Up arrow V I
© Pink Sheet-Informa/freepmging.com/KJN
Uptick
Hoeveel mensen liepen nu eigenlijk letsel op door de injecties? Dat weten we niet en onze regering wenst het ook niet te weten. Maar een stortvloed van nieuwe gegevens toont aan, dat het er exponentieel meer zijn dan enig meldingssysteem van ongewenste voorvallen laat zien, en het aantal ernstige bijwerkingen zou in elk groot land in de miljoenen kunnen lopen.

Volgens de Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), een publieke omroep in Leipzig:
"Het aantal ernstige complicaties na vaccinatie tegen Sars-CoV-2 is 40 keer hoger dan eerder door het Paul Ehrlich Instituut (PEI) werd geregistreerd. Een studie met ongeveer 40.000 deelnemers door het Berlijnse Charité concludeert. 'Eén resultaat: acht op de 1000 gevaccineerden kampt met ernstige bijwerkingen.'"
Dit is een zeer stringent criterium en omvat alleen symptomen die weken of maanden aanhouden en medische aandacht vereisen. Toch menen de onderzoekers dat bijwerkingen met een factor 40 werden ondergerapporteerd en dat bijna 1% van de mensen deze mate van letsel ondervond als gevolg van de injecties. In Duitsland worden ruwweg 179 miljoen doses toegediend.

Deze cijfers komen enkele maanden nadat een klokkenluider van BKK, een van Duitslands grootste ziektekostenverzekeraars, op basis van medische factureringscodes gegevens had verstrekt waaruit bleek, dat in de officiële Duitse telling van bijwerkingen van het Paul Ehrlich Instituut bijwerkingen met een factor 7 en het aantal ernstige bijwerkingen met een factor 13,86 werden ondergerapporteerd.

Deze cijfers komen ook overeen met het onderzoek van het Israëlische ministerie van Volksgezond, waaruit bleek:
0,3% van alle Israëli's die Pfizer-boosters kregen, meldde binnen 30 dagen in het ziekenhuis te zijn opgenomen en 0,5% rapporteerde Bell's palsy, naast 4,5% die melding gaf van enige mate van neurologische bijwerkingen.
Als de cijfers alleen al voor de boosters dusdanig hoog waren, dan waren ze in hun totaliteit (inclusief alle doses) waarschijnlijk hoger, wat het aantal van 0,8% die ernstige klachten ondervond, zoals vermeld in de nieuwe Berlijnse Charité studie, zou bevestigen.

Als we een percentage van acht ernstige reacties per duizend gevaccineerden extrapoleren, zou dat neerkomen op meer dan 2 miljoen mensen in de Verenigde Staten die ernstig letsel hebben opgelopen. En nogmaals, dit betreft slechts letsel dat op korte termijn enigszins waarneembaar is.

Met andere woorden, als we de onderrapportagefactor van "ernstige bijwerkingen" in Duitsland toepassen op VAERS in de Verenigde Staten, waar 99.537 mensen hebben gerapporteerd dat zij zich na het vaccin bij een spoedeisende hulp hebben gemeld, zou dat aantal wel eens op bijna 4 miljoen kunnen liggen. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn er in de VS 61.106 ziekenhuisopnames gemeld die verband houden met vaccinatie. Als voor de VAERS-gegevens een extrapolatie van een onderrapportagefactor (URF) van 40 wordt gebruikt - die overeenkomt met de geschatte URF van het Duitse rapportagesysteem - zou dat het totale aantal met vaccins verband houdende ziekenhuisopnames op iets minder dan 2,5 miljoen brengen.

Het kan zijn dat VAERS een groter deel van alle letsels vaststelt dan het Paul Ehrlich Instituut in Duitsland, maar het is interessant op te merken dat een studie van Steve Kirsch en Dr. Jessica Rose vorig jaar de onderrapportagefactor bij VAERS op 41 heeft geschat, wat precies overeenkomt met de Duitse schatting. Hoe dan ook, als het aantal mensen met ernstig letstel ook maar in de buurt komt van wat verschillende uiteenlopende datapunten uit de hele wereld aangeven, dan is dit een ongeëvenaard rampzalig overheidsbeleid.

Waar is de dringende inspanning van de kant van onze regering om vaccinatieschade op te sporen en in de gaten te houden, welke het gevolg is van het product dat de regering aan de mensen heeft opgedrongen? Volgens een recent FOIA-document dat Vice in handen kreeg, betaalde het CDC vorig jaar een controversiële gegevensmakelaar 420.000 dollar voor toegang tot een jaar lang "geanonimiseerde" locatiegegevens van mobiele telefoons van Amerikanen. Ze hielden bij hoe vaak mensen vaccinatielocaties bezochten, maar ook of ze zich aan de regels hielden, zoals hoe vaak ze "parken, sportscholen of gewichtsbeheersingsbedrijven" bezochten.

Stelt u zich voor dat ze dergelijke technologie zouden gebruiken om vaccinatieschade op te sporen en in de gaten te houden, of om bij te houden hoe vaak mensen websites bezoeken voor informatie over de behandeling van hartkwalen of duizeligheid.


De datapunten die we al hebben zijn te flagrant om te negeren. De enige vraag is of het nog erger is dan we denken. Hier zijn nog vier recente ontdekkingen om te overwegen:

1) Een studie uit Cyprus gepubliceerd in Cureus met de titel, "Mortality in Cyprus Over the Period 2016-2021" constateerde een toename van 9,7% in het sterftecijfer door alle oorzaken in Cyprus in 2021 vergeleken met 2020, en 16,5% vergeleken met het gemiddelde sterftecijfer van de voorgaande vijf jaar. Het patroon ontwikkelde zich vooral in het derde en vierde kwartaal van vorig jaar, wat perfect aansluit bij de timing van de vaccinatiegolf op dit eiland in de Middellandse Zee.

