COVID-sceptici
© Corbett Report
U weet dus hoe een ieder die wijst op problemen omtrent de haast om elk mens op de planeet te injecteren met een experimentele vorm van gentherapie wordt afgeschilderd als een domme, wetenschappelijk ongeletterde, COVID ontkennende, oma dodende anti-vaxxer door de drakerige media?

En u weet hoe elke poging om deze problemen te verwoorden aan uw (vroegere) vrienden u zal bestempelen als een anti-wetenschapsgek, verketterd uit de maatschappij?

Nou, stelt u zich eens voor dat een team onderzoekers van een prestigieus wetenschappelijk instituut de COVID-sceptische gemeenschap infiltreert om hun wetenschappelijke onwetendheid te ontmaskeren ... en in plaats daarvan ontdekt dat de sceptici overweldigend meer om wetenschap geven - en meer kennis hebben van het wetenschappelijke proces - dan hun critici?

Raad eens? U mag ophouden met fantaseren, want dat is precies wat er zojuist is gebeurd.

In dit geval betreft het onderzoekers van MIT en hun paper "Viral Visualizations: How Coronavirus Skeptics Use Orthodox Data Practices to Promote Unorthodox Science Online," werd afgelopen januari met weinig tamtam gepubliceerd.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom dit artikel over het hoofd werd gezien. Als men alleen al de samenvatting van het artikel doorbladert, lijkt het relatief onschuldig. Het doel van de onderzoekers, zo wordt ons meegedeeld, is beter te begrijpen hoe COVID-sceptici datavisualisaties gebruiken om "[c]ontroversiële opvattingen over de coronavirus pandemie" te verspreiden via sociale media. Om dit te doen, gebruikten zij "een kwantitatieve analyse van hoe visualisaties zich op Twitter verspreiden en een etnografische benadering om gesprekken over COVID-gegevens op Facebook te analyseren".

Tot zover, zo oninteressant. Maar de conclusies van de onderzoekers over deze visualisaties slaan in als een bom.

De eerste hint is te vinden in de samenvatting, waarin de auteurs van de paper wijzen op "een epistemologische kloof welke ertoe leidt dat pro- en anti-mondkapjesgroepen drastisch verschillende conclusies trekken uit vergelijkbare gegevens". (Bonuspunten als u dit punt herkent als de centrale gedachte van mijn aflevering Same Facts, Opposite Conclusions van #PropagandaWatch van afgelopen november). Maar verderop in het artikel vinden we een aantal opmerkingen begraven, welke problemen opleveren voor diegenen die proberen te beweren dat "anti-mondkapjes" en "anti-vaxxers" wetenschappelijke analfabeten zijn.

Zo wordt ons bijvoorbeeld verteld dat "mensen die anti-mondkapjes zijn zich vaak verfijnder tonen in hun begrip van hoe wetenschappelijke kennis sociaal geconstrueerd is dan hun ideologische tegenstanders," dat "hun benadering van de pandemie gebaseerd is op een [sic] meer wetenschappelijke nauwkeurigheid, niet minder," en dat "mensen die anti-mondkapjes zijn in het bijzonder geneigd waren om de wetenschappelijke literatuur door te spitten en de onzekerheid in academische publicaties te benadrukken welke de media-organisaties negeren."

De studie erkent zelfs dat "de roep om meer mediageletterdheid vaak averechts kan werken: de instructie om 'meer vragen te stellen' kan leiden tot het gebruik van kritisch denken als wapen en een toegenomen wantrouwen tegenover media en overheidsinstellingen." (Nog meer bonuspunten voor degenen die zich Forbes' beruchte Don't Do Your Own Research! uitspraak van vorig jaar herinneren).

En in een bijzonder opmerkelijke passage geven de onderzoekers ronduit toe, dat de COVID-sceptici niet alleen wetenschappelijk onderlegd zijn, maar in feite pionierswerk verrichten op het gebied van nieuwe manieren om datavisualisaties te integreren in hun kritiek op het wetenschappelijke establishment:

"Door het argument aan te voeren dat mensen die anti-mondkapjes zijn simpelweg meer wetenschappelijke geletterdheid nodig hebben, kan hun aanpak worden gekarakteriseerd als ongeïnformeerd en onverklaarbaar extreem. Deze studie toont het tegendeel aan: gebruikers in deze gemeenschappen hechten sterk aan vormen van kritiek en kennisproductie welke zij herkennen als indicatoren van wetenschappelijke expertise. Als er al iets is, dan is het dat de wetenschap omtrent anti-mondkapjes de traditionele instrumenten van data-analyse heeft uitgebreid door de theoretische verantwoordelijkheid voor recente kritische visualisatiestudies op zich te nemen.

