"Stem of geen stem, het volk kan altijd onder de duim van haar leiders worden gebracht. Dat is gemakkelijk. Je hoeft ze alleen maar te vertellen dat ze worden aangevallen en de pacifisten aan te klagen wegens gebrek aan patriottisme en het blootstellen van het land aan gevaar. Zo werkt het op dezelfde manier in ieder land." - Hermann Göring, nazi-leider
Tijdperk Angst
© CPO Magazine
Met alles wat we nu op ons dak krijgen, van door de overheid gemanipuleerde crises tot de terugslag ten gevolge van een samenleving die herhaaldelijk technologische gemakzucht en voor de massa's geproduceerde waarden verkoos boven onafhankelijkheid en individuele soevereiniteit, worden degenen die vandaag de dag volwassen worden geconfronteerd met enkele van de grootste bedreigingen voor vrijheid die de wereld ooit heeft gezien.

Het is ronduit beangstigend.

Jongeren zullen te zwaar worden belast, gebukt gaan onder een buitensporige studieschuld en moeite hebben om fatsoenlijk werk te vinden in een economie welke gebukt gaat onder schulden en op de rand van een implosie staat. Ze zullen van hun privacy ontdaan worden door de controlerende staat. Zij zullen worden bedreigd, geïntimideerd en in het gelid gehouden worden door de gemilitariseerde politie. Zij zullen onderdanen zijn van een militair imperium dat voortdurend oorlog voert tegen schimmige vijanden en tot de tanden toe bewapende overheidsagenten, die in staat zijn in een oogwenk de lockdown weer af te kondigen en het land op slot te doen.

Als zodanig zullen zij zich gedwongen zien te leven onder een regering die niet langer bestaat om het volk te dienen, maar die eist dat "wij het volk" gehoorzame slaven zijn met ernstige consequenties voor hen die niet gehoorzamen.

Een somber vooruitzicht, nietwaar?

Helaas hebben we gefaald ons te behoeden voor zo'n toekomst.

Erger nog, wij, die beter hadden moeten weten, hebben verzuimd onze vrijheden te handhaven of onze jongeren de instrumenten in handen te geven die nodig zijn om onderdrukking te weerstaan en te overleven, laat staan succesvol te zijn in de onpersoonlijke jungle dat het moderne Amerika is.

We brachten ze in door echtscheidingen verscheurde gezinnen, afgeleid door stompzinnig amusement en geobsedeerd door het najagen van materialisme. We ïnstitutionaliseerden ze in kinderdagverblijven en naschoolse programma's, waarbij we ouderlijke betrokkenheid vervingen door tijd met leraren en kinderopvangmedewerkers. We hebben ze veranderd in makers van proefwerken in plaats van denkers en automaten in plaats van activisten.

We stonden toe dat ze wegkwijnden in scholen welke er niet alleen uitzien als gevangenissen, maar ook als zodanig functioneren - waar conformiteit de regel is en vrijheid de uitzondering. We maakten hen tot een gemakkelijke prooi voor onze bonzen uit het bedrijfsleven, terwijl we hen waarden bijbrengen van een door beroemdheden geobsedeerde, door technologie gedreven cultuur, die verstoken is van enige echte spiritualiteit. En we hebben hen geleerd te geloven dat het nastreven van hun eigen persoonlijke geluk alle andere deugden overtroeft, met inbegrip van welke empathie dan ook voor hun medemens.

We hebben hen laten manipuleren door een bedrijfscultuur die slechts uit is op geld en controle. Echter, zoals Aldous Huxley waarschuwde: "Het slachtoffer van gedachtenmanipulatie weet niet dat hij een slachtoffer is. Voor hem zijn de muren van zijn gevangenis onzichtbaar en hij gelooft dat hij vrij is."

Neen, we hebben deze generatie geen enkele dienst bewezen.

