genocide
Dit is GEEN complottheorie. Als je van mening bent dat dat wel zo is, dan moet je dit begrijpen:
Als je niet bereid bent om het kwaad dat in de wereld bestaat te erkennen, zul je worden vernietigd tot exact hetzelfde niveau van je naïviteit. Carl Jung
Het lastige van schrijven over Genocide voordat het echt plaatsvindt, is dat je als een idioot overkomt, dus ging ik op zoek naar andere mensen die het begrijpen en patronen kunnen ontwaren. Ik stuitte op de Engelse schrijfster Karen Harradine en de Amerikaanse schrijfster Naomi Wolf, en ongetwijfeld zijn er nog anderen die ik nog niet gevonden heb. Ik moet denken aan de Amerikaanse persagenten in Berlijn, die in de jaren 1920 hun Joodse vrienden waarschuwden om weg te gaan vanwege de nazi's, een waarschuwing die maar door weinigen werd opgevolgd. Ik ontdekte dit omdat de buren uit mijn kindertijd Duitse Joden waren. Hun vader had wel naar de waarschuwing geluisterd en was met zijn gezin op tijd naar Australië vertrokken. In mijn gesprek met Karen Harradine besefte ik dat het zeer frustrerend is dat zoveel mensen zo onwetend zijn, dat ze hun leven als een soort zombies leiden.

Naomi Wolf vat het goed samen in een recent artikel: "Het probleem met geschiedenis is dat het niet eerder op precies dezelfde manier heeft plaatsgevonden. Ik bedoel, net voordat mensen in goederenwagons werden gestopt en vermoord, zou je voor gek zijn verklaard als je zou hebben gezegd: Ik ben bang dat mensen in goederenwagons worden gestopt en vermoord zullen worden. Voordat de Engelsen ondermaatse "gaarkeukens" oprichtten met "walgelijke soep" die de dysenterie bij een bepaalde bevolkingsgroep verergerde en hun vertrek uit het land of hun dood bespoedigde, zou je als een krankzinnige geklonken hebben als je had gezegd: "Ik ben bang dat de Britse regering de "voedselprogramma's" die ze in Ierland opzetten, zal ondermijnen om lastige huurders van het land te krijgen. Eerder werden pokken gebruikt als een biowapen in een poging om inheemse Amerikaanse stammen te ontvolken, op een manier die kon dienen om "deze verfoeilijken uit te roeien."

Wat me ook opvalt, is hoeveel beursanalisten en handelaren de verbanden met Genocide beginnen te leggen, misschien omdat het een belangrijke vaardigheid is om succesvol te opereren op markten, door te kijken naar waarschijnlijkheden, trends en markt- of situationele structuur.

Dus wederom in de geschiedenis zijn er enkelen die roepen over dreigende Genocide tegen een wereld die grotendeels doof is, eigenlijk erger dan doof. Afwijzend ten opzichte van de domme herkadering, hebben mensen eigenlijk van de media en de Globalistische Fascisten geleerd dat "Het een complottheorie is," hetgeen meestal vergezeld gaat van een zacht gegrinnik, dat aan de ene kant bedoeld is om de persoon die de waarschuwing geeft te kleineren, maar dat ook een licht nerveus gevoel in zich bergt dat de persoon die de waarschuwing geeft wel eens gelijk zou kunnen hebben. Deze mensen begrijpen niet eens dat ze het antwoord "dat is een complottheorie" hebben geleerd. Het zijn robots, het is een herkadering en dekmantel die in de jaren 1960 door de Amerikaanse CIA werd uitgevonden.

