Commentaar: Poetin bewees met de Russische interventie in Syrië dat hij nooit zal buigen voor NWO-dictaten.

Is zijn strijd tegen de globalistische oligarchie nog maar net begonnen? De "Great Reset" klimaatagenda 2030 van het WEF, de VN en de EU vormt een zeer ernstige bedreiging voor elk soeverein land. (Er zijn er niet veel meer over). Zal Rusland vallen of wordt het land het baken van de nieuwe Vrije Wereld? De komende maanden / jaren zullen ongetwijfeld zeer interessant worden.

Mogelijk geeft dit artikel uit 2018 een sprankje hoop.

"We kunnen de huidige stand van zaken in de wereld niet langer tolereren." ~ Poetin, in een toespraak tot de VN in september 2015, verwijzend naar de strategie van Washington om terroristische organisaties te gebruiken voor haar eigen doeleinden. Minder dan 48 uur nadat deze woorden werden uitgesproken, begonnen Russische gevechtsvliegtuigen terroristische doelen in Syrië te bestoken...
Putin candle
© Unknown
Om aan de top te blijven en alle anderen op de knieën te dwingen, geven de heersers van het Imperium van Chaos extremisten vrij spel over de hele aarde. 76 landen zijn nu betrokken bij Amerika's nooit eindigende 'Oorlog tegen Terreur'. De VS heeft een bittere nederlaag geleden in Syrië, door de zogenaamde Islamitische Staat te verliezen als een geopolitiek schaakstuk aan de nieuwe militaire macht van Rusland, maar de ideologische of 'systemische' oorlog wordt nog steeds wereldwijd uitgevochten, en is nog lang niet voorbij.

Het Imperium en zijn vazallen kunnen nooit echt overwinnen, maar ze kunnen de hegemonie wel in stand houden - voor onbepaalde tijd, hopen ze. Totdat ze dat niet meer kunnen, zullen nog ontelbare zielen worden onderworpen aan de verschrikkingen van oorlog, oorlog bij volmacht en handelsoorlogen. Maar de realiteit die deze psychopathische monsters willen manifesteren, lijkt met de dag aan kracht te verliezen in het globale bewustzijn.

Vladimir Poetin heeft, samen met een groeiend aantal naties, een As van Verzet gevormd, waardoor de wereld in feite in twee diametraal tegenovergestelde visies op mondiale betrekkingen wordt gesplitst. Het Imperium draait om 'Amerikaanse' intimidatie voor Unipolaire Dominantie, terwijl Rusland, China en andere naties die zich tegen de imperialisten verzetten, samen werken aan een gemeenschappelijke toekomst.
''Toen we probeerden verkiezingen te manipuleren of te beïnvloeden of zelfs regeringen omverwierpen, werd het gedaan met de beste intenties voor de mensen in dat land'' ~ Voormalig hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst, James Clapper (Bron)
Gelovigen in Amerikaans exceptionalisme zien zichzelf als de natuurlijke heersers van de wereld. Maar het verzet tegen die heerschappij is toegenomen. De verminderde mondiale invloed van de VS in de afgelopen jaren doet vermoeden dat het concept van een hegemoon wel eens tot het verleden zou kunnen gaan behoren. De recente capriolen tonen dit aan: weer een land met oorlog bedreigen, in dit geval Venezuela, waarvan de president niet in de pas loopt; dreigen om ongehoorzame EU-bedrijven sancties op te leggen omdat ze zaken doen met Rusland; zelfs dreigen om Turkije, een belangrijke NAVO-bondgenoot, sancties op te leggen omdat het Russisch militair materiaal heeft gekocht.

De VS verliest zijn overredingskracht, zoals de dollar (als mondiale reservemunt) en Hollywood (als de wereldwijde vaandeldrager van filmverhalen). De dominantie in de academische wereld, de handel, wapenmarkten, de media, het humanitarisme, enz. zijn allemaal sterk afgenomen vergeleken met 10 jaar geleden. Met een tekort aan 'soft power', het enige dat het op zijn neerwaartse traject achterlaat en waarmee het aandacht kan krijgen, is de expliciete dreiging van geweld of andere strafmaatregelen.

Einde van het Imperialisme

Het is zover gekomen dat de VS dreigt zich uit de VN terug te trekken omdat die instelling niet altijd naar hun pijpen danst. Tegelijkertijd hebben Vladimir Poetin en zijn bondgenoten te kennen gegeven dat zij het enige orgaan dat volgens hen in staat is vrede en veiligheid in de wereld te garanderen, willen versterken en hervormen.

Vorige maand hebben Poetin en de Chinese president Xi Jinping een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin beide landen zich ten doel stellen de VN te hervormen en zo in wezen landen te verbieden unilateraal op te treden zonder een door de VN goedgekeurd mandaat. Al veel te lang hebben bepaalde landen de regels van het VN-Handvest botweg genegeerd door zich te mengen in de aangelegenheden van andere landen en in weerwil van die regels oorlog na oorlog te ontketenen.

Rusland en China streven naar een stapsgewijze stopzetting van alle illegale interventies, door middel van hervormingen in de VN, die een enorme stap voorwaarts voor de wereld kunnen betekenen. Als zij meer landen ertoe bewegen dit initiatief te steunen, zal dit degenen die het imperialisme vanuit de schaduw bedrijven, verstikken.
Putin addressing the UN
Peking, 8 juni. Moskou en Peking zullen gezamenlijk steun verlenen aan de noodzakelijke en redelijke hervormingen van de Verenigde Naties, met inbegrip van de Veiligheidsraad, aldus de verklaring van beide landen die de Russische president Vladimir Poetin en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping na afloop van Russisch-Chinese besprekingen hebben ondertekend.

