Welkom op Sott.net
zon, 03 dec 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Blue Planet

Massa-Extincties, Evolutionaire sprongen en virale informatie - Hoofdstuk 15: Terrein en/of kiemen?

In eerdere hoofdstukken werd uitgebreid ingegaan op de opmerkelijke ouderdom, diversiteit, enorme aantallen, algemene onschadelijkheid en sleutelrol die virussen spelen in de oorsprong en evolutie van het leven. In het algemeen worden virussen echter vaak beschouwd als louter ziekteverwekkers die ziekte, lijden en dood verspreiden.

Hoe konden we tot een denkmodel komen dat volledig tegen de waarheid ingaat? Deze demonisering van virussen is grotendeels te danken aan Louis Pasteur[1]. Aan het eind van de 19e eeuw ontwikkelde hij een nieuwe kiemtheorie,[2] die alle micro-organismen, inclusief virussen, beperkte tot hun schadelijke effecten.

De evolutietheorie werd niet uitgevonden door Darwin[3]; de kiemtheorie werd ook niet uitgevonden door Pasteur. Al in 1025 na Christus ontwikkelde Avicenna[4] basisvormen van de kiemtheorie[5]. In 1546 - drie eeuwen voor het werk van Pasteur - stelde Girolamo Frastoro[6], een van de grondleggers van de epidemiologie, voor dat epidemische ziekten worden veroorzaakt door minuscule lichaampjes die kunnen worden overgedragen door direct contact, indirect contact en zelfs over lange afstanden zonder contact[7].

Verzameling van drie boeken over besmetting, besmettelijke ziekten en hun genezing. (Girolamo Fracastoro, ed. 1550)

​Verzameling van drie boeken over besmetting, besmettelijke ziekten en hun genezing. (Girolamo Fracastoro, ed. 1550)

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Vader

De nederlaag van Oekraïne zou het einde kunnen inluiden van de NAVO in zijn huidige vorm

Biden zelensky
Nu de proxy-oorlog van het westen in Oekraïne onverbiddelijk afglijdt naar een volslagen mislukking, zien de neocons achter het fiasco zich geconfronteerd met steeds minder mogelijkheden tot terugtrekking.

Het aanvankelijke vertrouwen dat Rusland in zijn huidige vorm zou bezwijken onder de druk van het zwaarste sanctieregime ooit werd niet bewaarheid. Vroege Russische misrekeningen op het slagveld werden niet gevolgd door een militaire ineenstorting, maar door een pragmatisch vertoon van strategisch aanpassingsvermogen, dat met tegenzin wordt bewonderd in de militaire war rooms van het westen. Het Russische leger viel niet uit elkaar, maar nam moedige beslissingen om terug te trekken wanneer dat verstandig was en op te rukken wanneer dat nodig was. Beide strategieën hadden een verwoestende uitwerking op hun Oekraïense tegenstanders. Hieruit volgt dat, nu de westerse politieke elites die dit conflict hebben gecultiveerd een nieuwe winter van politieke, militaire en mogelijk economische ontevredenheid in het verschiet hebben, wij nu mogelijk voor de gevaarlijkste periode in Europa sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog staan.

De aanjager van een meer uitgebreide oorlog in Europa wordt in feite niet gevormd door het beperkte conflict in Oekraïne op zich, dat in 2014 uitbrak en met name door de westerse mogendheden bijna tien jaar lang grotendeels werd genegeerd. Het gaat erom dat de NAVO, die momenteel verwikkeld is in een proxy-oorlog met Rusland, geconfronteerd wordt met een 'wat je ook doet, het is nooit goed'-scenario met betrekking tot haar groeiende militaire betrokkenheid in Oekraïne. Als het door de VS geleide blok de zaak verder laat escaleren nu de nederlaag dreigt, kan dit waarschijnlijk leiden tot een directe confrontatie met Rusland. Als het dat niet doet, zal zijn proxy ten onder gaan en zal Rusland zegevieren, een lot dat in Brussel, Washington en Londen ooit volstrekt ondenkbaar was, maar nu een nachtmerrie-achtige realiteit aan het worden is.

Blue Planet

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 14: Gunstige Virussen

Exogene virussen

De evolutionaire rol die virussen spelen vergeleken met hun ziekteverwekkendheid is enorm. Van de geschatte 100 miljoen verschillende soorten virussen zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, zijn er slechts zo'n 200[1], met andere woorden slechts 0,0002%, in staat om ziekten bij mensen te veroorzaken.

