dystopia
Om nou te zeggen dat de reactie op de coronapandemie overdreven was, is wel heel zachtjes uitgedrukt. Het begon als een rationele angst voor een ziekte welke uitliep in een wijdverbreide paniek, uitgezaaid naar staats - en burgerlijke instanties. Benevens het spektakel van de Amerikaanse verkiezingen (misschien een voorbeeld), is het gerechtvaardigd om te stellen dat de democratie niet langer bestaat. De rechtsstaat is niet meer.

De 'noodtoestand' blijft in grote delen van de wereld van kracht en zal waarschijnlijk voor onbepaalde tijd blijven gelden. Dit alles is genormaliseerd onder de dekmantel van de afgekondigde medische noodtoestand en, als een soort modern Milgram-experiment, loopt de grote massa netjes in het gareel. Wie het waagt 'het nieuwe normaal' ter discussie te stellen - het constante handen wassen; het alom temperaturen; het afstand houden; het contactonderzoek - wordt nu beschouwd als een bedreiging voor de maatschappij.

Als er al een heet hangijzer is, dan is het waarschijnlijk het feit dat er geen pandemie lijkt te zijn. Ondanks de opgeklopte melding van gevallen is er geen significante piek in het totaal aantal sterfgevallen dat plaatsvindt in een normaal griepseizoen.

In de meerderheid van de mensen die er ziek van worden manifesteert Covid-19 zich als een milde griep, terwijl de meeste mensen helemaal geen symptomen ondervinden. Kinderen worden nauwelijks ziek en, volgens een groeiend aantal artsen, kan Covid-19 succesvol behandeld worden met goedkope en alom verkrijgbare medicijnen zoals vitamines D, C en zink.

Dus wat is er in vredesnaam aan de hand? Waarom staan er ineens overal voor alle kassa's plexiglas schermen? Waarom is het dragen van maskers verplicht en waarom zijn er traceerapps? Waarom werden scholen en bedrijven verplicht om te sluiten? Waarom is de wereldeconomie tot stilstand gebracht? Waarom worden mensen in hun huizen opgesloten? Waarom laat men de ouderen alleen sterven?

Deze hele toestand moet ontward worden, maar waar te beginnen? Waarmee is dit horrorverhaal begonnen? Wat zijn de fundamentele feiten waarmee een eerlijke en evenwichtige beoordeling kan worden gegeven? Met welke veronderstellingen, als die er al zijn, zou een aanvang kunnen worden gemaakt?

Misschien zouden we maar meteen in De Grote Reset moeten duiken, zoals voorgesteld door het Wereld Economische Forum (WEF). Dit voorstel behelst de wederopbouw van de post-Covid wereldeconomie op 'duurzame' wijze, waarover u hier alles kunt lezen.

Voordat we het gaan hebben over het 'resetten' van de wereldeconomie, is het wellicht handig om een enigszins summiere inleiding te geven met betrekking tot de werken van Karl Marx, een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, politieke econoom van het moderne tijdperk. U zult op school over hem gehoord hebben.

Voor een volledig begrip van dit verhaal achten wij het eveneens nodig om tenminste een minimale kennis te hebben van de cult van de technocratie, de ideologie die voortkwam uit de Grote Depressie, die de wereld op een meer veerkrachtige wijze trachtte te herscheppen zonder het omkoopbare menselijke element in de besluitvormingsprocessen. Dit lijkt louter van esoterisch belang, maar nu boeken als 1984 en Brave New World meer op handleidingen in plaats van fictieve verhalen gaan lijken achten we dit van belang.

Kunnen we zelfs maar hopen om de volledige implicaties van onze huidige situatie te begrijpen zonder de kwetsbare aard van de wereldeconomie na 1945 te doorzien en hoe het systeem dat gebaseerd is op de oliedollars volledig het systeem gebaseerd op de goudstandaard heeft vervangen? Wellicht meer van belang voor ontluikende politiek economen, maar desondanks belangrijke grondbeginselen.

Is het essentieel om te weten wie John D Rockefeller was; om kennis te hebben van zijn geschiedenis als filantroop en zijn banden met de farmaceutische industrie, of dat de fundamenten van de Verenigde Naties rusten op donaties van hem en zijn familie? (Een halve eeuw later zou het World Trade Center door zijn kleinzoons Nelson en David gefinancierd worden, maar ik dwaal af....)