De Globalisten en hun Malthusiaanse, Vliegende-Apen-Groenen zijn anti-mensen, anti-God en ze willen de wereldbevolking terugbrengen van 7 miljard mensen naar 1 miljard mensen. Met behulp van een reeks methoden waarvan ze er al veel in gang hebben gezet. Om de toekomst te zien, hoef je alleen maar de trend te volgen naar een voor de hand liggende conclusie.

verminderen bevolking
Herkenning van het nazipatroon

Om de dreiging te begrijpen, helpt het om op de hoogte te zijn van het programma van de vroege nazi's, vooral omdat zoveel van de Globalistische Fascisten een nazi-achtergrond hebben, zie The New Nazis are on the march, en omdat zowel de nazi's als de Globalistische Fascisten op het eerste gezicht "voor het grotere goed" lijken te handelen. De vroege nazi's zeiden niet botweg: "Ons plan is om de komende tien jaar 10 miljoen mensen te vergassen en een oorlog te beginnen waarbij 60 miljoen mensen zullen omkomen."

Als ze dat wel hadden gedaan, zou Hitler in de jaren 1920 niet 97% van de steun van het Duitse volk hebben gekregen. In plaats daarvan kwamen ze over als de redder van Duitsland, waarna ze benadrukten dat zij het meesterras waren, vervolgens creëerden ze verdeeldheid, het meesterras en de dreiging van de Joden, daarna ontmenselijking, zie The dehumanisation of the Other, waarbij de nazi's dikwijls verklaarden: "Joden verspreiden ziektes." Volgens de nazi's ging het om nazi's van zuiver bloed tegenover ziekte verspreidende Joden. Dit rechtvaardigde in de kwaadaardige nazigeest de reden om de Joden in getto's en vervolgens in concentratiekampen te dumpen om ze vervolgens met miljoenen te vermoorden. Ze noemden het geen moord of genocide. Ze noemden het "De Endlösung." Iedereen in de naziclub wist wat de "Endlösung" in feite inhield.

Net als het huidige woord "duurzaamheid," betekent het eigenlijk het terugbrengen van de wereldbevolking naar een volgens de Fascisten duurzaam niveau. Of grof gezegd, het doden van miljarden mensen die niet tot de Globalistische Fascistenclub behoren.

Bekijk de video I Went to the World Economic Forum as a Spy — THIS is What Scared Me The Most

De Globalistische Fascisten, net als de nazi's, hebben hun zij en wij en noemen zichzelf de "Elite," blijkbaar was de term "meesterras" al vergeven. Hun reden om het toebrengen van kwaad te rechtvaardigen, bestaat uit "de wereld redden van de klimaatverandering," hetgeen natuurlijk elke actie rechtvaardigt, net als bij het "voor het grotere goed" van de nazi's. En zoals zoveel domme Duitsers in de jaren 1920, trappen de mensen van vandaag volledig in de overduidelijke klimaatzwendel. Zie There is no Climate Emergency

De Nazi's hadden het Duitse volk in de voorwas voor Genocide gezet met behulp van programma's als Aktion T4. Aktion T4 begon in 1939 en was een campagne van massamoord door onvrijwillige euthanasie. Het programma draaide om het vermoorden van mensen met handicaps en mentale aandoeningen, mensen die door de nazi's als een aderlating voor het meesterras werden beschouwd. Volgens de processen van Neurenberg werd het programma voornamelijk uitgevoerd door 23 artsen. Bijjna de helft van alle Duitse artsen in de jaren 1930 sloot zich aan bij de nazipartij, een hoger percentage dan uit elke andere beroepsgroep. Als de geschiedenis ons iets heeft kunnen leren, verwacht dan niet dat artsen enig idee hebben van wat er werkelijk gaande is, en verwacht dat velen zullen meewerken aan de Genocide.

Canada, onder leiding van WEF-Fascist Justin Trudeau, heeft al een euthanasieprogramma opgezet dat erg lijkt op T4. Zie Euthanasia programs echo Nazi Aktion T4

De Fascisten zitten achter het streven naar 15-minutensteden, zie Unley's Communist style Surveillance en 15 Minute Cities Are Nazi Ghettos, waarbij mensen binnen een bepaald afgebakend gebied kunnen worden gecontroleerd, hetgeen uiteraard wordt gerechtvaardigd door klimaatverandering en "het grotere goed." Klinkt dat bekend? Kun je zelfs in dit stadium al een patroon herkennen? Het zou herkenbaar moeten zijn voor de meeste Joodse mensen, tenminste voor degenen die de Holocaust hebben overleefd.