Deze 200 virussen zijn slechts soms ziekteverwekkend, de meeste dragers zijn asymptomatisch. Bovendien kunnen sommige van deze 200 gedocumenteerde virale "ziekteverwekkers" ook gunstige effecten teweegbrengen; bijvoorbeeld in het geval van het wijdverspreide herpesvirus en cytomegalovirus (CMV).

Voorstelling van HSV-1 Herpesvirus

​Voorstelling van het HSV-1-herpesvirus
Zowel het herpesvirus als het cytomegalovirus vertonen schadelijke of gunstige effecten, afhankelijk van de toestand van het immuunsysteem van de gastheer:
Herpesvirussen, zoals het herpessimplexvirus en het cytomegalovirus, zijn bekende voorbeelden van viromen die door respectievelijk meer dan 50% en tot 90% van de bevolking worden gedragen. Hoewel deze virussen ziekteverwekkend kunnen worden als de immuniteit wordt onderdrukt, kunnen ze ook nuttige immunologische prikkels verschaffen aan een gastheer met een robuust immuunsysteem.[2]
Het herpesvirus en het cytomegalovirus staan niet op zichzelf. Van een veelvoorkomend virus zoals de griep, waarvan tot voor kort werd gedacht dat het louter een ziekteveroorzakend agens was, is nu bekend dat het voordelen biedt door mensen socialer te maken[3]. Opmerkelijk is dat sommige deelnemers aan dit onderzoek sociale voordelen haalden uit het virus zonder symptomen te ervaren.

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Comet

Het kosmische kader van de Griekse filosofie. Deel Vijf

zeus poseidon griekse goden

De machtige goden Zeus & Poseidon
Bron

De Agenda van de Milesische school

In 1997 gaf professor William Mullen, hoogleraar klassieke studies aan het Bard College, op een conferentie een lezing met de titel: Natural Catastrophes during Bronze Age Civilisation, waarin hij een uiteenzetting gaf van wat hij zag als de Agenda van de Milesische school.
Onderwerpen die de eerste drie presocratische filosofen uit Milete in de zesde eeuw v.Chr., Thales, Anaximander en Anaximenes, en Xenophanes[1] uit het naburige Colophon, gemeenschappelijk bezighielden, kunnen tezamen als de agenda van een "Milesische School" worden beschouwd.

De agenda omvatte een overzicht van de bekende kosmos (de ordelijke rangschikking van de bewoonde wereld omringd door regelmatig bewegende hemellichamen); herdefinities van goddelijkheid; en theorieën over de natuurlijke processen die voortdurend plaatsvinden op basis waarvan zowel de kosmos als goddelijkheid begrepen moeten worden. Het bevatte ook verklaringen voor verschijnselen die de meeste mensen angstaanjagend vonden: donder, bliksem, aardbevingen, eclipsen en periodieke vernietiging van de kosmos zelf. Deze fenomenen werden verklaard in termen van dezelfde elementaire processen (transformaties van water, verdamping en condensatie van lucht, het afscheiden van vuur, lucht, water en aarde, periodieke heropname van deze elementen in een toestand van dynamisch evenwicht) als die welke werden aangehaald om de ordelijke rangschikking van de aarde en de hemellichamen te verklaren. Hiermee impliceerde het de ongegrondheid van de traditionele Olympische religie, die bliksem en aardbevingen toeschreef aan de grillen van Zeus en Poseidon en wereldvernietigingen aan gevechten van de hemelgoden.

De uiteindelijke Milesische agenda kan daarom de bevrijding van mensen van hun verlammende angst voor de onmiddellijke terugkeer van hemelse verstoringen in het recente verleden hebben beoogd. Door vol te houden dat wereldvernietigingen alleen plaatsvonden in grote tijdscycli (zoals een "groot jaar," waarin de winterzonnewende de Zondvloed was en de zomerzonnewende de Vuurzee) vervormde de Milesische school op systematische wijze herinneringen aan recente verstoringen en haar activiteiten kunnen worden gezien als onderdeel van een algemeen patroon van vergetelheid en psychologische distantiëring dat alle culturen na het einde van de rampen uit de Bronstijd gemeen hadden. Maar door vol te houden dat deze wereldvernietigingen alleen plaatsvonden als het resultaat van onveranderlijke elementaire processen, richtte het ook een protowetenschappelijk bolwerk op tegen apocalyptisch denken en gedrag.[2]

Commentaar: Lees ook:


Better Earth

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 13: De alomtegenwoordigheid van virussen

Virussen vertegenwoordigen een van de oudste, zo niet het oudste, soort organismen, maar vormen ook verreweg de meest talrijke organismen op onze planeet[1].

