genetisch gemodificeerde mensen
Dit verhaal gaat over de hoogmoed van overwinning en genetische modificatie. Laten we beginnen met het lelijke. De rijkste mensen ter wereld, evenals hun trouwe dienaren van het Wereld Economisch Forum, zitten in het Genetische Modificatie team. Volgens het Wereld Economisch Forum zal "de evolutie van gentesten en genbewerking de toekomst van de gezondheidszorg bepalen."

Ze kunnen er 's nachts gewoon niet van slapen, dat ze hun vingers nog niet in elk hoekje en gaatje van het menselijk lichaam hebben gestoken en op efficiënte wijze te gelde hebben gemaakt! Hieronder een technische video uit 2016 over "Harnessing Gene Editing for Multiple and Permanent Genetic Changes."


Ik weet het niet ... op de een of andere manier ben ik niet enthousiast. Trouwens, dit alles klinkt verdacht veel als Manifest Destiny 2.0.

Een Wettelijk Kader voor een "Mutanten Apocalyps"?

In februari 2022 nam Chili een wet aan die werkgevers verbiedt genetisch gehandicapte werknemers te discrimineren. Het wetsvoorstel werd "ingediend op voorstel van de eerbiedwaardige senator Alejandro Navarro Brain." In reactie hierop begonnen veel mensen in de vrijheidsgemeenschap vragen te stellen. Verwacht iemand een grote toename van het aantal genetisch gehandicapte mensen? Waarom? De wet luidt als volgt (vertaald):
"Artikel 1. - Geen enkele werkgever mag het indienstnemen van een werknemer, zijn blijvende aanstelling of de verlenging van zijn arbeidsovereenkomst, noch de bevordering of de mobiliteit in zijn betrekking afhankelijk stellen van de afwezigheid van mutaties of veranderingen in zijn genoom die een aanleg of een groot risico veroorzaken voor een ziekte die zich in de loop van de arbeidsverhouding kan openbaren, noch daartoe een attest of onderzoek eisen dat het mogelijk maakt na te gaan of de werknemer geen mutaties of veranderingen van genetisch materiaal in zijn menselijk genoom heeft die kunnen leiden tot het ontstaan van of zich uiten in een ziekte of een lichamelijke of geestelijke afwijking in de toekomst."

"Artikel 2. - De werknemer kan zijn vrije en geïnformeerde toestemming betuigen om een genetisch onderzoek te ondergaan, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 van wet nr. 20.584, voor zover dit tot doel heeft te verzekeren dat hij voldoet aan de lichamelijke of geestelijke voorwaarden die noodzakelijk en geschikt zijn om werk of taken uit te voeren die als gevaarlijk zijn aangemerkt, met als enig doel de bescherming van zijn leven of lichamelijke of geestelijke integriteit, alsmede het leven of de lichamelijke of geestelijke gezondheid van andere werknemers.

Indien deze onderzoeken door de werkgever worden verlangd, moet deze de kosten ervan op zich nemen. Evenzo zal, indien er een lopende arbeidsverhouding is, de tijd die wordt gebruikt om deze onderzoeken uit te voeren, voor alle wettelijke doeleinden als arbeidstijd worden beschouwd."

"Artikel 3. - De gezondheidsinstellingen en laboratoria die dit soort onderzoek uitvoeren, alsmede de werkgevers die toegang hebben tot deze gegevens, moeten alle veiligheidsmaatregelen treffen die zijn voorgeschreven in wet nr. 20.584 en in artikel 12 van wet nr. 20.120, teneinde de persoonlijke levenssfeer van de werknemer te beschermen en een vertrouwelijke behandeling van de gegevens te garanderen. De werknemer zal altijd recht hebben op toegang tot de informatie die uit een genetische test naar voren komt."
De wet werd op 16 februari 2022 in het officiële staatsblad gepubliceerd. Waarom deze wet er moest komen is nog steeds een raadsel. Voor achtergrond over de GMO-industrie in Chili, kunt u hier een "GMO-positieve" analyse uit 2016 vinden.

Wat Kan Mogelijk een Buitensporige Hoeveelheid Genetische Schade Veroorzaken?

