Uncle Sam
© Activist Post
Voor de propagandist in de dop is het essentieel om te begrijpen dat doeltreffende propaganda totale propaganda moet zijn. Het heeft geen zin om je boodschap fragmentarisch uit te dragen - een beetje actie hier, een beetje daar, een beetje in dit kwartaal, een beetje in dat.

Nee. Dat zal niet werken.

Er is een allesomvattende aanpak nodig, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle media en alle instellingen die onder de invloed van de propagandist staan. Dit is moderne propaganda.

Elk medium heeft zijn eigen specifieke manieren om door te dringen in de levens en geesten van de mensen en elk medium moet samen worden gebruikt, op elkaar aansluitend, waarbij elk medium het andere aanvult en versterkt. Gedrukte media, sociale media, reguliere media en zelfs de onafhankelijke media moeten worden ingezet voor de verspreiding en versterking van de brede propagandaboodschap.

Elke richting waarin een persoon kijkt, elke stem die hij hoort, moet hem de propagandaboodschap brengen, uit welke laag van de samenleving hij ook komt. Elk medium is nauwkeurig afgestemd om weerstand te breken en de boodschap aanvaard te krijgen in de emoties, het intellect en het sociale weefsel.

Een gat in het propagandanet laten vallen betekent gelegenheid laten voor vragen, twijfels en onafhankelijk denken. Het volk moet aan alle kanten worden omringd, niets van het intellectuele, emotionele of sociale leven mag aan zichzelf worden overgelaten. De gebieden van gevoelens, ideeën en sociale geschiktheid moeten zorgvuldig worden gecontroleerd, zodat het bewuste en onbewuste, het privé- en openbare leven van iedereen voortdurend, en vanuit elke hoek, overspoeld wordt met de beoogde perspectieven. Een volledige en onbetwistbare realiteit wordt voorzien van een samengesmolten gevoel van doel en innerlijke drang, zodat de gestructureerde mythe van de propaganda bezit neemt van de gehele persoon en allen die hem omringen.

Het is belangrijk om een gevoel van individuele zelfbeschikking, exclusiviteit en een bevooroordeelde houding ten opzichte van de geconstrueerde mythe tot stand te brengen, zozeer zelfs dat een innerlijke kracht mensen dwingt om die mythe uit eigen vrije wil uit te dragen. De mythe moet zo'n kracht opwekken en als dat lukt, wordt het individu immuun voor andere tegengestelde invloeden.

Doeltreffende propaganda verdraagt geen afwijkende meningen of debat. Discussie, in een vrij en open forum, kan leiden tot tegenspraak van de propagandaboodschap en kan zich rap uitzaaien als een kankergezwel - hier moet snel tegen worden opgetreden. Er kan geen enkel onderdeel van de mening zijn dat buiten de sfeer van de propaganda valt, noch kan er sprake zijn van enige onafhankelijkheid. Tegenspraak, discussie, elke vorm van vrij denken moet worden uitgebannen, totdat er een wrijvingsloos gemak is van onbewuste aanvaarding van de nieuwe werkelijkheid. Tegenspraak moet worden ontmaskerd als zo extreem, zo belachelijk, zo gevaarlijk voor het algemeen welzijn, dat het individu of de groep snel in het gareel wordt gebracht door gelijken en collega's, voordat enige officiële actie hoeft plaats te vinden.

Naast de media moet er uiteraard ook een wettelijk kader worden geschapen om de mythe te versterken - wetgeving moet worden voorgesteld en aangenomen, in hoog tempo en zonder publiciteit, en een ieder in een openbaar ambt die bezwaar maakt moet publiekelijk aan de schandpaal worden genageld en vernederd worden voor zijn gebrek aan deugdzaamheid en de sterkste voorstanders moeten in het geheim goed worden beloond en in het openbaar worden geprezen.

