Welkom op Sott.net
maa, 30 jan 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Gezondheid & Welzijn
Kaart

Roses

Drie dingen over medische hulp bij sterven waaromtrent de meeste mensen onwetend zijn

physician assisted death
© ThinkStock
In steeds meer landen worden wetten ingevoerd, genormaliseerd en uitgebreid om artsen toe te staan mensen te helpen bij zelfdoding.

Is dit louter om ondraaglijk lichamelijk of geestelijk lijden te verlichten? Of overheersen andere factoren?

Vroeger geloofde ik het eerste, maar sinds ik deze kwestie opnieuw onderzocht, lijkt het erop dat het tweede waarschijnlijker is.

Sun

Zonlicht en Vitamine D zijn niet hetzelfde

sunlight
 • De sulfaatsynthese in de huid vangt de energie van de zon op. Voldoende blootstelling aan zonlicht voor zowel de huid als de ogen is van vitaal belang voor onze gezondheid op lange termijn.
 • Sulfaat ondersteunt onder andere de gezondheid van de bloedvaten, de elektriciteitsvoorziening van het lichaam en het afgiftesysteem voor belangrijke moleculen zoals cholesterol, vitamine D, dopamine en melatonine.
 • Er zijn aanwijzingen dat zonlicht beschermt tegen kanker, hartziekten, hoge bloeddruk en botbreuken.
 • De voordelen van blootstelling aan zonlicht omvatten veel meer dan alleen vitamine D.
 • Veel studies tonen aan dat vitamine D-supplementen de gezondheidsvoordelen van zonlicht niet kunnen reproduceren. Bovendien kan overmatige vitamine D-suppletie een systemisch sulfaattekort verergeren, waardoor calciumophoping in de slagaders wordt bevorderd.
 • Zowel zonnebrandmiddelen als glyfosaat verstoren de synthese en productie van melanine - het natuurlijke beschermingsmechanisme van het lichaam tegen de zon. Aluminium in zonnebrandcrème verstoort de sulfaatsynthese. Deze verstoringen kunnen verklaren waarom de prevalentie van melanoom de afgelopen twee decennia gestaag is toegenomen naarmate meer zonnefilters met een hogere beschermingsfactor worden gebruikt.

Commentaar: Sunlight for optimal health


Passport

De opkomst van het vaccinatiepaspoort: Vaccins vormen de nieuwe 'Zuiverheidstoets'

israeli green pass
Zoals vorig jaar voorspeld worden vaccinatiepaspoorten over de hele wereld ingevoerd, ook in de VS. Zoals Ron Paul rapporteerde in zijn Liberty Report,1,2 dat op 29 maart 2021 live werd gestreamd, is de regering-Biden "serieus aan het kijken naar de invoering van een soort federaal vaccinatiepaspoortsysteem, waarbij Amerikanen die niet aan de regering kunnen (of willen) bewijzen dat ze zijn ingeënt met het experimentele vaccin, wettelijk zullen worden behandeld als tweederangs burgers."

Paul waarschuwt dat dit systeem "snel zal verworden tot een kopie van China's 'sociaal krediet' systeem, waar ongewenst gedrag streng wordt bestraft." Ik zeg nu al maanden hetzelfde en er is alle reden om te vermoeden dat we inderdaad deze kant opgaan.

Luister maar eens naar het emotionele pleidooi van Ilana Rachel Daniel vanuit Jeruzalem, Israël, waar een "Groene Pas" nu verplicht is als je een aantal openbare gelegenheden wilt bezoeken en aan de samenleving wilt deelnemen. Daniel, die 25 jaar geleden vanuit de VS naar Israël emigreerde, is gezondheidsadviseur, activist en voorlichter voor de nieuwe politieke mensenrechtenpartij Rappeh.

Commentaar: Zie ook:


Family

Waarom vaccineren we onze kinderen tegen covid-19?

child on swing
In dit artikel ligt de nadruk op vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar met de Covid-19-vaccins, omdat dit zeer ernstige en dringende vragen oproept welke door de samenleving ter discussie moeten worden gesteld in verband met mogelijk onnodig letsel bij onze kinderen. De termen SARS-CoV-2-virus dat tot de ziekte van Covid-19 leidt en Covid-19 worden in dit artikel door elkaar gebruikt. Waarom deze nadruk? Omdat men nu druk bezig is met het testen van de nieuwe mRNA vaccins tegen het SARS-CoV-2-virus bij jonge kinderen.