Wij, mensen uit de 21e eeuw, worden bestookt met giffen die zich overal om oms heen bevinden - en we staan er in dit opzicht eigenlijk alleen voor. Onze lucht is vervuild. Ons water zit vol verontreinigende stoffen (nu we het er toch over hebben, het water dat uit mijn kraan in New York City komt is een beetje roestig... kun je nagaan). Ons voedsel, tenzij we super alert zijn en we ons biologisch voedsel kunnen veroorloven (en zelfs dan) bevat het God weet wat. Glyfosaat is overal, net als "eeuwige chemicaliën."

Daarnaast hebben we dagelijks te maken met emotionele stress, met van geo-engineering afgeleide giftigheid (over geo-engineering, hier en hier), elektromagnetische vervuiling ... serieus, het is een wonder dat we nog leven, gezien het feit dat onze rijken ons als ongedierte behandelen!

En nu hebben we te maken met een nieuwe ambitieuze speler op het gebied van knoeien met ons lichaam! Ontmoet de biologische bandiet, de nieuwe injecties! Zoals we allemaal weten, zijn de coronaprikken ontworpen om ons lichaam te veranderen in fabrieken die spike-eiwitten produceren (die de CDC "onschadelijke stukjes" noemt).

Op geen enkel moment in de bekende geschiedenis is ons lichaam gevraagd om vreemde uitsteeksels te kweken op het oppervlak van onze cellen - dus dit is eerlijk gezegd vrij griezelig. Er is een reden waarom onze instincten van nature tegen Frankenstein-initiatieven en ongeteste producten zijn. Dat is omdat ze Frankenstein zijn en niet zijn getest!

Een goed voorbeeld: zijn die producten misschien getest op belangrijke zaken als genotoxiciteit? Laten we het eens kijken wat de betrouwbare bijsluiter van het betrouwbare door de FDA goedgekeurde product Comirnaty hierover zegt:
comirnaty document

"COMIRNATY is niet onderzocht voor het potentieel om carcinogeniteit, genotoxiciteit, of aantasting van de mannelijke vruchtbaarheid te veroorzaken."
Oh. Maar het is tenminste niet echt een genetische modificatie omdat het ons eigenlijke DNA niet verandert, toch?

Niet zo Snel?

Laat me er allereerst op wijzen dat de wetenschappers nog steeds nieuwe verbindingen en zelfs organen in het menselijk lichaam ontdekken (hier, hier en here), dus alle kennis die ze hebben is voorwaardelijk en echte wetenschappers zijn nederig en voorzichtig. De arroganten onder hen kunnen de hele tijd doen alsof ze de wijsheid in pacht hebben - maar dat betekent nog niet dat zij echt weten hoe de dingen werken, op een bepaalde manier.

Dus, in het geval van uitsluiting van de mogelijkheid van DNA-schade, zelfs als de regelgevers zuiver en eerlijk zouden zijn, en als zij werkelijk de eveneens zuivere en eerlijke wetenschappers zouden volgen, is hun verklaring dat het nieuwe product geen invloed heeft op het menselijk DNA slechts een mening "te goeder trouw", vanaf dit moment. Het product is immers nieuw!

En kijk eens aan, hier hebben we Dr. Paul Alexanders analyse van de studie met de naam "Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line."

Het uittreksel daarvan luidt: "Preklinische studies van corona mRNA vaccin BNT162b2, ontwikkeld door Pfizer en BioNTech, toonden omkeerbare levereffecten aan in dieren die de BNT162b2 injectie kregen. Bovendien toonde een recente studie aan dat SARS-CoV-2 RNA omgekeerd getranscribeerd kan worden en geïntegreerd kan worden in het genoom van menselijke cellen".

Dr. Alexander merkt treffend op: "de mislukking is dat de vaccinbedrijven dit niet in klinische proeven hebben bestudeerd. We hebben geen idee hoe het werkt in de mens, net zoals we er geen idee van hebben hoe het werkt in ieder opzicht met betrekking tot de veiligheid van deze vaccins en de effecten op korte, middellange en lange termijn. We hebben geen idee of personen die deze vaccins hebben genomen in de toekomst geen auto-immuunziekte zullen krijgen, of ernstig ziek zullen worden, of ernstige bijwerkingen zullen krijgen, of zelfs aan de vaccins zullen overlijden."

