Edward VIII and Nazi's
© Popperfoto/Getty ImagesDe Hertog van Windsor, die in 1936 gedurende enkele maanden koning Edward was, tijdens een rondreis door nazi-Duitsland in 1937.
Temidden van de storm van Orwelliaanse misinformatie die onze huidige wereld vormgeeft is boven nu beneden, wit is zwart en goed is kwaad geworden.

Ondanks het feit dat het kwaad van het nazisme in de eerste plaats werd verslagen door de offers die de Russen tijdens WO II brachten, wordt het steeds populairder om te beweren dat Stalin de ware schurk van de grote oorlog was. En ondanks het feit dat ware nazi's werden opgenomen in de door de Vijf Ogen geleide inlichtingenmachine van de Koude Oorlog, waaruit vandaag de dag de tweede en derde generatie nazi's in Oekraïne voortkomen, wordt ons herhaaldelijk voorgehouden dat Oekraïne een tempel van vrijheid en een baken van democratie is, alwaar ter verdediging het risico zou moeten worden genomen om de wereld in nucleaire brand te ontsteken.

Het is dus een verademing wanneer ongemakkelijke waarheden de dronken illusie van Orwelliaanse nieuwspraak kunnen doorbreken die de huidige tijdgeest heeft besmet. Eén van deze waarheden die aan het licht is gekomen, is de erkenning door de reguliere media dat de rampzalige laptop van Hunter Biden en de hele schandalige inhoud ervan steeds authentiek geweest zijn. Deze onthullingen hebben de Amerikanen gedwongen de confrontatie aan te gaan met het feit dat de huidige president van de VS rechtstreeks profiteerde van de systemen van zwendel en corruptie waarop hij toezag tijdens zijn periode als onderkoning van een door nazi's geteisterd Oekraïne gedurende het bewind van Obama.

Channel 4 Ontmaskert de Nazi-Koning

Een andere explosieve onthulling die de afgelopen dagen schokgolven teweeg bracht in de westerse tijdgeest, was te zien in een documentaire die werd uitgezonden op het Britse Channel 4, onder de titel "Edward VIII: Britain's Traitor King".

Deze film, gebaseerd op een boek van historicus Andrew Lownie dat binnenkort verschijnt, gebruikt recentelijk vrijgegeven rapporten uit de Koninklijke Archieven om het verhaal te vertellen van de Britse nazi-koning Edward VIII, die niet alleen streefde naar een overwinning van de nazi's in WO II, maar ook actief bijdroeg aan dat doel vanaf het moment dat hij in 1936 gedwongen werd afstand te doen van de troon (naar verluidt om te trouwen met een Amerikaanse gescheiden vrouw, Wallis Simpson) en gedurende de donkerste dagen van de oorlog zelf.

Zoals deze documentaire bewijst, was het leren van een correct uitgevoerde sieg heil aan zijn jonge nichtje Elizabeth II niet zijn enige hommage aan het nazisme.


Tijdens ballingschap in Portugal, waar de koninklijke schooier tegen de Duitse elite aanschurkte, citeert de documentaire diplomatieke telegrammen die Edward naar Duitse functionarissen stuurde, waarin hij eiste dat de nazi's Engeland in 1940 meedogenloos tot onderwerping zouden bombarderen, daarbij de dood van miljoenen onschuldige burgers aanmoedigend. De film haalt ook een weinig bekende toespraak aan, waarin Edward in 1939 opriep tot de overgave van Engeland aan de nazi's, welke de BBC weigerde uit te zenden. Zelfs nadat hij naar de Bahamas was gestuurd door imperialistische ambtenaren die besloten hadden dat het beter was hun monster van Frankenstein uit te schakelen dan voort te gaan met hun eerdere plannen voor een fascistische Nieuwe Wereldorde, had de aspirant nazi-koning Hitlers ambtenaren getelegrafeerd om aan te geven dat hij bereid was terug te keren naar Europa als dat nodig was om zijn rechtmatige plaats op de troon weer in te nemen als een Arische koning.
Koning & Hitler
© Alamy Stock Photo

Naast de film: Meer nazi-wortels van de Windsors


Naast het geval van Edward VIII zijn er vele andere beschamende nazi-connecties met het huis Windsor (voorheen Saxe-Coburg-Gotha) die de film niet vermeldt en waarvan sommige de wijlen prins-gemaal Philip Mountbatten (bekend als: de hertog van Edinburgh) direct impliceren.