Niets van dit alles is verbazingwekkend voor een ieder die het afgelopen jaar doorbracht in de op de realiteit gebaseerde gemeenschap, waar de trucs en handigheidjes van de door PCR-test aangestuurde 'casedemic' met regelmaat aan het licht zijn gebracht. Maar om onderzoekers van het MIT te vinden die dit opschrijven in een mainstream academische paper is nogal opmerkelijk. Bij het lezen van deze uittreksels zou het u vergeven worden als u dacht dat de gevestigde wetenschap eindelijk wat zelfbewustzijn had verworven en zich realiseerde hoe lachwekkend ze is geworden.

. . . Maar dat zou u mis hebben. Neen, op de een of andere manier slaagt het artikel erin om deze opmerkelijke bevindingen in een establishment-vriendelijke verhaallijn te gieten: De kritiek van deze COVID-sceptici op de heersende consensus is helemaal verkeerd en we moeten uitzoeken hoe we ze zover kunnen krijgen dat ze onze uitspraken in de toekomst met minder weerstand accepteren.

Toch is het artikel de moeite van het lezen waard (vooral de passage aan het eind van de inleiding waar ze mijn Science Says podcast herhalen met een erkenning, dat "zoiets als een onpartijdige of objectieve gegevensanalyse niet bestaat," maar eerder "verhalen gevormd door culturele redeneringen, bezield door persoonlijke ervaringen en verankerd door collectieve actie"). Ook het begeleidende artikel van MIT News is het lezen waard. Het geeft meer inzicht in hoe het onderzoeksteam "Deep Lurking" gebruikte om te infiltreren in COVID-sceptische gemeenschappen en hoe ze tot hun verbazing ontdekten dat de argumenten van sceptici niet alleen wetenschappelijk onderlegd zijn, maar "eigenlijk vrij genuanceerd" zijn.

Is het dus mogelijk dat we een meer open en constructief debat zullen zien tussen de aanhangers van de gevestigde consensus en de sceptici als resultaat van deze gewaarwordingen? Natuurlijk niet.

Voor het geval de vraag zou rijzen of de COVID sceptici in de toekomst eerlijk zullen worden behandeld in de mainstream debatten, zouden we de verklaring van het College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO) van 30 april in beschouwing kunnen nemen om hier een antwoord op te krijgen. Het CPSO, het orgaan dat in Ontario vergunningen afgeeft aan artsen, is blijkbaar zo bezorgd over artsen die zich op sociale media durven uit te spreken over de ondeugdelijke wetenschap die ten grondslag ligt aan de 'scamdemic'-verhaallijn, dat ze besloot haar poot stijf te houden:

"Het College is zich bewust van en bezorgd over de toename van verkeerde informatie welke op social media en andere platforms circuleert met betrekking tot artsen die in het openbaar volksgezondheidsbevelen en aanbevelingen tegenspreken. Artsen hebben een unieke vertrouwenspositie ten opzichte van het publiek en hebben een professionele verantwoordelijkheid om geen anti-vaccin, anti-mondkapjes, anti-afstand houden en anti-lockdown uitspraken te communiceren en/of niet-ondersteunde, onbewezen behandelingen voor COVID-19 te promoten. Artsen mogen geen opmerkingen maken of advies geven welke het publiek aanmoedigen om te handelen in strijd met de bevelen en aanbevelingen van de volksgezondheid. Artsen die het publiek in gevaar brengen, kunnen te maken krijgen met een onderzoek door het CPSO en disciplinaire maatregelen opgelegd krijgen, indien gerechtvaardigd. Bij het geven van adviezen moeten artsen zich laten leiden door de wet, de wettelijke normen en de ethische en professionele gedragscode. De gedeelde informatie mag niet misleidend of bedrieglijk zijn en moet worden ondersteund door beschikbaar bewijs en wetenschap."