Onderwijs speelt in alle vormen van indoctrinatie eveneens een cruciale rol - van de kunsten tot de wetenschappen, van de kleuterschool tot postdoctorale programma's, alle niveaus van onderwijs moeten worden geïnfiltreerd ten behoeve van de propaganda. Alles kan de propaganda dienen en alles moet worden gebruikt. Het doel is een volledige werkelijkheid te scheppen - geen kloven - geen spleten om een vreemd licht binnen te laten. Want als een mens volledig kan worden geïndoctrineerd, van de kleuterschool tot het postdoctorale onderwijs, is het belangrijkste werk van de propagandisten volbracht. De volgende generatie zal op natuurlijke wijze het stokje overnemen in de estafette van het leven en met veel enthousiasme de mythe verder uitdragen. Er moeten aanzienlijke middelen worden uitgetrokken voor de onderwijssector en zijn leerkrachten.

In samenhang met het onderwijs moeten alle vormen van literatuur herschreven worden volgens de behoeften van de propaganda. Gelukkig lezen de meeste mensen geen gedrukte boeken meer, zodat de digitale wereld open blijft voor correctie en gedwongen overeenstemming. In dit opzicht hebben de Chinezen het voortouw genomen in het reconstrueren (een betere term dan herschrijven) van de Heilige Bijbel om beter aan te sluiten bij het wereldbeeld van de partij.

Literatuur die niet op adequate wijze kan worden gereconstrueerd zou zonder meer als onethisch, corrupt of gewoonweg gevaarlijk moeten worden verboden. Als de propagandist geen controle heeft over de reservoirs van literatuur, zal, zolang mensen toegang hebben tot alternatieve referentiepunten, de vooruitgang traag zijn. Toegang tot internet voor de massa's en het ongereglementeerd drukken van boeken en tijdschriften behoeven serieuze aandacht, wil moderne propaganda effectief zijn.

Economie is duidelijk een ander belangrijk gebied dat onder controle moet worden gebracht van de totale propagandacampagne. Gelukkig geeft de digitale economie, net als de digitalisering van de literatuur, de moderne propagandist veel creatieve mogelijkheden om de geldstromen te beheersen. Het concept van financiële onafhankelijkheid voor elk individu is uiterst gevaarlijk voor elke poging tot totale propaganda. Dit vormt een ingewikkeld en uitgebreid terrein van beïnvloeding, dat de propagandist vele controlemiddelen biedt. Het nieuwe landschap van digitale valuta moet volledig worden benut en kan nuttige beperkingen opleggen aan de meeste aspecten van het moderne leven.

De moderne propagandist moet ook begrijpen dat er prepropaganda bestaat, die gunstige voorwaarden schept voor directe propaganda. Prepropaganda schept dubbelzinnigheden, vermindert vooroordelen en bereidt op onopvallende wijze de geest van de massa voor op directe propaganda. Het gebruik van beelden, memes, nadruk in de berichtgeving, de subtiele verandering van taal, maken alle deel uit van het prepropagandaproces dat langzaam en breed verloopt en tientallen jaren in beslag kan nemen om zijn doel te bereiken. Vaak behoeven deze blootstellingstechnieken geen context of uitleg, zij hoeven alleen maar in toenemende mate in de hoofden van de mensen te worden geprent - later zullen de nieuwe elementen van de propaganda vertrouwd overkomen, maar men zal niet in staat zijn precies aan te geven waarom zulke dingen vertrouwd en zelfs juist lijken. Directe propaganda, de meer expliciete handeling van het veranderen van meningen en houdingen, moet voorafgegaan worden door goed uitgevoerde prepropaganda, wil de hele campagne succesvol zijn. Meningen veranderen niet van de ene dag op de andere - de sociologische voorbereiding is het omploegen van de akker voor het zaaien van directe propaganda.

Prepropaganda is naar zijn aard vooral heimelijk, maar directe propaganda is zowel heimelijk als openlijk. Zo is bijvoorbeeld de volledige synchronisatie van media die een bepaalde zaak aankondigen duidelijk openlijk, de mensen kunnen zien dat er een gecoördineerde inspanning is, en het wordt gedaan op een manier die wordt gezien als een redelijke en verantwoordelijke actie. En er is de dwingende invloed, en zelfs misbruik, om gehoorzaamheid af te dwingen, maar niet onverbloemd, doch volledig ondersteund door heimelijk voorwerk. Achter elke openlijke actie schuilen een aantal lagen van heimelijke bespelingen die de openlijke actie aanvullen. Bijvoorbeeld het in stilte onderdrukken van alternatieve meningen, het fabriceren van bewijs om beweringen te staven en het heimelijk planten van dat bewijs voor iedereen die het graag wil vinden, of het manipuleren van berichten op sociale media om bewuste en onbewuste instemming met de openlijke actie te versterken. Er zijn talloze heimelijke acties die elke openlijke actie kunnen aanvullen. De moderne propagandist moet beide op een zeer gesynchroniseerde manier gebruiken.

