lancet website
Uit een Lancet-review van 325 autopsies na inenting met het coronavaccin bleek dat 74% van de sterfgevallen werd veroorzaakt door het vaccin - de studie werd echter binnen 24 uur verwijderd.

Het onderzoeksdocument, een preprint in afwachting van collegiale toetsing, werd uitgevoerd door vooraanstaand cardioloog Dr. Peter McCullough, Yale-epidemioloog Dr. Harvey Risch en hun collega's van de Wellness Company en werd woensdag online gepubliceerd op de pre-print site van het prestigieuze medische tijdschrift.

Nog geen 24 uur later werd de studie echter verwijderd en verscheen er een notitie waarin stond: "Deze preprint is verwijderd door Preprints bij de Lancet omdat de conclusies van de studie niet worden ondersteund door de methodologie van de studie." Hoewel de studie geen enkel onderdeel van het collegiale toetsingsproces had ondergaan, impliceert de notitie dat de studie niet voldeed aan de "screeningscriteria."

De originele samenvatting van de studie is te vinden in het Internet Archive. De tekst luidt (met mijn nadruk toegevoegd):
Achtergrond: De snelle ontwikkeling en wijdverspreide toepassing van coronavaccins, gecombineerd met een groot aantal meldingen van ongewenste voorvallen, hebben geleid tot bezorgdheid over mogelijke schademechanismen, waaronder systemische distributie van lipide nanodeeltjes (LNP) en mRNA, spikeiwit-geassocieerde weefselschade, trombogeniciteit, disfunctie van het immuunsysteem en carcinogeniciteit. Het doel van deze systematische review is om mogelijke causale verbanden tussen toediening van het coronavaccin en overlijden te onderzoeken aan de hand van autopsies en postmortale analyse.

Methoden: We zochten naar alle gepubliceerde autopsie- en necropsierapporten met betrekking tot coronavaccinatie tot 18 mei 2023. In eerste instantie identificeerden we 678 studies en na screening op onze inclusiecriteria namen we 44 onderzoeksdocumenten op die 325 autopsiegevallen en één necropsiegeval bevatten. Drie artsen beoordeelden onafhankelijk van elkaar alle sterfgevallen en bepaalden of coronavaccinatie de directe oorzaak was, of in belangrijke mate had bijgedragen aan het overlijden.

Bevindingen: Het meest betrokken orgaansysteem bij coronavaccin-geassocieerd overlijden was het cardiovasculaire systeem (53%), gevolgd door het hematologische systeem (17%), het ademhalingssysteem (8%) en meerdere orgaansystemen (7%). In 21 gevallen waren drie of meer orgaansystemen aangetast. De gemiddelde tijd tussen vaccinatie en overlijden bedroeg 14,3 dagen. De meeste sterfgevallen deden zich binnen een week na de laatste vaccinatietoediening voor. In totaal werden 240 sterfgevallen (73,9%) onafhankelijk beoordeeld als rechtstreeks te wijten aan of significant bijgedragen door coronavaccinatie.

Interpretatie: De consistentie die werd waargenomen tussen gevallen in deze review met bekende bijwerkingen van coronavaccins, hun mechanismen en gerelateerde overtollige sterfte, gekoppeld aan autopsiebevestiging en door artsen opgestelde overlijdensclassificatie, suggereert dat er in de meeste gevallen een hoge waarschijnlijkheid bestaat van een oorzakelijk verband tussen coronavaccins en sterfte. Verder dringend onderzoek is nodig om onze bevindingen te verduidelijken.
De volledige studie lijkt niet te zijn opgeslagen in het Internet Archive, maar kan hier worden gelezen.

Zonder verdere details van de Lancet-medewerkers bij Preprints die het onderzoeksdocument hadden verwijderd, is het moeilijk om te achterhalen welke onderbouwing de bewering dat de conclusies niet worden ondersteund door de methodologie, werkelijk heeft. Een aantal van de auteurs van het onderzoeksdocument behoren tot de top van hun vakgebied, dus het is moeilijk voor te stellen dat de methodologie van hun onderzoek dermate slecht was dat het verwijdering bij de eerste screening rechtvaardigde, in plaats van te worden onderworpen aan een volledige kritische beoordeling. Het riekt eerder naar censuur van een onderzoeksdocument dat niet in de pas liep met de officiële koers. Vergeet niet dat het CDC nog geen enkel sterfgeval heeft erkend dat veroorzaakt werd door de mRNA-coronavaccins. Bewijs op basis van autopsies dat het tegendeel aantoont, komt duidelijk niet overeen met wat de Amerikaanse gezondheidszorginstanties willen horen.

Dr. Clare Craig, patholoog en medevoorzitter van de HART pandemie-adviesgroep, zegt dat volgens haar de benadering van het onderzoek deugdelijk is. Ze verklaarde aan de Daily Sceptic:
Het VAERS-systeem [voor het melden van bijwerkingen van vaccins] is ontworpen om te waarschuwen voor mogelijke schade, zonder dat het per se de beste manier is om de omvang van die schade te meten.

Het kwantificeren van de impact van sterfgevallen kan gedaan worden door te kijken naar de totale sterftecijfers in een land.

Dit is echter niet optimaal, aangezien een tekort aan sterfgevallen te verwachten is na een periode van oversterfte, waardoor de nauwkeurigheid van elke uitgangssituatie twijfelachtig wordt.

Een alternatieve aanpak, waarbij dergelijke sterfgevallen door middel van autopsie worden gecontroleerd, is deugdelijk.

Er kan sprake zijn van een vooringenomenheid [in het onderzoek] ten aanzien van het rapporteren van autopsies van sterfgevallen waarbij er bewijs bestond voor een causaal verband en de waarschijnlijkheid van een causaal verband kan door die vooringenomenheid worden overdreven. Bijvoorbeeld, 19 van de 325 sterfgevallen waren te wijten aan vaccin-geïnduceerde immuuntrombocytopenie en trombose (VITT), maar deze rapporten kunnen oververtegenwoordigd zijn door de bereidheid van de regelgevers om dergelijke sterfgevallen te erkennen.

Desondanks is het belangrijk dat er pogingen worden ondernomen om het risico op schade te kwantificeren en censuur van deze pogingen, in plaats van open wetenschappelijke kritiek, helpt niet om mensen gerust te stellen.
Dr. Harvey Risch, een van de auteurs van de studie, vertelde aan de Daily Sceptic dat hij het bestempelt als "pure censuur door de overheid, zelfs na het gerechtelijk bevel inzake de zaak Missouri v. Biden."

"Ondertussen bestuderen mijn collega's wat zij 'Long Vax' noemen, wat door vaccinaties veroorzaakte schade is. Maar dat is natuurlijk een zeldzame, zeldzame, zeldzame uitkomst, behalve dan dat ze geen enkel probleem lijken te hebben om zulke personen voor hun studie te vinden," voegde hij eraan toe.

Zie: https://dailysceptic.org/2023/07/06/lancet-study-on-covid-vaccine-autopsies-finds-74-were-caused-by-vaccine-journal-removes-study-within-24-hours/