Volgens de verklaring zullen de partijen de centrale rol van de VN in het wereldbestuur handhaven en gezamenlijk de noodzakelijke en redelijke hervormingen van de organisatie en haar Veiligheidsraad steunen "ten einde beter te voldoen aan het Handvest van de VN". Moskou en Peking achten het noodzakelijk deze hervormingen te bespreken "uitsluitend door middel van breed en democratisch overleg, zonder kunstmatige tijdslimieten en onvolwassen projecten op te leggen". Rusland en China zijn van mening dat moet worden gezocht naar een "pakket"-oplossing waarin rekening wordt gehouden met de belangen en zorgen van alle partijen; zij gaan ervan uit dat bij de hervorming van de VN-Veiligheidsraad in de eerste plaats de vertegenwoordiging van de ontwikkelingslanden en hun stemrecht moeten worden uitgebreid om ervoor te zorgen dat een breed scala van kleine en middelgrote staten meer kansen krijgt om deel te nemen aan de werkzaamheden van de Veiligheidsraad en het besluitvormingsproces op basis van het roulatiebeginsel."

In hun gezamenlijke verklaring benadrukten Vladimir Poetin en Xi Xinping hun voornemen "om pogingen van landen tegen te gaan om unilateraal militaire operaties uit te voeren zonder toestemming van de VN-Veiligheidsraad of zonder de instemming van de legitieme regering van een land op het grondgebied waarvan dergelijke acties worden uitgevoerd". Rusland en China zullen ook deelnemen aan het vormgeven van de gelijke en onlosmakelijke veiligheidsarchitectuur "gebaseerd op de weigering om geweld te gebruiken of te dreigen met het gebruik van geweld, niet-inmenging in de interne en externe aangelegenheden van andere landen, het oplossen van internationale geschillen met zuiver politieke en diplomatieke middelen." (Bron)
De VN hervormen als een front tegen pestkoppen, en tegelijk de wereld verenigen door wederzijdse samenwerking en respect voor elkaars soevereiniteit, lijkt op dit ogenblik misschien hopeloos utopisch, wat te denken van de Amerikaanse gezant bij de VN die in april zelfs zei dat, "Rusland nooit onze vriend zal zijn, we zullen ze slaan wanneer dat nodig is". Maar wat als al die harde retoriek en al die bestraffende sancties niet veel meer zijn dan "bombarie".

Rusland en China zijn de imperialisten een doorn in het oog geweest door hun veto uit te spreken tegen alle pogingen van de Amerikanen om een bombardementscampagne tegen het Syrische Arabische leger goed te keuren. Zoals een Russische vrouw meldde die in de voormalige door IS bezette stad Deir ez-Zor woont:
"De situatie werd catastrofaal. Het gevaar bestond dat de militanten bij het binnenkomen van de stad gewoon iedereen zouden doden, om nog maar te zwijgen van mij als Russische," herinnert Irina zich. "Na de Russische veto's [tussen 2011 en 2014 spraken Rusland en China hun veto uit over verschillende resoluties van de Veiligheidsraad over Syrië] waren deze militanten onverzettelijk tegen Rusland; dit was geen geheim.
De terroristische groeperingen rekenden op Amerikaanse luchtsteun; hun hele operatie hing ervan af. Het is duidelijk welke partij aan de kant van de barbarij staat, en welke aan de kant van de menselijkheid.

Dageraad van een Nieuwe Wereld

Poetin heeft, met toenemende hulp, de imperialisten ontmaskerd als bange tandeloze pestkoppen, die zich moeten verschuilen achter proxy's terwijl zij de meest kwaadaardige elementen onder de mensheid radicaliseren, of het nu jihadisten in het Midden-Oosten zijn, neonazi's in de Oekraïne of revolutionaire extremisten elders om hun strategische doelen te verwezenlijken. De Russische president helpt daarentegen, trouw aan zijn belofte elk door terrorisme geteisterd land die daarom vraagt door middel van gratis militaire uitrusting, expertise, inlichtingen en zelfs rechtstreekse bijstand via het Russische leger.

Door de betere delen van de mensheid te belonen en te steunen, heeft hij een middel verschaft aan die landen en mensen die bereid zijn te vechten voor wat juist is. Daarmee herstelt hij op effectieve wijze het vertrouwen in de mensheid en laat hij zien dat we niet overgeleverd hoeven te zijn aan tirannen, maar dat we boven hen uit kunnen stijgen.


Een andere wereld is mogelijk, maar het zal niet gebeuren zonder dat iedereen die ziet dat een andere wereld mogelijk is, doet wat hij kan om die te realiseren. Ik laat u achter met dit fragment uit een motiverende toespraak die Poetin 18 jaar geleden hield voor Russische troepen die wankelden na de chaos van de door het Westen gesteunde Tweede Tsjetsjeense Oorlog. Poetin vertelt zijn ondergeschikten pas te drinken op hun gevallen kameraden nadat de strijd is gewonnen, zodat hun offers niet tevergeefs zullen zijn geweest...