Totale propaganda moet continu zijn, zonder onderbrekingen en van lange duur - het moet, zolang als mogelijk, elk moment en elk aspect van de dagen, weken, maanden en jaren van de burger vullen. De wereld van de propaganda, de referentiepunten die zij creëert, zou de enige wereld moeten zijn, de enige referentiepunten die de burger heeft. Dit creëert overtuigingen en naleving door een wirwar van onwaarneembare invloeden die onophoudelijk de geest overspoelen - elk referentiepunt van buitenaf zorgvuldig en grondig gecensureerd buiten het bewustzijn om. De onderdompeling daarvan moet gestaag dieper worden totdat de trance volledig is. Het in stand houden van de trance, de mythe, zal veel gemakkelijker zijn in de volgende generaties en zodra iedere herinnering aan de oude wereld is verdwenen, kan de propagandist overschakelen op een onderhoudsmodus.

Zolang de voortdurende propaganda het vermogen van het individu tot concentratie of aanpassing (en dus verzet) te boven gaat, vormt consistentie geen grote zorg. Wat vandaag werd goedgekeurd, kan morgen worden veroordeeld, en de dag daarna weer worden goedgekeurd - de burger zal de logica van de propaganda blijven volgen, omdat hij volledig door het systeem is gevangen. Uiteindelijk is de waarheid datgene wat door de propagandist als zodanig wordt gepresenteerd en ligt zij nooit vast, maar is altijd ter beoordeling van de propagandist. Wanneer een waarheid op haar kop wordt gezet, moet de propagandist de burger natuurlijk overstelpen met een duizelingwekkende reeks bewijzen, argumenten en deskundigen om uit te leggen waarom zo'n plotselinge verandering heeft plaatsgevonden. Met weinig energie om de zaken zelf te onderzoeken, of om een tegenargument te construeren, of zelfs om de mening van gisteren te verdedigen, zal de burger zich erbij neerleggen. Als hij zich al verzet, zal het van voorbijgaande aard zijn. De propagandist kan dit vluchtige verzet altijd op één lijn stellen met de vijand, waardoor het verzet snel zal wegebben, omdat niemand geassocieerd wil worden met een vijand van de Staat.

Tenslotte moet de moderne propagandist die totale, en dus doeltreffende, propaganda wil bedrijven, ideeën altijd koppelen aan daden. Het is een vergissing te denken dat propaganda alleen een psychologische operatie is, die zich louter bezighoudt met meningen - dit betreft slechts de helft van het plaatje. Doeltreffende propaganda moet psychologische- en gedragsaspecten rigoureus koppelen aan actie. De burger moet handelen naar de overtuigingen die de propaganda hem bijbrengt - alleen dan, geworteld in actie, zal de propaganda volledig zijn. En dus moeten er vele mogelijkheden voor actie worden geboden - samenkomen op straat, mondkapjes dragen, gevaccineerd worden, andersdenkende 'vrienden' van Face Book verwijderen, of een ander aantal sociale signalen om solidariteit te tonen met de zaak en met wat 'juist' is - wat het huidige 'juist' is, zoals bepaald door de propagandist.

Het behoeft geen betoog dat totale propaganda enorme middelen vereist en geleid wordt door zeer toegewijde en invloedrijke mensen. We hebben enkele bemoedigende pogingen gezien van het Wereld Economisch Forum, de Verenigde Naties, de farmaceutische industrie en een handvol miljardairs, die aantoonden dat dergelijke inspanningen wel degelijk mogelijk zijn en een opwindend nieuw tijdperk van totalitarisme inluiden voor vele generaties na ons.

Zie: https://escapingmasspsychosis.substack.com/p/total-propaganda?s=r


Commentaar: Welk niveau van overtuigingskracht hebben we zojuist gelezen en...was het 'werkelijk' effectief?