Fauci
© www.wsj.comDr. Anthony Fauci, Directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases
"Pogingen om mucosale respiratoire virussen te bestrijden met systemisch toegediende niet-replicerende vaccins zijn tot nu toe grotendeels mislukt."
~ Dr A Fauci (voormalig directeur van NIAID), 2023, in een toelichting op vaccins tegen Covid-19.
Het tijdschrift Cell Host & Microbe publiceerde onlangs een van de belangrijkste papers uit het Covid-tijdperk; 'Rethinking next-generation vaccines for coronaviruses, influenza viruses, and other respiratory viruses.' (NvT: 'Heroverweging van de volgende generatie vaccins voor coronavirussen, griepvirussen en andere luchtwegvirussen') Dit leverde verrassend weinig tamtam op wanneer men bedenkt wie de auteurs waren en wat de inhoud van de paper behelsde.

Ten eerste was de laatste auteur Dr. Anthony Fauci, de onlangs gepensioneerde directeur van het National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID) van de Verenigde Staten, normaliter een publiekstrekker. Ten tweede, omdat Dr. Fauci en zijn co-auteurs bewijs aandragen dat veel van de informatie die de autoriteiten aan het publiek verstrekten over Covid-vaccins in strijd was met hetgeen zij wisten dat op waarheid berustte.

Hulde aan Dr. Fauci voor het schoon schip maken met de basisbeginselen van virussen en immunologie. Als toonaangevende medische tijdschriften zoals de New England Journal of Medicine of de Lancet drie jaar geleden redacteuren met een dergelijke kennis in dienst hadden genomen, zouden zij misschien hebben bijgedragen aan de volksgezondheid in plaats van aan de vernietiging van de samenleving en de wereldwijde mensenrechten. Als gezagsdragers deze waarheden hadden uitgelegd en hun beleid erop hadden gebaseerd, zou het ook anders zijn gegaan.


Commentaar: Hulde? Laten we hem de lange lijst geven van degenen die hem geloofden, de injecties namen, in slechte gezondheid verkeren of stierven.


Hetzelfde geldt voor de gehele gevestigde medische wereld. Veel sterfte, armoede en ongelijkheid hadden vermeden kunnen worden. Ook het vertrouwen in de instellingen waarin zij werkzaam zijn, had behouden kunnen blijven.

De paper, die mede werd geschreven door Dr. Fauci, bespreekt de mogelijkheden om coronavirusvaccins en vaccins voor andere snel muterende luchtwegvirussen te ontwikkelen. Het document kan het best in drie delen worden doorgenomen: beoordeling van het door de auteurs geleverde bewijs, vaststelling van het blijven bestaan van het dogma ondanks het feit dat het in strijd is met dit bewijs en tot slot een beschouwing van de consequenties van de paper voor de Covid-respons op het gebied van de volksgezondheid.

Het verdient aanbeveling de originele paper te lezen, aangezien in dit artikel slechts fragmenten worden belicht.

Slechte doeltreffendheid van vaccins en de superioriteit van natuurlijke immuniteit.

De evaluatie maakt duidelijk dat vaccins tegen luchtwegvirussen zoals griep of coronavirussen (bijv. SARS-CoV-2 dat verantwoordelijk is voor Covid) hoogstwaarschijnlijk niet het niveau van doeltreffendheid bereiken dat wij van andere vaccins verwachten. De auteurs wijzen op gegevens van de CDC, waaruit blijkt dat de doeltreffendheid van griepvaccins, die nu voor alle leeftijden vanaf 6 maanden worden toegediend, sinds 2005 varieert van slechts 14 procent tot maximaal 60 procent (17 jaar geleden zou dit tot 10 procent zijn gedaald, met een gemiddelde doeltreffendheid van het vaccin (VE) van net onder de 40 procent).