Afgaande op het huidige politieke klimaat zou het wel eens veel erger kunnen worden voordat het ooit beter wordt. Hieronder volgen enkele adviezen welke hopelijk degenen die vandaag een volwassen leeftijd bereiken, zullen helpen de gevaren van de reis die hen wacht te overleven:

Wees iemand die zijn hersens gebruikt. Ondanks alle beweringen dat de Amerikaanse cultuur het individu verdedigt, pleit zij voor een sterke conformiteit die, zoals John F. Kennedy waarschuwde, "de gevangenbewaarder van vrijheid en de vijand van groei" is. Maak je minder zorgen over je aanpassen aan de rest van de wereld en word in plaats daarvan, zoals Henry David Thoreau aanspoorde, "een Columbus naar hele nieuwe continenten en werelden in jezelf, die nieuwe kanalen opent, niet voor handel, maar voor gedachten".

Leer je rechten kennen. We verliezen onze vrijheden om één eenvoudige reden: de meesten van ons weten niets over onze vrijheden. Op zijn minst zou iedereen die de middelbare school heeft afgemaakt, laat staan de universiteit, de Bill of Rights van voren tot achter moeten kennen. De gemiddelde jongere, laat staan burger, heeft echter heel weinig kennis van zijn rechten om de eenvoudige reden dat ze in het onderwijssysteem niet meer aan bod komen en weinig tijd wordt besteed aan de rechten van het volk. Bemachtig dus een exemplaar van de Grondwet en de Bill of Rights en bestudeer deze thuis. En als het moment daar is, kom dan op voor je rechten voordat het te laat is.

Spreek de waarheid tegen machthebbers. Wees niet naïef over mensen in gezaghebbende posities. Zoals James Madison, die onze Bill of Rights schreef, opmerkte: "Alle mensen die macht hebben, moeten worden gewantrouwd." We moeten de lessen van de geschiedenis leren. Mensen met macht misbruiken die macht vaker wel dan niet. Om onze vrijheden te behouden betekent dit, dat wij overheidsfunctionarissen moeten aanklagen wanneer zij de grenzen van hun ambt overschrijden.

Verzet je tegen alles wat afstompend is. Meet je waarde niet af aan wat je bezit of verdient. Word ook geen hersenloze consument die zich niet bewust is van de wereld om zich heen. Verzet je tegen alles wat je verlammend maakt, in slaap brengt of je helpt "om te gaan" met de zogenaamde "werkelijkheid". Degenen die de regels en wetten opstellen welke het handelen van de maatschappij bepalen, verlangen volgzame onderdanen. Maar, zoals George Orwell waarschuwde: "Totdat ze bewust worden, zullen ze nooit in opstand komen en eerst nadat ze in opstand zijn gekomen kunnen ze pas bewust worden." Het zijn deze bewuste personen die de wereld ten goede veranderen.

Laat technologie je niet in een zombie veranderen. Technologie verdooft ons voor de ons maar al te reële omringende tragedies. Techno-gadgets zijn slechts afleidingen van wat er werkelijk gebeurt in Amerika en de rest van de wereld. Als gevolg daarvan zijn we de onmenselijke technologie die ons omringt gaan imiteren en zijn we ons mens-zijn kwijtgeraakt. We zijn slaapwandelaars geworden. Als je een verschil wilt maken in de wereld, zul je je oordopjes uit moeten doen, je mobiele telefoons uit moeten zetten en veel minder tijd moeten besteden aan het kijken naar schermen. Dan zul je misschien de wereld zien zoals zij werkelijk is.

Help een ander. Iedereen heeft een roeping in het leven. En ik geloof dat het op één ding neerkomt: Je bent hier op deze planeet om andere mensen te helpen. In feite kan niemand van ons erg lang bestaan zonder hulp van anderen. Als we een positieve verandering voor vrijheid willen zien, dan moeten we onze kijk veranderen op wat het betekent om mens te zijn en weer een besef krijgen van wat het betekent om van elkaar te houden en elkaar te helpen. Dat betekent dat we de moed moeten opbrengen om op te komen voor de onderdrukten.