In reactie hierop heeft een groep artsen uit heel Canada een eigen verklaring ondertekend, waarin zij de CPSO en hun inherent anti-wetenschappelijke verklaring aan de kaak stellen. In een gedeelte van hun verklaring, waarin zij de CPSO specifiek beschuldigen van het ontkennen van de wetenschappelijke methode zelf, schrijven zij:

"De CPSO beveelt artsen om de wetenschappelijke methode terzijde te schuiven en niet te discussiëren over de processen en conclusies van de wetenschap.

"Wij artsen weten en blijven geloven dat door de geschiedenis heen tegengestelde meningen, krachtige discussie en openheid voor nieuwe ideeën de basis vormden van wetenschappelijke vooruitgang. Elke belangrijke vooruitgang in de wetenschap is bereikt door beoefenaars die de "officiële" verhaallijnen krachtig in twijfel trokken en een ander pad volgden in hun zoektocht naar de waarheid."

Vervolgens veroordelen zij de censuur van het wetenschappelijk debat, waarbij zij opmerken dat dit een schending vormt van de belofte van artsen om hun patiënten een op bewijsmateriaal gebaseerde geneeskunde te verschaffen en dat het in strijd is met het beginsel van geïnformeerde toestemming, dat, zo merken zij op, niet alleen een "heilige plicht" van artsen is, maar ook een wettelijke verplichting volgens de Code van Neurenberg.

Tot dusverre werd de verklaring ondertekend door 448 artsen en medeondertekend door meer dan 11.000 bezorgde burgers uit heel Canada, maar de CPSO heeft haar bevel nog niet ingetrokken.

Dit is de staat waarin we ons nu bevinden in deze voortdurende Orwelliaanse nachtmerrie van de COVID-zwendel. Zelfs mainstream onderzoekers kunnen niet langer doen alsof de sceptici wetenschappelijk ongeletterde domkoppen zijn, maar dat doet er niet toe. Alle afwijkende stemmen worden op organisatorisch niveau de kop ingedrukt. De gevestigde orde sluit de gelederen ter verdediging van haar verhaallijn.

Dit komt niet als een verrassing voor diegenen onder ons die het verloop van COVID-911 hebben gevolgd en die weten dat - verre van een uit de losse pols komende reactie op een uit de lucht gegrepen en uiterst dodelijke pandemie - de gebeurtenissen van het afgelopen jaar voortvloeiden uit een lang van tevoren beraamde reeks van acties, ontworpen om ons via een bio-veiligheidsstaat naar een Grote Reset te leiden en, uiteindelijk, het het einde der mensheid. Helaas zijn er nog steeds relatief weinigen onder ons die begrijpen wat er gebeurt en veel, heel veel mensen wier onwetendheid over wetenschap, geneeskunde, politiek en economie als een effectief wapen tegen ons is ingezet. Deze zombies zullen degenen zijn die ons de komende nachtmerrie in leiden door hun roep om vaccinatiepaspoorten en gedwongen "vaccinaties" en alle andere vooraf geplande "oplossingen" voor deze vooraf beraamde crisis.

Een voorbeeld: dit onderwerp op reddit waarin een gevaccineerde ziekenhuismedewerker terloops toegeeft, dat veel artsen en verpleegkundigen in zijn ziekenhuis weigerden om zich met de "vaccins" te laten injecteren, omdat ze "deze niet vertrouwden". De reactie van de hersenloze lemmingen op dit zeer verontrustende nieuws? "Dat is rottig om te horen :( Maar ik ben blij dat je de prik hebt gekregen!"

Dus, als u deze woorden leest, gefeliciteerd: U bent geen zombie. U bent - zoals het MIT toegeeft - wetenschappelijk onderlegd genoeg om door het rookgordijn van leugens en manipulaties heen te kijken die de massa in de war hebben gebracht. Het slechte nieuws is natuurlijk dat dit betekent dat zowel de gevestigde orde als hun zombiehordes u nu duidelijk in het vizier hebben.

Zie: https://www.minds.com/CorbettReport/blog/mit-covid-skeptics-champion-science-1243196579867037696