Sam Bailey
In een recent artikel van een vaste medewerker van de Daily Sceptic die schrijft onder de nom de plume Eugyppius, als eerbetoon aan een monnik uit de vijfde eeuw, werd het onderwerp aangesneden van mensen die het bestaan van virussen ontkennen. Uit mijn ervaring met het schrijven over deze mensen in de Daily Sceptic en op andere plaatsen, zoals CIEO en Country Squire Magazine, blijkt dat zij er moeite mee hebben "virusontkenners" te worden genoemd (dat doet denken aan holocaustontkenning) en liever worden aangeduid als "virussceptici." Eugyppius deed zijn naam eer aan door deze marginale minderheid op de korrel te durven nemen en concludeert dat "mensen die het bestaan van virussen ontkennen geen argumenten of bewijs van het tegendeel accepteren en dat deze discussies niets opleveren." En Eugyppius heeft daarin niet helemaal ongelijk.

Niettemin is het de moeite waard in de gaten te houden op welke argumenten de virussceptici zich beroepen. Zij brengen uiteraard niets nieuws naar voren; hun argumenten bestaan er onder meer uit dat er nog nooit een virus is geïsoleerd en dat experimenten die beweren aan te tonen dat virussen cellen kunnen infecteren, niet goed worden gecontroleerd om artefacten te voorkomen. In plaats daarvan verpakken zij hun punten in steeds fellere en steeds langere verhandelingen, waarin zij in steeds scherpere bewoordingen tot de bekeerlingen preken. Ziehier de nieuwste boodschap van het "virussceptici-centrum" in Christchurch, Nieuw Zeeland, en de brave Dr. Mark Bailey, echtgenoot van de ongeëvenaarde Dr. Sam Bailey. Het document A Farewell to Virology, een titel die aan Hemingway doet denken, met de bescheiden ondertitel Expert Edition telt 67 bladzijden. Waar een wetenschappelijke publicatie begint met het onderzoeken van een fenomeen om tot een conclusie te komen, worden in dit document de conclusies vooraf gepresenteerd en is de rest van het document geschreven om deze te rechtvaardigen.

De openingszin van de samenvatting luidt aldus: "Virologie heeft het virusmodel uitgevonden, maar heeft steevast niet aan haar eigen vereisten voldaan." Latere "'virussen' zoals SARS-CoV-2 zijn niets meer dan fictieve constructies," wat goed nieuws zou moeten zijn voor de miljoenen mensen ter wereld - waaronder deze auteur - die getroffen werden door een aandoening waardoor ze een paar dagen gevloerd waren en waardoor dure wijn smaakte naar iets uit een composthoop om vervolgens hun vrouw dezelfde aandoening te bezorgen. We zagen hoe de rode streepjes bij de eerste laterale flowtest bijna uit de staal spatten bij de eerste druppel vloeistof, maar constateerden dat dit in de loop van de volgende tien dagen vervaagde, in direct verband met het herstel. Vemoedelijk hebben we het ons gewoon ingebeeld.

De rest van de samenvatting verloopt op dezelfde manier. Het document bestaat uit drie delen. In deel 1 horen we over het "falen van virologen om de wetenschappelijke methode te volgen." In deel 2 wordt "de fraude onderzocht die is gebruikt om de Covid-19 "pandemie" te verspreiden," en in deel 3 leren we hoe de "virusillusie" in stand wordt gehouden door "informatiecontrole." Gebruikmakend van een ad hominem aanval, een van hun favoriete tactieken, na te hebben beweerd dat SARS-CoV-2 niet is gevonden, haalt Dr. Bailey uit naar Dr. Souxsie Wiles van de Auckland Universiteit, Nieuw Zeeland, die een voortrekkersrol speelde bij het tegengaan van verkeerde informatie over het bestaan van COVID-19.

Dr. Mark Bailey bedient zich van een vergelijkbaar afgezaagd trucje als Dr. Sam Bailey, door te verwijzen naar een blog van Vincent Racaniello, een viroloog die schreef over de onnauwkeurigheid van de terminologie in de virologie en het gebrek aan een gemeenschappelijk begrip van termen zoals "isolatie," die cruciaal is voor het onderzoek naar virussen. Vincent Racaniello maakt duidelijk schoon schip wat betreft de laksheid van de terminologie en probeert ook enige duidelijkheid te scheppen. Dr. Bailey grijpt dit echter ten onrechte, maar mogelijk met opzet, aan als bewijs dat het gehele vakgebied van virologie onzinnig is. Racaniello geeft een perfecte definitie van een virusisolaat (het product van virusisolatie) als: "een virus dat we hebben geïsoleerd uit een geïnfecteerde gastheer en op kweek hebben gezet."

De opvattingen van de Baileys over isolatie en hun selectieve gebruik van informatie in gepubliceerde artikelen werden al besproken in het BioBlog van de Waikato Universiteit, Nieuw-Zeeland. Zij beweren consequent dat er geen bewijs is voor groei door kweek en isolatie van virussen. Een enkele keer, om hun punt te "bewijzen," kregen zij naar verluidt informatie over een studie middels een verzoek op grond van de Wet open overheid, waarin specifiek niet om dergelijk bewijs werd gevraagd en vervolgens beweerden ze dat het ontbrak. Zoals blijkt uit BioBlog, werd in de oorspronkelijke studie echter duidelijk uitgelegd hoe het virus werd gekweekt en dat het werd gekweekt in een cultuur waaraan geen ander genetisch materiaal was toegevoegd. In dezelfde geest vormt een belangrijk argument van de Baileys tegen het bewijs voor het bestaan van virussen, dat de experimenten ongecontroleerd zijn. In 2020 werd echter een studie gepubliceerd met de titel "Isolatie, sequentie, infectiviteit en replicatiekinetiek van het Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2," waarin duidelijk staat dat: "In vergelijking met mock-geïnoculeerde cellen vertoonden cellen geïnoculeerd met beide monsters (SARS-CoV-2/SB2 en SARS-CoV-2/SB3-TYAGNC) uitgebreide CPE (cytopathische effecten) 72 uur na infectie." Als dat geen gecontroleerde studie is, weet ik niet wat daar dan wel onder zou vallen.

Ik zet me nu schrap voor een scherp tegengeluid van de Dokters Bailey zoals de vorige en die daarvoor. Misschien gaan ze wel dagvaarden wegens smaad, zoals ze deden na een van mijn recente artikelen in Country Squire Magazine. Onder mijn vrienden bevinden zich verscheidene virussceptici; ik weet dat zij geen enkel argument of bewijs van het tegendeel zullen aanvaarden. Het kan me niet schelen, maar ik wil ze niet onbetwist laten.
Dr. Roger Watson is Academisch Decaan van Verpleegkunde aan de Southwest Medical University, China. Hij heeft een doctoraat in biochemie
Zie: https://dailysceptic.org/2022/10/18/will-the-virus-sceptics-ever-accept-the-evidence-that-proves-them-wrong/