En hier is een analyse van Mikolaj Raszek, PhD uit Canada. Dr. Raszek keek naar de Australische gegevens van Pfizer, te weten "Nonclinical Evaluation Report for BNT162b2 [mRNA] COVID-19 vaccine (COMIRNATYTM)," ingediend in januari 2021.


Om mijn antwoord op de vraag of coronaprikken het menselijk DNA kunnen veranderen samen te vatten: we hebben geen idee. En toch worden zoveel mensen gedwongen ze te nemen - als vee (waarmee ik niet wil zeggen dat het juist is om vee op deze manier te behandelen, dat is ook verkeerd).

De Eigendomskwestie

Velen van ons herinneren zich hoe Monsanto verscheidene boeren voor de rechter sleepte, nadat de giftige producten van Monsanto de gewassen van de boeren verontreinigden. De bedrijfsgigant beweerde dat de boeren illegaal hun gepatenteerde producten hadden gebruikt. (Ik zou zeggen dat dit emotioneel en intellectueel misbruik is, wie wil hun producten nou hebben?).

En dat brengt ons tot de dag van vandaag - en de juridische analyse van de advocaat inzake gehandicaptenrechten Todd Callender, die een zaak van het Amerikaanse Hooggerechtshof uit 2013 bekeek, hetgeen hem tot de overtuiging bracht dat deze zaak verstrekkende juridische gevolgen zou kunnen hebben voor de ontvangers van coronaprikken.

De desbetreffende zaak is "ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL. v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL." Hier is de syllabus van de zaak volgens de website van de Cornell Law School:
Elk menselijk gen is gecodeerd als desoxyribonucleïnezuur (DNA), dat de vorm aanneemt van een "dubbele helix." Elke "kruisverbinding" in die helix bestaat uit twee chemisch verbonden nucleotiden. Opeenvolgingen van DNA-nucleotiden bevatten de informatie die nodig is om reeksen aminozuren aan te maken die worden gebruikt om eiwitten in het lichaam te bouwen. De nucleotiden die coderen voor aminozuren zijn "exonen", en die welke dat niet doen zijn "intronen."

Wetenschappers kunnen DNA uit cellen extraheren om specifieke segmenten voor onderzoek te isoleren. Zij kunnen ook op synthetische wijze strengen van nucleotiden maken die alleen exonen bevatten en die bekend staan als samengesteld DNA (cDNA). cDNA bevat alleen de exonen die in het DNA voorkomen, zonder de tussenliggende intronen.
Verweerder Myriad Genetics, Inc. (Myriad), heeft verschillende octrooien verkregen na de ontdekking van de precieze locatie en volgorde van de BRCA1- en BRCA2-genen, waarvan mutaties het risico op borst- en eierstokkanker drastisch kunnen verhogen.

Dankzij deze kennis kon Myriad de typische nucleotidenvolgorde van de genen bepalen, wat het bedrijf vervolgens in staat stelde om medische testen te ontwikkelen waarmee mutaties in deze genen bij een bepaalde patiënt kunnen worden opgespoord om het kankerrisico van de patiënt te beoordelen. Indien de octrooien van Myriad geldig zijn, geven zij haar het exclusieve recht om de BRCA1- en BRCA2-genen van een individu te isoleren en geven zij Myriad het exclusieve recht om BRCA-cDNA synthetisch te vervaardigen.

Verzoekers spanden een rechtszaak aan en eisten een verklaring dat de octrooien van Myriad ongeldig waren op grond van 35 U. S. C. §101. Hier is van belang, dat de rechtbank verzoekers in kort geding in het gelijk stelde met de conclusie dat Myriads claims op octrooi ongeldig waren omdat zij betrekking hadden op producten uit de natuur. Het Federal Circuit draaide dit aanvankelijk terug, maar na terugverwijzing in het licht van Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S. ___, oordeelde het Circuit dat zowel op geïsoleerd DNA als op cDNA octrooi verkregen kan worden.
Vonnis: Een natuurlijk voorkomend DNA-segment is een product van de natuur en hier kan geen octrooi op worden verkregen louter omdat het geïsoleerd is, maar op cDNAkan wel octrooi worden verkregen omdat het niet natuurlijk voorkomt.
Volgens Todd Callender, die door het Corona Onderzoekscomité werd geïnterviewd, stelt het document dat het gebruik van mRNA voor modificatie van het genoom resulteert in een synthetisch genoom dat aan de houder van het octrooi toebehoort. Als we deze juridische logica volgen, kunnen we dus concluderen dat het gebruik van mRNA om menselijke cellen te modificeren, tot gevolg kan hebben dat deze cellen (en levende wezens) eigendom worden van de houder van het octrooi.