De Globalistische Fascisten weten dat de moderne communicatie vandaag de dag tè geavanceerd is en dat als ze opnieuw gaskamers gaan opzetten, men dit zal ontdekken. Dus zullen ze proberen om miljarden mensen die niet bij de Fascistenclub horen op, zullen we maar zeggen, meer indirecte manieren te vermoorden.

Hieronder volgt hoe ze dat gaan doen, maar eerst volgt een korte toelichting op de vroege nazi's.

Het partijprogramma van de vroege nazi's

Hieronder staat het vroege politieke partijprogramma van de nazi's. Als je het leest, ontdek dan of je voor de vroege nazi's gevallen zou zijn, of dat je de conclusie zou hebben getrokken dat je de doctrine van een van de meest kwaadaardige bewegingen uit de wereldgeschiedenis aan het lezen was.

Ik heb de verwijzingen van de nazi's naar het "algemeen belang" gehighlight en merk ook op dat de grote vingerwijzing dat je met het kwaad te maken hebt, de onmiddellijke stap naar censuur is. Dit is een kenmerk van alle totalitaire regimes en een voorbode van Genocide. Want het is moeilijk om mensen te doden als veel andere mensen daarvan afweten. Dus de grote wegwijzers zijn censuur en een "wij en zij"-beroep op het algemeen belang. Het KWAAD spat er vanaf. Dreigende Genocide spat ervan af.

Het partijprogramma van de NSDAP voor de vorming van een nazistaat en -samenleving bestond uit 25 punten. Hitler presenteerde het programma op 24 februari 1920 in de Hofbräuhaus Bierhal in München, Duitsland.

1. Wij eisen de vereniging van alle Duitsers in een Groot-Duitsland op basis van het recht op nationale zelfbeschikking.

2. Wij eisen gelijke rechten voor het Duitse volk in de omgang met andere naties en de herroeping van de vredesverdragen van Versailles en Saint-Germain.

3. Wij eisen land en grondgebied (kolonies) om ons volk te voeden en onze overtollige bevolking te vestigen.

4. Alleen leden van de natie kunnen staatsburgers zijn. Alleen diegenen van Duits bloed, ongeacht hun geloof, kunnen lid zijn van de natie. Dienovereenkomstig mag geen enkele Jood lid zijn van de natie.

5. Niet-burgers mogen alleen als gasten in Duitsland wonen en moeten zich houden aan de wetten voor vreemdelingen.

6. Het recht om te stemmen ten aanzien van de regering en wetgeving van de staat wordt voorbehouden aan de burgers van de staat. Wij eisen daarom dat alle officiële functies, van welke aard dan ook, hetzij op rijksniveau, hetzij op deelstaatniveau, hetzij op lokaal niveau, uitsluitend door burgers mogen worden bekleed.

Wij verzetten ons tegen de corrumperende parlementaire gewoonte om functies in te vullen louter op basis van partijoverwegingen en zonder te kijken naar karakter of vaardigheden.

7. Wij eisen dat de Staat zich primair verplicht om in het levensonderhoud van haar burgers te voorzien. Indien blijkt dat het onmogelijk is om de gehele bevolking van voedsel te voorzien, moeten vreemdelingen (niet-burgers) uit het Reich worden gedeporteerd.

8. Alle niet-Duitse immigratie moet worden voorkomen. Wij eisen dat alle niet-Duitsers die na 2 augustus 1914 Duitsland zijn binnengekomen, het Reich onmiddellijk verlaten.

9. Alle burgers zullen gelijke rechten en plichten hebben.

10. Het moet de eerste plicht van iedere burger zijn om lichamelijk of geestelijk werk te verrichten. De activiteiten van het individu mogen niet botsen met het algemeen belang, maar moeten binnen het kader van de gemeenschap plaatsvinden en het algemeen belang dienen.