Dr. Fauci merkt op:
"...onze beste goedgekeurde griepvaccins zouden ontoereikend zijn voor licenties voor de meeste andere door vaccins te voorkomen ziekten. Het is niet verrassend dat geen van de overwegend mucosale respiratoire virussen ooit doeltreffend door vaccins werd bestreden.
De auteurs geven duidelijke verklaringen voor dit gebrek aan doeltreffendheid:
"De vaccins voor deze twee zeer verschillende virussen hebben gemeenschappelijke kenmerken: ze bieden onvolledige en kortstondige bescherming tegen evoluerende virusvarianten die ontsnappen aan de immuniteit van de bevolking."
Niet alleen de hoge mutatiesnelheid levert problemen op, maar ook de wijze van besmetting:
"Zij vermenigvuldigen zich voornamelijk in lokaal mucosaal weefsel, zonder viremie te veroorzaken, en komen niet noemenswaardig in aanraking met het systemische immuunsysteem of de volledige kracht van adaptieve immuunreacties, die ten minste 5-7 dagen nodig hebben om te rijpen, meestal ruim na de piek van virale vermenigvuldiging en verdere overdracht op anderen."
Zoals deze eerlijke beoordeling constateert, werd nooit verwacht dat Covid-vaccins de infectie of overdracht aanzienlijk zouden verminderen.


Commentaar: Wow. Dat werd niet aan het grote publiek verteld. De vaccins waren veel meer dan nutteloos - ze veroorzaakten talrijke beperkende en dodelijke aandoeningen.

"Of je hebt de pandemie onder controle, of niet en gedeeltelijk onder controle betekent (gedeeltelijk) ongecontroleerd."


De auteurs leggen uit wat de meeste infectieziektenartsen en immunologen al gedurende de hele Covid-uitbraak wisten; dat circulerende antilichamen (IgG en IgM) slechts een beperkte rol spelen bij de bestrijding van infecties zoals Covid, terwijl mucosale antilichamen (IgA) in de bekleding van de bovenste luchtwegen, die niet door geïnjecteerde vaccins worden gestimuleerd, een veel grotere rol spelen:
"Het belang van mucosaal secretoir IgA (sIgA) in pathogeen specifieke reacties tegen virale infecties van de luchtwegen wordt al lang erkend voor influenzavirussen, RSV en meer recent SARS-CoV-2."
Het belang hiervan is dat systemische vaccins, zoals de auteurs opmerken, geen mucosale IgA-productie opwekken.

De doeltreffendheid tegen ernstige Covid die systemische vaccins aan sommige niet-blootgestelde mensen binnen een bepaald tijdsbestek bieden, wordt verklaard door de constatering:
"IgA lijkt een betere effector te zijn in de bovenste luchtwegen, terwijl IgG beter is in de longen."
De vroege varianten van SARS-CoV-2 werden gekenmerkt door betrokkenheid van de longen. Hoewel de CDC aantoonde dat vaccinatie bovenop de natuurlijke immuniteit bijna geen extra klinisch voordeel opleverde, heeft de vermindering van de Covid-sterfte (in tegenstelling tot de sterfte door alle oorzaken), waarvan voor de vaccins wordt beweerd dat deze tussen de vroegtijdige potentiële immuunsuppressie en de latere afname van de doeltreffendheid plaatsvindt, een redelijke immunologische basis.

Zoals de NIH erkent, vormen T-cellen ook een primaire verdediging tegen coronavirussen, met kruisimmuniteit tegen SARS-CoV-2 bij veel mensen die niet eerder waren besmet. Fauci et al. doen de interessante observatie dat T-cel correlaten voor immuniteit worden gevonden na besmetting met influenza, maar niet na vaccinatie tegen influenza. Dit suggereert een ander mechanisme om de geringere doeltreffendheid van vaccins in vergelijking met natuurlijke besmetting te verklaren, zelfs tegen vroege SARS-CoV-2-varianten.