Alle drie de zusters van de hertog van Edinburgh waren getrouwd met nazi-prinsen en de echtgenoot van een van hen (Sophie) werd een officier in de Waffen-SS met de rang van Oberführer (hooggerangschikte leider).

De echtgenoot van Philips zuster Sophie, prins Christopher van Hessen-Cassel, was hoofd van het Forschungsamt (Directoraat van Wetenschappelijk Onderzoek), een speciale inlichtingenoperatie geleid door Hermann Göring, en eveneens een Standartenführer (kolonel) van de SS verbonden aan Heinrich Himmlers persoonlijke staf. Philip's vier zwagers, met wie hij samenwoonde, kregen alle hoge functies in de nazi-partij.

Philip zelf zette de familietraditie voort door in de jaren '30 zijn opleiding te volgen in een nazi-programma dat gericht was op eugenetica, en vervolgens in 1961 het Wereld Natuur Fonds (WWF) op te richten met zijn voormalige nazi-partijgenoot prins Bernhard van Nederland, een levenslange eugenetist en oprichter van de Bilderberg Groep. Philip en Bernhard kregen gezelschap van Sir Julian Huxley (toenmalig voorzitter van de Eugenics Society of Britain) als mede-oprichter van het WWF. In een interview in augustus 1988 met Deutsche Press Agentur, verkondigde Prins Philip zijn wens om in een volgend leven terug te keren als een dodelijk virus om te helpen "de overbevolking op te lossen".

Maurice Strong
© WikimediaMaurice Strong.
Met betrekking tot dit virulente concept van bevolkingsvermindering is het de moeite waard om het levenswerk en de woorden van een prominent vice-voorzitter van het WWF van 1978-1981 te bestuderen, meneer Maurice Strong, die direct onder prins Philip (destijds waarnemend voorzitter van het WWF) diende. Volgens Justin Trudeau was Strong in 1971 samen met Klaus Schwab medeoprichter van het Wereld Economisch Forum, voorzitter van de VN-conferentie over bevolking in 1972 en het vervolg daarop in 1992 in Rio de Janeiro, terwijl hij jongleerde met een breed scala aan petten, van president van de Wereldbank, auteur van het Earth Charter, oprichter van het VN-milieubeschermingsagentschap tot architect van Agenda 21 (onlangs omgedoopt tot Agenda 2030).

In een interview met WEST magazine in mei 1990 besprak Strong een bijeenkomst in Davos en mijmerde:
Wat als een kleine groep wereldleiders tot de conclusie zou komen dat het grootste gevaar voor de aarde afkomstig is van de acties van de rijke landen? En als de wereld wil overleven, zouden die rijke landen een overeenkomst moeten ondertekenen om hun invloed op het milieu te verminderen. Zullen zij dat doen? De conclusie van de groep is "nee". De rijke landen zullen het niet doen. Ze zullen niet veranderen. Dus, om de planeet te redden, besluit de groep: Is de enige hoop voor de planeet niet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?
Prins Philip had soortgelijke kille misantropische "overpeinzingen" toen hij over de menselijke dierentuin nadacht en beweerde:
Je kan geen grotere kudde schapen houden dan je in staat bent te voeden. Met andere woorden, behoud kan gepaard gaan met het afmaken van dieren om een evenwicht te bewaren tussen de relatieve aantallen van elke soort in een bepaalde habitat. Ik besef dat dit een zeer gevoelig onderwerp is, maar het feit blijft dat de mens deel uitmaakt van de levende wereld. Elke nieuwe hectare die gecultiveerd wordt betekent weer een hectare die aan wilde soorten wordt ontzegd.
Het Verontrustende Geval van Prins Charles

Hoewel Philip in 2021 stierf, heeft zijn zoon en troonopvolger de missie van zijn vader om de wereldbevolking te verminderen ter harte genomen door zijn leiderschap van verschillende natuurbeschermingsorganisaties en als beschermheer van het inmiddels ter ziele gegane Liverpool Care Pathway (LCP), waarvan werd onthuld dat het tussen 2001 en 2013 op meer dan 60.000 Britse burgers per jaar euthanasie pleegde zonder hun toestemming.