Dit patroon ontwikkelt zich bij onderzoeken naar sterfte door alle oorzaken en hartletsel/sterfte over de hele wereld - dat we in 2021 veel meer sterfgevallen zien dan in 2020 en dat het meer correleert met de vaccinatiegraad per tijdstip en leeftijdsgroep, niet met de prevalentie en de ernst van coronagevallen.

De studie concludeert dat het grootste deel van de aanzienlijke toename van het sterftecijfer in Cyprus in 2021 niet wordt verklaard door sterfgevallen door corona en "parallel loopt met de gelijktijdige vaccinatiecampagne". Dit moet "uitvoerig worden onderzocht door de nationale en Europese volksgezondheidsautoriteiten om de onderliggende oorzaken te identificeren en aan te pakken", aldus de auteurs uit Cyprus en Denemarken.

De meeste mensen op Cyprus werden pas in de tweede helft van 2021 gevaccineerd. En inderdaad lijkt de studie aan te tonen, dat het volledige overschot aan sterfgevallen in 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021 ten opzichte van de voorgaande vier jaar volledig wordt verklaard door de som van de geregistreerde sterfgevallen door corona. Dat is niet het geval in de laatste twee kwartalen van 2021, toen meer dan de helft van het teveel aan sterfgevallen niet werd verklaard door het totale aantal coronadoden. Bovendien,
"Het aantal sterfgevallen door alle oorzaken in het derde kwartaal van 2021 lag meer dan acht standaarddeviaties verder van het gemiddelde van de sterfgevallen in de derde kwartalen van de jaren 2016-2020."
2) MIT en Israëlische onderzoekers bestudeerden de trend van hartgerelateerde ambulanceoproepen in Israël in 2019 (pre-corona) en vergeleken deze met hetzelfde tijdsbestek in 2020 (corona maar pre-vaccin) en 2021 (corona met vaccin). Uit de studie bleek dat coronaprikken "significant geassocieerd" waren met een toename van 25% van medische spoeddiensten voor zowel hartstilstand (CA) als acuut coronair syndroom (ACS) bij 16- tot 39-jarigen in Israël van januari tot mei 2021.

Zowel het feit dat zij 2020 als controle konden gebruiken, als het feit dat de stijging in januari "nauw lijkt aan te sluiten bij de toediening van de tweede dosis van de vaccins," maakt het aannemelijk dat corona niet de boosdoener kan zijn met betrekking tot het grootste deel van de stijging. De gegevens zijn ook zeer betrouwbaar, omdat Israël slechts één ambulancedienst heeft in het hele land, waardoor de onderzoekers over uniforme gegevens konden beschikken. Landen als Australië melden eveneens plotselinge hartaanvallen en een crisis inzake beschikbaarheid van ambulancediensten en wachttijden, met een "recordvraag" naar spoeddiensten.


3)
In het eerste kwartaal van dit jaar, steeg in IJsland het aantal sterfgevallen met 28% ten opzichte van het vorige vijfjarig gemiddelde. Slechts ongeveer een derde van die extra sterfgevallen kan worden toegeschreven aan corona, terwijl de timing samenvalt met een sterke toename van het aantal boosters. Zoals we ook zien in tal van andere landen, die nauwelijks coronadoden hadden totdat iedereen drievoudig werd gevaccineerd, zouden we deze hoeveelheid coronadoden ook niet moeten zien als de injecties echt zouden werken. Ook Australië kende een toename van 22% in sterfgevallen in januari van dit jaar, veel meer dan tijdens het pre-vaccinatie gedeelte van de pandemie.

4) Een recente preprint Deense studie in de prestigieuze Lancet, die de sterfte door alle oorzaken volgde van de deelnemers aan de Pfizer- en Moderna-proeven, vond geen enkel voordeel van de twee mRNA- injecties ten aanzien van de sterfte door alle oorzaken. Bovendien ontdekten de onderzoekers een toename van hartgerelateerde sterfgevallen bij degenen die de injecties namen ten opzichte van de placebo. Een van de auteurs merkte op dat "er een overschot is aan cardiovasculaire sterfgevallen in de Pfizer-groep," wat "een potentieel gevaarsignaal is dat nader onderzoek rechtvaardigt."

Professor Christine Stabell-Benn van de Universiteit van Zuid-Denemarken zei in een interview met Unherd:
"Ik denk dat er gevaarsignalen zijn in verband met cardiovasculaire sterfgevallen en ziekten. We weten dat nu met zekerheid voor de mRNA-vaccins met betrekking tot myocarditis en pericarditis. Maar ook anekdotisch zijn er meldingen van cardiovasculaire sterfgevallen die mijns inziens nader onderzocht moeten worden. Dit is slechts een stukje van de puzzel, maar het draagt bij tot het bewijs dat dit iets is dat verder moet worden onderzocht voor de mRNA-vaccins."
Dit laatste punt is van cruciaal belang. Het is niet één gegeven dat opvalt, maar het overschot aan bewijsmateriaal in de loop der tijd en over de hele wereld, dat een zeer duidelijk beeld van de veiligheidsproblemen lijkt te schetsen. Pfizer heeft al meer dan vijf keer het bedrag verdiend dat ExxonMobile in het eerste kwartaal van dit jaar heeft binnengeharkt - en dat allemaal dankzij het feit dat regeringen wereldwijd dit ongeteste product hebben goedgekeurd, gemarket, verspreid en verplicht gesteld. Als de huidige informatie niet genoeg is om deze injecties te stoppen, dan huiver ik bij de gedachte aan wat hierna komt.

Zie: https://www.conservativereview.com/horowitz-vaccine-injury-covid-2657268952.html