Op dit moment is er nog steeds geen duidelijkheid en geen officiële juridische conclusie over de vraag of deze interpretatie van toepassing zal zijn - maar gezien hoe idioot de afgelopen twee jaar zijn geweest, en hoe schaamteloos de bulldozer tot nu toe te werk is gegaan, lijkt niets uitgesloten. Ook dit:


En nu we het er toch over hebben, zullen we ook het concept van "DNA opslag" eens onder de loep nemen.

De Oorlog Tegen Al Het Natuurlijke

Dit alles past perfect in de "blauwe oceaan" strategie, die uit het niets nieuwe markten creëert.

In een artikel uit 2021 over de oorlog tegen natuurlijke immuniteit en vaardigheid heb ik hier uitvoerig over geschreven - maar het komt erop neer dat het uithollen van de natuurlijke gezondheid en de natuurlijke weerstand (per ongeluk of opzettelijk) ons verandert in trouwe klanten, die zich voor de rest van ons leven moeten abonneren op de diensten voor "kunstmatige immuniteit," hoe lang dat ook moge duren. Voor ons waardeloos, maar geweldig voor de handel!

En waar komt het geld vandaan, ervan uitgaande dat alle burgers nog maar half in leven zijn en nauwelijks in hun levensonderhoud kunnen voorzien? Nou, het geld zou bijvoorbeeld kunnen komen van de virtuele digitale "pers" die eigendom is van de centrale bank, die de "edelmoedige" bedrijven zou financieren die de kunstmatige immuniteitsdiensten aan de mensen zouden verlenen in naam van de "volksgezondheid" ... U weet wel hoe dat gaat.

Het is allemaal voor onze eigen bestwil! In dit geval zouden de burgers alleen maar bestaan als excuus voor de bedrijven om geld te verdienen. Wat, om eerlijk te zijn, al een tijdje het geval is, alleen op een manier die voor velen van ons verborgen bleef - tot twee jaar geleden.

Het eindresultaat zou erg lijken op de Monsanto-regeling, waarbij levende wezens worden gemodificeerd om afhankelijk te zijn van aangekochte producten, terwijl ze in een steeds giftigere omgeving vertoeven. Ik kan niet voor u spreken, maar ik heb nu al medelijden met de kreupele GMO-tomaat, en ik wil zeker niet in iets dergelijks veranderen.

De Angst Om Iets te Missen

Laten we eens kijken naar het existentiële plaatje. Waar komt al die onwetendheid, arrogantie, hebzucht en wreedheid vandaan?

De mens doet veel onintelligente en zelfdestructieve dingen uit angst (ik heb het ook gedaan, ik ben geen uitzondering, ik wijs hier zeker niet met het vingertje). Angst om iets te missen (en dus vernederd te worden door rivalen) vormt een belangrijke drijfveer in onze cultuur.

Ik denk dat, filosofisch gesproken, de hedendaagse ongezonde honger naar beheersing van de natuur en het aftasten van elk hoekje en gaatje voor "lekkers" - om vervolgens elke druppel sap overal uit te persen, om het vervolgens dan weg te gooien - wordt gedreven door een spirituele leegte, door het gebrek aan vreugdevol vertrouwen, door de angst om kwetsbaar in het bestaan te zijn, intellectueel onverfijnd en emotioneel onbelangrijk.

Per slot van rekening dekt zelfs de meest flagrante hebzucht een spirituele leegte, aangezien we echt niet alles in de wereld hoeven te bezitten om gelukkig te zijn. Het is als "Als ik ook maar een druppel van mijn kostbare bezit aan de kant van de weg achterlaat, zodat iemand anders het kan pakken, dan voel ik me zo stom! En ze zullen me zeker veroordelen! En daar ben ik bang voor, dus neem ik het liever gewoon mee."