Commentaar: Dit trekt de doeltreffendheid van systemische vaccinatie tegen dergelijke luchtwegvirussen in twijfel en erkent tegelijkertijd de rol van T-cellen voor de immuniteit tegen virussen zoals SARS-CoV-2... iets wat gedurende de pandemie consequent werd gebagatelliseerd.


Kortom, zowel de corona- als de griepvaccins zijn slecht:
"De vaccins voor deze twee zeer verschillende virussen hebben gemeenschappelijke kenmerken: ze bieden onvolledige en kortdurende bescherming tegen evoluerende virusvarianten die ontsnappen aan de immuniteit van de bevolking."
Duidelijk en bondig verwoord.

Worsteling met het dogma

De echte waarde van de paper is gelegen in de manier waarop het Covid-dogma wordt afgezet tegen het bewijs. De auteurs beginnen met de constatering dat elk jaar wereldwijd tot 5 miljoen mensen sterven aan luchtwegvirussen. Een vergelijking met de 6.8 miljoen Covid-doden die de Wereldgezondheidsorganisatie in drie jaar tijd registreerde, zou een nuttige context hebben opgeleverd (Opmerking: het is belangrijk onderscheid te maken tussen de Covid-doden en de totale sterfgevallen ten gevolge van de pandemie, die ook de doden ten gevolge van Covid en de gevolgen van de lockdowns omvatten).


Commentaar: Iedereen maandenlang in hun huizen opsluiten zou leiden tot een verlies van immuniteit voor gewone luchtwegvirussen die normaal door de bevolking zouden circuleren en lichte ziekten zouden veroorzaken, terwijl ze onze immuniteit ervoor zouden versterken.


Een dergelijke erkenning zou echter niet goed passen bij hun volgende verklaring dat:
"SARS-CoV-2 heeft geleid to meer dan 1 miljoen doden in de Verenigde Staten."
Dit klopt natuurlijk niet. Het is gebaseerd op sterfgevallen na een recente positieve PCR-uitslag, waarbij de Covid-analist van CNN nu toegeeft dat het om overdrijvingen gaat. Nog vreemder is dat de auteurs beweren:
"...de snelle ontwikkeling en ingebruikname van SARS-CoV-2 vaccins heeft ontelbare levens gered en bijgedragen tot een vroegtijdige gedeeltelijke beheersing van de pandemie."
Dat de vaccins voor de auteurs schijnbaar te veel levens lijken te hebben gered om in overweging te nemen, is verrassend. Dr. Fauci meende het aantal sterfgevallen tijdens het eerste jaar van de Covid-uitbraak te kunnen beoordelen, toen het virus een bevolking trof die naar verluidt niet over voorafgaande immuniteit beschikte. De geregistreerde sterfte was vergelijkbaar in het tweede jaar, nadat grootschalige vaccinatie was opgelegd, ondanks het feit dat ernstige ziekte sterk geconcentreerd was bij een relatief kleine, welomschreven bejaarde minderheid, die voorrang kreeg bij het vaccinatieprogramma. Het is daarom meer aannemelijk dat de vaccins relatief weinig sterfgevallen hebben voorkomen. Een dergelijk gebrek aan impact is volledig in overeenstemming met de verwachtingen van de auteurs, zoals hierboven omschreven.

Het bereiken van een "vroegtijdige gedeeltelijke epidemiebeheersing" is gewoon vreemd voor auteurs die hebben opgemerkt dat de IgG-respons pas echt op gang komt na de piek van de viremie en de overdracht. Dogma's tegenover bewijzen stellen is echt moeilijk als je je reputatie op het dogma hebt gebaseerd, dus de worsteling die hier zichtbaar is, is begrijpelijk.


Commentaar: Het was geen enkele worsteling om tegen het publiek te liegen.