In de atmosfeer bevinden zich naar schatting 1031 virussen, in de bodem 2,5 x 1031 virussen en in de oceanen 1,2 x 1030 virussen. In totaal wordt het aantal virussen op onze planeet op 1032 geschat[2], waarmee ze verreweg de meest succesvolle soort vormen. Dat zijn er honderd miljard meer dan het geschatte aantal sterren in het heelal (1021),[3] wat weer aanzienlijk meer is dan het aantal zandkorrels op onze planeet[4].

Commentaar: Lees ook: Massa-Ectincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Comet

Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Vier

Triomf van Dionysos en de Seizoenen
© http://nnmportfolio.com
Romeinse sarcofaag toont de Triomf van Dionysos en de Seizoenen
Voordat we verder gaan met Homerus en Hesiodos en vervolgens met de filosofen, noem ik eerst enkele interessante personen, vergelijkbaar met Orpheus, die niet gedateerd kunnen worden vanwege de legendarische aanwas die hen omringt. Er is niet echt veel om mee te werken, dus de korte vermeldingen op Wikipedia volstaan.

Melampus[1]
Een legendarische waarzegger en genezer, oorspronkelijk uit Pylos, die regeerde in Argos. Hij introduceerde de verering van Dionysos, volgens Herodotus, die beweerde dat zijn krachten als ziener afkomstig waren van de Egyptenaren[2] en dat hij de taal van dieren kon begrijpen. Een aantal pseudepigrafische boeken over waarzeggerij circuleerden in de klassieke en Hellenistische tijd onder de naam Melampus. Volgens Herodotus en Pausanias (vi.17.6), op gezag van Hesiodos, was zijn vader Amythaon, wiens naam het "onuitsprekelijke" of "onuitsprekelijk groots" impliceert;[3] dus Melampus en zijn erfgenamen waren Amythaides van het "Huis van Amythaon."

In de Odyssee van Homerus,[4] wordt in een uitweiding over de afkomst van Theoclymenus, "een profeet, afkomstig uit het Melampus-geslacht van zieners,"[5] het epische verhaal over Melampus dermate beknopt geschetst dat de details bekend moeten zijn geweest bij het publiek van Homerus. Met korte hints wordt gezinspeeld op een reeks episodes, waarin we een conflict zien in Pylos tussen Melampus en Neleus, die het "grote hoge huis" van Melampus inpikt en hem dwingt tot heldhaftig ballingschap. Melampus brengt een jaar door als slaaf in het huis van Phylacus, "allemaal voor Neleus' dochter Pero." Op zijn dieptepunt wordt Melampus bezocht door "de waanzinnige betovering die een Furie, moorddadige geest, over zijn geest had uitgesproken. Maar de ziener bevrijdde zich van de dood" en slaagde er uiteindelijk in om het vee van Phylacus terug naar Pylos te lokken, waar hij zich op Neleus wreekte en Pero ten huwelijk gaf aan zijn broer Bias. Maar het lot van Melampus zelf lag in Argos, waar hij leefde en regeerde, trouwde en een talrijk nageslacht verwekte, hetgeen ook kort wordt geschetst in de excursus van Homerus.

Een werk dat in de oudheid aan Hesiodos werd toegeschreven (Melampodia), bestaat uit dusdanig fragmentarische citaten en toevallige opmerkingen dat de reconstructie ervan, volgens Walter Burkert,[6] "hoogst onzeker" is. (Wikipedia)
Nogmaals, er is niet veel feitelijks over Orpheus te vinden, maar wel veel speculatie over het Orphisme. Dus weer Wikipedia:

Commentaar: Zie ook:

Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Eén
Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Twee
Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Drie


Comet

Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Drie

Terracotta

Sculptuur van terracotta gevonden op de vindplaats van Lefkandi (Euboea), gedateerd op ca. 950 v. Chr. (Archeologisch Museum van Eretria). Doet denken aan de vele verhalen over monsters na kosmische rampen.
In navolging van het vorige artikel neem ik hier een kleine tabel op met de data van de verschillende kosmische rampen op aarde, gebaseerd op de vier belangrijkste bronnen die we hebben besproken. Er zijn andere wetenschappers die onderzoek doen en schrijven over dit onderwerp die ik elders bespreek, maar ik doe mijn uiterste best (en dat is lastig) om dit overzicht zo beknopt mogelijk te houden.