Het LCP oefende tijdens zijn 18-jarige bewind druk uit op honderden zorgverleners om miljoenen zieke en oudere (en dure) patiënten zonder hun toestemming op "Einde Leven"-lijsten te plaatsen, wat resulteerde in noodgedwongen uitdroging en intraveneuze toediening van morfine om de dood te bespoedigen, ondanks het feit dat er nog levensreddende behandelingen beschikbaar waren.

In juni 2020 richtte prins Charles samen met zijn collega Klaus Schwab het Great Reset Initiative van het Wereld Economisch Forum op, teneinde de "dubbele existentiële crisis" van klimaatverandering en pandemie aan te grijpen om het wereldwijde gedrag en de economische systemen radicaal te hervormen. Afgezien van de mooie woorden die door de miljardairs van Davos worden gebruikt om de mensheid ertoe aan te zetten de planeet te redden, is het een feit dat die "groene" Build Back Better-hervormingen, die duurzame energie, vermindering van koolstofuitstoot en voedselhervormingen behelzen zoals blijkt uit het EU-plan Boer-tot-Bord, zouden resulteren in de dood van mensen op een schaal die zelfs Hitler zou doen blozen.

De nazi-stamboom van de koninklijke familie en haar trouwe bestuurders doet de vraag rijzen: Waarom werd hun voortzetting van de eugenetische doctrine van de nazi's in de vorm van euthanasie en nulgroei-bewegingen niet breder bekend? In wat voor wereld leven wij, dat zulke opzienbarende feiten niet algemeen bekend kunnen zijn?

Het Systeem van de Privy Council

Ik hoop dat het steeds duidelijker wordt dat met de annulering van het Hitler-project in 1945 het Britse rijk en zijn aspiraties voor bevolkingscontrole nooit een einde hebben genomen.

Ik hoop ook dat het duidelijk wordt dat dit imperium nooit uit de natie van Groot-Brittannië, zijn parlement of zijn volk bestond.

Het ware Imperium is altijd een financiële oligarchie geweest die wordt gebruikt door een uitgebreid netwerk van machtsstructuren om de belangen van de aristocratie van Europa te behartigen; het huidige epicentrum van de macht zijn de Engels-Nederlandse monarchieën (ook bekend als de "Founts of All Honours"). Het is deze macht die de Bilderberg Groep controleert, zijn ondergeschikte aanhangsel het Wereld Economisch Forum en het Amerikaanse beleid aanstuurt middels de in New York gevestigde Council on Foreign Relations (de Amerikaanse versie van Chatham House), door Hillary Clinton aangeduid als "het moederschip".

Chatham House is een andere naam voor het Royal Institute for International Affairs (RIIA), dat in 1919 werd opgericht door de leidende Milnerieten van de Ronde Tafelbeweging, die de Council on Foreign Relations (CFR) in het leven riepen om eugenetica en een wereldregering onder auspiciën van de Volkenbond te bevorderen. De Amerikaanse tak kreeg zijn naam om toespelingen op de Britse terminologie te vermijden wegens het Amerikaanse wantrouwen jegens Britse intriges. De Canadese en Australische afdelingen werden in 1928 opgericht en worden sindsdien meestal geleid door aan Oxford opgeleide agenten. In het geval van de VS studeerde de huidige CFR-voorzitter Richard Haass in 1978 als Rhodes-geleerde af aan Oxford.