Als erkenning van de impact van de realiteit op het Covid-vaccinatieprogramma, kunnen we de nogal vage erkenning accepteren dat ondanks vaccinatie:
"...er nog steeds aanzienlijke aantallen sterfgevallen [onder de gevaccineerden] voorkomen. Pogingen om mucosale luchtwegvirussen te bestrijden met systemisch toegediende niet-replicerende vaccins zijn tot dusverre grotendeels mislukt."
Het belang van deze paper

De auteurs van deze paper ontwikkelen geen nieuwe hypothesen om te verklaren waarom de prestaties van het Covid-vaccin teleurstellend waren. Zij herhalen eenvoudigweg eerdere kennis. Er werd niet verwacht dat de voorspellingen van een hoge en aanhoudende doeltreffendheid van het vaccin en dat vaccinatie de "weg uit de pandemie" zou vrijmaken, zouden uitkomen. Deze beweringen dienden als een kunstgreep om mensen ertoe aan te zetten zich aan te sluiten bij een plan dat bepaalde figuren uit het bedrijfsleven en de gezondheidszorg enorm zou verrijken. Mensen met een redelijke kennis van het onderwerp wisten dat de retoriek onjuist was, hoewel relatief weinig mensen daar voor uitkwamen. Vermoedelijk werd de rest voor de gek gehouden.


Commentaar: De talrijke stemmen van "echte kennis en rede" werden tot zwijgen gebracht, verbannen en vervolgd. Reputaties werden vernietigd.


Fauci en co-auteurs leveren dus een belangrijke bijdrage aan het Covid-narratief en onderstrepen het bedrog van de afgelopen twee jaar. Beweringen dat dit bedrog een algemeen goed voorstond - dat er sprake was van een 'wereldwijde pandemie' en dat naleving van de grootschalige vaccinatie de bevolking ten goede zou komen - worden weerlegd door het bewijs van Fauci et al. Er werd nooit verwacht dat grootschalige vaccinatie, hoewel financieel zeer succesvol voor een kleine maar invloedrijke minderheid, zou werken.

Natuurlijke immuniteit zou altijd effectiever zijn dan vaccins en verklaringen van het tegendeel, zoals het John Snow Memorandum dat door de Lancet werd gepromoot, waren in tegenspraak met de kennis van deskundigen en het gezond verstand. Het kleineren van degenen die wezen op de relatieve superioriteit van natuurlijke immuniteit was laster. Toen de laatste auteur van deze paper publiekelijk verklaarde dat Covid-19 vaccins veel beter werken dan natuurlijke immuniteit om je te beschermen tegen coronavirus, wist hij dat dit hoogst onwaarschijnlijk was.

De volksgezondheidsgemeenschap misleidde het publiek om injecties met een nieuwe klasse van geneesmiddelen te bevorderen. Ze hadden geen gegevens over de veiligheid op lange termijn, de vaccins waren gericht op een virus waarvan ze wisten dat het weinig kwaad kon voor de overgrote meerderheid van degenen tot wie ze zich richtten, terwijl velen of de meesten al een meer doeltreffende natuurlijke immuniteit hadden.

De langetermijngevolgen van dit bedrog moeten nog blijken en zullen een verlies van vertrouwen in de volksgezondheid en de medische praktijk omvatten. Dit is gerechtvaardigd en men kan stellen dat dit een goede zaak is. Hoe iedereen reageert op de bevestiging dat hij voor de gek is gehouden door degenen die dit narratief hebben uitgedragen, berust op een individuele keuze.

De meest dwaze reactie zou zijn te doen alsof het bedrog niet heeft plaatsgevonden.
Over de Auteur:
David Bell, Senior Scholar bij het Brownstone Institute, is een volksgezondheidsarts en biotech consultant in wereldwijde gezondheid. Hij is voormalig medisch officier en wetenschapper bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), programmaleider voor malaria en koortsende ziekten bij de Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) in Genève, Zwitserland, en directeur van Global Health Technologies bij Intellectual Ventures Global Good Fund in Bellevue, WA, VS.
Zie: https://brownstone.org/articles/dr-fauci-comes-clean-on-vaccines-and-respiratory-viruses/