Keith Olbermann
© Keith Olbermann/Twitter
Nou, de Grote Zuivering van het Nieuwe Normaal is begonnen... precies op het juiste moment, precies volgens de cijfers.

Zoals wij "paranoïde samenzweringstheoretici" de afgelopen 18 maanden hebben gewaarschuwd, worden mensen die weigeren zich te bekeren tot de nieuwe officiële ideologie nu afgezonderd, ontslagen, verboden om naar school te gaan, medische behandeling ontzegd en op andere manieren vervolgd.

Onophoudelijke officiële propaganda waarin "de Ongevaccineerden" worden gedemoniseerd, wordt rondgepompt door de bedrijfs- en staatsmedia, regeringsleiders, gezondheidsambtenaren en krijsende fanatici op sociale media. "De Ongevaccineerden" zijn de nieuwe officiële "Untermenschen", een onderklasse van onmenselijke "anderen" en de massa's van het "Nieuwe Normaal" worden dusdanig geconditioneerd om hen te haten.

Je kunt de haat zien in de ogen van de Nieuwe Normalen...

new normal purge eyes
Maar het is niet alleen een zuivering van "de Ongevaccineerden". Iedereen die afwijkt van de officiële ideologie wordt systematisch gedemoniseerd en vervolgd. In Duitsland, Australië en andere Nieuwe Normaal-landen, is protesteren tegen het Nieuwe Normaal officieel verboden. De Gestapo van het Nieuwe Normaal gaat bij mensen thuis langs om hen te ondervragen over hun anti-Nieuwe Normaal berichten op Facebook. Bedrijven censureren openlijk inhoud die tegenstrijdig is met het officiële verhaal. Knokploegen van het Nieuwe Normaal zwerven door de straten om de inentingspapieren van mensen te controleren.

Maar niet alleen regeringen en bedrijven voeren Zuiveringen van het Nieuwe Normaal uit, ook vrienden zuiveren vrienden. Vrouwen zuiveren hun echtgenoten. Vaders zuiveren kinderen. Kinderen zuiveren ouders. Nieuwe Normalen zuiveren oude normale gedachten. Wereldwijde "gezondheidsautoriteiten" herzien definities om ze in overeenstemming te brengen met de "wetenschap" van het Nieuwe Normaal.

En zo voorts ... een nieuwe officiële "realiteit" wordt gemaakt, direct voor onze ogen. Alles en iedereen die er niet aan voldoet wordt gezuiverd, verontpersoonlijkt, geheugenloos gemaakt, uitgewist.

Niets van dit alles mag als een verrassing komen.

Ieder totalitair systeem in wording voert in een bepaalde fase van zijn machtsovername een zuivering door van politieke tegenstanders, ideologische dissidenten en andere "a-sociale devianten". Dergelijke zuiveringen kunnen kortstondig zijn of van onbepaalde duur, en ze kunnen allerlei uiterlijke vormen aannemen, afhankelijk van het soort totalitair systeem, maar totalitarisme is niet mogelijk zonder zuiveringen.

De essentie van totalitarisme - ongeacht de mantel en de ideologie die het draagt - is de wens om de maatschappij, elk aspect van de maatschappij, elk individueel gedrag en elke individuele gedachte volledig te beheersen. Elk totalitair systeem, of het nu een hele natie, een kleine sekte, of welke andere vorm van sociaal lichaam dan ook betreft, evolueert naar dit onbereikbare doel ... de totale ideologische transformatie en controle van elk afzonderlijk element van de samenleving (of welk type sociaal lichaam het ook omvat). Dit fanatieke streven naar totale controle, absolute ideologische uniformiteit en de eliminatie van alle afwijkende meningen, is wat totalitarisme tot totalitarisme maakt.

Daarom moet elk nieuw totalitair systeem op een bepaald moment in zijn evolutie een zuivering in gang zetten van degenen die weigeren zich te conformeren aan zijn officiële ideologie. Het moet dit doen om twee fundamentele redenen: (1) om feitelijke politieke tegenstanders en dissidenten die een bedreiging vormen voor het nieuwe regime af te zonderen of anderszins te elimineren; en (2) en belangrijker, om het ideologische territorium vast te stellen waarbinnen de massa's zich nu moeten opsluiten om te voorkomen dat ze worden afgezonderd of geëlimineerd.

De zuivering moet openlijk en genadeloos worden uitgevoerd, zodat de massa's begrijpen dat de regels van de samenleving voorgoed zijn veranderd, dat hun vroegere rechten en vrijheden zijn verdwenen en dat van nu af aan elke vorm van verzet of afwijking van de officiële ideologie niet zal worden getolereerd en meedogenloos zal worden bestraft.