Daarom eisen wij:

11. De afschaffing van inkomens die niet door arbeid verdiend worden.

Het afschaffen van de slavernij van rente

12. Met het oog op de enorme offers van leven en eigendom die van een natie gevraagd worden tijdens elke oorlog, moet persoonlijke verrijking door oorlog beschouwd worden als een misdaad tegen de natie. Wij eisen daarom de nietsontziende inbeslagname van alle oorlogswinsten.

13. Wij eisen de nationalisatie van alle bedrijven die de vorm hebben van corporaties (trusts).

14. Wij eisen winstdeling in grote industriële ondernemingen.

15. Wij eisen de uitgebreide ontwikkeling van ouderdomsverzekeringen.

16. Wij eisen de totstandkoming en het behoud van een gezonde middenklasse, de onmiddellijke communalisering van grote warenhuizen, en verhuur ervan tegen een goedkoop tarief aan kleine handelaren en dat de grootst mogelijke consideratie wordt getoond aan alle kleine handelaren bij de aanbesteding van staats- en gemeentelijke opdrachten.

17. Wij eisen een landhervorming die past bij onze nationale behoeften, het aannemen van een wet voor de onteigening van land voor gemeenschappelijke doeleinden zonder compensatie; de afschaffing van erfpacht, en het verbod op alle speculatie met betrekking tot grond.

18. Wij eisen de niets ontziende vervolging van diegenen wier activiteiten schadelijk zijn voor het algemeen belang. Gewone criminelen, woekeraars, profiteurs, enz. moeten gestraft worden met de dood, ongeacht hun geloof of ras.

19. Wij eisen dat het Romeinse recht, dat een materialistische wereldorde dient, vervangen wordt door Duits gewoonterecht.

20. De staat moet een grondige herstructurering van ons nationale onderwijssysteem overwegen (met als doel elke capabele en hardwerkende Duitser de mogelijkheid te bieden hoger onderwijs te volgen om zo hogerop te komen). De curricula van alle onderwijsinstellingen moeten in overeenstemming worden gebracht met de eisen van het praktische leven. Het doel van de school moet zijn om de leerling, beginnend bij het eerste teken van intelligentie, inzicht te geven in het begrip staat (door het bestuderen van burgerzaken). Wij eisen onderwijs voor begaafde kinderen van arme ouders, ongeacht hun klasse of beroep, op kosten van de staat.

21. De staat moet ervoor zorgen dat het gezondheidsniveau van de natie wordt verhoogd door moeders en zuigelingen te beschermen, door kinderarbeid te verbieden, door fysieke kracht te bevorderen door middel van wetgeving die voorziet in verplichte gymnastiek en sport en door uitgebreide steun aan clubs die zich bezighouden met de fysieke training van de jeugd.

22. Wij eisen de afschaffing van het huurlingenleger [d.w.z. beroepsleger] en de vorming van een volksleger.

23. Wij eisen wettelijke strijd tegen opzettelijke politieke leugenachtigheid en de verspreiding ervan in de pers. Om de oprichting van een Duitse nationale pers te faciliteren, eisen wij:

(a) dat alle redacteuren van en medewerkers aan Duitstalige kranten lid van de natie moeten zijn;

(b) dat er geen niet-Duitse kranten mogen verschijnen zonder uitdrukkelijke toestemming van de staat. Deze mogen niet in de Duitse taal worden gedrukt;

(c) dat het niet-Duitsers bij wet verboden is financieel deel te nemen of invloed uit te oefenen op Duitse kranten en dat de straf voor overtreding van deze wet de opheffing van deze kranten en de onmiddellijke deportatie van de betrokken niet-Duitsers inhoudt.

Het uitgeven van kranten die niet bevorderlijk zijn voor het nationale welzijn moet verboden worden. Wij eisen de wettelijke vervolging van alle stromingen in kunst en literatuur die ons nationale leven corrumperen, en de onderdrukking van culturele evenementen die deze eis schenden.

24. Wij eisen vrijheid voor alle religieuze denominaties binnen de staat, op voorwaarde dat ze haar bestaan niet bedreigen noch de morele gevoelens van het Duitse ras kwetsen.