Wat is de beweegreden hiervoor en waar is het op gebaseerd? Waarom zou men baby's van zes maanden willen vaccineren? Tweejarige zuigelingen te vaccineren? Kinderen van zes jaar vaccineren? Kinderen van tien jaar oud? Met een experimenteel vaccin dat een genetische code in uw cellen aanbrengt welke de cellen instrueert een schijnhoeveelheid van het virus te produceren?

Alvorens deze kwestie rechtstreeks te onderzoeken, willen wij de inconsequente redeneringen en de reële bezorgdheid van het vaccineren van kinderen binnen een kader van de verwoestende maatschappelijke beperkingen van Covid-19 plaatsen. Wij wijzen erop dat lockdowns, schoolsluitingen en mondkapjesmandaten geen enkele zin hebben gehad (vooral de langdurige beperkingen) en dat als gevolg van hun invoeringen maatschappelijke verwoesting heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt en de gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van kinderen nog in hun totaliteit moeten worden onderzocht. De verpletterende schade wordt versterkt en is dus nog dramatischer voor vrouwen en de armere leden van de samenleving.

Commentaar: Commentaar: Zie ook:


Syringe

De grootste COVID-19 sceptici? Eerstelijnsgezondheidszorgwerkers

vaxxed
Wat weten eerstelijnsgezondheidswerkers en paramedisch personeel over COVID-19-vaccins dat politici en hun volksgezondheidsadviseurs niet weten?

Volgens een analyse van januari door Gallup was 51 procent van de gezondheidswerkers en eerstehulpverleners die in december 2020 werden ondervraagd, niet overtuigd van de voordelen van vaccinatie, zelfs als het vaccin "gratis, beschikbaar, door de FDA goedgekeurd en voor 90 procent effectief" zou zijn.

Gallup vond deze resultaten vooral verontrustend, omdat degenen met het hoogste risico op blootstelling aan COVID-19 - de professionals voor wie het vereist is dat ze voldoen aan de gezondheid, veiligheid en kritieke economische behoeften van Amerika en die door de National Academies of Engineering, Science and Medicine worden gedefinieerd als "Tier 1A-werknemers" - de meest waarschijnlijke groep vormden om vaccinatie te weigeren (34 procent).

Commentaar:
...But for Palma, there is nothing that will change her mind about a COVID vaccine.

"Zelfs al zou God zelf uit de hemel neerdalen en zeggen dat het geen kwaad kan, dan nog zou ik zeggen: 'Nee, dank u'," zegt ze. "Ik geloof in een heel andere wijze om voor het lichaam te zorgen. Ik geloof in gezonde voeding, zonneschijn, liefde, verbinding met de aarde, beweging. Ik geloof gewoon niet dat een goede gezondheid ooit gevonden kan worden in een injectie."

Scientists worry as more Americans say they'll refuse COVID-19 vaccineHealth

Verzameld bewijs dat lockdowns meer kwaad dan goed doen

covid lockdown
© Health Advisory & Recovery Team (HART)
(De gegevens zijn binnen: lockdowns dienen geen nuttig doel en veroorzaken catastrofale maatschappelijke en economische schade. Zij moeten nooit meer herhaald worden in dit land.)

Het Health Advisory and Recovery Team (HART) is een groep hooggekwalificeerde Britse artsen, wetenschappers, economen, psychologen en andere academische deskundigen, waaronder sceptische sterren wier stukken in Lockdown Sceptics te zien of te zien zijn geweest, zoals Dr. John Lee, Dr. Clare Craig, Dr. Malcolm Kendrick, Joel Smalley, Prof. David Livermore, Prof. David Seedhouse, Prof. David Paton en Dr. Gary Sidley.

Het team heeft nu haar meest verontrustende werk tot op heden gepubliceerd. Het nieuwe rapport, getiteld "COVID-19: an overview of the evidence" ("COVID-19: een overzicht van het bewijs"), werd vandaag naar parlementsleden gestuurd om hen aan te sporen om de komende week tegen de verlenging van de Coronavirus Act te stemmen. Het bevat meer dan 50 bladzijden met nauwgezet bewijsmateriaal van specialisten op hun vakgebied en toont zonder enige twijfel aan waarom de reactie van de regering op de uitbraak van het coronavirus ondoeltreffend en rampzalig is geweest en waarom een nieuwe aanpak nodig is.