Onder de tabel is een beknopte lijst opgenomen van waarnemingen van kometen, voornamelijk uit de Chinese verslagen. Deze waarnemingen zouden, mogelijkerwijs, geassocieerd kunnen worden met een vernietigende gebeurtenis ergens op de planeet. Deze lijst is ontleend aan Yeomans, Donald K. (1991), Comets: A Chronological History of Observation, Science, Myth, and Folklore, Wiley Science Edition.
tabel

Commentaar: Zie ook:


SOTT Logo Media

SOTT Overzicht Aardveranderingen - Juli 2023: Extreem weer, planetaire beroering, meteoor-vuurballen

secs0823
Ondanks de hysterische desinformatie van de reguliere media waren wereldwijd de gemiddelde temperaturen voor juli vergelijkbaar met voorgaande jaren, terwijl ze in sommige landen op het noordelijk halfrond zelfs lager uitvielen.

Het is de moeite waard om op te merken dat de opwarmings-paniekzaaiers hoge temperaturen de schuld geven van de wereldwijd razende bosbranden. Hoewel een lichte toename werd geregistreerd, werden sommige bosbranden aangestoken (bijna alle bosbranden in Griekenland bijvoorbeeld), terwijl andere zouden kunnen zijn veroorzaakt door de toename van onweersbuien en geïsoleerde blikseminslagen. In meer beperkte gevallen kunnen meteorieten en bovengrondse explosies, naast ontgassing, bosbranden veroorzaken.

Toegenomen ophoping van geleidend stof (vulkanen, kometen, enz.) of regen bevordert elektrische ontladingen tussen hogere lagen van de atmosfeer en de grond, die zich kunnen manifesteren als bliksem, zware tornado's, waterhozen, heviger onweer of orkanen. Deze maand kunnen we dat heel duidelijk constateren.

Hier volgen enkele van de meest opmerkelijke wereldwijde neerslaggebeurtenissen en overstromingen voor juli 2023:
 • Bacolod en Manila, Filippijnen - 3 overstromingen in 11 dagen veroorzaakt door super tyfoon Doksuri.
 • Beijing, China - Zwaarste regenval in 140 jaar veroorzaakt door super tyfoon Doksuri.
 • Provincie Sichuan, China - Bijna 30 cm regen binnen 14 uur - 40.000 mensen geëvacueerd.
 • Sochi, Rusland - Regenval van 2 maanden binnen 24 uur.
 • Milaan - Italië - Regenval van 2 weken binnen slechts 3 uur.
 • Nederland en Duitsland - Storm Poly werd de zwaarste zomerstorm ooit.
 • Zuidwesten van Japan - Zwaarste regenval ooit - Ruim 40 cm regen binnen 24 uur.
 • Lahore, Pakistan - Zwaarste regenval in 30 jaar - Bijna 29 cm regen binnen 10 uur.
 • Kentucky, VS - Ruim 60 cm regen binnen 24 uur - Historische neerslag.
 • Vermont, VS - Bijna 23 cm regen binnen 24 uur - Historische overstromingen.
 • New York, VS - Bijna 18 cm regen binnen 24 uur - Zware overstromingen.
 • Chicago, VS - Ruim 15 cm regen binnen 24 uur - Historische zomerse overstromingen.
 • Valencia en Castellon, Spanje - Hagelstorm vernietigt meer dan 20.000 hectare met gewassen.
De afgelopen jaren viel een groter percentage van de neerslag in de vorm van hevige eendaagse gebeurtenissen. Negen van de top 10 jaren met extreme eendaagse neerslaggebeurtenissen dateren van na 1996.
En een aantal uitzonderlijke sneeuwgebeurtenissen:
 • Europese Dolomieten en Alpen - Zeldzame zomerse sneeuwval.
 • Skardu, Pakistan - Onverwachte zomerse sneeuwval breekt 18-jarig record.
 • Himachal Pradesh, India - 1,22 meter zomersneeuw.
 • Sierra Nevada - Californië, VS - Dik pak sneeuw, zo'n 1000% meer dan wat er hier normaliter ligt.
Er moet worden opgemerkt dat meer neerslag in combinatie met lagere dan normale temperaturen de perfecte mix vormt voor een intense winter. De Boerenalmanak voorspelt het nu al:
Terwijl El Niño-condities op komst zijn voor later in 2023, zullen koude temperaturen in januari en februari ijs, ijzel en sneeuw brengen voor diegenen die langs de I-95 corridor tussen Washington D.C. en Boston wonen.
Nogmaals, zijn we getuige van de eerste stadia van een ijstijd?
De zon is het huidige grote zonneminimum ingegaan (2020-2053), hetgeen zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van het magnetische veld en de zonneactiviteit, zoals tijdens het Maunder minimum, wat zal leiden tot een merkbare verlaging van de temperatuur op aarde. - Zharkova, 2020
De tijd zal het leren. Vergeet niet dat natuurlijke klimaatveranderingen niet lineair verlopen en dat perioden van rust gevolgd kunnen worden door plotselinge en snelle veranderingen. Zoek naar de signalen en bereid u daarop voor.