Of hoe David Rockefeller, geholpen en bijgestaan door zijn protegé Maurice Strong, de klimaatagenda naar voren bracht in de jaren '70, om op die manier de eigendom en controle over de natuurlijke hulpbronnen in de wereld te ontfutselen en over te hevelen van soevereine regeringen en inheemse volkeren naar non-gouvernementele organisaties die eigendom van bedrijven zijn. Of wordt deze informatie gezien als een zogenaamde 'complottheorie'?

Zou het nuttig zijn om het perverse credo van transhumanisme, daar waar zij de agenda van al hetgeen hierboven geschreven doorkruist, te begrijpen, en welke radicale culturele verschuiving heeft geleid tot het algemeen voorschrijven van puberteitsremmers aan geestelijk gestoorde kinderen? Of waarom men de woorden biologische realiteit niet meer mag uitspreken in gezelschap?

Allemaal potentiële hoofdstukken van een boek waarvoor ik eenvoudigweg noch de tijd noch de energie heb om te schrijven. Dus kunnen wij het er voor onze huidige doeleinden over eens zijn, dat indien men leeft in een systeem dat rijkdom en macht beloont en persoonlijke winst boven menselijke behoeften stelt, en dat verdeelt over 7 miljard mensen, men aan de top van de machtsstructuur te maken heeft met de ergste aberraties die de menselijke soort voortbrengt? We worden geregeerd door psychopaten.


Comment: Inderdaad. Dit wordt nauwkeurig beschreven door Andrew Lobaczewski in zijn uitstekende boek Political Ponerology


Indien dit teveel voor u is om te behappen, dan stel ik voor dat u hier stopt en uw favoriete nieuwsprogramma op televisie aanzet en op verdere programmering wacht. Hint: het maakt niet uit welke zender. Als zes megabedrijven alle nieuwszenders in handen hebben, IS ALLES NEPNIEUWS.

Niets is als het lijkt. De wereld zoals wij die kenden bestond al nooit zoals zij leek, maar nu heeft een fundamentele verandering plaatsgevonden.

In een historische context geplaatst, is het moderne tijdperk er een met zijn eigen duidelijke economische en sociale kenmerken. Het meest van belang is een systeem van eigendomsverhoudingen dat wordt gereguleerd door markten, die weer bestaan binnen institutionele kaders, gesteund door politieke autoriteiten.

"Privébezit is het gouden kalf van het kapitalisme en ongereguleerd kapitalisme is de bijbel van de heersende klasse" schrijft Bernd Hamm. Een beknopte waarneming, en de metafoor mag nog wat opgerekt worden want het lijkt mij, dat het gouden kalf dat eens aanbeden werd, nu geofferd wordt.

Fundamenteel van belang voor het begrijpen van onze huidige situatie vormt het theoretische kader van Marx. Marx had absoluut gelijk met zijn stelling dat de crises van kapitalistische productie worden veroorzaakt door ondermatige consumptie - d.w.z. productie is groter dan de vraag. Heel kort gesteld, steeds meer en meer produceren terwijl de arbeiders steeds minder verdienen, resulteert in een situatie waarin de arbeiders de goederen die zij produceren niet meer kunnen kopen.

Marx omschrijft dit als een interne tegenstelling; een tegenstelling diep geworteld in het DNA van het kapitalistisch systeem.

We moeten onszelf nu niet voorhouden dat de heersende klasse de geschiedenis niet heeft bestudeerd en niet weet welk lot haar te wachten staat indien wordt toegestaan dat het kapitalisme ongebreideld haar pad vervolgt. En wel hierom denk ik dat ze ervoor gekozen hebben om de zwoegende massa's de revolutie te bezorgen voordat wij het kunnen aandragen.

De huidige recessie op wereldschaal mag dan onvermijdelijk zijn geweest, het (wan)beleid van deze pandemie is wel de sloopkogel. De nijpende situatie waarin we ons bevinden biedt volgens Klaus Schwab, oprichter en CEO van het WEF, een "kleine kans" om te "herbezinnen, opnieuw in te beelden en onze wereld te resetten'.

Het klinkt allemaal nobel en groots, totdat je je realiseert dat deze sociopaat oproept tot een volledige vernietiging van de nationale economieën - economieën die nog steeds niet zijn hersteld van de kapitalistische wereldcrisis van 2008.

