
, medewerker aan de Universiteit van Tennessee, directeur van het Institute for the Study of Host-Pathogen Systems. Zij nam waar bij het UP-8 project, dat de mogelijkheden van de veroorzaker van Krim-Kongo koorts in Oekraïne bestudeert. Jonsson beheerde de selectie van biologische monsters van Oekraïens personeel en zorgde voor de samenwerking tussen de contractanten in de VS en het Centrum voor Volksgezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid van Oekraïne.
Colleen B. Jonsson
Colleen B. Jonsson
Lewis Von Thaer, directeur en CEO van het bedrijf Battelle, een belangrijke aannemer van het Pentagon en het Amerikaanse ministerie van Energie. Sinds 2003 is het bedrijf verantwoordelijk voor de organisatie van onderzoeksprojecten in Oekraïne in verband met zoönotische infecties.
Lewis Von Thaer
Lewis Von Thaer
Andere bij de Oekraïense projecten betrokken personen worden op de volgende dia voorgesteld. Het verkregen materiaal zal aan het onderzoekscomité worden voorgelegd om maatregelen te treffen ter berechting van de schuldigen.
ukraine biolabs
© Russian MoD
Het optreden van het Russische ministerie van Defensie heeft geleid tot het stopzetten van de militaire biologische programma's in Oekraïne. In verband hiermee verplaatst het Pentagon op actieve wijze de studies die binnen de Oekraïense projecten niet zijn voltooid naar Centraal-Azië en Oost-Europese landen. Tegelijkertijd wordt de samenwerking met landen in Afrika en Azië en de Stille Oceaan - Kenia, Singapore en Thailand - metterdaad versterkt.

Onder druk van de internationale gemeenschap verandert Washington zijn benadering van de organisatie van zijn militaire biologische activiteit door de functies van de klant over te dragen aan louter civiele departementen: het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Energie en het Agentschap voor Internationale Ontwikkeling. Zo kunnen de Amerikaanse autoriteiten kritiek op internationale fora vermijden en een afstraffing van het ministerie van Defensie en DTRA ontwijken.

Bij het inperken van de militaire biologische activiteiten in Oekraïne maken de Verenigde Staten actief gebruik van de materieelbestanddelen van chemische en farmacologische bedrijven in Polen en de Baltische staten, waar de materialen vanuit Oekraïne naartoe zijn gestuurd.

De door het collectieve westen opgelegde financiering zorgt ervoor dat de post-Sovjetlanden de ware aard van deze werkzaamheden verbergen. De Europese Unie bevordert actief een initiatief om een netwerk van 'kenniscentra' op het gebied van nucleaire, biologische en chemische bescherming op te zetten, dat voorziet in de plaatsing van door de EU gefinancierde biolaboratoria op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie. De potentiële partners wordt sterk aangeraden "...geen reclame te maken voor dit initiatief omdat het uiterst gevoelig ligt voor de Russische Federatie..."

Tegelijkertijd wordt benadrukt dat de Centraal-Aziatische landen "...reeds profiteren van de technische samenwerking met de Europese Unie..."

In 2022 hebben de VS, Canada en de EU-landen programma's opgezet om de Oekraïense vakmensen die betrokken waren bij militaire biologische activiteiten, in dienst te nemen en over te plaatsen naar westerse landen, voornamelijk uit vrees dat de Russische rechtshandhavingsinstanties extra getuigenissen kunnen verkrijgen over illegale activiteiten die in strijd met de internationale verplichtingen zijn uitgevoerd.
oekraïne biolabs
© Russian MoD
Het moet worden benadrukt dat de strategie van 'militaire en biologische expansie' niet fundamenteel nieuw is; deze strategie werd al in de periode van het Koreaanse conflict door de Verenigde Staten ontwikkeld.

Sinds de jaren vijftig werden biologische laboratoria opgericht in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië, waarbij de Amerikaanse marine een leidende rol speelde. Hun hoofddoel was monsters te nemen van de verwekkers van zeer gevaarlijke infecties en de ziekteniveaus onder de plaatselijke bevolking vast te stellen.

In de gebieden waar deze laboratoria waren gevestigd, verslechterde de epidemische situatie met betrekking tot zeer gevaarlijke infecties. Er doken nieuwe, voor deze regio's ongewone ziekten op. Een voorbeeld betreft de uitbraak in 1977 van Riftdalkoorts in Caïro, waar de Amerikaanse Naval Medical Research Unit Three was gevestigd.

Deze ziekte was eerder alleen ten zuiden van de Sahara geregistreerd, maar dook toen plotseling op in Egypte en infecteerde tegelijkertijd 18.000 mensen. Nadere analyse van de bij de bevolking genomen monsters wees uit dat er in totaal zo'n 2.000.000 mensen besmet waren.