De Partij als zodanig staat voor positief christendom, maar verbindt zich niet aan een bepaalde denominatie. Zij bestrijdt de joods-materialistische geest binnen en buiten ons, en is ervan overtuigd dat onze natie alleen van binnenuit blijvende gezondheid kan bereiken op basis van het principe: Het gemeenschappelijk belang gaat boven het eigenbelang.

25. Om dit gehele programma ten uitvoer te brengen, eisen wij de oprichting van een sterke centrale staatsmacht voor het Reich; het onvoorwaardelijke gezag van het politieke centrale parlement over het gehele Reich en zijn organisaties; en de vorming van corporaties op basis van grondbezit en bezetting met als doel de uitvoering van de algemene wetgeving die door het Reich in de verschillende Duitse deelstaten werd aangenomen.

De leiders van de Partij beloven hun uiterste best te doen - desnoods hun eigen leven op te offeren - om dit programma in daden om te zetten.

Laatst bewerkt: 15 okt 2020

Auteur(s): United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC

Het vroege politieke partijprogramma van de nazi's werd in 1920 in een bierhal gepresenteerd. Binnen een tiental jaren zouden tien miljoen mensen rechtstreeks door toedoen van de nazi's de dood vinden.

De huidige Genocide-risico's die door de Globalisten worden geschapen, bestaan onder andere uit:

Aanvallen op de voedselproductie - aan de gang.

Aanvallen op fossiele brandstoffen - aan de gang.

Armoede teweegbrengen - aan de gang.

Vaccinatie - aan de gang.

Oorlog - begonnen met Rusland.

Bevolkingsvervanging, opheffing grenscontrole - aan de gang.

Energie is leven, letterlijk. Als je een genocide zou willen creëren, zou het een haalbare strategie van het kwaad zijn om het energiesysteem aan te vallen, vooral fossiele brandstoffen. Mensen brachten duizenden jaren door zonder groei en ontwikkeling, omdat beperkte toegang tot energie betekende dat groei, inclusief bevolkingsgroei, alleen mogelijk was door een overschot aan beschikbare energie.

Een snelle toename van de wereldbevolking werd mogelijk gemaakt door de introductie van de landbouw, zo'n 7.000 jaar geleden. Dit zorgde voor een stabielere voedselbron en bracht mensen samen in meer coöperatieve groepen. Nadat het hout in sommige gebieden begon op te raken, ontdekten mensen dat ze steenkool konden opgraven en verbranden, wat uiteindelijk leidde tot de ontwikkeling van door stoom aangedreven landbouwmachines. Hierdoor werd het aantal mensen dat zich bezig moest houden met voedselproductie om de bevolking te onderhouden drastisch verminderd. Zonder fossiele brandstoffen zal de voedselproductie en de beschikbaarheid van meststoffen afnemen, terwijl zo'n 50% van de wereldbevolking wordt gevoed door het gebruik van meststoffen die mogelijk worden gemaakt door een chemisch proces op basis van fossiele brandstoffen, dat bekend staat als het Haber-Bosch proces. Het verminderen van fossiele brandstoffen en kunstmest zal de beschikbaarheid van voedsel verminderen en hongersnood veroorzaken.

Uiteraard zullen de Fascisten deze hongersnood wijten aan de klimaatverandering.

in dienst van de landbouwsector
Daarom zien we aanvallen op de landbouwproductie bij grote voedselproducenten zoals Nederland en West-Australië door de fascistische Labor-regering, door middel van wetgeving zoals de Aboriginal Cultural Heritage Act en The Voice.

Vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen zal niet werken. De energie die wordt gebruikt om windturbines te produceren en te installeren, zal nooit worden gecompenseerd tijdens de levensduur van de windturbines. De industrie komt hier eindelijk achter nadat ze miljarden aan belastinggeld hebben verspild. Zie Wind energy losses mount Renewables, money to run out before stupidity Comparatively viable Wind Energy a Fantasy The Labor Government is wasting billions on Green Energy

Jaren geleden verhandelde ik eetbare peulvruchten naar India. Als de prijzen een bepaald niveau bereikten, stokte de vraag. Die hield gewoon volledig op. Nadat dit een paar keer was gebeurd, besloot ik naar India te vliegen om uit te zoeken waarom dit gebeurde. De reden was dat de mensen op de Indiase markten op de armoedegrens zaten en peulvruchten de basisproteïne waren. Als de marktprijs van peulvruchten tot een bepaald niveau zou stijgen, zouden deze mensen die op de grens van armoede leven gewoon stoppen met eten totdat de prijs weer zou dalen door een lagere vraag. Ik vertel dit verhaal omdat het risico van genocide door hongersnood in eerste instantie vooral gedragen zal worden door de ontwikkelingslanden en mensen die al aan de rand van de armoede leven. Hoewel dit later zou kunnen veranderen.

Uit de geschiedenis van hongersnoden blijkt dat het niet ongewoon is dat voedselprijzen 50 of 60 keer over de kop gaan.

Natuurlijk zullen de Globalisten en hun hielenlikkers in de reguliere media EN de Groenen zeggen dat de hongersnoden worden veroorzaakt door de klimaatverandering en niet dat het komt door de belachelijke nep-klimaatcrisisacties tegen energie en landbouw door de Globalistische Fascisten zelf.

Dood door vaccinatie

Een van de problemen voor de nazi's was dat als je miljoenen mensen vermoord, hoe ontdoe je je dan van de lichamen?

Een modernere optie, die al gaande is, bestaat uit de dood door het coronavaccin. We hebben reeds verschrikkelijke bijwerkingen van het coronavaccin gezien. Zie WA Releases Covid Vaccine Events Data. Niemand heeft enig idee wat de gezondheidseffecten van het coronavaccin op de lange termijn zijn, maar de effecten op de korte termijn worden steeds duidelijker, binnenkort zal het zelfs de schapen niet ontgaan.

Zie Ed Dowd Reveals Astonishing Death Rates in the UK interview met Naomi Wolf

Rapport LINK The Vaccine Damage Project - Human Cost

Het is bemoedigend om te constateren dat de Australische regering doorgaat met het opdringen van coronavaccins zoals een goedkope hoer zich opdringt aan een rijke klant, dus dit kan een positief signaal inhouden dat het coronavaccin, tot nu toe althans, niet de effectieve dodelijke injectie was waar ze op gehoopt hadden en dus proberen ze er nog meer door te drukken, zelfs nu nog.

De inspanningen van de Globalistische Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om te proberen de controle over het "gezondheidssysteem" van de wereld over te nemen, zie WHO, becoming a Globalist health dictator en Crooks, torturers and terrorists on the WHO's rollcall of shame, vormt een prachtige opzet voor Genocide door vaccinatie.

vaccinatieprogramma's
Farmaceutische bedrijven veiligheidsonderzoeken laten uitvoeren, is zoiets als een pedofiel de leiding geven over een kleuterschool. Voeg daar een corrupt of incompetent regelgevend systeem aan toe, gefinancierd door een corrupte industrie, en je zou goedgekeurde medicijnen en vaccins moeten behandelen alsof je een geladen pistool in je handen zou houden.

Persoonlijk ben ik uiterst op mijn hoede voor alles wat door de FDA na 2002 werd goedgekeurd, want volgens mij werden de goedkeuringen van FDA-medicijnen vanaf deze tijd steeds meer verdacht. Doe je eigen onderzoek over dit onderwerp.

Terwijl hongersnood hoogstwaarschijnlijk in de ontwikkelingslanden zal uitbreken, veroorzaakt door de Fascisten en gesteund door hun Vliegende-Apen-Groenen die hun café lattes drinken uit potjes in verschillende koffieshops in de buitenwijken, zal de methode van verplichte vaccins meer gebruikt worden in de ontwikkelde landen. Ironisch genoeg zullen de Latte Likkers daar ook de dupe van worden.