Op dit moment leven we in tijden van zeer rijpe en geïnternaliseerde angst en groepsdruk, maar aanvankelijk, om de mensen wakker te schudden, moest het met geweld gepaard gaan, iets wat al onze voorouders op verschillende momenten hebben doorgemaakt.

Hier is een verhaal dat niets met GMO's te maken heeft en dat me enkele jaren geleden erg heeft geraakt en me steeds is bijgebleven. Het werd verteld door de Dagara-oudste Malidoma Some, die helaas vorig jaar is overleden (en ik heb het net gehoord, dus ik ben erg van slagen verdrietig).

Als jong kind werd Malidoma Some door priesters ontvoerd naar een missie-internaat, dat hij als tiener ontvluchtte, en daarna moest hij van alles ondergaan om te genezen. Daarna verhuisde hij naar Amerika en wijdde zijn leven aan het helpen van westerlingen om de eeuwenoude wijsheid van zijn volk te begrijpen.

Een van zijn verhalen bleef me bij. Hij schreef over hoe de missionarissen die naar zijn dorp kwamen de boeren verleidden. De missionarissen beloofden de gewassen van de boeren te kopen als de boeren de dure kunstmest van de missionarissen kochten. Sommige boeren kwamen in de verleiding en kochten de kunstmest.

De kunstmest van de missionarissen "maakte het land boos," en de gewassen groeiden niet. En zo zaten die boeren in de schulden bij de Jezuïeten voor de kunstmest, en zonder de opbrengst. En door die schulden waren ze kwetsbaarder voor de eisen van de missionarissen.

Dit klinkt zeer vergelijkbaar met het gedrag van Monsanto, dat leidde tot zelfmoorden onder boeren in landen als India (een feit dat zo gruwelijk was dat de gevestigde orde het moest "ontkrachten").

Soortgelijke dingen waren helaas ook aan de gang in Amerika, als onderdeel van het opzettelijke beleid om buitenposten te bouwen rond Indiaans grondgebied om de mensen in de "reservaten" (wat een woord toch, als je er echt over nadenkt) te verleiden en te corrumperen. De goed gedocumenteerde strategie was erop gericht om meer land te stelen van de inheemse bevolking - die al zeer verontrust was door het geweld van de "grote reset" die hen door de Europeanen was opgedrongen.

Het plan was om hen goederen "op krediet" te verkopen en hen zo diep in de schulden te drijven dat zij meer van hun land zouden afstaan. Het uiteindelijke doel was dat de inheemsen "niets zouden bezitten en gelukkig zouden zijn" (ja, de oorspronkelijke Amerikaanse grote reset en we moeten echt beseffen hoezeer deze lijkt op de grote reset van vandaag, die zich nog in een vroeg stadium bevindt.)

Conclusie

Ik geloof met volle overtuiging dat als we deze overwinning willen behalen en de bulldozer willen stoppen, we de onderliggende spirituele malaise moeten aanpakken, want anders zal de bulldozer op verschillende manieren op ons af blijven komen. Spiritueel eerlijk en moedig zijn en werken aan genezing na eeuwen van misbruik, zijn de uitdagingen waar onze huidige generatie voor staat, en misschien nog vele generaties na ons.

Uiteindelijk zijn wij vrije mensen. Wij hebben nooit behoord tot de grote resetters, net zoals de mensen die voor ons kwamen nooit behoorden tot de grote resetters van hun tijd.

En het is niet nodig om elk hoekje en gaatje van lichamen te scannen, op zoek naar geld. Ongemonetariseerde lichamen zijn vrije lichamen. Dus bid ik dat wij, het volk, beginnen te ijveren voor eerlijkheid en wijsheid, opdat wij kunnen genezen.

Over de Auteur

Als u meer van Tessa Lena's werk wilt lezen, bekijk dan zeker haar biografie, Tessa Fights Robots.

Zie: https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2022/May/PDF/new-world-of-genetically-modified-people-pdf.pdf