Commentaar: Aanbevelingen van het rapport:
 1. Herinvoering van het bestaande beleid van 2019 inzake pandemieplanning, in afwachting van een gedetailleerde evaluatie van het in 2020 vastgestelde beleid. Kijk naar landen en staten die het anders hebben gedaan. De regering moet zich er duidelijk toe verplichten nooit meer een lockdown toe te passen.
 2. Stop met het massaal testen van gezonde mensen. Keer terug naar de principes van respiratoire ziektediagnose (het vereiste van symptomen) welke vóór 2020 goed onderzocht en geaccepteerd waren. In de richtlijnen van de fabrikanten staat dat deze tests bedoeld zijn om de diagnose van symptomatische patiënten te ondersteunen en niet om ziekte te "vinden" bij verder gezonde mensen.
 3. Stop alle mondkapjesmandaten. Deze zijn psychologisch en mogelijk fysiek schadelijk, terwijl klinisch niet bewezen is dat ze de verspreiding van ziekten in de gemeenschap stoppen en zelfs een overdrachtsrisico kunnen vormen.
 4. Vaccinatie. Verwerp de notie dat vaccinatie wenselijk is en dat kinderen gevaccineerd moeten worden. Er is geen enkel logisch of ethisch argument voor.
 5. Stel een openbaar voorlichtingsprogramma samen om de ernstige vertekeningen in de opvattingen over de overdracht van de ziekte, de waarschijnlijkheid van overlijden en de mogelijke behandelingsopties te helpen corrigeren. Er is dringend behoefte aan een stijl van berichtgeving welke gebaseerd is op een beheerste presentatie van de feiten.
 6. Een volledig openbaar onderzoek naar de mate waarin ernstige/dodelijke COVID-19 wordt verspreid in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Er zijn sterke recente bewijzen hieromtrent van Public Health Scotland 3 en als dit voor de rest van het VK geldt, moeten COVID-19-patiënten en -personeel in deze settings beter van elkaar worden gescheiden.
 7. Meer financiering en onderzoek naar behandelingwijzen voor COVID-19 in plaats van alleen te richten op vaccinatie als strategie. Gezien de hoge percentages van transmissie in ziekenhuizen, aanmoedigen van een streven naar meer vroegtijdige thuisbehandeling, gebruikmakend van sommige van de protocollen die hier besproken zijn.
 8. Omleiden van fondsen. De niet onaanzienlijke hoeveelheid geld welke wordt bespaard door het stopzetten van testprogramma's kan worden besteed aan gebieden waar de nood hoog is, zoals geestelijke gezondheid, onderzoek naar behandelingen en een verhoging van de ziekenhuiscapaciteit en het personeel. De enorme schulden die in 2020 zijn opgebouwd, zullen ook moeten worden afbetaald, een gegeven dat in de economische herstelplannen op zorgwekkende wijze afwezig lijkt te zijn.Syringe

Is het Gardasil-vaccin gekoppeld aan een recorddaling in geboortecijfers?

vaccine shot
In 2006 lieten de geboortecijfers in de VS een daling zien - dit was het jaar waarin de CDC adviseerde dat elk Amerikaans meisje tussen de 9 en 26 jaar het HPV-vaccin Gardasil van Merck zou krijgen.

Een bericht op CBS News eerder deze week luidde een terugkerend alarm over de recorddaling van geboortecijfers in de VS.

Het persbureau verkreeg gegevens van gezondheidsinstituten uit meer dan een twintigtal staten waaruit blijkt, dat het aantal geboorten in december 2020 met 7% is gedaald - negen maanden nadat de eerste lockdowns ingesteld werden.

Commentaar: Wat betreft de situatie van tienermoeders ziet men deze trend ook in Nederland. Sinds 2010 is het aantal tienermoeders aanzienlijk afgenomen. Tot het jaar 2020 is er een afname van ruim 1.500 jonge moeders. (Laatst bewerkt: 29 september 2020, Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). In Nederland is men in 2008/2009 begonnen met het vaccineren met Gardasil en Cerverix (van GSK) van alle meisjes van 9 tot 15 jaar.