De zuivering wordt meestal op gang gebracht tijdens een "noodtoestand", onder dreiging van een of andere officiële "vijand" (b.v. "communistische infiltranten", "contrarevolutionairen", of ... je weet wel, een "verwoestende pandemie"), zodanig dat de normale regels van de samenleving voor onbepaalde tijd kunnen worden opgeschort "om te overleven". Hoe banger de massa's gemaakt kunnen worden, hoe meer ze bereid zullen zijn hun vrijheid op te geven en bevelen op te volgen, hoe krankzinnig die ook mogen zijn.

De levensader van het totalitarisme is angst... angst voor zowel de officiële vijand van het systeem (die voortdurend wordt aangewakkerd met propaganda) als voor het totalitaire systeem zelf. Dat de wreedheid van het systeem wordt gerationaliseerd door de dreiging die uitgaat van de officiële vijand, maakt het niet minder wreed of afschrikwekkend. Onder totalitaire systemen (van welke soort of omvang dan ook) is angst een gegeven en er is geen ontsnappen aan.

De angst van de massa's wordt dan gekanaliseerd in haat ... haat tegen de officiële "Untermenschen," die dan door de massa's, aangespoort door het systeem, tot zondebok worden gemaakt. De zuivering is dus ook een middel om de massa's in staat te stellen zichzelf van hun angst te zuiveren, deze om te zetten in zelfingenomen haat en deze los te laten op de "Untermenschen" in plaats van op het totalitaire systeem, hetgeen, uiteraard, suïcidaal zou zijn.

Elk totalitair systeem - zowel de individuen die het leiden als het systeem, in structureel opzicht - begrijpt instinctief hoe dit alles werkt. Het totalitarisme van het Nieuwe Normaal vormt daarop geen uitzondering.

Denk maar eens na over wat er de afgelopen 18 maanden is gebeurd.

Dag in dag uit, maand na maand, werden de massa's onderworpen aan de meest destructieve psychologische terreurcampagne in de geschiedenis van de psychologische terreur. Helaas zijn velen van hen gereduceerd tot paranoïde, muggenziftende invaliden, bang voor het buitenleven, voor menselijk contact, bang voor hun eigen kinderen, bang voor de lucht, ziekelijk geobsedeerd door ziekte en dood... en verteerd door haat jegens "de Ongevaccineerden".

Hun haat is natuurlijk volstrekt irrationeel, het product van angst en propaganda, zoals haat tegen "de Untermenschen" altijd is. Het heeft absoluut niets te maken met een virus, hetgeen zelfs de autoriteiten van het Nieuwe Normaal toegeven. "De Ongevaccineerden vormen geen grotere bedreiging voor anderen dan ieder ander mens... behalve voor zover zij een bedreiging vormen voor het geloof van de Nieuwe Normalen in hun waanideologie.

Nee, op dit punt zijn we de rationaliteit ver voorbij. We zijn getuige van de geboorte van een nieuwe vorm van totalitarisme. Niet "communisme." Niet "fascisme." Globaal-kapitalistisch totalitarisme. Pseudo-medisch totalitarisme. Gepathologiseerd totalitarisme. Een vorm van totalitarisme zonder dictator, zonder een definieerbare ideologie. Een totalitarisme gebaseerd op 'wetenschap', op 'feiten', op 'realiteit' die het zelf creëert.

Ik weet niet hoe u er tegenaan kijkt, maar tot nu toe heeft het zeker een grote indruk op mij gemaakt. Zozeer zelfs dat ik mijn satirische neigingen opzij heb gezet om te proberen het te begrijpen ... wat het eigenlijk is, waarom het gebeurt, waarom het nu gebeurt, waar het heen gaat, en hoe het tegen te gaan, of het op zijn minst te verstoren.

Zoals ik het zie, zullen de komende zes maanden bepalen hoe succesvol de eerste fasen van de uitrol van dit nieuwe totalitarisme zullen zijn. Tegen april 2022 zullen we ofwel allemaal onze "papieren" laten zien aan de Gestapo van het Nieuwe Normaal om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien, naar school te gaan, te dineren in een restaurant, te reizen en anderszins ons leven te leiden, of we zullen een spaak in het wiel van de machine hebben gestoken. Ik verwacht niet dat GloboCap op langere termijn zal afzien van de invoering van het Nieuwe Normaal - ze zijn duidelijk vastbesloten om het uit te voeren - maar wij hebben de macht om hun openingsact (die ze al geruime tijd aan het plannen en instuderen zijn) te verpesten.

Dus laten we dat dan maar doen, oké? Voordat we worden gezuiverd, of verontpersoonlijkt, of wat dan ook. Ik weet het niet zeker, want ik heb nog geen "fact-check" gezien, maar ik geloof dat er in de VS enkele piloten van commerciële luchtvaartmaatschappijen zijn die ons de weg wijzen.

Zie: https://consentfactory.org/2021/10/12/the-great-new-normal-purge/