Hitler legde in 1937 zijn concept voor de Anglo-Duitse Nieuwe Wereldorde voor aan Lord Lothian, een vooraanstaand lid van Chatham House:
Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Amerika en Scandinavië... zouden tot een overeenkomst moeten komen waarbij zij hun onderdanen zouden verhinderen te helpen bij de industrialisatie van landen als China en India. Het is suïcidaal om de vestiging van verwerkende industrieën in de landbouwlanden van Azië te bevorderen. (1)
Vele technocraten die een "Build Back Better for the World"-plan of een "Global Green New Deal" bepleiten, hadden hetzelfde kunnen zeggen.

Vandaag werd het Canadian Institute for International Affairs omgedoopt tot de Canadian International Council (CIC). De CIC wordt voorgezeten door de aan Oxford opgeleide specialist in regimeverandering, Ben Rowswell, die nauw samenwerkte met Privy Councilor Chrystia Freeland in een poging de regering van Maduro omver te werpen ten gunste van WEF-marionet Juan Guaido, iets dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Het systeem van de Privy Council, met het zwaartepunt in Groot-Brittannië, blijft een belangrijke pijler met betrekking tot de controle over koloniën met Engels-Nederlandse invloed en heeft secundaire takken in geselecteerde landen van het Gemenebest. Onder de invloed van de Privy Council worden agenten van een lager niveau ingesteld in de vorm van vice-ministers, de Treasury Board, geselecteerde commissies en andere benoemde ambtenaren in het ambtenarenapparaat. Andere kritieke knooppunten in de publieke en private sector behartigen de belangen van de Kroon. Alle kabinetsleden van de regering worden benoemd tot Privy Councilors en alle Privy Councilors leggen een eed van geheimhouding en trouw af aan de koningin, die uitstrekt tot geheimhouding van zaken waarover gesproken wordt tijdens vergaderingen van de Privy Council. (2)

Dat is een vreemde gang van zaken voor de boegbeelden van de "vrije en democratische, op regels gebaseerde orde".

De documentaire van Channel 4 over de nazi-koning zou ons erop moeten wijzen dat sommige koninklijke kasten niet langer de omvangrijke skeletten kunnen verbergen die bepaalde machtige krachten voor altijd uit het zicht hadden willen hebben. Het falen van de westerse beschaving om de Orwelliaanse nieuwspraak en andere omkeringen van de waarheid te verwerpen, heeft geleid tot een existentiële spanning die op de een of andere manier zal worden opgelost. Of dat betekent dat de anti-menselijke erfenis van Hitler, prins Philip, Edward VIII en andere koninklijke nazi's uit het verleden en heden de mensheid in de richting van een nieuwe donkere eeuw duwt of dat we wakker worden en een nieuwe, meer waardige bestemming zoeken, valt nog te bezien.

Noten

(1) Transcriptie van Sir James R.M. Butler, Lord Lothian, Macmillan en Co., London, 1960, pp. 332)

(2) Aangezien het voor normale mensen moeilijk te bevatten is dat zo'n middeleeuws instituut als dit nog bestaat in de moderne wereld, volgt hier een selectie van de Eed van Trouw die alle leden van de Privy Council moeten afleggen bij hun intrede in dat ambt: "Ik, [naam], zweer plechtig en oprecht dat ik een trouwe dienaar zal zijn van Hare Majesteit Koningin Elizabeth de Tweede, als lid van de Privy Council van Hare Majesteit voor Canada. Ik zal in alle zaken die in de Privy Council behandeld, besproken en besloten moeten worden, getrouw, eerlijk en waarachtig mijn gedachten en mijn mening kenbaar maken. Ik zal alle aangelegenheden die mij in deze hoedanigheid worden toevertrouwd en geopenbaard, of die in het geheim in de Council worden behandeld, geheim houden. In het algemeen zal ik met betrekking tot alle zaken handelen zoals het een trouwe en ware dienaar van Hare Majesteit betaamt."

Matthew Ehret is hoofdredacteur van de Canadian Patriot Review en Senior Fellow aan de American University in Moskou. Hij is auteur van de boekenserie Untold History of Canada en Clash of the Two Americas. In 2019 was hij medeoprichter van de in Montreal gevestigde Rising Tide Foundation . Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op de Strategic Culture Foundation.

Zie: https://matthewehret.substack.com/p/new-revelations-shed-light-on-nazi?s=r