De Bank of England noemt dit de grootste recessie sinds 1706. Dat is niet alleen een 300 jaar durende kredietbubbel maar de gehele kapitalistische onderneming. Het gehele moderne tijdperk. Kapitalisme, liberalisme, democratie, in een veeg van tafel. En het komt nooit meer terug - daar hebben ze wel voor gezorgd.

Wat we vandaag de dag zien is een verschuiving weg van de op productie gebaseerde economie en hierover kunt u alles lezen in de literatuur van het WEF. Hetgeen dat wordt voorgesteld door de 'resetters' onder de noemer 'betere wederopbouw' is geen kapitalisme; het is een totaal ander systeem van economische en sociale organisatie.

Een 'deeleconomie' is de nieuwe term - een systeem van energie-input en -output perfect in evenwicht dankzij de moderne hoogstandjes van blockchain en het Internet der Dingen/Internet van Lichamen. De kenmerken van het kapitalisme - concurrerende markten, een prijssysteem, privé eigendom en de erkenning van eigendomsrechten, vrijwillige uitwisseling en loonarbeid - schitteren door afwezigheid in deze nieuwe economie, samen met elke hoop op opwaartse mobiliteit. De echte term hiervoor is TECHNOCRATIE.

Dit betekent een omslag in het wereldbeeld.

Marx had gelijk toen hij voorspelde dat het kapitalisme zijn einde zou vinden door zijn eigen interne tegenstellingen. Hij was echter naïef om te denken dat het kapitalisme zou eindigen door de revolutionaire strijd van de arbeidersklasse. De heersende klasse heeft andere opties en het systeem dat zij ons thans op willen dringen zal efficiënter, weerbaarder en meedogenlozer zijn dan John D Rockefeller ooit in zijn stoutste dromen had kunnen bedenken.

Laatst vroeg een vriend mij waarom ik er steeds maar op hamer dat wij niet langer in een kapitalistisch systeem leven. Het enige dat ik hierop kan antwoorden is, hoe zouden we een effectieve tegenaanval kunnen uitvoeren als wij niet weten dat het spel nieuwe spelregels heeft? Handelen met bravoure en tegelijkertijd tot onnodige actie komen, vraagt niet om speciaal talent. We moeten ons richten op onze veranderende materiële omstandigheden en onze denkkaders aanpassen, zodat we niet het risico lopen om aan de zijlijn te eindigen.

Wat we nu zien is geen 'business as usual'. Niet slechts de meest recente machtsgreep; de laatste opwaartse herverdeling van rijkdom naar de 1%. Noch is het 'slechts' fascisme, d.w.z. kapitalisme in de crisisstand. Wat we zien, of beter gezegd, wat we niet zien, is zoveel meer dan dit. Om het volledig en goed te begrijpen moeten we verder kijken dan het schouwspel en de mechaniek ervan onderzoeken.

Het virus is een spektakel. Net als klimaatverandering dat was. Het woord 'klimaatverandering' is met opzet een nietszeggend modewoord, uitgevonden om de belangen van de elite te dienen. Door al onze problemen te wijten aan een onzichtbaar gas, dat slechts 0,04% van de atmosfeer beslaat, worden de ernstige milieuproblemen waar we mee geconfronteerd worden niet aangepakt. Het voorgestelde verband tussen atmosferische opwarming en de 'broeikasgassen' fungeert als afleiding van kwesties die de elite niet wil aanpakken.

We moeten dringend iets aan ontbossing doen. Het ontginnen van miljoenen hectaren bos om plaats te maken voor zonne-energieparken slaat duidelijk de plank mis. Het jaarlijks storten van miljarden tonnen plastic en chemisch afval in de oceanen vormt een ernstig gevaar voor de mariene ecosystemen en uiteindelijk de gehele voedselketen, maar zulks verbleekt bij de huidige voornemens van de multinationale conglomeraten om een aanvang te maken met de ontginning van de bodem van de oceaan.

De vernietiging van de grondwaterlagen door horizontale boringen zorgt voor een continue bedreiging van onze kostbare watervoorraad en wordt toegestaan omdat aardgas als een schone brandstof beschouwd wordt? Gekke Henkie. Moderne industriële landbouwtechnieken, GMO voedsel en meststoffen hebben een verwoestende impact op de biodiversiteit, maar vormen een integraal onderdeel van het beheer van de toeleveringsketen onder het mom van 'groen kapitalisme'. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar terwijl de klimaatveranderingsindustrie bepaalde belangen van de elite gediend heeft, heeft zij geen totale transformatie van de maatschappij teweeggebracht. Ondanks de voorspellingen van al die klimaatwetenschappers, dat binnen een paar decennia bepaalde uitstervingen zouden plaatsvinden, was de dreiging van een klimaat-apocalyps nog steeds onvoldoende om de veranderingen die in de laatste maanden hebben plaatsgevonden te rechtvaardigen.