Zie ook:


Attention

Medische Reversals

Medical Reversals
© Thailand Medical News

Opmerking van de vertaler: De term 'reversal' heeft geen directe evenknie in de Nederlandse taal maar wordt wel gebruikt in de Nederlandse medische praktijk, vandaar de keus om het woord 'reversal' uit de originele tekst te behouden onder toevoeging van een korte uitleg van dit begrip. Er is sprake van medische reversal wanneer een nieuwere en methodologisch superieure klinische proef resultaten oplevert die in tegenspraak zijn met de bestaande klinische praktijk en de oudere proeven waarop die proef is gebaseerd. Dit leidt ertoe dat een interventie die op grote schaal werd gebruikt uit de gratie raakt of wordt opgeheven, omdat nieuw bewijs aantoont dat zij ineffectief is of omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Het is te onderscheiden van vervanging, die optreedt wanneer een nieuw ontwikkelde medische behandeling een oudere, minder doeltreffende als standaardbehandeling vervangt. Medische reversals worden veroorzaakt wanneer een behandeling op grote schaal wordt toegepast, zelfs wanneer er geen overtuigend bewijs is voor de veiligheid en doeltreffendheid ervan.


Men vroeg mij waarom ik zo sceptisch ben als het om gezondheid en medische wetenschap gaat. Mijn antwoord is, omdat ik vele uren heb doorgebracht met het bestuderen van de medische geschiedenis en ik gezien heb hoeveel schade artsen door de eeuwen heen hebben aangericht. Indien een willekeurig consult van een patiënt met een arts zou moeten worden gekozen uit alle consulten die in de loop van de geschiedenis hebben plaatsgevonden, dan is de kans waarschijnlijk groter dat er een gekozen wordt waarbij de arts de patiënt schade heeft berokkend dan een waarbij de arts de patiënt heeft geholpen. Dit gaat zeker op voor consulten van voor 1900.

Het is jammer dat de medische geschiedenis over het algemeen geen deel uitmaakt van het curriculum van de medische opleiding. Als dat wel zo zou zijn, zouden artsen zich misschien iets meer bescheiden opstellen met betrekking tot wat ze wel en wat ze niet weten. Als ik een curriculum voor de medische faculteit zou moeten ontwerpen, zou ik de eerste vijf tot tien weken een diepgaande module medische geschiedenis verplicht stellen, met bijzondere aandacht voor alle fouten die artsen en wetenschappers door de eeuwen heen hebben gemaakt en waarom die fouten zijn gemaakt. Om een bekend cliché aan te halen: wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen.

Persoonlijk ben ik trots op mijn kritische houding. Als ik aan een medische aandoening zou lijden en ik zou een arts moeten uitzoeken dan zou ik willen dat die persoon een natuurlijke scepticus is. Ik zou iemand willen die niet zomaar voor zoete koek slikt wat ze tijdens hun studie geneeskunde hebben geleerd of wat een artsenbezoeker van een farmaceutisch bedrijf hen heeft verteld.

Hieronder zal ik vier verschillende gevallen uit de recente geschiedenis presenteren, welke volgens mij duidelijk aantonen waarom het belangrijk is om zeer sceptisch te zijn op het gebied van gezondheid en geneeskunde. Dingen kunnen vaak na een paar vroegtijdig uitgevoerde studies zeer heilzaam lijken of het gezond verstand suggereert dat ze heilzaam zouden moeten zijn. Wanneer dan meer gegevens bekend worden, soms tientallen jaren nadat een bepaalde behandeling de "gouden standaard" van therapie is geworden, wordt duidelijk dat de interventie actief schadelijk is. In sommige gevallen zijn op dat moment dan al miljoenen mensen voortijdig gestorven als gevolg van de behandeling. Wanneer dit plaatsvindt, dus als de aanbevolen therapie een draai maakt van 180 graden en iets wordt dat door artsen wordt afgeraden dan spreken we van een medische reversal. Helaas komen medische reversals geregeld voor.

Ik vind het ook jammer, dat wetenschappelijke methodologie tijdens de studie geneeskunde niet echt aan bod komt. Mensen verlaten zelfs de universiteit met een zeer beperkte kennis van wetenschappelijke methodologie. Dit leidt ertoe, dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet in staat is om zelf wetenschappelijke bewijzen te wegen, hetgeen hen totaal afhankelijk van de mening van anderen. Daarom probeer ik via deze blog mensen van informatie te voorzien omtrent de wetenschappelijke methode. Wetenschap gedijt, net als democratie, wanneer veel mensen in staat zijn verschillende bewijzen te onderzoeken en voor zichzelf te denken.