Microscope 2

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 12: Het primaat van virussen

Het mazelenvirus

Het mazelenvirus
Virussen behoren tot de oudste organismen op aarde, misschien zijn ze zelfs de oudste. Conservatieve schattingen plaatsen het verschijnen van virussen op minstens 550 miljoen jaar geleden,[1] hoewel sommige onderzoekers hun verschijnen toeschrijven aan een veel eerder tijdperk: tijdens[2] het Archaïsche tijdperk,[3] of zelfs nog daarvoor[4]. De bacteriofagen, een type virus dat zich voedt met bacteriën, zouden minstens 3 miljard jaar oud zijn[5].

Nog verder terug in de tijd werd de aanwezigheid van viraal materiaal aangetroffen in stromatolieten[6], een micro-organisme dat wordt beschouwd als een van de oudste levensvormen, die werden ontdekt in 3,7 miljard jaar oude[7] sedimentgesteenten in Groenland:
Deze studie levert bewijs voor de aanwezigheid van gefossiliseerde extracellulaire polymere stoffen (EPS) en cyanobacteriën en nanosferen, die mogelijk gepermineraliseerde virussen of virusachtige deeltjes vertegenwoordigen, in vroeg-Neoproterozoïsche zuilvormige stromatolieten van de Jiuliqiao Formatie aan de zuidoostelijke rand van het Noord-Chinese Platform[8].
De rol van virussen is dermate fundamenteel dat sommige onderzoekers zich nu afvragen of "virussen onze oudste voorouders zijn." Dit is de kerngedachte van de "virus-eerst"-hypothese,[9] volgens welke virussen het ontstaan van cellulair leven en vervolgens van alle eencellige of meercellige levensvormen mogelijk maken.

De idee dat virussen de voorlopers zijn van alle levensvormen werd wijdverbreid met de komst van genomica, maar is niet nieuw. Salvador Edward Luria[10] won de Nobelprijs voor geneeskunde in 1969 voor zijn ontdekking van de genetische structuur van virussen en hun replicatiemechanisme. In 1959 deed Luria de volgende uitspraak:
[...] kunnen we niet stellen dat [in] de virussen, in hun samensmelting met het cellulaire genoom en hun heropkomst daaruit, we getuige zijn van de componenten en het proces die in de loop van de evolutie de succesvolle genetische modellen hebben voortgebracht die ten grondslag liggen aan alle levende cellen?[11]
Sterk bewijs ten gunste van de virus-eerst-theorie is de aanwezigheid van sleutelgenen in virussen, die afwezig zijn in cellulaire levensvormen:
Het bestaan van verschillende genen die een centrale rol spelen bij virusreplicatie en -structuur en die gemeenschappelijk zijn voor een groot aantal virussen maar afwezig zijn in cellulaire genomen (virusspecifieke genen), suggereert een model van een oude virale wereld, een stroom van virusspecifieke genen die ononderbroken verliep vanaf het pre-cellulaire stadium van de evolutie van het leven tot op de dag van vandaag.[12]
Dat virussen specifieke genen bevatten, wordt perfect geïllustreerd door de recente ontdekking van het Yaravirus, een virus waarvan 90% van de genen in geen enkele andere levensvorm voorkomt:
Verrassend genoeg bleek uit analyses van het genoom van het Yaravirus dat geen van de genen overeenkwam met sequenties van bekende organismen bij vergelijking op nucleotidenniveau. Toen we keken naar homologie op aminozuurniveau, ontdekten we dat slechts twee voorspelde eiwitten overeenkomsten vertoonden met de Pfam-A-database en dat er in totaal zes zwakke overeenkomsten vertoonden met de nr-database. Bijgevolg, gegeven dezelfde criteria die werden gebruikt om de genomen van andere reuzenvirussen te analyseren, bestaat ongeveer 90% (n = 68) van de voorspelde yaravirusgenen uit weesgenen (ORFans). [...][13]
Elektronenmicroscopische afbeelding van het Yaravirus