Uit je morele verontwaardiging. Zoals Martin Luther King Jr. zei: "Ons leven begint te eindigen op de dag dat we zwijgen over de dingen die er toe doen." Er is geen tekort aan onderwerpen om een standpunt over in te nemen. Zo zijn er op elke willekeurige avond meer dan een half miljoen mensen in de VS dakloos en de helft van hen is bejaard. Er zijn 46 miljoen Amerikanen die op of onder de armoedegrens leven en er zijn 16 miljoen kinderen die in gezinnen leven waar ze niet voldoende te eten hebben. Het Congres creëert gemiddeld meer dan 50 nieuwe strafwetten per jaar. Met meer dan 2 miljoen Amerikanen in de gevangenis en bijna 7 miljoen volwassenen in correctionele instellingen, hebben de Verenigde Staten de grootste gevangenisbevolking in de wereld. Ten minste 2.7 miljoen kinderen in de Verenigde Staten hebben ten minste één ouder in de gevangenis . Elk jaar worden minstens 400 tot 500 onschuldige mensen door politieagenten gedood. Amerikanen hebben nu acht keer meer kans om in een confrontatie met de politie om het leven te komen dan om door een terrorist te worden gedood. Op een gemiddelde dag worden in Amerika bij meer dan 100 Amerikanen huiszoekingen gedaan door SWAT-teams. Het kost de Amerikaanse belastingbetaler elk jaar 52,6 miljard dollar om bespioneerd te worden door de inlichtingendiensten van de overheid, die belast zijn met bewaking, gegevensverzameling, contraspionage en geheime activiteiten. En dat terwijl de VS sinds 9/11 meer dan $1,6 biljoen dollar hebben uitgegeven om in het buitenland oorlogen te voeren en politieagent te spelen in de rest van de wereld. Dit is een grove belediging voor iedereen die in vrijheid gelooft.

Ontwikkel spiritualiteit, verwerp materialisme en laat mensen op de eerste plaats komen. Wanneer de dingen die er het meest toe doen ondergeschikt zijn gemaakt aan het materialisme, zijn wij ons morele kompas kwijtgeraakt. We moeten onze waarden veranderen zodat ze iets zinvollers weerspiegelen dan technologie, materialisme en politiek. Staande op de preekstoel van de Riverside Church in New York City in april 1967, drong Martin Luther King Jr. er bij zijn toehoorders op aan:
Wij als natie moeten een radicale revolutie van waarden ondergaan. We moeten snel beginnen met de verschuiving van een "zaak-georiënteerde" samenleving naar een "mens-georiënteerde" samenleving. Wanneer machines en computers, winstbejag en eigendomsrechten belangrijker worden geacht dan mensen, zijn de reuzendrietallen van racisme, materialisme en militarisme niet te overwinnen.
Draag jouw steentje bij om de wereld tot een betere plek te maken. Vertrouw er niet op dat iemand anders het zware werk voor je doet. Wacht niet op iemand anders om jouw eigen tekortkomingen op te lossen of die van je gemeenschap of natie. Zoals Gandhi benadrukte: "Wees de verandering die je in de wereld wilt zien."