Ze hadden iets concreters nodig. Ze moesten in staat zijn om opgestapelde lijken te laten zien. Op TV tenminste. En daar was Covid-19 - Iets waar we allemaal ECHT bang voor zouden zijn.

En zo gebeurde het dat overheden op synchrone wijze , op advies van 'panels van deskundigen' en 'topwetenschappers', de nationale economieën afremden; economieën die al aan het einde van hun krachten waren. 25% van het kleinbedrijf is al gesloten, de meesten zullen nooit meer hun deuren openen, terwijl de detailhandels- en techreuzen hun marktaandeel vergrootten met recordwinsten.

Jeff Bezos is in de afgelopen acht maanden maar liefst $70 miljard rijker geworden, terwijl Elon Musk een slordige $110 miljard in zijn zak heeft gestoken. En dit is nog maar peanuts in vergelijking met wat Bill Gates zal verdienen aan een vaccin, dat waarschijnlijk voor iedereen elk jaar en voor de rest van ieders leven verplicht wordt.

Dit is een bedrijfsmatige staatsgreep. We gaan nooit meer terug naar 'normaal'.

"Betere wederopbouw", roepen ze almaar. Alsof ze ook maar enige intentie hebben om de fundamenten van de liberale democratie, die ze zojuist hebben vernietigd, weer in ere te herstellen. Privacy, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vreedzame vergadering etc. Nee hoor. Als je de nieuwe regels opvolgt, geven ze je misschien een "vrijheidspaspoort". Zolang je inentingen up-to-date zijn en je sociale krediet voldoende is mag je misschien zelfs je pensioen of arbeidsongeschiktheidsuitkering behouden. Maar waarschijnlijk niet je huis.

Sommigen spreken hierover. Vage geruchten uit de conservatieve en libertaire hoek waarschuwen ons voor dit duivelse plan van de elite om socialisme op wereldschaal in te voeren. Omdat, nou omdat alles wat ze niet leuk vinden, socialisme is toch?

Omdat ze nooit geschiedenis of politicologie hebben bestudeerd, sterker nog, de meesten klinken alsof ze nog nooit een boek hebben gelezen. Ze herhalen gewoon wat ze horen van hun favoriete rechtse geleerden. Herinnert u zich nog die zes bedrijven?

Nee, de Grote Reset gaat niet over socialisme. Zou dat wel zo zijn, dan zouden de oligarchen een permanente renteniersklasse willen creëren. Zij en hun soortgenoten zullen dan ALLES bezitten en wij niets. Dit verschilt fundamenteel van socialisme, dat streeft naar eliminatie van persoonlijk bezit en herstel van de gemene gronden.

In de nieuwe economie zal alles op huurbasis zijn. Niemand hoeft de hele tijd te slapen. Waarom een bed bezitten als er een gehuurd of gedeeld kan worden? Waarom zou men een auto of fiets bezitten als een rit kan worden gedeeld of samengevoegd in een zelfrijdende taxi? U snapt het idee wel.

Sommigen noemen het een kapitalisme van belanghebbenden, maar ook dit dekt de lading niet. Een betere term is een techno-feodaal stelsel. Fiatvaluta heeft nu haar langste tijd gehad. Kapitaalmarkten worden vervangen door impact-markten die handelen in menselijk leed terwijl biometrische trackers uw doen en laten volgen, waar u maar gaat of staat. Vroeg u zich ooit af waarom ze het het wereldwijde web noemen? Als nu nog niet duidelijk waarom ze zo'n haast maken met het uitrollen van 5G, kunt u elke dystopische sciencefictionfilm kijken of elk sciencefictionboek lezen die in de laatste vijftig jaar gemaakt zijn.

Dit is de wereld die nu voor onze ogen gecreëerd wordt. De oude wereld bestaat niet meer en komt ook nooit meer terug. We gaan hoe dan ook voorwaarts.

Maar waarheen?

Het oorspronkelijke artikel vindt u hier: https://off-guardian.org/2020/12/14/the-great-reset-the-end-of-capitalism-as-we-know-it/