Dit is de fundamentele reden waarom West-Australië verplichte vaccins moet verbieden.

Het scheppen van armoede behoort wellicht tot het kroonjuweel in de plannen voor Genocide van de Fascisten, omdat het de toegang tot de belangrijkste levensbehoeften vermindert. Ik zal hier meer over schrijven in een toekomstig artikel over economie.

Oorlog

Mijn generatie heeft tijdens de Koude Oorlog een groot deel van haar tienerjaren doorgebracht met zorgen over een nucleaire uitwisseling tussen de USSR en de VS. Boeken als On the Beach, over de straling die langzaam neerkwam op Australië en hoe mensen hun naderende dood onder ogen zagen, hielpen om de gevaren van een kernoorlog voor onze generatie uit te kristalliseren.

De huidige generatie lijkt zich hier totaal geen zorgen over te maken. Vroeger begonnen de VS oorlogen met derderangslanden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika om de Petrodollar van de VS te verdedigen en geld te verdienen door kinderen te doden, nu zetten de neocons van de VS oorlogen op met landen als Rusland en China, die beide aanzienlijk nucleair en conventioneel oorlogsbekwaam zijn. De huidige oorlog, als deze zich uitbreidt tot China, zal een oorlog zijn die de VS waarschijnlijk zal verliezen. Een groot deel van de wereld zal dan zeggen: "Ze vroegen erom." Tenminste voordat we allemaal omkomen door nucleaire fall-out, à la On the Beach, als het inderdaad tot een kernoorlog zal komen.

De oorlog in Oekraïne gaat voor de Globalisten voornamelijk om het stelen van de gasvoorraden van Oekraïne en, als ze geluk hebben, Rusland zelf, zie Ukraine is a Globalist con job. Met een beetje geluk worden geen van beide doelen bereikt.

Het probleem voor de Globalisten en hun plannen voor Genocide, is dat oorlog gemakkelijk uit de hand kan lopen en de Fascisten zelf direct kan treffen, dus andere opties zien er vanuit Fascistisch oogpunt veel beter uit.

Vervanging van de bevolking

De Globalisten coördineren een wereldwijde strategie van open grenzen, ontworpen om in democratische landen mensen binnen te brengen die niet zo vertrouwd zijn met het democratische proces en die gebruikt worden om de bestaande nationale demografie te vervangen. Deze mensen zullen de totalitaire fascistische heerschappij en wereldregering waarschijnlijk makkelijker accepteren en culturele klassen binnen landen gaan vormen.


Commentaar: Aangezien de immigranten die nu veel westerse landen overspoelen geen volwaardige burgerschapsstatus hebben - zullen ze veel kwetsbaarder zijn voor verhuizing naar aangewezen kampen of steden - met alles wat dat met zich mee kan brengen.


Ik vermoed dat deze fascistische strategie uiteindelijk zal mislukken, omdat het meer waarschijnlijk is dat mensen die het kwaad van het fascisme begrijpen, het zullen herkennen en er niet mee akkoord zullen gaan.

De weg is vrij voor een gigantische tegenreactie tegen de Fascisten nu meer mensen zich beginnen te realiseren wat de Fascisten aan het doen zijn, en zij zullen vergelding willen. Uiteindelijk zijn we met velen tegen relatief weinig Fascisten, de vraag is nu hoeveel mensen er in armoede worden gestort en worden vermoord voordat er voldoende mensen wakker worden en de Fascisten geven wat ze verdienen. Zie Here we go again

harari citaat
Andrew Quin is gepubliceerd auteur, adviseur voor financiële adviseurs, voormalig fondsmanager en macro-economisch strateeg en in afwachting (AEC-aanmeldingsformulieren voor onafhankelijken voor de staatsverkiezingen van 2025 zijn nog niet beschikbaar) van een ONAFHANKELIJKE kandidaatstelling voor de South Perth-verkiezingen in 2025.
Zie: https://andrewquin.com.au/a-plan/f/sustainable-is-code-for-genocide