Zeg nee tegen oorlog. In een toespraak tot de eindexamenkandidaten van de Binghampton Central High School in 1968, in een tijd waarin het land oorlog voerde "op verschillende terreinen, op verschillende niveaus en met verschillende wapens", verklaarde Rod Serling, schepper van de Twilight Zone:
Teveel oorlogen worden gevoerd alsof het zo aangeleerd is. Teveel oorlogen worden gevoerd op basis van slogans, strijdliederen, oude en muffe oproepen tot patriottisme die met ridderschap en slotgrachten zijn verdwenen. Houd van je land omdat het je genegenheid bij uitstek waard is. Respecteer het omdat het jouw respect verdient. Wees loyaal aan het land omdat het zonder jouw loyaliteit niet kan overleven. Maar accepteer het vergieten van bloed niet als een natuurlijke functie of een voorgeschreven manier van geschiedenis - ook al wijst de geschiedenis daarop doordat zij steeds herhaald wordt. Dat mensen sterven voor een zaak, heiligt die zaak niet noodzakelijk. En dat mensen om de vijftien of twintig jaar verminkt en verscheurd worden, vereeuwigt of vergoddelijkt de oorlogsdaad niet... Zoek een ander middel dat niet gepaard gaat met het doden van je medemens.
En tenslotte, bereid je voor op wat je te wachten staat. De demonen van onze tijd - van wie sommigen zich vermommen als politici - scheppen er genoegen in geweld aan te wakkeren, wantrouwen en vooroordelen te zaaien en het publiek over te halen tirannie te steunen, vermomd als patriottisme en/of om ons "veilig" te houden. Om het kwaad van onze tijd te overwinnen is meer nodig dan intellect en activisme. Het vereist fatsoen, moraliteit, goedheid, waarheid en robuustheid. Zoals Serling concludeerde in zijn opmerkingen aan de examenklas van 1968:
"Robuustheid is de enige kwaliteit die het meest van jullie wordt verlangd... we hebben jullie een wereld nagelaten die veel meer mislukt is dan de wereld die ons werd nagelaten... Een deel van jullie uitdaging is de waarheid te zoeken, een standpunt in te nemen dat niemand jullie oplegt, niet een congreslid of zelfs geen dominee... Ben je sterk genoeg om de verdeeldheid van ons land te accepteren, het feit dat alles gepolariseerd is, zwart en wit, dit of dat, absoluut goed of absoluut fout. Dit is een van de uitdagingen. Wees bereid om de middenweg te zoeken ... dat wonderlijke en zeer moeilijk te vinden Walhalla, waar de mens naar beide kanten kan kijken en de dwalende waarheden kan zien die aan beide zijden bestaan. Als je naar links of naar rechts moet schuiven - respecteer de andere kant. Eer de beweegredenen die van de andere kant komen. Argumenteer, debatteer, weerleg - maar sluit die wonderbaarlijke geesten van jullie niet af voor oppositie. In hun ogen vormen jullie de oppositie. En uiteindelijk ... uiteindelijk - je eindigt verdeeldheid door compromis. En zolang als mensen lopen en ademen - moet er een compromis zijn...

Ben je sterk genoeg om een van de lelijkste vlekken op het weefsel van onze democratie onder ogen te zien - vooroordelen? Het is de wortel van het meeste kwaad. Het is een deel van de ziekte van de mens. En het is een deel van de erkenning van de mens, zijn voortdurende ziekelijke erkenning, dat hij om te bestaan een zondebok moet vinden. Om zijn eigen tekortkomingen weg te verklaren, moet hij iemand vinden die volgens hem meer tekort schiet... Beoordeel je medemens op wat hij zegt, wat hij gelooft en hoe hij handelt. Wees alsjeblieft sterk genoeg om met vooroordelen te leven en er tegen te vechten. Het verstoort, het vergiftigt, het vervormt en het is zelfvernietigend. Het heeft meer ernstige gevolgen dan een bom ... en het ergste van alles is dat het iedereen die zichzelf de luxe van haat veroorlooft, goedkoop maakt en vernedert."
Zoals ik in mijn boek Battlefield America: The War on the American People duidelijk maak, is de enige manier waarop we ooit verandering in dit land zullen bereiken zal zijn als het Amerikaanse volk eindelijk zegt "genoeg is genoeg" en vecht voor de dingen die er werkelijk toe doen.

Het maakt niet uit hoe oud je bent of wat je politieke overtuiging is. Als je iets te zeggen hebt, laat je horen. Word actief en maak desnoods een spandoek en ga de straat op. En als burgerlijke vrijheden worden geschonden, zwijg er dan niet over.

Word wakker, sta op en laat je activisme tellen voor iets meer dan alleen politiek in een wereld die ondersteboven gekeerd is.

Zie: https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentar/the_age_of_fear_a_graduation_message_for_terrifying_times