Elektronenmicroscopische afbeelding van het Yaravirus
Een andere factor die de virus-eerst-theorie onderbouwt, betreft de analyse van basale genen. Hieruit blijkt dat van een bepaald gen dat in een groot aantal organismen voorkomt, waaronder virussen, de oudste versie het vaakst in virussen wordt aangetroffen:
Zelfs in de meeste gevallen waarin overeenkomsten kunnen worden waargenomen tussen gastheer- en virale genen, zal een zorgvuldig uitgevoerde fylogenetische analyse meestal aantonen dat de virale versie de basis vormt van de versie die in de gastheer wordt aangetroffen. De virale versie lijkt ouder en vaak eenvoudiger te zijn.[14]
Bovendien is er steeds meer bewijs dat aantoont dat virussen de voorouders zijn van de drie levensdomeinen[15] (Archaea, Bacteriën en Eukarya), cellen[16] en zelfs DNA[17].

Het bovenstaande suggereert sterk dat virussen inderdaad als eerste ontstaan zijn. Als dat zo is, hoe hebben ze dan de daaropvolgende levensvormen beïnvloed? De onderstaande figuur toont de structuur van de "oude wereld" (vóór de komst van cellen). De eerste fase wordt de "RNA-eiwitwereld" genoemd (onderaan de figuur) en bestaat uit RNA-virussen, waaruit de derde fase voortkomt, de "DNA-wereld," die DNA-virussen omvat:

Virussen als voorlopers van alle levensvormen

Virussen als voorlopers van alle levensvormen
Vanuit dit perspectief lijken virussen zelfs fundamenteler dan het leven zelf; ze zijn immers de dragers van informatie[18] (genetische codes) waaruit al het biologische leven voortkomt.

Virussen zijn meer dan leven: ze zijn de bron van het leven; ze zijn de informatieve voorlopers en initiatiefnemers van levensvormen. Om met Ali Saïb, hoogleraar biologie, te spreken:
Als het leven een boom is, dan is het virus zijn sap[19]
[1] Hayward, Alexander (2017) "Origin of the retroviruses: when, where, and how?"Current Opinion in Virology
Volume 25, Pages 23-27
[2] Krupovic M. et al. (2018) "Viruses of archaea: Structural, functional, environmental and evolutionary genomics" Virus Res 15;244:181-193
[3] Het Archaïsche tijdperk begon ongeveer 4 miljard jaar geleden en eindigde ongeveer 2,5 miljard jaar geleden
[4] Koonin EV, Senkevich TG, Dolja VV (2006) "The ancient Virus World and evolution of cells" Biol Direct. 1:29
[5] Hatfull GF. (2008) "Bacteriophage genomics" Curr Opin Microbiol 11:447 - 453
[6] Stromatolieten zijn gelaagde sedimentaire formaties, gecreëerd door cyanobacteriën. Zie: Winner, Cherie (2013) "What Doomed the Stromatolites?" Woods Hole Oceanographic Institution
[7] Allwood, Abigail C. (2016) "Evidence of life in Earth's oldest rocks" Nature 537 (7621): 500 - 5021
[8] Zhongwu La et al. (2020) "Evidence for microbes in early Neoproterozoic stromatolites" Sedimentary Geology, Volume 398, 105589
[9] Arshan Nasir et al. (2012) "Viral evolution" Mobile Genetic Elements, 2:5, 247-252
[10] Italiaanse microbioloog (1912 - 1991)
[11] A. Isaacs, B. W. Lacey (1959) "Virus growth and variation: Ninth Symposium of the Society for General Microbiology" Cambridge University Press
[12] Koonin EV et al. (2006) "The ancient Virus World and evolution of cells" Biol Direct. 1:29
[13] Paulo V. M. Boratto et al. (2020) "Yaravirus: A novel 80-nm virus infecting Acanthamoeba castellanii". PNAS, 117 (28) 16579-16586
[14] Villarreal, L. (2004) "Can Viruses Make Us Human?" PAPS, 148(3), 296-323
[15] Jalasvuori, M. (2008) "Structural co-evolution of viruses and cells in the primordial world". OLEB 38:165 - 81
[16] Koonin EV, Dolja VV (2013) ''A virocentric perspective on the evolution of life.'' Curr Opin Virol. 3(5):546-57
[17] Forterre P. (2002) "The origin of DNA genomes and DNA replication proteins". Curr Opin Microbiol.;5:525 - 32
[18] De officiële wetenschap heeft de neiging om genetische sequenties als een vorm van informatie te beschouwen, vandaar het gebruik van het woord "drager." Later in dit boek zullen we zien dat "zenders" misschien een betere formulering is in het licht van het vermogen van virussen om informatie te ontvangen.
Zie het hoofdstuk "DNA en eiwitten verbinden ons met het informatieveld."
[19] Ali Saïb (2010) ''Les virus, mais ou ennemis'' Conference cycle Universcience

