Zonnepark zonne-energie
Een vorm van "energietransitie". Als de bevolking blijft stijgen, zullen alle '"zonneparken" niet afdoende zijn. Terug naar het gas?
Natuurorganisaties stemmen vandaag in met grote zonneparken in het landschap. Maar alléén als ontwikkelaars netjes letten op milieu en omgeving.

Nederland is vanaf vandaag een mini-Klimaatakkoord rijker. Daarin schaart de voltallige milieubeweging zich achter afspraken voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen. Niet op daken, maar rijendik op het land, hectares vol. Dat is een doorbraak voor zonne-energie.


Commentaar: Komt dat de milieu-organisaties even goed uit dat de regering de veestapel wil halveren: Dutch farmers strike back with mass protests as lunatic govt attempts to 'save planet' by slashing food production in HALF


Zonneparken waren tot dusver omstreden binnen de natuurbeweging, wegens dreigende landschapsverstoring. Maar om het Klimaatakkoord van Parijs te halen kan Nederland niet zonder, aldus Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties en de Vogelbescherming. Daken vullen is onvoldoende. Daarom stemmen ze nu samen in met de komst van zonneparken, zij het onder strikte voorwaarden.


Commentaar: Wat is er mis met gas? Of wil de 'elite' Rusland buiten de deur houden en Europese burgers nog meer uitmelken?


Natuur mag niet lijden onder zonneparken

Afgesproken is dat de natuur niet mag lijden onder de zonneparken. Ontwikkelaars beloven in de overeengekomen 'gedragscode zon op land' dat ze letten op begroeiing, dieren en insecten. Er moet voldoende ruimte open blijven tussen de zonnepanelen, zeker 25 procent van de grond. Dit moet waarborgen dat de bodem voldoende water en zonlicht krijgt, cruciaal voor een gezond bodemleven. De grond onder een zonnepark mag nooit slechter tevoorschijn komen dan het was, wanneer een zonnepark op termijn wordt weggehaald. "De sector zorgt dat geen vervuiling optreedt of dat er spullen achterblijven", staat in de afspraken.

De koepel van zonne-energiebedrijven, Holland Solar, nam zelf het initiatief voor de overeenkomst met de milieugroepen. De tientallen ontwikkelaars, waaronder Shell, Vattenfall, Powerfield en Groenleven ervaren nu regelmatig lokale weerstand, wanneer ze een veld willen vullen met zonnepanelen. De sector wil voorkomen dat dit, zoals bij windparken, uitmondt in juridische conflicten en grote vertragingen. De afspraken die vandaag worden gepresenteerd zijn een poging om stagnatie voor te zijn.


Commentaar: Trouw meldde eerder het volgende:
Er liggen in Nederland momenteel plannen voor naar schatting duizend hectares aan zonneparken.

Ook op het belang van omwonenden gaan ontwikkelaars letten, beloven ze. Het is de bedoeling dat bewoners tijdig horen van nieuwe plannen. Verder moeten energiebedrijven onderzoeken of bewoners ­financieel kunnen participeren. Dat kan bijvoorbeeld door aandelen, die omwonenden een tikje laat mee­delen in de winst. Een ontwikkelaar kan ook compensatie overwegen, zoals het investeren in een buurthuis of speeltuin. Afgesproken is bovendien dat bij voorkeur werknemers uit de regio een zonnepark installeren. Die toezeggingen trekken de NLVOW, een belangenclub voor omwonenden van energieprojecten, over de streep om ook te tekenen.

Nee tenzij-regeling

Juridisch afdwingbaar zijn de afspraken niet. Bij ieder project moeten de betrokkenen er zelf op letten dat energiebedrijven de gedragscode naleven. Maar loze woorden zijn het beslist niet, belooft Holland Solar. Een zonneparkbouwer die de ­regels negeert wordt aangesproken, publiekelijk berispt en uit de koepel gezet, met mogelijk imagoschade tot gevolg. De maatregelen moeten een afschrikwekkende werking hebben.

De ondertekenaars spreken verder af dat zonneparken niet in beschermd Natura2000-gebied komen. Voor veel andere natuurgebieden gaat een 'nee tenzij-regeling' gelden. Daar kan een zonnepark slechts worden aangelegd als een ontwikkelaar kan aantonen dat dit geen natuurverslechtering, en liefst verbetering oplevert. Dat kan bijvoorbeeld als een zonnepark ook dienst doet als dierenroute of insectenveld. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, om oprukkend onkruid onder de zonnepanelen uit te roeien, mag niet.

De energiebedrijven beloven ook panelen te blijven plaatsen op daken van huizen en bedrijven. Hiermee komen ze duidelijk tegemoet aan de wens van milieuorganisaties en de Tweede Kamer. Die nam in 2018 een motie aan voor gebruik van de zogenaamde 'Zonneladder'. Die geeft een hiërarchie aan in het beoordelen van de geschiktheid van locaties voor zonneparken. Het Rijk stimuleert grote zonneparken, omdat ze flink bijdragen aan de klimaatdoelen.