Laten we de vier gevallen eens nader bekijken.

Commentaar: Het zou zomaar kunnen dat de zgn. Covid-'vaccins' in de toekomst als medische reversal beschouwd zullen worden.


Dollar

De Modelvormers van de Pandemie Hebben een Probleem met Belangenconflicten

edmunds ferguson

De Maffiosi van modelvorming die papers voortbrengen
John Edmunds kan de hele wereld aan.

Hij is een van de Maffiosi van modelvorming, die papers produceert.

De professor uit Londen, Groot-Brittannië, is een belangrijke regeringsadviseur door zijn lidmaatschap van machtige comités en organisaties. Edmunds was ook medeauteur van een van de primaire modelleringsdocumenten die zijn gebruikt om de mensen ervan te overtuigen dat waakzaamheid tegen Variant of Concern (VOC ofwel Variant van Ongerustheid) B.1.1.7 hun topprioriteit moet zijn.

Edmunds was coauteur van een invloedrijk rapport van 21 januari 2021, dat concludeerde: "Er is een realistische mogelijkheid dat VOC B.1.1.7 geassocieerd is met een verhoogd risico op overlijden in vergelijking met niet-VOC virussen."

Daarnaast spreekt Edmunds vaak met journalisten over de dodelijkheid van de nieuwe variant. Hij vertelt hen dat er een "ramp" zal plaatsvinden als de lockdown-maatregelen snel worden versoepeld, want wat eerst moet gebeuren is "veel, veel, veel breder vaccineren dan alleen maar de ouderen."

Volg de Geldstromen

Toevallig is meneer Edmunds getrouwd met iemand die, in ieder geval tot april 2020, een werknemer van GlaxoSmithKline (GSK) was en aandelen in dat bedrijf bezat. (Hoewel Edmunds dit niet verteld heeft in een van zijn media-interviews die ik heb gelezen en bekeken).

Commentaar: Ferguson werd recentelijk geïnterviewd door The Times, waarin hij zich liet ontvallen: "Er is iets heel leuks aan pandemieën"

Ook van Rosemary Frei: Klopt het wel dat de nieuwe varianten heel gevaarlijk zijn?


Syringe

Immunoloog: Het Coronavaccin is niet zonder risico's

Dokters verpleegkundigen vaccins
© ANP

We moeten ons ervan bewust zijn dat het toedienen van het coronavaccin niet zonder gevaar is, schrijft immunoloog dr. Carla Peeters. "Inmiddels komen uit Amerika, waar al enkele weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen, zoals allergische reacties waaronder anafylactische shock (een ernstige allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige ontstekingen."

Gisteren kreeg de eerste Nederlander het coronavaccin. Het vaccin van Pfizer is onder de verordening van een noodsituatie goedgekeurd. Dit betekent dat het een experimenteel vaccin is en er nog geen officiële licentie verstrekt is. Ook het Moderna-vaccin is sinds gisteren onder dezelfde noodsituatie goedgekeurd. Beide vaccins zijn op een nieuwe wijze ontwikkeld die niet eerder voor vaccins is gebruikt. In plaats van een geïnactiveerd virus of een geïsoleerd eiwit (ten) of suiker, wordt gebruik gemaakt van een synthetisch mRNA dat codeert voor een van de eiwitten op de mantel van het virus. Het lichaam zou zo zelf het eiwit aan kunnen maken, waarna een immuunrespons wordt opgewekt.


De beperkte klinische trials met deze vaccins werden onder regie van de producent uitgevoerd onder gezonde vrijwilligers. Er wordt geclaimd dat de vaccins 95% effectief zijn. De effectiviteit is echter bepaald aan de hand van een positieve RT-PCR-test, door de onderzoekers als besmetting gedocumenteerd. Er is geen duidelijkheid over de effectiviteit van het vaccin in het verminderen van het aantal overledenen, ernstige vorm van Covid-19 of ziekenhuisopnames. Ook publicaties over beschermende antistoffen of T-cel-immuniteit die opgewekt kunnen worden met de ontwikkelde vaccins ontbreken nog.

Commentaar: COVID Massavaccinatie-Experiment: Bereid U Op Het Ergste Voor Met Dit Gezondheidsprotocol