Commentaar: Lees ook: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Viral Informatie


Telescope

Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Twee

komeet
Ik weet dat ik in het vorige deel zei dat ik in dit deel meteen zou beginnen met de bespreking van filosofen en filosofie, maar nu ik mijn 400 pagina's tekst doorlees, realiseer ik me dat er eerst nog een paar andere onderwerpen aan bod moeten komen. Het zal duidelijk worden waarom het essentieel is om te weten wat er gaande was om volledig te begrijpen wie de Griekse filosofen waren en waar ze voor stonden.

Cú Chulainn: De komeet met de duizend gezichten

harige ster

Was de Ierse held Cú Chulainn eigenlijk een komeet?
Het waren de Egyptenaren die voor het eerst de beschrijving 'harige ster' gebruikten die vervolgens, in het Grieks, kometes of 'de harige' werd. Een niet-geïdentificeerde hiëroglief die jarenlang werd geïnterpreteerd als 'vrouw met verfomfaaid haar' kan in feite direct verwijzen naar een komeet, aangezien deze hiëroglief bijna identiek is aan die van de hemelgodin Nut, met uitzondering van de toevoeging van het wapperende haar. (Clube en Napier (1982), p. 167.)
In de Mesopotamische, Griekse, Egyptische, Keltische en Indiaanse mythologie (en andere) kunnen we de kenmerken van kometen ontwaren, hun hemelse 'Olympus,' om zo tot een enigszins redelijk begrip van hun avonturen te komen. De voorstellingen van goden in de vorm van dieren en goden met dierenkoppen zien we terug in de vele vormen en configuraties die de koppen en staarten van kometen aannemen, om nog maar te zwijgen van hun elektrische activiteiten. En natuurlijk waren sommige kometen aan de oeroude hemel regelmatige, herkenbare bezoekers, die de belangrijkste goden werden.

Uit elkaar vallende kometen kregen partners, kinderen en uitgebreide families. Kometen konden 'maagdelijke geboorten' hebben, ouders konden hun kinderen verslinden of omgekeerd. De naam van de belangrijkste komeet is terug te vinden in de verschillende culturen en de beschreven tijd, waarin de stichter van de dynastie van de goden in z'n eentje aan de hemel stond: de reuzenkomeet die misschien 70.000 jaar geleden het zonnestelsel binnenkwam. Naarmate de jaren verstreken, vermengden de verhalen zich op verwarrende manieren. Maar toch, de primaire kenmerken blijven duidelijk zolang de 'bovennatuurlijke' elementen er niet uitgehaald worden (iets wat ik zelf deed tijdens de begindagen van mijn onderzoekswerk). Mike Baillie geeft een voorbeeld aan de hand van de Keltische god Cú Chulainn:

Commentaar: Lees ook: Het kosmische kader van de Griekse filosofie, Deel Eén