Een hele reeks bewijzen wijst op de kunstmatige aard van deze uitbraak en de betrokkenheid van het Amerikaanse laboratorium.

Ten eerste was het personeel enkele maanden voor het begin van de epidemie ingeënt tegen Riftdalkoorts, hoewel er in die regio geen gegevens waren over een uitbraak van deze infectie, terwijl deze in de endemische gebieden van Afrika verliep als een lichte griepachtige ziekte die geen sterfgevallen veroorzaakte.

Ten tweede werd de ziekteverwekker tijdens de epidemie in Egypte plotseling zeer pathogeen voor de mens. De ziekte veroorzaakte bloedingen en ernstige letsels aan de ogen en het zenuwstelsel. Het virus werd zeer pathogeen en kon in dit opzicht bijna worden vergeleken met pokken, Marburg en Lassakoorts. Het is uiterst moeilijk om de plotselinge verandering in pathogeniteit van het virus te bepalen aan de hand van de natuurlijke ontwikkeling ervan.

De analyse van de aanvankelijke focusvorm is van bijzonder belang. De vorm van deze epidemiologische focus doet denken aan een aerosolwolk die kan ontstaan bij opzettelijke verspreiding van biomateriaal of bij het per ongeluk in het milieu brengen daarvan.

Ondanks het beschikbare bewijsmateriaal over de kunstmatige aard van de uitbraak heeft de Amerikaanse overheid er alles aan gedaan om de betrokkenheid van het laboratorium bij dit incident te verbergen. Pas in 2019 werd besloten het te verplaatsen naar het Amerikaanse marinevliegkamp Sigonella, Italië, om het onderzoek naar zeer gevaarlijke ziekteverwekkers, waaronder coronavirussen, voort te zetten.
oekraïne biolabs
© Russian MoD
Tot slot wil ik opmerken dat de onthulling van de inhoud van de militaire biologische programma's van het Pentagon in Oekraïne door de Russische Federatie brede publieke weerklank heeft gevonden. In de landen van de voormalige Sovjet-Unie werd massaal gedemonstreerd tegen de activiteiten van de door de VS gefinancierde laboratoria. Non-gouvernementele organisaties van de Euraziatische Economische Unie hebben een resolutie aangenomen tegen de door het Pentagon gefinancierde biolaboratoria.

In de Verenigde Staten zelf werden diverse onderzoeken ingesteld. De rechtshandhaving in de VS heeft aandacht besteed aan onderwerpen die verband houden met het omkopen van medewerkers van sociale netwerken en massamedia bij het verkondigen van de oorzaak van de nieuwe coronavirusinfectie, alsmede het manipuleren van de publieke opinie over de Amerikaanse vaccins tegen COVID-19 in opdracht van biotechnologische en farmaceutische bedrijven.

Er wordt op gewezen dat lobbyen voor de belangen van grote farmaceutische bedrijven door de Amerikaanse overheid een gangbare praktijk is. In 2010 werden de activiteiten van een medisch-biologisch centrum van de Amerikaanse marine in Jakarta gestaakt wegens een 'belangenconflict' en diverse schendingen.

De Amerikanen voerden hun werkzaamheden uit buiten het overeengekomen onderzoeksprogramma, namen zonder toestemming monsters en weigerden de Indonesische regering te informeren over de doeleinden van hun werkzaamheden en de bereikte resultaten. Deze biomaterialen bleken te worden gebruikt ten voordele van het aan het Pentagon gelieerde bedrijf Gilead, dat hun preparaten testte in Oekraïne en Georgië (onder andere).

Het Indonesische voorbeeld werd gevolgd door Maleisië: de regering van dat land besloot een speciale controle in te stellen op de activiteiten van het door de VS gefinancierde biolaboratorium.

Bijgevolg neemt de bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de activiteiten van door het Pentagon gefinancierde biolaboratoria geleidelijk toe. Uit de kwesties die de Russische Federatie op internationale fora - de negende toetsingsconferentie van de BTWC-lidstaten en de VN-Veiligheidsraad - aan de orde heeft gesteld, blijkt de onwil van de VS om een inhoudelijke dialoog te voeren. Rusland acht het uiterst belangrijk dat de onthulling van feiten die illegale militaire en biologische activiteiten aan het licht hebben gebracht, verschillende landen ertoe heeft aangezet zich te beraden over de mogelijke gevolgen van hun samenwerking met de VS op het gebied van bioveiligheid en de noodzaak en de grondslag van dit soort samenwerking opnieuw te overwegen.

Het Russische ministerie van Defensie zal zijn werkzaamheden in deze richting voortzetten en er verslag over uitbrengen.

oekraïne biolabs
© Russian MoD
Zie: https://telegra.ph/Briefing-on-analysis-of-US-military-and-biological-activity-documents-by-Chief-of-NBC-Protection-Troops-Igor-Kirillov-01-30